Đề tài Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển con người Việt nam phục vụ cho sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghĩa

Sự phát triển kinh tế xã hội nào rút cuộc cũng nhằm những mục tiêu xã hội, nhân văn nhất định. Phát triển theo nghĩa đầy đủ là bên cạnh sự gia tăng về lượng (tăng trưởng kinh tế) còn bao hàm sự thay đổi về chất lượng(những biến đổi về mặt xã hội). Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội cuả C.Mác là một thành tựu của khoa học cuả loài người. Nó phác hoạ quy luật tổng quát cuả lịch sử nhân loại và sự phát triển cuả xã hội loài người sẽ tiến tới Chủ nghiã Cộng sản mà giai đoạn th áp cuả nó là Chủ nghiã xã hội. Chủ nghiã xã hội không đối lập với phát triển, với kinh tế thị trường mà là nấc thang phát triển cuả loài người được đánh dấu bằng sự tiến bộ xã hội cuả sự phát triển. Nó là cách thức giải quyết các quan hệ xã hội vì cuộc sống tốt đẹp của đại đa số nhaan dân lao động, của toàn thể xã hội; là sự thiết lập một trật tự xã hội với mục tiêu công bằng và văn minh. Sự phát tri ển đem lại sự giàu có, phồn vinh và hạnh phúc cho đại đa số nhân dân lao động, cho toàn thể xã hội thì sự phát triển đó mang tính chất xã hội chủ nghĩa, là sự phát triển hiện đại. Cuộc đấu tranh cách mạng trường kỳ gian khổ và quyết liệt của nhân dân lao động ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam, đứng đầu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh nhằm giải phóng nhân dân lao động, đem lại niềm vui và sự giàu sang cho nhân dân lao động. Vì vậy, sự phát triển cuả Việt nam ở hiện tại và trong tương lai phải là sự phát triển vì sự giàu có, phồn vinh và hạnh phúc cuả nhân dân lao động, vì sự hùng mạnh cuả cả xã hội, cuả toàn dân tộc; là sự phát triển mang tính chất xã hội chủ nghiã, là sự phát triển hiện đại. Nghiã là, chúng ta ph ải phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghiã; đồng thời đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhưng muốn thực hiện được quá trình đó chúng ta phải khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh và mọi nguồn lực trong nước cũng như ngoài nước; trong đó nguồn lực con người giữ vị trí vô cùng quan trọng. Đến lượt nó, các thành tựu cuả quá trình đó lại phục vụ cho sự phát triển cuả con người. Điều đó hoàn toàn phù hợp với quan điểm cuả Đảng: con người và là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã. Nội dung của đề tài: Phần1 : Quan điểm cuả triết học Mác - Lê nin về con người. Phần 2: Quan điểm của Đảng: Con người vừa là mục tiêu vừa động lực của sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã. Phần 3 : Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển con người Việt nam phục vụ cho sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã.

pdf26 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 1842 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển con người Việt nam phục vụ cho sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghĩa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN: Quan điểm của Đảng: Con người vừa là mục tiêu vừa động lực của sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã Lời nói đầu Sự phát triển kinh tế xã hội nào rút cuộc cũng nhằm những mục tiêu xã hội, nhân văn nhất định. Phát triển theo nghĩa đầy đủ là bên cạnh sự gia tăng về lượng (tăng trưởng kinh tế) còn bao hàm sự thay đổi về chất lượng(những biến đổi về mặt xã hội). Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội cuả C.Mác là một thành tựu của khoa học cuả loài người. Nó phác hoạ quy luật tổng quát cuả lịch sử nhân loại và sự phát triển cuả xã hội loài người sẽ tiến tới Chủ nghiã Cộng sản mà giai đoạn th áp cuả nó là Chủ nghiã xã hội. Chủ nghiã xã hội không đối lập với phát triển, với kinh tế thị trường mà là nấc thang phát triển cuả loài người được đánh dấu bằng sự tiến bộ xã hội cuả sự phát triển. Nó là cách thức giải quyết các quan hệ xã hội vì cuộc sống tốt đẹp của đại đa số nhaan dân lao động, của toàn thể xã hội; là sự thiết lập một trật tự xã hội với mục tiêu công bằng và văn minh. Sự phát triển đem lại sự giàu có, phồn vinh và hạnh phúc cho đại đa số nhân dân lao động, cho toàn thể xã hội thì sự phát triển đó mang tính chất xã hội chủ nghĩa, là sự phát triển hiện đại. Cuộc đấu tranh cách mạng trường kỳ gian khổ và quyết liệt của nhân dân lao động ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam, đứng đầu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh nhằm giải phóng nhân dân lao động, đem lại niềm vui và sự giàu sang cho nhân dân lao động. Vì vậy, sự phát triển cuả Việt nam ở hiện tại và trong tương lai phải là sự phát triển vì sự giàu có, phồn vinh và hạnh phúc cuả nhân dân lao động, vì sự hùng mạnh cuả cả xã hội, cuả toàn dân tộc; là sự phát triển mang tính chất xã hội chủ nghiã, là sự phát triển hiện đại. Nghiã là, chúng ta phải phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghiã; đồng thời đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhưng muốn thực hiện được quá trình đó chúng ta phải khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh và mọi nguồn lực trong nước cũng như ngoài nước; trong đó nguồn lực con người giữ vị trí vô cùng quan trọng. Đến lượt nó, các thành tựu cuả quá trình đó lại phục vụ cho sự phát triển cuả con người. Điều đó hoàn toàn phù hợp với quan điểm cuả Đảng: con người và là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã. Nội dung của đề tài: Phần1 : Quan điểm cuả triết học Mác - Lê nin về con người. Phần 2: Quan điểm của Đảng: Con người vừa là mục tiêu vừa động lực của sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã. Phần 3 : Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển con người Việt nam phục vụ cho sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã. Phần I Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người I. Nguồn gốc và bản chất con người Vấn đề con người là một trong những vấn đề triết học có ý nghĩa đặc biệt, được đề cập nhiều trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Tuy nhiên, việc nhìn nhận, đánh giá vai trò và vị trí của con người vẫn luôn là một vấn đề cấp thiết trong mọi thời đại. Trong lịch sử triết học, từ cổ đến kim, từ Đông sang Tây, người ta đã cố gắng tìm hiểu và giải thích con người là gì ? Kết quả là đã có rất nhiều các câu trả lời khác nhau. Chẳng hạn, trong thuyết âm dương, Ngũ hành thì con người ứng vời hành thổ cai quản bốn phương, vạn vật; arixtốt đã gọi con người là “động vật chính trị” trong khi nhấn mạnh trong con người có hai nhân tố khởi nguyên: động vật (sinh học) và chính trị (xã hội),"Vấn đề là ở chỗ nhân tố khởi nguyên nào trong chúng được coi là ưu thế hơn, đóng vai trò quyết định trong việc hình thành khả năng, tình cảm, hành vi, hoạt động của con người và bằng cách nào thực hiện được mối liên hệ qua lại giữa các yếu tố sinh học và các yếu tố xã hội trong con người. Đó là vấn đề mà không một trường phái, một trào lưu triết học nào không đề cập đến theo quan điểm riêng của mình. Tóm lại, với các nhà triết học trước C.Mác, con người chỉ dừng lại ở con người cá thể, cá nhân và họ chỉ loay hoay đi tìm vấn đề con người trong khuôn khổ các cá nhân riêng lẻ, hoàn toàn bị tách khỏi các mối quan hệ xã hội, tách rời với hoạt động thực tiễn trong điều kiện lịch sử nhất định. Với sự ra đời của quan điểm duy vật về lịch sử; lần đầu tiên vấn đề con người có được vị trí mà nó cần phải có, lần đầu tiên vấn đề con người được nhận thức một cách thực sự khoa học. Với quan điểm duy vật triệt để và phương pháo biện chứng, Mác đã đưa ra một quan niệm hoàn chỉnh về khái niệm con người. Chủ Nghĩa Mác phân biệt rõ hai mặt trong khái niệm con người: mặt sinh vật và mặt xã hội hay nói cách khác, theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác, cái sinh học và cái xã hội thống nhất biện chứng với nhau, hoà quyện vào nhau làm nên con người. C.Mác không hề phủ nhận mặt từ nhiên, mặt sinh học khi xem xét con người với tư cách là những cá nhân sống. Mác viết: “Vì vậy, điều cụ thể đầu tiên cần phải xác định là tổ chức cơ thể của những cá nhân ấy và mối quan hệ mà tổ chức cơ thể ấy tạo ra giữa họ với phần còn lại của giới tự nhiên”. Trước hết, Mác thừa nhận con người là một động vật cao cấp nhất, sản phẩm của sự tiến hoá lâu dài của giới sinh vật như tiến hoá luận của Đac-uyn đã khẳng định. Vì vậy, con người chịu sự chi phối của môi trường tự nhiên và các quy luật tự nhiên. Khi môi trường tự nhiên thay đổi thì buộc con người phải thích nghi với nó, ví dụ khi từ mùa hè sang mùa đông thì con người phải mặc áo ấm; và các quy luật tự nhiên cũng chi phối con người như quy luật biến dị, di truyền làm cho con sinh ra mang cả đặc điểm giống với cha mẹ và thế hệ trước. Như mọi động vật khác, con người phải “đấu tranh” để tồn tại, ăn, mặc, ở, sinh con đẻ cái tức con người cũng đòi hỏi đầy đủ nhu cầu sinh học. Như vậy, xét theo phương diện này thì con người không khác động vật là mấy. Tuy nhiên, C.Mác không thừa nhận quan điểm cho rằng cái duy nhất tạo nên bản chất con người là đặc tính sinh học, là bản năng sinh vật của con người. Con người vốn là một sinh vật có đầy đủ những đặc trưng của sinh vật nhưng lại có nhiều điểm phân biệt với các sinh vật khác. Vậy con người khác động vật ở chỗ nào? * Đó chính là cái xã hội (mặt xã hội) ở trong con người. Con người là sản phẩm của hoạt động xã hội mà trước hết con người là sản phẩm của lao động. C.Mác và Ph.Ănghen đã phân tích vai trò của lao động sản xuất ở con người như sau: “Có thể phân biệt con người với các súc vật bằng ý thức, bằng tôn giáo, nói chung bằng bất cứ cái gì cũng được. Bản thân con người bắt đầu bằng tự phân biệt với súc vật ngay khi con người bắt đầu sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt của mình- đó là bước tiến do tổ chức cơ thể của con người quy định. Sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt của mình, như thế con người đã gián tiếp sản xuất ra chính đời sống vật chất của mình. Con người còn chịu sự chi phối của môi trường xã hội như giáo dục, văn hoá, chính trị, pháp luật và các quy luật xã hội như quy luật tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, quy luật quan hệ sản xuất phải phù hờp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất,...Đã là con người thì ngay từ khi mới ra đời đã được sống, nuôi dưỡng, giáo dục ở tron một gia đình, khi lớn lên được đi học, giáo dục trong môi trường rộng hơn là nhà trường và xã hội,... Rồi những sự thay đổi về chính trị, pháp luật, kinh tế, ... buộc hành vi của con người cũng phải thay đổi cho phù hợp với những chuẩn mực của xã hội. Thêm vào đó, con người còn có nhu cầu xã hội như vui chơi, giải trí, giao tiếp, thẩm mỹ, văn học nghệ thuật. Cuộc sống của con người là sự kết hợp hài hoà giữa hai yếu tố vật chất và tinh thần. Khi xã hội càng phát triển thì đời sống tinh thần càng được nâng cao, con người ngày càng có nhiều điều kiện để thoả mãn nhu cầu của mình và ngày càng có nhiều điều kiện để phát triển toàn diện. Các bậc (thứ tự) nhu cầu có thể được sắp xếp như sau: - Nhu cầu tự khẳng - Nhu cầu được tôn - Nhu cầu tình cảm - Nhu cầu an toàn - Nhu cầu tâm sinh Vậy, về phương diện này thì con vật không thể và không bao giờ có được. Đây chính là tính ưu trội của con người . Khi xem xét mối tương quan giữa các yếu tố sinh học và các yếu tố và các yếu tố xã hội trong con người, CMác cho rằng cái quyết định trong con người là yếu tố xã hội, con người và xã hội không tác rời nhau và chỉ có trong xã hội, trong khuôn khổ của hoàn cảnh xã hội cụ thể, con người mới tồn tại với tư cách con người. Từ đó, CMác đã chỉ ra bản chất của con người là: "Bản chất con người không phải là cái trừu tượng, cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà của những mối quan hệ xã hội". Như vậy, xét trên bình diện tổng thể, bản chất con người không phải là cái trừu tượng mà là hiện thực; không phải là cái vốn có, có sẵn trong mỗi cá thể riêng biệt mà là tổng hoà của các quan hệ xã hội; không phải là cái tự nhiên sinh học mà là cái lịch sử-xã hội. Đây là cách tiếp cận cực kỳ biện chứng về bản chất con người của triết học Mác trong khi triết học trước Mác rơi vào quan điểm siêu hình. Bản chất con người là tổng hoà các quan hệ xã hội có nghĩa là bản chất ấy chỉ hình thành và thể hiện trong các quan hệ xã hội. Những quan hệ xã hội ấy chi phối, quyết định hành vi trong đời sống hiện thực của con người, quyết định phẩm chất và cuộc sống của từng cá nhân riêng lẻ và làm cho phương thức thoả mãn nhu cầu của con người được xã hội hội hoá , được nhân cách hoá. Chỉ trong toàn bộ những quan hệ xã hội cụ thể đó, con người mới bộc lộ và thực hiện được bản chất thật sự của mình. Xét về bản chất của một con người cũng như của một dân tộc phải xuất phát từ toàn bộ những quan hệ xã hội ấy. Quan hệ xã hội ấy bao gồm: - Quan hệ kinh tế, chính trị,pháp luật, đạo đức, tôn giáo, khoa học và nghệ thuật. - Quan hệ hiện tại, quá khứ (truyền thống, hiện tại) - Quan hệ giai cấp, cộng động, nhóm và gia đình. - Quan hệ chung toàn nhân loại, đặc thù (dân tộc, giai cấp) và quan hệ riêng cá nhân. - Quan hệ trong từng hình thái kinh tế - xã hội. Theo Mác: Con vật chỉ tái sản xuất ra bản thân nó, con người thì tái sản xuất ra toàn bộ giới tự nhiên. Câu nói sâu sắc này nêu lên tích tất yếu của sự hoà hợp giữa con người và tự nhiên. Nhờ hoạt động thực tiễn, con người quan hệ với tự nhiên cũng có nghĩa là con người có quan hệ với bản thân mình, bởi tự nhiên là “thân thể vô cơ của mình”. Tính loài của con người không phải là tính loài trừu tượng, nó cũng có nghiã là tính xã hội và loài người chính là “xã hội người”. Con người có tính xã hội trước hết bởi bản thân hoạt động sản xuất của con người là hoạt động mang tính xã hội. Trong hoạt động sản xuất, con người không thể tách khỏi xã hội. Tính xã hội là đặc điểm cơ bản làm cho con người khác con vật. Hoạt động của con vật chỉ phục vụ trực tiếp nhu cầu của nó, còn hoạt của con người gắn liền với xã hội và phục vụ cho cả xã hội. Xã hội cùng với tự nhiên là điều kiện tồn tại của con người. Tính xã hội của con người thể hiện ở hoạt động và giao tiếp xã hội. Hoạt động của con người không phải hoạt động theo bản năng như động vật mà là hoạt động có ý thức. Tư duy con người phát triển trong hoạt động và giao tiếp xã hội, trước hết là trong hoạt động lao động sản xuất. Tóm lại, con người khác vật về bản chất ở cả ba mặt: quan hệ với thiên nhiên, quan hệ với xã hội và quan hệ với bản thân. Cả ba mối quan hệ đó đều mang tính xã hội; trong đó quan hệ xã hội là quan hệ bản chất nhất, bao quát nhất trong mọi hoạt động của con người. Tuy nhiên, bản chất con người không phải hình thành một lần là xong, không phải là cái có sẵn, bất biến mà có quá trình hình thành và biến đổi vì con người bao giờ cũng gắn với những điều kiện xã hội hiện thực, với những quan hệ xã hội cụ thể... Việc tìm ra nguồn gốc và bản chất con người đã giúp cho C. Mác có những giải pháp giải phóng con người mang tính cách mạng và khoa học hay nói một cách sâu sắc hơn thì chủ nghĩa Mác - Lênin đã thực sự trở thành “Vũ khí tư tưởng” cho giai cấp công nhân đứng lên giải phóng xã hội, mang lại tự do, hạnh phúc và phồn thịnh cho toàn xã hội - điều mà trước chủ nghĩa Mác không có được. II. Quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Khái niệm cá nhân chỉ con người cụ thể sống trong một xã hội nhất định với tư cách một cá thể, một thành viên của xã hội ấy; do những đặc điểm riêng biệt của mình mà phân biệt với những thành viên khác của xã hội. Xã hội bao giờ cũng do các cá nhân hợp thành. Bất cứ xã hội nào cũng được cấu thành không phải bởi những con người trừu tượng mà bởi những con người cụ thể, những cá nhân sống. Mỗi cá nhân là một cái đơn nhất mang những đặc điểm riêng phân biệt với các cá nhân khác không chỉ về mặt sinh học mà chủ yếu về mặt những quan hệ xã hội. Những quan hệ này vô cùng phức tạp, rất cụ thể và có tính lịch sử. Mỗi cá nhân có đời sống riêng, có những “quan hệ xã hội” riêng của mình không hoàn toàn giống quan hệ xã hội của các cá nhân khác; có kinh nghiệm riêng; có nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng riêng. Tuy nhiên, các cá nhân trong một xã hội nhất định dù khác biệt nhau đến đâu, đều mang cái chung; họ đều là thành viên của xã hội đều mang bản chất xã hội, không thể sống ngoài xã hội. Trong xã hội có giai cấp, mỗi giai cấp đều do các cá nhân- thành viên của giai cấp hợp thành. Mỗi cá nhân trong một giai cấp, vừa mang bản chất chung của con người và loài người, vừa mang bản chất của một giai cấp nhất định, đồng thời có những đặc điểm riêng làm cho cá nhân này không giống với cá nhân khác. Trong bất cứ xã hội nào, cá nhân cũng không tách rời xã hội. Cá nhân là hiện tượng có tính lịch sử. Quan hệ giữa cá nhân và xã hội biến đổi trong sự phát triển của lịch sử. Mối quan hệ đó trong xã hội cổ đại không giống trong xã hội trung đại, xã hội cận đại cũng như xã hội hiện đại. III. Vai trò của quần chúng và cá nhân trong lịch sử: Trước khi chủ nghĩa Mác ra đời, triết học duy tâm và triết học duy vật đều không hiểu đúng đắn vai trò của quần chúng và quan hệ giữa quần chúng và cá nhân trong lịch sử. Chủ nghĩa Mác- Lênin đã chứng minh một cách khoa học vai trò quyết định của quần chúng nhân dân trong lịch sử và xác định đúng đắn mối quan hệ giữa vai trò của cá nhân và vai trò của quần chúng trong sự phát triển xã hội. Quần chúng nhân dân là người sáng tạo chân chính của lịch sử. Vai trò của quần chúng nhân dân thể hiện ở những mặt sau đây: 1.Quần chúng nhân dân là lực lượng sản xuất cơ bản của xã hội: Con người muốn sống, xã hội muốn tồn tại thì trước hết phải có thức ăn, vật dùng, nhà ở,"Để đáp ứng nhu cầu đó, người ta phải không ngừng sản xuất. Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện cơ bản quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Lực lượng sản xuất phát triển dẫn tới sự thay đổi về mặt phương thức sản xuất và toàn bộ đời sống xã hội. Sản xuất vật chất, chế tạo và cải biến công cụ lao động là hoạt động của toàn xã hội chứ không phải là của một số cá nhân. Lực lượng sản xuất cơ bản là đông đảo quần chúng nhân dân lao động bao gồm cả lao động chân tay và lao động trí óc. 2.Quần chúng nhân dân lao động là động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội: Khi quan hệ sản xuất trở thành xiềng xích của lực lượng sản xuất thì cần có các cuộc cách mạng xã hội để xoá bỏ quan quan hệ sản xuất cũ, thiết lập quan hệ sản xuất mới cao hơn. Quần chúng nhân dân bao giờ cũng là lực lượng cơ bản của cách mạng, đóng vai trò quyết định thắng lợi của cuộc cách mạng. Trong các cuộc cách mạng vĩ đại làm thay đổi hình thái kinh tế- xã hội, quần chúng nhân dân tham gia đông đảo, tự giác, tích cực thì cách mạng mới có thể giành thắng lợi. Cách mạng là ngày hội của quần chúng, là sự nghiệp của quần chúng chứ không phải là sự nghiệp riêng của một số cá nhân. 3.Quần chúng nhân dân có vai trò to lớn, không thể thay thế trong sản xuất tinh thần: Nói về vai trò quần chúng trong sáng tạo nghệ thuật, Hồ Chí Minh nhận định: “Quần chúng là những người sáng tạo, công nông là những người sáng tạo. Nhưng quần chúng không phải chỉ sáng tạo ra những của cải vật chất cho xã hội mà còn sáng tác nữa. "Những sáng tác ấy là những hòn ngọc quý”. Những nền văn học nghệ thuật lớn đều bắt nguồn từ văn học nghệ thuật dân gian. Mác viết: “Thần thoại Hy lạp không những cấu thành kho tàng nghệ thuật của Hy lạp mà còn là miếng đất đã nuôi dưỡng nghệ thuật Hy lạp nữa”. Quần chúng nhân dân đông đảo với hoạt động thực tiễn của họ là cơ sở của sản xuất tinh thần của xã hội. Tóm lại, xét từ kinh tế đến chính trị, từ thực tiễn đến tinh thần tư tưởng thì quần chúng nhân dân luôn đóng vai trò quyết định trong lịch sử. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, vai trò của quần chúng và vai trò của cá nhân trong lịch sử không tách rời nhau, trái lại nó quan hệ khăng khít với nhau. Cá nhân ưu tú lãnh đạo kiệt xuất là sản phẩm của thời đại, đại diện cho lợi ích và ý chí của quần chúng và chỉ những cá nhân như thế mới được quần chúng công nhận là người lãnh đạo thực sự của họ. Cá nhân ưu tú, lãnh đạo kiệt xuất là sản phẩm, là con đẻ của phong trảo quần chúng nên sức mạnh của họ, trí tuệ của họ bắt nguồn từ quần chúng nhân dân. Lãnh tụ có vai trò vô cùng quan trọng đối với phong trào quần chúng. Lãnh tụ sáng suốt, đức độ, tài năng xuất hiện đúng lúc bao giờ cũng có tác dụng thúc đẩy phong trào quần chúng phát triển mạnh mẽ, chắc chắn đúng hướng, ít sai lầm và do đó giúp cho phong trào quần chúng đạt được những thành quả tốt đẹp nhất, to lớn nhất. Những phong trào quần chúng to lớn không thể thiếu người lãnh đạo có tầm nhìn xa, thấy rộng, có năng lực tổ chức tập hợp, đoàn kết quần chúng. Nhưng phải khẳng định một lần nữa rằng quần chúng nhân dân có vai trò quyết định trong mọi cuộc cách mạng. Phần II Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về con người: “Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.” Sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới được đề ra từ Đại hội VI của Đảng, giờ đây chúng ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới- thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá đất nước. Định hướng phát triển nhằm mục tiêu “xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất-kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần nâng cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” về thực chất là phát triển vì con người, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho quần chúng nhân dân lao động. Mọi sự phát triển của xã hội trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá đều do con người quyết định và đều hướng về con người, vì cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn của mỗi con người, mỗi gia đình trong cộng đồng dân tộc Việt nam. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu con người đó phải lấy sự phát triển của con người Việt nam làm thước đo chung. Khi khẳng định tiến trình phát triển lịch sử của xã hội loài người là sự thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế xã hội, C.Mác đã nói tới việc lấy sự phát triển toàn diện của con người làm thước đo chung cho sự phát triển của xã hội. C.Mác cho rằng xu hướng chung của tiến trình phát triển lịch sử được quy định bởi sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội, bao gồm con người và những công cụ lao động do con người sáng tạo ra. Sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội tự nó đã nói lên trình độ phát triển của xã hội qua việc con người chiếm lĩnh và sử dụng ngày càng nhiều lực lượng tự nhiên với tư cách là cơ sở vật chất cho hoạt động của chính con người và quyết định quan hệ người với người trong quá trình sản xuất. Sản xuất càng phát triển, tính chất xã hội hoá của sản xuất càng gia tăng, “việc tiến hành sản xuất tập thể bằng lực lượng của toàn xã hội và sự phát triển mới của nền sản xuất do việc đó mang lại, sẽ cần đến những con người hoàn toàn mới” -“nhữ
Tài liệu liên quan