Đề tài Một số ý kiến về phát triển nguồn nhân lực trong huyện Lập Thạch

Từ sau chiến tranh trở lại đây nền kinh tế của Việt Nam đã được khôi phục và đang từng bước trên con đường phát triển. Việt Nam là một nước đi sau, được kế thừa các thành tựu khoa học, các kinh nghiệm một cách có chọn lọc, đây là một điều kiện thuận lợi để có thể phát triển tiến xa hơn với các cường quốc năm Châu. Phát triển nền kinh tế đất nước trong hệ thống nền kinh tế toàn cầu là vấn đề bức xúc được đặt ra đối với mọi cấp, mọi ngành, mọi đơn vị. Đây là vấn đề rất phức tạp được đặt ra và luôn phải giải quyết một cách hợp lý nhất. Một tất yếu khách quan đặt ra là, muốn có một nền kinh tế phát triển thì phải hoàn thiện, khai thác triệt để nhiều yếu tố trong hệ thống kinh tế. Các yếu tố này có liên quan đến nhau một cách chặt chẽ và mang tính hai chiều. Điển hình như yếu tố về nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế. Đây là một yếu tố quan trọng nó đóng vai trò như là một xuất phát điểm để giải quyết các vấn đề khác. Phát triển nguồn nhân lực có thể nói là vấn đề quyết định trong công việc phát triển nền kinh tế đất nước, đưa đất nước quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội. Do đó việc nâng cao hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực là một yêu cầu đặt ra đối với các cấp, các ngành, các đơn vị. Đề tài: “Một số ý kiến về phát triển nguồn nhân lực trong huyện Lập Thạch” nhằm mục đích đánh giá phần nào hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực huyện Lập Thạch. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là lấy cơ sở thực tiễn, các hoạt động của công tác phát triển nguồn nhân lực huyện Lập Thạch, với các hiệu quả đạt được và các bất cập xung quanh một số vấn đề liên quan đến công tác này. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài đã được nghiên cứu bằng một số phương pháp cơ bản như: phương pháp phân tích đa dạng, phương pháp thống kê, tổng hợp, kết hợp với số liệu khảo sát và thống kê báo cáo thông qua thực tế của các giai đoạn để từ đó đưa ra các hình thức so sánh và các ý kiến về công tác phát triển nguồn nhân lực huyện. Nội dung của đề tài bao gồm 4 phần: Phần I: Lý luận chung về vấn đề phát triển nguồn nhân lực. Phần II: Thực trạng về vấn đề phát triển nguồn nhân lực trong huyện Lập Thạch. Phần III: Các giải pháp cho vấn đề phát triển nguồn nhân lực trong huyệnLập Thạch. Phần IV: Kết luận.

pdf61 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 1882 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số ý kiến về phát triển nguồn nhân lực trong huyện Lập Thạch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN: Một số ý kiến về phát triển nguồn nhân lực trong huyện Lập Thạch Lời nói đầu Từ sau chiến tranh trở lại đây nền kinh tế của Việt Nam đã được khôi phục và đang từng bước trên con đường phát triển. Việt Nam là một nước đi sau, được kế thừa các thành tựu khoa học, các kinh nghiệm một cách có chọn lọc, đây là một điều kiện thuận lợi để có thể phát triển tiến xa hơn với các cường quốc năm Châu. Phát triển nền kinh tế đất nước trong hệ thống nền kinh tế toàn cầu là vấn đề bức xúc được đặt ra đối với mọi cấp, mọi ngành, mọi đơn vị. Đây là vấn đề rất phức tạp được đặt ra và luôn phải giải quyết một cách hợp lý nhất. Một tất yếu khách quan đặt ra là, muốn có một nền kinh tế phát triển thì phải hoàn thiện, khai thác triệt để nhiều yếu tố trong hệ thống kinh tế. Các yếu tố này có liên quan đến nhau một cách chặt chẽ và mang tính hai chiều. Điển hình như yếu tố về nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế. Đây là một yếu tố quan trọng nó đóng vai trò như là một xuất phát điểm để giải quyết các vấn đề khác. Phát triển nguồn nhân lực có thể nói là vấn đề quyết định trong công việc phát triển nền kinh tế đất nước, đưa đất nước quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội. Do đó việc nâng cao hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực là một yêu cầu đặt ra đối với các cấp, các ngành, các đơn vị. Đề tài: “Một số ý kiến về phát triển nguồn nhân lực trong huyện Lập Thạch” nhằm mục đích đánh giá phần nào hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực huyện Lập Thạch. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là lấy cơ sở thực tiễn, các hoạt động của công tác phát triển nguồn nhân lực huyện Lập Thạch, với các hiệu quả đạt được và các bất cập xung quanh một số vấn đề liên quan đến công tác này. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài đã được nghiên cứu bằng một số phương pháp cơ bản như: phương pháp phân tích đa dạng, phương pháp thống kê, tổng hợp, kết hợp với số liệu khảo sát và thống kê báo cáo thông qua thực tế của các giai đoạn để từ đó đưa ra các hình thức so sánh và các ý kiến về công tác phát triển nguồn nhân lực huyện. Nội dung của đề tài bao gồm 4 phần: Phần I: Lý luận chung về vấn đề phát triển nguồn nhân lực. Phần II: Thực trạng về vấn đề phát triển nguồn nhân lực trong huyện Lập Thạch. Phần III: Các giải pháp cho vấn đề phát triển nguồn nhân lực trong huyệnLập Thạch. Phần IV: Kết luận. Phần I Lý luận chung về vấn đề phát triển nguồn nhân lực I. Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực 1. Đặc điểm, vị trí của phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đang bước vào thời kỳ của sự phát triển, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, từng bước hội nhập với cộng đồng quốc tế chuẩn bị hành trang bước sang thế kỷ 21. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nhằm phát triển và sử dụng có hiệu quả năng lực của nguồn nhân lực, tạo thêm công ăn việc làm, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế trên cơ sở phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ, bảo đảm an ninh, chính trị, lãnh thổ ổn định và phát triển đất nước, cải thiện hơn nữa đời sống nhân dân, đòi hỏi dặt ra những yêu cầu về số lượng, cơ cấu và chất lượng cao của nguồn nhân lực trong từng thời kỳ phát triển tương ứng. Nguồn nhân lực có chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế. Kinh nghiệm này chỉ thấy rõ ở mô hình tăng trưởng kinh tế của một số nước như: Nhật, Singapo và các nước khác trong khu vực..., đồng thời cũng được chứng minh từ thực tế Việt Nam qua hơn 10 năm đổi mới. Khi nghiên cứu lý thuyết mới về sự phát triển, một trong những vấn đề cơ bản nhất trong cấu trúc của nó là phát triển nguồn nhân lực, ở đó đặc biệt lưu ý đến nguồn nhân lực trẻ, coi phát triển nguồn nhân lực là mục tiêu cuối cùng, là đỉnh cao nhất của quá trình phát triển mỗi quốc gia. Thực chất phát triển nguồn nhân lực là phát triển yếu tố con người lại là trung tâm của sự phát triển. Xét đến cùng chiến lược phát triển nguồn nhân lực phải đươch đặt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung, hơn nữa phải được đặt ở vị trí trung tâm, là chiến lược của mọi chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước. “Không còn là vấn đề chúng ta muốn hay chúng ta nên phát triển tài nguyên nhân sự... phát triển tài nguyên nhân sự là vấn đề sống còn của xã hội chúng ta”. Triết lý này của Jame L.Hages, cho chúng ta thấy được phần nào tính cấp thiết của công tác phát triển tài nguyên nhân sự. Nền kinh tế của chúng ta đang trải qua những thay đổi to lớn thông qua các tiến bộ về công nghệ đang làm biến đổi cơ cấu kinh tế. Phát triển nguồn nhân lực đối với các cấp, các ngành trở nên ngày càng quan trọng đối với người lao động, nhằm từng bước phát triển và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của người lao động một cách có hệ thống thông qua quá trình làm việc, trên cơ sở đó đánh giá khả năng của họ một cách toàn diện trong từng giai đoạn. Xuất phát từ lợi ích và yêu cầu đó, đòi hỏi mỗi người lao động phải có trình độ đáp ứng yêu cầu công việc. Và để có được một đội ngũ nguồn nhân lực giỏi có trình độ năng lực, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, của một tổ chức, một đơn vị thì hoạt động phát triển cần phải dựa trên một số nguyên tắc như: Một là: Con người luôn có năng lực phát triển, mọi người đều có khả năng phát triển và sẽ thường xuyên phát triển để giữ vững sự ổn định và phát triển của tập thể cũng như cá nhân họ. Hai là: Mỗi cá nhân đều có chân giá trị riêng, và nhân cách riêng khác nhau và đều có khả năng đóng góp sáng kiến. Ba là: Lợi ích của con người và tập thể kết hợp với nahu. Hơn nữa phát triển nguồn nhân lực là một hoạt động đầu tư sinh lợi đáng kể, vì phát triển nguồn nhân lực là những phương tiện để đạt được sự phát triển của tổ chức. Còn về phía người lao động thì họ được sự ổn định và phát triển, có cơ hội tiến bộ, thăng chức, có những vị trí làm việc thuận lợi mà ở đó người lao động có thể đóng góp cống hiến được nhiều nhất, được cung cấp nhưng thông tin về đào tạo có liên quan đến họ. Trên đây là những nguyên tắc cơ bản trong công tác phát triển nguồn nhân lực mà chúng ta cần quan tâm đến khi giải quyết vấn đề này. Để có thể nghiên cứu vấn đề này một cách triệt để có cơ sở và có hướng đi đúng đắn chúng ta đi vào làm rõ một số các khái niệm có liên quan. Phát triển (Development): bao gồm các hoạt động nhằm chuẩn bị cho người lao động theo kịp với cơ cấu tổ chức khi nó thay đổi và phát triển. Các khoá học tại đại học cung cấp cho các nhà quản trị những kiến thức mới là một loại điển hình của sự phát triển. Nguồn nhân lực (Human resouce): là nguồn lực về con người và được nghiên cứu dưới nhiều khía cạnh. Trước hết với tư cách là nguồn cung cấp sức lao động cho xã hội, bao gồm toàn bộ dân cư có cơ thể phát triển bình thường (không bị khiếm khuyết, dị tật bẩm sinh). Nguồn nhân lực với tư cách là một yếu tố của sự phát triển kinh tế xã hội được hiểu theo nghĩa hẹp hơn bao gồm nhóm dân cư trong đoọ tuổi lao động có khả năng lao động. Với cách hiểu này nguồn nhân lực tương đương với nguồn lao động. Nguồn nhân lực còn có thể hiểu là tổng hợp cá nhân những người cụ thể tham gia vào quá trình lao động. Với tư cách hiểu này nguồn nhân lực bao gồm: những người từ giới hạn dưới tuổi lao động trở nên (ở nước ta là tròn 15 tuổi). Các cách hiểu trên chỉ khác nhau về quy mô nhân lực, song đều nhất trí với nhau đó là nguồn nhân lực nói nên khả năng lao động của xã hội. Nguồn nhân lực được xem xét trên góc độ số lượng và chất lượng. Số lượng nguồn nhân lực được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu như quy mô và tốc độ phát triển nguồn nhân lực. Về chất lượng: nguồn nhân lực được xem xét trên các mặt: sức khoẻ, trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất. Cũng như các nguồn nhân lực khác, số lượng và đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Sau khi đã nghiên cứu, xác định rõ từng thành tố, chức năng của vấn đề phát triển nguồn nhân lực chúng ta sẽ nghiên cứu sang để làm rõ đối tượng và nội dung của vấn đề này. 2. Đối tượng, nội dung phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực là một nhu cầu không thể thiếu được đối với bất kỳ giai đoạn nào trong một chiến lược phát triển kinh tế, nó thể hiện cho một sự phát triển tương lai. Mỗi cơ sở, mỗi bộ phận trong một bộ máy tổ chức là một mắt xích của một dây truyền, đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển cho cả bộ máy. Một tổ chức chỉ có thể phát triển được một cách có hiệu quả khi mà tất cả các mắt xích trong bộ máy đều được hoạt động có hiệu quả. Để thúc đẩy sự phát triển này thì việc phát triển nguồnlực con người là có vị trí quan trọng nhất. Tuy nhiên, đối tượng của chương trình này không phải đâu xa lạ, ta có thể chia đối tượng theo các tiêu thức khác nhau, như tầng lớp người lao động và tầng lớp người quản lý. a, Người lao động Đội ngũ này bao gồm những người lao động là những công nhân kỹ thuật và nhân viên nghiệp vụ họ trực tiếp thực hiện công việc trong quá trình sản xuất, cần có những kỹ năng trong công việc nhất định, cần phải được nâng cao kiến thức nghề nghiệp trong lao động để thực hiện một cách có hiệu quả hơn trong công việc, nâng cao năng suất lao động để thực hiện một cách có hiệu quả hơn trong công việc, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nội dung bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp cho người lao động cần phải luôn luôn chú trọng, xem xét và đánh giá thường xuyên, liên tục để có định hướng đáp ứng yêu cầu thay đổi của công nghệ mới, người được bồi dưỡng phải tập trung tiếp thu các kiến thức khoa học nhằm làm cơ sở tốt hơn cho việc rèn luyện những kỹ năng nghề nghiệp với mức độ của công nghệ mới đòi hỏi. Với hướng kỹ năng, họ giành được nhiều thời gian làm các công việc thực tế để đạt được sự lành nghề hơn nữa trng kỹ năng nghề theo như công nghệ mới đặt ra. Hàng năm nước ta cần khoảng 1,2-1,5 triệu chỗ làm việc mới. Trong đó có khoảng 1,5-1,7 người bước vào độ tuổi lao động, có khoảng 70% lao động chưa được đào tạo, khoảng 40% công nhân kỹ thuật được qua trường lớp. Đây là những con số cụ thể căn cứ vào số liệu thực tế này để nhà nước nói chung và các tổ chức, đơn vị nói riêng nhìn thấy được những bất cập trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, để có những nội dung bồi dưỡng và phát triển cho phù hợp. b, Đối với cấp quản trị và các chuyên viên. Dù chúng ta có lý luận gì đi chăng nữa, tương lai của một tổ chức, một đơn vị hay nói rộng hơn là của một đất nước chủ yếu nằm trong tay cấp quản trị. Kinh nghiệm ở Việt Nam và trên thế giới cho thấy rằng vai trò của cấp quản trị là rất quan trọng, và là nhân tố quyết định sự thành bại, sự phát triển hay suy vong của một tổ chức. Chúng ta đã từng chứng kiến được những thực tế nhiều ngành địa phương vẫn những người lao động đó, vẫn những cơ chế đó của nhà nước qui định đó nhưng với một ban lãnh đạo có trình độ có khả năng nhạy bén, năng động sẽ tạo nên được những bước ngoặt đáng kể trong sự phát triển của một tập thể, làm cho tổ chức, đơn vị mình sẽ khởi sắc hơn và phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể phủ nhận vai trò của người lao động trực tiếp. Đội ngũ quản trị bao gồm những người trực tiếp điều hành lãnh đạo, quản lý tổ chức hay đơn vị. Họ đảm nhận những chức năng đặt ra nhưng chính sách phương hướng phát triển cho toàn đơn vị mình đảm nhận một số chức năng khác như cố vấn kỹ thuật, cố vấn kinh tế, nghiên cứu thiết kế hoặc điều hành quá trình công nghệ. Đội ngũ này đòi hỏi phải có trình độ có khả năng nhạy bén và năng động. Mục tiêu và nội dung bồi dưỡng cho đối tượng này phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng lĩnh vực chuyên môn hay từng quá trình lao động vào nguyện vọng cá nhân hoặc đòi hỏi của đơn vị. Nói chung nội dung chương trình bồi dưỡng phát triển thiết kế cụ thể cho từng khoá, từng chuyên đề thường được chia theo từng công đoạn dựa trên nguyên tắc nội dung hoá, đảm bảo khả năng phát triển của họ theo các hướng ngang và dọc. Nghĩa là mở rộng phạm vi và nâng cao trình độ chuyên môn tuỳ thuộc vào từng nhiệm vụ cụ thể của thực tế đơn vị đặt ra. 3. Vai trò, mục đích của phát triển nguồn nhân lực Từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI, đất nước ta bước sang thời kỳ đổi mới, nền kinh tế được chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động được nhìn nhận theo một quan điểm mới. Nó được coi là một loại hàng hoá đặc biệt, hơn thế nữa lao động còn được coi là một trong những yếu tố đầu vào của một quá trình sản xuất. Bởi vì trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp phải tự hoạch toán kinh doanh nên họ phải tìm cách tối thiểu hoá các chi phí, hiệu quả các yếu tố đó để mong đạt được lợi nhuận lớn nhất từ các khoản chi phí. Với cách nhìn nhận mới như vậy, một yêu cầu đặt ra với các nhà quản trị là phải bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ lao động như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi đó thì các nhà quản trị phải có kế hoạch cụ thể, xây dựng một qui trình đào tạo và phát triển rõ ràng, có sự phân công kiểm tra chặt chẽ. Và quan trọng hơn nhất là chất lượng lao động phải đảm bảo đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của công việc. Trước kia trong cơ chế cũ, người ta không mấy chú trọng đến chất lượng lao động, việc nhận người vào làm là do quan hệ thân thuộc, quen biết và dựa vào chỉ tiêu phân bổ của nhà nước dẫn đến hình thành đội ngũ cán bộ công nhân viên làm việc không hiệu quả, bị động. Mặt khác công tác bồi dưỡng và phát triển cán bộ công nhân viên không mấy khi được tiến hành. Nhưng ngày nay, trước sự đòi hỏi bức xúc của cơ chế thị trường cũng như mục tiêu kinh tế thì công tác bồi dưỡng và phát triển cán bộ công nhân viên là một việc lamf cấp bách không thể thiếu được đối với bất kỳ một đơn vị nào. Bên cạnh đó một xã hội tồn tại được hay không là do đáp ứng được sự thay đổi. Một đơn vị tiến hay lùi là do cấp quản trị có thấy được sự thay đổi để kịp thời bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực của mình. Trong thời đại mà khoa học công nghệ tiến bộ nhanh như vũ bão, một doanh nghiệp muốn thành đạt, một đất nước muốn tăng trưởng phát triển nhanh... đều cần điều kiện kiên quyết: phải tạo được cho mình một nnm có trình độ tay nghề và trình độ chuyên môn tương xứng. Có vậy mới đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật công nghệ ngày càng hiện đại và phát triển. Cùng với sự phát triển cơ chế thị trường thì việc mở rộng sự hợp tác về kinh tế ngày càng phát triển, hàng hoá được giao lưu một cách rộng rãi. Điều này rất thuận tiện cho việc xuất khẩu hàng hoá cũng như thu hút sự đầu tư của nước ngoài. Song để làm được điều này thì đòi hỏi phải có được nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao cũng như trình độ quản lý giỏi. Trong các yếu tố để phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp của nền kinh tế thì nguồn nhân lực con người là yếu tố cơ bản nhất. Bởi lẽ khi đã có trình độ văn hoá, kỹ thuật nghiệp vụ cao có tay nghề vững sẽ là yếu tố quyết định để tạo ra phương pháp công nghiệp và công nghệ hiện đại. Nguồn nhân lực này vừa là người sáng tạo vừa là người sử dụng một cách đầy đủ, có hiệu quả, cần phải đầu tư để đào tạo và bồi dưỡng lại đội ngũ cán bộ công nhân viên kỹ thuật chuẩn bị hế hoạch để phát triển đào tạo mới có chất lượng cao nhằm đáp ứng kịp thời sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cũng như việc chuyển đổi cơ chế thị trường... Trong công tác phát triển nguồn nhân lực thì đào tạo là bước đầu là tiền đề là phương tiện cho công tác phát triển. Vì vậy việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là cấn thiết cấp bách đối với mọi tổ chức đơn vị. Phát triển nguồn nhân lực là vấn đề hết sức phức tạp bởi vì nó bao gồm rất nhiều các hoạt động khác nhau. Để hiểu được vai trò của phát triển ta phải đi vào tìm hiểu các hoạt động đó. Mục đích của chương trình đào tạo và phát triển chính bao gồm: Thứ nhất là: Định hướng cho người được đào tạo. Mục đích của loại hình đào tạo này là cung cấp và chỉ dẫn về những kiến thức mới. Nó bao gồm phổ biến cho những người lao động mới về chương trình phúc lợi của một đơn vị và giải thích cho họ về cơ cấu tổ chức. Thứ hai là: Phát triển kỹ năng có nhiều công việc đòi hỏi những kỹ năng mới. Những người lao động mới cần đạt được những kỹ năng mới khi công nghệ thay đổi, công việc phức tạp hơn. Thứ ba là: đào tạo trong điều kiện an toàn loại hình đào tạo được thiết kế một cách an toàn nhất tránh tai nạn lao động xảy ra và tuân thủ theo nội quy đề ra. Người lao động sẽ không được phép thực hiện bất cứ một công việc gì cho đến khi họ biết cách thực hiện công việc một cách đảm bảo an toàn. Thứ tư là: giáo dục về chuyên môn kỹ thuật. Mục đích của loại đào tạo này là tránh sự lỗi thời trong chuyên môn nghề nghiệp. Bởi vì cùng với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, những người lao động có chuyên môn kỹ thuật cần phải được đào tạo theo từng thời kỳ. Việc đào tạo này bao gồm việc trang bị các kiến thức mới được đưa vào ứng dụng gần đây nhất. Thứ năm là: giáo dục và đào tạo dưới sự giám sát: Việc đào tạo dưới sự giám sát và quản lý cần thiết cho việc ra quyết định quản lý và làm việc với mọi người. Bởi vì có rất nhiều loại hình đào tạo, các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo cần phải xác định một cách cẩn thận nhu cầu đào tạo trong đơn vị. Với một vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động tổ chức lao động, quản trị nguồn nhân lực, việc phát triển nguồn nhân lực giúp cho công việc cải tiến kỹ năng trình độ của người lao động, tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình đào tạo và phát triển thành công sẽ đem lại những lợi ích như: - Cải tiến về năng suất chất lượng hiệu quả công việc. - Giảm thời gian thực tập cho người lao động để đạt được tiêu chuẩn công việc. - Tạo thái độ tán thành và hiệp tác trong lao động. - Đạt được yêu cầu trong công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực. - Giảm bớt tai nạn trong lao động vì nhiều tai nạn xảy ra là do những hạn chế của con người hơn là do những hạn chế của trang thiết bị hay điều kiện làm việc. - Sự ổn định và năng động của tổ chức tăng lên, chúng đảm bảo giữ vững hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ngay cả khi thiếu những người chủ chốt do có nguồn đào tạo dự trữ thay kế. II. Công tác phát triển nguồn nhân lực 1. Tiến trình xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của ĐCSVN đã đề ra một quyết định lịch sử “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá để từ đây đến năm 2000 ra sức phấn đấu đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp”. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá để tăng năng suất lao động đòi hỏi phát triển ở trình độ cao khoa học và công nghệ cùng các yếu tố khác có liên quan. Trong các yếu tố đó, vai trò của khoa học, kỹ thuật công nghệ đối với tăng năng suất lao động rất to lớn. Các thành tựu của khoa học kỹ thuật công nghệ đem ứng dụng vào sản xuất đã đưa lại sự sáng tạo và hoàn chỉnh các công cụ sản xuất, các đối tượng lao động và các phương pháp sản xuất mới. Tất cả những thay đổi có tính chất cách mạng đó đã làm tăng năng suất lao động lên gấp bội. Ngược lại, khi năng suất lao động tăng nhanh chóng lại tạo điều kiện cho khoa học, kỹ thuật công nghệ phát triển mạnh mẽ. Giờ đây, khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, đúng như luận điểm nổi tiếng của C.Mac: “Thiên nhiên không tạo ra máy móc, đầu máy xe lửa, điện báo. Tất cả những thứ đó là thành quả của bộ óc con người, được bàn tay con người tạo ra, là sức mạnh tri thức đã được vật hoá. Sự phát triển của vốn cố định là chỉ tiêu cho thấy rằng, tri thức xã hội chung đã biến thành lực lượng sản xuất trực tiếp với mức độ phụ thuộc và biến đổi chính những điều kiện của hoạt động xã hội với trí tuệ chung...”. đến nay đất nước ta đã có một đội ngũ c
Tài liệu liên quan