Đề tài Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Phân tích điều kiện ra đời và những ưu, nhược điểm của sản xuất hàng hóa. Y nghĩa thực tiễn. Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa và tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa? Ý nghĩa nghiên cứu.

ppt16 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1661 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN HỌC PHẦN 2-NÂNG CAOPhân tích điều kiện ra đời và những ưu, nhược điểm của sản xuất hàng hóa. Y nghĩa thực tiễn.Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa và tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa? Ý nghĩa nghiên cứu.3. Lượng giá trị hàng hóa được đo lường như thế nào? Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của hàng hóa. Ý nghĩa thực tiễn4. Phân tích các chức năng của tiền tệ và lạm phát. Ý nghĩa nghiên cứu.5. Nội dung, yêu cầu của quy luật giá trị? Cơ chế tác động của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa.6. Phân tích sự chuyển hóa của tiền tệ thành tư bản. Tại sao hàng hóa sức lao động là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn công thức chung của tư bản?7. Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư. Tư bản bất biến và tư bản khả biến có vai trò như thế nào trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư? Nhận xét, rút ra ý nghĩa.Trình bày các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. Ý nghĩa nghiên cứu. Phân tích bản chất và các hình thức tiền lương cơ bản trong CNTB. Ý nghĩa thực tiễn.10. Phân tích thực chất và động cơ của tích lũy tư bản, các nhân tố quyết định quy mô của tích lũy. Ý nghĩa nghiên cứu.11.Thế nào là tích tụ và tập trung tư bản? Sự giống và khác nhau giữa tích tụ và tập trung tư bản. Vai trò của tập trung tư bản trong CNTB hiện đại. Ý nghĩa nghiên cứu.12. Phân tích các giai đoạn vận động tuần hoàn của tư bản công nghiệp. Ý nghĩa nghiên cứu.13. Chu chuyển của tư bản? Những biện pháp đẩy nhanh tốc độ chu chuyển của tư bản. Ý nghĩa thực tiễn14. Phân tích tư bản cố định và tư bản lưu động. Căn cứ và ý nghĩa phân chia tư bản thành tư bản cố định và tư bản lưu động? Ý nghĩa nghiên cứu.15. Phân tích nguyên nhân, hậu quả của khủng hoảng kinh tế. Những biện pháp để khắc phục khủng hoảng kinh tế. Liên hệ thực tiễn.16. So sánh: chi phí sản xuất TBCN với chi phí thực tế và tư bản ứng trước; lợi nhuận với giá trị thặng dư; tỷ suất lợi nhuận với tỷ suất giá trị thặng dư. Ý nghĩa nghiên cứu.17. Phân tích cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường. Biện pháp để nâng cao sức cạnh tranh đối với doanh nghiệp trong cùng một ngành.18. Phân tích sự hình thành lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất. Ý nghĩa nghiên cứu.19. Phân tích bản chất và nguồn gốc lợi nhuận của tư bản thương nghiệp. Ý nghĩa nghiên cứu.20. Trình bày đặc điểm của tư bản cho vay. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi tức và tỷ suất lợi tức. Ý nghĩa nghiên cứu.21. Phân tích hoạt động của công ty cổ phần và thị trường chứng khoán. Liên hệ với thực tiễn Việt Nam.22. Phân tích bản chất và các hình thức địa tô TBCN. Ý nghĩa thực tiễn.23. Trình bày những đặc điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Đặc điểm nào giữ vai trò quyết định nhất, vì sao?24. Phân tích mối quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh. Sự biểu hiện của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn CNTB độc quyền? Ý nghĩa nghiên cứu.25. Phân tích bản chất và những biểu hiện chủ yếu của CNTB độc quyền nhà nước. Cơ chế điều tiết kinh tế của CNTB độc quyền nhà nước?26. Phân tích nguyên nhân, mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng XHCN. Ý nghĩa nghiên cứu.27. Phân tích tính tất yếu khách quan và nội dung kinh tế của thời kỳ quá độ lên CNXH. Liên hệ thực tiễn Việt Nam.28. Dân tộc là gì? Phân tích những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc.29. Nguyên nhân tồn tại tôn giáo? Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo?