Đề tài Phân tích tự ðộng dữ liệu video số hỗ trợ truy tìm thông tin thị giác dựa vào nội dung

TÍn ðề t‡i : Ph‚n tÌch tự ðộng dữ liệu video số hỗ trợ truy tÏm thÙng tin thị gi·c dựa v‡o nội dung. Nội dung của luận v„n gồm cÛ hai phần chÌnh. Thứ nhất l‡ ph‚n tÌch tự ðộng dữ liệu video số. Thứ hai l‡ hỗ trợ truy tÏm. Ph‚n tÌch tự ðộng dữ liệu video số l‡ việc chuyển những dữ liệu video ban ðầu vốn rất lớn về kÌch th˝ớc th‡nh c·c ðặc tr˝ng cấp cao với kÌch th˝ớc bÈ l‡ c·c ðoạn cı sở ð„ ð˝ợc ph‚n cấp ph‚n lớp, gi˙p l˝u trữ v‡ quản l˝ dữ liệu video hiệu quả hın. Hỗ trợ truy tÏm thÙng tin thị gi·c l‡ việc ð˝a ra một ph˝ıng ph·p mới trong việc truy tÏm thÙng tin video trong cı sở dữ liệu dựa v‡o nội dung. Với ph˝ıng ph·p n‡y, việc truy tÏm sẽ trở nÍn dễ d‡ng hın, tiện lợi hın, chÌnh x·c hın, v‡ nhanh chÛng hın. H˝ớng nghiÍn cứu n‡y ðang thu h˙t ð˝ợc sự quan t‚m của nhiều ng˝ời do nhu cầu ng‡y c‡ng t„ng về l˝u trữ v‡ truy vấn dữ liệu video số. Trong khuÙn khổ luận v„n n‡y, ch˙ng tÙi trÏnh b‡y một số ph˝ıng ph·p ph‚n ðoạn, x‚y dựng c‚y ph‚n cấp ph‚n lớp, truy tÏm video, v‡ tÌch hợp c·c ph˝ıng ph·p n‡y v‡o một ch˝ıng trÏnh c‡i ðặt.

pdf121 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 1990 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích tự ðộng dữ liệu video số hỗ trợ truy tìm thông tin thị giác dựa vào nội dung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan