Đề tài Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh trong đó nguồn gốc nào là quan trọng quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh

- Từ năm 1958 đến cuối thế kỉ XIX, nước ta bị đế quốc Pháp xâm lược. các phong trào vũ trang kháng chiến liên tục nổ ra, nâng cao và lan rộng khắp cả nước: từ Trương Định, Nguyễn Trung Trực ở Nam Bộ đến miền Trung và miền Bắc. Tuy nhiên các phong trào này đều thất bại do chưa có đường lối kháng chiến rõ ràng, lại dựa trên ý thức hệ phong kiến. - Bước sang thế kỷ XX sai khi tạm thờ dập tắt được các cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân ta, thực dân pháp bắt tay vào cuộc khai thác lần một. Xã hội Việt Nam có sự chuyển biến và phân hóa, tầng lớp tiểu tư sản và mầm mống giai cấp tư sản bắt đầu xuất hiện. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản với một sự xuất hiện của phong trào Đông Du, Đông King Nghĩa Thục, Duy Tân tuy nhiên chúng vẫn thất bại. - Những năm gần thế kỷ thứ XX, thực dân Pháp vẫn thẳng tay đàn áp các phong trào yêu nước của nhân dân ta. Trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa (12/1907),vụ Hà Thành đầu độc bị thất bại và bì tàn sát (6/1908), người bị đày ra Côn Đảo ( Phan Chu Trinh; Huỳnh Thúc Kháng; Ngô Đức Kế ) tình hình cho thấy phong trào cứu nước của nhân dân ta muốn dành thắng lợi phảI đI theo con đường mới.

doc6 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1998 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh trong đó nguồn gốc nào là quan trọng quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài I: Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh trong đó nguồn gốc nào là quan trọng quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. I: Lý luận về nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm cách mạng toàn diện sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin ở nước ta, là sự kế thừa tinh hoa văn hóa của nhân loại, là sự phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. 2. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh: 2.1- Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, gia đình, thời đại. a, điều kiện lich sử - Từ năm 1958 đến cuối thế kỉ XIX, nước ta bị đế quốc Pháp xâm lược. các phong trào vũ trang kháng chiến liên tục nổ ra, nâng cao và lan rộng khắp cả nước: từ Trương Định, Nguyễn Trung Trực…ở Nam Bộ đến miền Trung và miền Bắc. Tuy nhiên các phong trào này đều thất bại do chưa có đường lối kháng chiến rõ ràng, lại dựa trên ý thức hệ phong kiến. Bước sang thế kỷ XX sai khi tạm thờ dập tắt được các cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân ta, thực dân pháp bắt tay vào cuộc khai thác lần một. Xã hội Việt Nam có sự chuyển biến và phân hóa, tầng lớp tiểu tư sản và mầm mống giai cấp tư sản bắt đầu xuất hiện. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản với một sự xuất hiện của phong trào Đông Du, Đông King Nghĩa Thục, Duy Tân … tuy nhiên chúng vẫn thất bại. Những năm gần thế kỷ thứ XX, thực dân Pháp vẫn thẳng tay đàn áp các phong trào yêu nước của nhân dân ta. Trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa (12/1907),vụ Hà Thành đầu độc bị thất bại và bì tàn sát (6/1908), người bị đày ra Côn Đảo ( Phan Chu Trinh; Huỳnh Thúc Kháng; Ngô Đức Kế…) tình hình cho thấy phong trào cứu nước của nhân dân ta muốn dành thắng lợi phảI đI theo con đường mới. b, quê hương , gia đình Quê hương: Nghệ Tĩnh, quê hương Hồ Chí Minh là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm,…từ nhỏ Hồ Chí Minh đã đau xót chứng kiến cuộc sống nghèo khổ, bị đàn áp, bóc lột của đồng bào mình ngay trên mảnh đất quê hương, cùng những tội ác của bọn thực dân Pháp…đã thôi thúc Người ra đi tìm đường cứu nước mới để cứu dân , cứu nước. Gia đình: Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước, gần gũi bới nhân dân. Thân phụ Người là một nhà Nho giàu lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, lao động càn cù có ý chí vươn lên vượt qua khó khăn, khó khăn để vượt qua gian khổ, chí hướng. Điều đó đã ảnh hưởng đến tư tưởng chính trị và nhân cách của Người. c, Thời đại Đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa Tư Bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn chù nghĩa đế quýôc và trở thành một hệ thống thế giới. Các đế quốc thi nhau tranh giành, xâu xé thuộc địa, đàn áp các dân tộc nhỏ bé. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tốc sang thế kỷ XX đã trở thành cuộc đấu tranh chung của các dân tộc thuộc địa gắn với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản quốc tế chống lại giai cấp tư sản ở chính quốc. Khi nhận thức về đặc đIểm của thời đại thì Người đã quyết định đi tìm một con đường cứu nước mới và nhờ đó Người đã thấu hiều được bản chất chung của chủ nghĩa đế quốc và hoàn cảnh chung của các nước thuộc địa trên thê giới. Cuối những năm 20 của thế kỷ XX, cuộc khủng hoảng trong phong trào công nhân Châu Âu diễn ra ngày càng sâu sắc, dấn đến sự chuyển biến trong nội bộ các Đảng xã hội dân chủ thuộc địa quốc tế II. Một số Đảng bị phân hóa, thành lập các Đảng cộng sản. Tác phẩm “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin và các văn kiện Đại hội II Quốc tế cộng sản” đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người. 2. 2. Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh Trong lịch sử các dân tộc thường có những vĩ nhân mà cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng, hoạt động gắn liền với cả một giai đoạn lịch sử sôi động,đầy biến cố của dân tộc và bằng mọi hoạt động của mình đã góp phần vào sự phát triển của thời đại: Mác, Anghen,Lênin,Hồ Chí Minh……là những con người như vậy. ở dân tộc việt nam thì Hồ Chí Minh đã trở thành vị lãnh tụ, nhân tàI kiệt xuất của dân tộc.những lý luận, nhận thức, suy nghĩ của Người đã trở thành hệ tư tưởng được mọi người biết đến và noi theo.Vì vậy nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh xuất phát từ đâu? và đâu là yếu tố quan trọng quyết định bản chất tư tưởng của Người? a/ Thứ nhất : đó là tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống,văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã tạo lập cho mình một nền văn hóa riêng, phong phú và bền vững với những giá trị truyền thống tốt đẹp cao quý. -Trước hết, đó là: chủ nghĩa yêu nước và ý chí kiên cường trong đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đây là tài sản có giá trị nhất trong hành trang của người thanh niên Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước1911. Nó là cơ sở xuất phát, là động lực, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Người đã viết: “dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn, đó là một truyền thống quý báu của ta” Hồ chí Minh đã phát triển chủ nghĩa yêu nước trong thời đại mới, kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc, Người đã thể hiện lòng yêu quê hương đất nước nồng nàn bằng con đường hành động đi tìm đường cứu nước. Với người, yêu nước gắn liền với thương dân, yêu nước trên cơ sở quan đIểm giai cấp,yêu nước mở rộng ra thành tình yêu đối với nhân dân lao động , những người cùng khổ, đối với giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.Ngày nay,Hồ Chí Minh đã nêu ra nội dung mới:’’yêu tổ quốc,yêu nhân dân phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội,vì có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mình mỗi ngày một no ấm thêm,tổ quốc mỗi ngày giàu mạnh thêm”. - Thứ hai là: tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách ”trong hoạn nạn khó khăn. Truyền thống này hình thành cùng với sự hình thành dân tộc, từ hoàn cảnh và nhu cầu đấu tranh quyết liệt với thiên nhiên và giặc ngoại xâm.Người việt nam gắn bó với nhau trong tình làng nghĩa xóm,tình nghĩa đồng bào,tình đồng chí,tình năm châu bốn biển một nhà. - Thứ ba, dân tộc việt nam là dân tộc có truyền thống lạc quan, yêu đời. Dân tộc việt nam luôn lạc quan, có niềm tin vào sức mạnh bản thân mình, tin vào tất thắng của chân lý, chính nghĩa, dù trước mắt còn đầy gian truân khổ ải. Hồ Chí Minh là hiện thân của sự lạc quan đó. - Thứ tư: dân tộc việt nam là một dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo trong sản xuất, chiến đấu và cũng là một dân tộc ham học hỏi, không ngừng mở rộng tiếp thu văn hóa nhân loại. Hồ Chí Minh là điển hình. b/ Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tiếp thu văn hóa phương Đông: -Trước hết là Nho giáo: Hồ Chí Minh đã biết tiếp thu những mặt tích cực của nho giáo; đồng thời hiểu rõ những mặt bất cập,hạn chế của Nho giáo Đó là trong Nho giáo có những yếu tố duy tâm, lạc hậu, như tư tưởng đẳng cấp, khinh lao động chân tay, khinh phụ nữ… mà Hồ Chí Minh đã từng phê phán bác bỏ. Những mặt tích cực của Nho giáo là triết học hành động, tư tưởng nhập thể, hành đạo giúp đời, đó là lý tưởng về mặt xã hội bình trị. Đồng thời nó đề cao văn hóa, lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học với châm ngôn “ học không biết chán , dạy không biết mệt”. Về điểm này Nho giáo hơn hẳn các học thuyết cổ đại. Hồ Chí Minh đã khai thác Nho giáo, lựa chọn những yếu tố tích cực, phù hợp với nhiệm vụ cách mạng. Tiếp thu tư tưởng vị tha của Phật giáo : Hồ Chí Minh đã tiếp thu những mặt tích cực của Phật giáo: Tư tưởng vị tha , từ bi, bác ái , cứu khổ ,cứu nạn, thương người như thể thương thân Là nếp sống có đạo đức, trong sạch, giản dị, chăm lo làm việc thiện Là tinh thần bình đẳng, tinh thần dân chủ chất phác chống lại mọi phân biệt đẳng cấp. Là Phật giáo Thiền Tông đề ra luật “ chất tác”: “Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực” Những mặt tích cực này của Phật giáo đã đi vào đời sống tinh thần dân tộc và nhân dân lao động, nó đã để lại dấu ấn trong tư tưởng Hồ Chí Minh và được Người vận dụng vào trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Kế thừa lòng nhân áI, đức hy sinh của Thiên Chúa Giáo : Người luôn giáo dục cán bộ, đảng viên về lòng thương người, thương dân, thương các chiến sĩ ngoài mặt trận- đó là những giá trị cao cả mang tính nhân loại mà người ta có thể tìm thấy trong truyền thống dân tộc và tinh hoa đạo Thiên Chúa. Tiếp thu tư tưởng và văn hóa phương Tây: - Trong 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Hồ Chí Minh sống chủ yếu ở Châu Âu nên Người chịu ảnh hưởng sâu rộng của văn hóa văn hóa dân chủ và cách mạng ở phương Tây. Tiếp thu giá trị nhân quyền: quyền tự do cá nhân thiêng liêng trong bản tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ. Từ đó Người phát triển quyền đó thành: quyền sống, độc lập, tự do, mưu cầu hạnh phúc Nguyễn ái Quốc đã hấp thu được tư tưởng dân chủ và hình thành được phong cách dân chủ của mình trong cuộc sống thực tiễn. c/ Tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa từ chủ nghĩa Mác- Lênin: Chủ nghĩa Mác- Lênin là thế giới quan và phương pháp luận quyết định tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Người đã góp phần làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác – Lênin ở thời đại các dân tộc bi áp bức vùng lên giành độc lập , tự do.“ chủ nghĩa Mác- Lênin đối với chúng ta … là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội…” vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin thể hiện . - Quyết định bản chất thế giới quan khoa học của tư tưỏng Hồ Chí Minh. Quyết định phương pháp hành động biện chứng của Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác – Lênin ở Việt Nam, là tư tưởng Việt Nam thời hiện đại. Chính thế giới quan và phương pháp luận Mác- Lênin đã giúp Hồ Chí Minh tổng kết lại kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của mình mà tìm ra con đường cứu nước. ảnh hưởng sâu sắc và quyết định ấy đã thể hiện trong câu nói của Người: “ Chủ nghĩa Mác- Lênin là cẩm nang thần kỳ” hoặc “ lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải chủ nghĩa Mác- Lênin đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế III. “Trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân thế giới”. “ Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiểu, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Mác- Lênin.” Và “ chính do cố gắng vận dụng những lời dạy của Lênin một cách sáng tạo, phù hợp thực tế Việt Nam mà chúng tôi đã chiến đấu và giành được thắng lợi to lớn”. d/ Nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh. Những nhân tố sau đây góp phần cực kỳ quan trong vào việc hình thành tư tưởng của Người: Đó là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, cộng với đầu óc phê bình tinh tường, sáng suốt trong việc nghiên cứu , tìm hiểu. Đó là sự khổ công học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú của thời đại, vốn kinh nghiệm đấu tranh của phong trào dân tộc, phong trào công nhân quốc tế. Đó là ý chí của một nhà yêu nước, một chiến sỹ cộng sản nhiệt thành cách mạng, một trái tim yêu nước, thương yêu những người cùng khổ, sẵn sàng chịu những đựng những hy sinh cao nhất vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của đồng bào. Cùng với những năng lực bẩm sinh, những phẩm chất cá nhân hiếm có của Người. Bác Hồ từ một tìm đường cứu nước đã trở thành một người dẫn đường cho cả dân tộc đi theo. Nhân cách, phẩm chất, tài năng, trí tuệ của Hồ Chí Minh đã tác động rất lớn đến việc hình thành tư tưởng của Người. Như vậy, ngoài nguồn gốc lý luận, còn có nguồn gốc, cơ sở thực tiễn, tác động của thực tiễn đến sự hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã từng bước tìm ra quy luật, kháI quát nhận thức của mình thành lý luận. Trong đó nguồn gốc quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh đó là chủ nghĩa Mác- Lênin. II: Nội dung quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa Mác- Lênin. Chủ nghĩa Mác- Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp, quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. 1. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác -Lênin Chủ nghĩa Mác-Lênin ra đời năm 1848, với tuyên ngôn của Đảng cộng sản phát hiện quy luật tất yếu diệt vong của CNTB và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Từ chỗ là “bóng ma cộng sản”, sau gần nửa thế kỷ đấu tranh chống hệ tư tưởng tư sản và các trào lưu cơ hội chủ nghĩa dưới mọi màu sắc. Chủ nghĩa Mác đã trở thành hệ tư tưởng chính thống của phong trào cộng sản và chủ nghĩa quốc tế. 2. Con đường Nguyễn ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác- Lênin. Để thực hiện được hoài bão của mình. Người đã quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Từ khi rời Tổ Quốc(1911) cho đến năm 1917, Hồ Chí Minh đã đến nhiều nước thuộc địa và nhiều nước tư bản đế quốc. Trong khoảng thời gian đó, Hồ Chí Minh đã bổ sung cho mình những nhận thức mới về những gì ẩn dấu đằng sau các chữ: tự do, bình đẳng, bác ái. Khoảng cuối năm 1917, khi trở lại Pari, Hồ Chí Minh đã làm quen với nhiều nhà hoạt động chính trị xã hội của Pháp và thế giới. Năm 1919, Hồ Chí Minh tham gia Đảng xã hội Pháp- một đảng tiến bộ lúc bấy giờ. Cuối năm 1920, Hồ Chí Minh cùng những đảng viên ưu tú của Đảng xã hội Pháp gia nhập quốc tế cộng sản III do Lênin sáng lập. Từ khi trở thành nguời cộng sản, Hồ Chí Minh hoạt động trong Đảng xã hội Pháp, trong tổ chức cộng sản quốc tế và trong phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc.ở đây Người đã tận mắt thấy cuộc sống cùng cực,bị đàn áp của các dân tộc thuộc địa. Chính những điều đó đã giúp Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc hơn về bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác- Lênin. Thực tiễn sống và hoạt động ở nước ngoài đã đưa Người đến những nhận thức mới: ở các nước thuộ địa đâu đâu Người cũng thấy người lao động trong chủ nghĩa thực dân đế quốc bị đầy ải trong tủi nhục , đói nghèo, bị bóc lột đàn áp dã man và ở đâu các dân tộc bị áp bức đều có khát vọng đấu tranh đòi giải phóng. ý thức quốc tế của Người được hình thành từ đó. ở các nước Tư Bản phát triển, tự xưng là văn minh, Người thấy cũng có hai loại người: Tầng lớp trên sống hết sức xa hoa, thừa thãi , còn đa số nhân dân lao động phải sống cuộc đời nheo nhóc, bần hàn. Chính do sự cảm thông , yêu thương những người cùng khổ và lòng căm ghét tư bản, đế quốc thực dân, mà tình cảm và ý thức giai cấp ở Người từng bước được nảy nở. Nhờ những nhận thức rút ra từ thực tiễn gần 10 năm lặn lội tìm đường cứu nước, nên năm 1920 khi đọc luận cương của Lênin, Nguyễn Aí Quốc đã tìm thấy ở luận cương những lời giảI đáp đầy sức thuyết phục cho nhiều câu hỏi đang nung nấu và tìm tòi. Người đã viết: “ Luận cương của Lênin làm tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta.” Khác với nhiều trí thức tư sản phương Tây đến với chủ Nghĩa Mác- Lênin chủ yếu như đến với một học thuyết, nhằm giải quyết những vấn đề về tư duy hơn là hành động, Nguyễn Aí Quốc đến với chủ nghĩa Mác- Lênin là để tìm kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, tức là từ nhu cầu thực tiễn của cách mạng Vịêt Nam. Nguyễn Aí Quốc tiếp thu lý luận Mác- Lênin theo phương pháp nhận thức Macxit đồng thời theo lối “ đắc ý, vọng ngôn” của phương Đông, cốt lắm lấy cái bản chất , cái tinh thần chứ không tự trói buộc trong cái vỏ ngôn từ. Ngưòi vận dụng lập trường, quan đIểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác- Lênin để tự tìm ra những chủ trương, giải pháp, đối cách phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, từng thời kỳ cụ thể của cách mạng Việt Nam chứ không đi tìm những kết luận có sẵn trong sách vở kinh điển. 3. Nguồn gốc lý luận quyết định bước phát triển mới về chất của tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác- Lênin. Chủ nghĩa Mác- Lênin là bước ngoặt cơ bản trong quá trình tìm đường cứu nước và quá trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh: chủ nghĩa yêu nước đã gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giác ngộ dân tộc đã phát triển và kết hợp với giác ngộ giai cấp, cách mạng giải phóng dân tộc gắn liền với cách mạng vô sản. Bước ngoặt đó đánh dấu sự định hình và khẳng định tư tưởng của giai cấp vô sản – chủ nghĩa Mác-Lênin, mang bản chất của cách mạng và khoa học triệt để. Thế giới quan và phương pháp luận Mác- Lênin đã giúp Hồ Chí Minh nhìn nhận, đánh giá, phân tích, tổng kết các học thuyết tư tưởng đương thời cũng như kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình để tìm ra con đường đúng đắn cho sự nghiệp cứu nước và giải phóng dân tộc. Nguời đã coi chủ nghĩa Mác_Lênin không những là “ cẩm nang” thần kỳ, là kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đI đến thắng lợi cuối cùng, đi đến chủ nghĩa xã hội và cách mạng cộng sản. khi phân tích các chủ nghĩa học thuyết , Người viết: “Bây giờ học thuyết nhiều , chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Mác- Lênin.” Tổng kết kinh nghiệm thắng lợi của cách mạng Việt Nam Người đã chỉ rõ: “chúng ta đã thắng lợi là do nhiều nhân tố, nhưng cần phải nhấn mạnh rằng…chúng ta giành những thắng lợi đó trước hết là nhờ vũ khí không gì thay đổi được là chủ nghĩa Mác- Lênin.” Điều đó chứng minh vai trò và ý nghĩa quyết định của chủ nghĩa Mác- Lênin đối với sự hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Như trên đã khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh nằm trong hệ tư tưởng của giai cấp vô sản- cách mạng Mác- Lênin nhưng Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo, rất xa lạ với những gì là giáo điều, kinh viện. Trong những bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh, chúng ta thấy Người ít trình diễn nguyên văn tư tưởng Mác- Lênin. Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự kết hợp giữa truyền thống văn hóa Việt Nam và tinh hoa văn hóa Phương Đông, Phương Tây với chủ nghĩa Mác- Lênin, lấy chủ nghĩa Mác- Lênin làm nền tảng lý luận, phương pháp luận. Do đó, có thể khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh nằm trong hệ thống tư tưởng Mác- Lênin và chủ nghĩa Mác – Lênin là nguồn gốc chủ yếu nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh”. Kết luận Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành trên nền tảng thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác- Lênin, thuộc hệ tư tưởng Mác-Lênin. Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thề của nước ta, phù hợp với lịch sử và văn hóa Việt Nam, xuất phát từ đất nước và con người Việt Nam, giải đáp những yêu cầu lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Nói cách khác , tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác- Lênin ở Việt Nam, có nắm được tư tưởng Hồ Chí Minh mới hiều rõ được đường lối cách mạng Việt Nam. Cách mạng nước ta có được thắng lợi to lớn như ngày nay trước hết là nhờ có chủ nghĩa Mác- Lênin được vận dụng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Do đó, ta có thể kết luận rằng: chủ nghĩa Mác- Lênin là yếu tố quan trọng nhất, quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã thực sự là nguồn trí tuệ, nguồn động lực soi sáng và thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta trong trong thời kỳ đồi mới. Đề tài 1: Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề cương chi tiết I: Lý luận chung về nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh KháI niệm tư tưởng Hồ Chí Minh Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh 2.1- Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, gia đình và thời đại. a/ Điều kiện lịch sử b/ Quê hương , gia đình c/ Thời đại 2.2- Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh. a. Tư tuởng Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. c. Tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa từ chủ nghĩa Mác- Lênin d. Tư tưởng Hồ Chí Minh xuất phát từ phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. II: Nội dung quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh: chủ nghĩa Mác- Lênin. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác- Lênin Con đường Nguyễn ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác- Lênin 3- Nguồn gốc lý luận quyết định bước phát triển mới về chất của tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác- Lênin.