Đề thi kết thúc môn Lập trình hướng đối tượng - Đề số 1 - Đại học Kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Câu 2: 8 điểm a) Xây dựng lớp trừu tượng Laodong bao gồm: - Thuộc tính: Mã NV, Họ tên, loại hợp đồng (lao động thời vụ hay công nhân chính thức). - Phương thức: + Xây dựng các constructor khởi tạo không tham số và có tham số. + Phương thức Nhập để nhập thông tin cho người lao động + Phương thức Xuất thông tin người lao động đã nhập. + TinhLuong() để tính lương tháng cho người lao động (trừu tượng). b) Xây dựng hai lớp LDThoiVu và CNChinhThuc kế thừa từ lớp Laodong + Bổ sung thêm các thuộc tính cần thiết cho từng lớp + Xây dựng các constructor khởi tạo không tham số và có tham số. + Phương thức Nhập giá trị cho các thuộc tính + Phương thức Xuất giá trị cho các thuộc tính mới. + Phương thức TinhLuong cho từng loại lao động.

pdf1 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 439 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kết thúc môn Lập trình hướng đối tượng - Đề số 1 - Đại học Kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THI KẾT THÚC MÔN Môn thi: Lập trình HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút; Đề số: 01 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Viết chương trình tính lương cho công ty TOTO. Thông tin về lao động: Mã NV, Họ tên, loại hợp đồng Công ty có 2 loại lao động: Lao động thời vụ và công nhân chính thức (trả lương theo tháng). Tính lương tháng cho lao động như sau: + Lao động thời vụ: Lương tháng = số ngày công * đơn giá ngày công + thưởng Trong đó: Thưởng = 2500000 nếu số ngày công lơn hơn hoặc bằng 25. Ngược lại thì không thưởng. + Công nhân chính thức: Lương tháng = lương cơ bản * Hệ số lương + phụ cấp Trong đó: Phụ cấp = lương cơ bản * 1.2 nếu thâm niên công tác từ 3 năm trở nên. Phụ cấp = lương cơ bản * 1.0 nếu thâm niên công tác nhỏ hơn 3 năm. Biết rằng: lương cơ bản = 1,050,000 (VNĐ). Yêu cầu: Câu 1: (2 điểm, Thực hiện trên giấy làm bài thi) Xây dựng sơ đồ lớp với các thông tin được mô tả. Câu 2: 8 điểm a) Xây dựng lớp trừu tượng Laodong bao gồm: - Thuộc tính: Mã NV, Họ tên, loại hợp đồng (lao động thời vụ hay công nhân chính thức). - Phương thức: + Xây dựng các constructor khởi tạo không tham số và có tham số. + Phương thức Nhập để nhập thông tin cho người lao động + Phương thức Xuất thông tin người lao động đã nhập. + TinhLuong() để tính lương tháng cho người lao động (trừu tượng). b) Xây dựng hai lớp LDThoiVu và CNChinhThuc kế thừa từ lớp Laodong + Bổ sung thêm các thuộc tính cần thiết cho từng lớp + Xây dựng các constructor khởi tạo không tham số và có tham số. + Phương thức Nhập giá trị cho các thuộc tính + Phương thức Xuất giá trị cho các thuộc tính mới. + Phương thức TinhLuong cho từng loại lao động. c) Trong lớp Kiemtra xây dựng phương thức main thực hiện chức năng theo menu được chọn: 1. Nhập Lao động Thời vụ 2. Nhập Lao động chính thức 3. Xuất DS các lao động với thông tin đã nhập, có kèm lương tháng của từng lao động 4. Thoát. Ghi chú: Có thể xây dựng lớp DS Lao động riêng hoặc thực hiện trực tếp tại phương thức main. ----Hết---