Đề thi Lần 1 môn Lập trình trên Windows Lớp Tin Quận 12 - Đề 3

Xây dựng chương trình minh họa chức năng giải phương trình bậc hai Ax2 + Bx + C = 0 ( A ≠ 0) o Thiết kế giao diện chương trình theo màn hình mẫu o Chỉ cho phép thao tác các textbox A, B, C, nút lệnh “Nhập”, nút lệnh “giải” o Nút lệnh nhập: Xóa toàn bộ nội dung của các ô : A, B, C o Nút lệnh giải : ƒ Nếu A = 0 hiển thị MessageBox thông báo “Hệ số A phải khác không”. ƒ Ngược lại (A ≠ 0) thực hiện giải phương trình bậc hai theo qui trình sau • Bước 1: Thực hiện tính Delta = B*B – 4*A*C • Bước 2: So sánh Delta o Nếu Delta < 0 thì ƒ Đổi màu Lable “phương trình vô nghiệm” o Ngược lại ( nghĩa là Delta ≥0) ƒ Nếu Delta = 0 thì • Tính nghiệm x1=x2 = (- b)/(2*A) ƒ Ngược lại ( tức Delta > 0) • Tính hai nghiệm • x1 = (- b + sqr(Delta))/(2*A) • x2 = (- b - sqr(Delta))/(2*A) • Bước 3: Kết thúc quá trình giảio Nút “Close”: hiển thị thông báo “Bạn có muốn thoát chương trình không ?” ƒ Nếu chọn “Yes”: Kết thúc chương trình ƒ Nếu chọn “No”: Quay lại màn hình hiện hành

pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 511 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Lần 1 môn Lập trình trên Windows Lớp Tin Quận 12 - Đề 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn thi: Lập trình trên Windows TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP,HCM Lớp: Tin Quận 12 Lần thi: 1 KHOA TOÁN – TIN HỌC ***** Được phép sử dụng tài liệu***** Thời gian thi: 90 phút Đề 03 Xây dựng chương trình minh họa chức năng giải phương trình bậc hai Ax2 + Bx + C = 0 ( A ≠ 0) o Thiết kế giao diện chương trình theo màn hình mẫu o Chỉ cho phép thao tác các textbox A, B, C, nút lệnh “Nhập”, nút lệnh “giải” o Nút lệnh nhập: Xóa toàn bộ nội dung của các ô : A, B, C o Nút lệnh giải : ƒ Nếu A = 0 hiển thị MessageBox thông báo “Hệ số A phải khác không”. ƒ Ngược lại (A ≠ 0) thực hiện giải phương trình bậc hai theo qui trình sau • Bước 1: Thực hiện tính Delta = B*B – 4*A*C • Bước 2: So sánh Delta o Nếu Delta < 0 thì ƒ Đổi màu Lable “phương trình vô nghiệm” o Ngược lại ( nghĩa là Delta ≥0) ƒ Nếu Delta = 0 thì • Tính nghiệm x1=x2 = (- b)/(2*A) ƒ Ngược lại ( tức Delta > 0) • Tính hai nghiệm • x1 = (- b + sqr(Delta))/(2*A) • x2 = (- b - sqr(Delta))/(2*A) • Bước 3: Kết thúc quá trình giải o Nút “Close”: hiển thị thông báo “Bạn có muốn thoát chương trình không ?” ƒ Nếu chọn “Yes”: Kết thúc chương trình ƒ Nếu chọn “No”: Quay lại màn hình hiện hành Lưu ý: - Trên đầu file source code của Form, phải điền đầy đủ các dòng ghi chú: Lớp, Họ tên, STT, Số hiệu đề thi, ngày thi ‘------------------------------------------------------------------------------------------------ ‘ Ho ten: Nguyen Van A ‘ STT: 11 ‘ Lop: Tin Quận 12 ‘ De thi: 01 ‘ Ngay thi: 21/10/2007 ‘------------------------------------------------------------------------------------------------ - Tên file Form và tên file Project : là số thứ tự của sinh viên trong danh sách lớp. - Bài thi được lưu trong thư mục: X:\BaiThiVB\STT. ví dụ sinh viên có STT 11 sẽ lưu bài thi trong thư mục: X:\BaiThiVB\11 - Không giải quyết cho trường hợp mất bài do quên lưu file, lưu sai thư mục hay quên ghi họ tên, STT Sinh viên có thêm 5 phút để đọc kỹ đề sau khi phát đề. Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm. ****Đề thi này gồm 2 trang**** HẾT
Tài liệu liên quan