Đề thi môn Phân tích và thiết kế hệ thống

- Quản lý thông tin về nhân thân của mỗi cán bộ công nhân viên (tên, tuổi, địa chỉ, điện thoại, vợ/chồng, ) - Quản lý thông tin về con cái của cán bộ công nhân viên (tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, ) - Quản lý thông tin về thành tích trong học tập của các cháu (năm học, thành tích và các giải thưởng đặc biệt khác, )

doc7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3900 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi môn Phân tích và thiết kế hệ thống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi môn Phân tích và thiết kế hệ thống (thời gian 90 phút – không sử dụng tài liệu) Khoa T, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có nhu cầu xây dựng một hệ thống thông tin quản lý nhân sự nhằm mục đích đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu cuộc sống của mỗi thành viên, đặt biệt là việc quan tâm, cổ vũ động viên kịp thời đối với con cái của mỗi cán bộ công nhân viên của Khoa mỗi khi các cháu đạt thành tích trong học tập hay khen thưởng trong các đợt 1/6 hoặc hè. Các yêu cầu của hệ thống gồm: Quản lý thông tin về nhân thân của mỗi cán bộ công nhân viên (tên, tuổi, địa chỉ, điện thoại, vợ/chồng, …) Quản lý thông tin về con cái của cán bộ công nhân viên (tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, …) Quản lý thông tin về thành tích trong học tập của các cháu (năm học, thành tích và các giải thưởng đặc biệt khác, …) Chương trình cho phép tìm kiếm nhanh các thông tin về cán bộ công nhân viên, thông tin về các cháu nhỏ. Đồng thời chương trình cho phép kết xuất ra các danh sách sau Danh sách các cháu đạt thành tích đặc biệt Danh sách các cháu đạt học sinh giỏi cấp Trường, Quận, Thành phố hoặc quốc gia Anh (chị) hãy phân tích và thiết kế chương trình trên. Thang điểm: Biểu đồ phân cấp chức năng: 1 điểm Biểu đồ luồng dữ liệu yêu cầu ghi rõ tên luồng (mức ngữ cảnh, mức đỉnh, mức dưới đỉnh): 3 điểm Mô hình dữ liệu quan hệ: 3 điểm Thiết kế mô hình vật lý: 0.5 điểm Thiết kế menu: 0.5 điểm Thiết kế form: 1 điểm Thiết kế dữ liệu: 1 điểm Đáp án I. Phân tích hệ thống 1. Biểu đồ phân cấp chức năng Quản lý NS Cập nhật DL Tìm kiếm Báo cáo TK CN hồ sơ CN TT con cái CN thành tích của con cái CN danh mục TK nhân viên TK con cái TK theo thành tích BC DS HS giỏi đặc biệt BC DS HS giỏi cấp trường BC DS HS giỏi cấp quận BC DS HS giỏi cấp TP/QG (*) Đặc tả chức năng 2. Biểu đồ luồng dữ liệu 2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh Quản lý nhân sự CB nhân sự TTHS, con cái,… KQ tìm kiếm, báo cáo,… (*) Mô tả chi tiết tên luồng 2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh (1) Cập nhật dữ liệu CB nhân sự TTHS, con cái,… (2) Tìm kiếm (3) Báo cáo thống kê Dữ liệu (*) Mô tả chi tiết tên luồng 2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mứcdưới đỉnh chức năng 1 Cập nhật hồ sơ CB nhân sự TTHS Cập nhật TT con cái Cập nhật thành tích con cái Con Cái Cập nhật danh mục CBNV Thành tích Loại thành tích (*) Mô tả chi tiết tên luồng 2.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mứcdưới đỉnh chức năng 2 Tìm kiếm nhân viên CB nhân sự Tìm kiếm con cái Tìm kiếm theo thành tích Dữ liệu (*) Mô tả chi tiết tên luồng 2.5. Biểu đồ luồng dữ liệu mứcdưới đỉnh chức năng 3 Báo cáo DS HS giỏi đặc biệt GV chủ nhiệm Báo cáo DS HS giỏi cấp trường Báo cáo DS HS giỏi cấp Quận Dữ liệu Báo cáo DS HS giỏi cấp TP/QG (*) Mô tả chi tiết tên luồng 3. Mô hình dữ liệu quan hệ MaNV TenNV NgaySinh GioiTinh DiaChi DienThoai VoChong TrongKhoa GhiChu CBNV MaCC MaNV TenCC NgaySinh GioiTinh GhiChu ConCai MaCC MaLoaiTT ThanhTich GhiChu ThanhTich MaLoaiTT LoaiTT GhiChu LoaiTT II. Thiết kế hệ thống 1. Kiến trúc vật lý hệ thống LAN 2. Thiết kế menu Dữ liệu Tìm kiếm Báo cáo CN hồ sơ CN TT con cái CN thành tích con cai CN danh mục TK nhân viên TK con cái TK theo thành tích BC DS HS giỏi đặc biệt BC DS HS giỏi cấp Trường BC DS HS giỏi cấp Quận BC DS HS giỏi cấp TP/QG Hệ thống Đăng nhập Trợ giúp Giới thiệu Kết thúc CT 3. Thiết kế Form 3.1. Form đăng nhập Đăng nhập - x Tên: Mật khẩu: OK Cancel 4. Thiết kế CSDL MaNV TenNV NgaySinh GioiTinh DiaChi DienThoai VoChong TrongKhoa GhiChu CBNV MaCC MaNV TenCC NgaySinh GioiTinh GhiChu ConCai MaCC MaLoaiTT ThanhTich GhiChu ThanhTich MaLoaiTT LoaiTT GhiChu LoaiTT (*) Liệt kê chi tiết các thực thể 4.1. Thực thể CBNV – Cán bộ nhân viên TT Tên trường Diễn giải PK FK Ghi chú 1 MaNV Mã cán bộ nhân viên X 2 TenNV Tên cán bộ nhân viên 3 NgaySinh Ngày sinh 4 GioiTinh Giới tính (1: nam; 0:nữ) 5 DiaChi Địa chỉ 6 DienThoai Điện thoại 7 VoChong Tên vợ hoặc chồng 8 TrongKhoa 1: Vợ chồng cùng Khoa; 0: ngược lại 9 GhiChu Ghi chú 4.2. Thực thể ConCai – Con cái TT Tên trường Diễn giải PK FK Ghi chú 1 MaCC Mã con cái X 2 MaNV Mã cán bộ nhân viên X 3 TenCC Tên con cái 4 NgaySinh Ngày sinh 5 GioiTinh Giới tính (1: nam; 0:nữ) 6 GhiChu Ghi chú 4.3. Thực thể LoaiTT – Loại thành tích TT Tên trường Diễn giải PK FK Ghi chú 1 MaLoaiTT Mã loại thành tích X 2 LoaiTT Loại thành tích 3 GhiChu Ghi chú 4.4. Thực thể ThanhTich – Thành tích TT Tên trường Diễn giải PK FK Ghi chú 1 MaCC Mã con cái X 2 MaLoaiTT Mã loại thành tích X 3 ThanhTich Nội dung thành tích 4 GhiChu Ghi chú
Tài liệu liên quan