Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của môn đường lối cách mạng Việt Nam

. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CƯÚ 1. Đối tượng nghiên cưú: a. Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Công sản Việt Nam ĐLCM của Đảng là hệ thống quan điểm chủ trương chính sách của Đảng về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của CMVN =>Như vậy ĐL CM của Đảng được thể hiện ở cương lĩnh , nghị quyết chỉ thị, và nhiều hình thức khác để phổ biến cho các Đảng viên và quần chúng nhân dân . Có thể phân chia Đường lối của Đảng bao gồm Đường lối đối nội ( xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ) và đối ngoại b. Đối tượng nghiên cưú của môn học. Sự ra đời của Đảng ( vì chỉ có Đảng ra đời mới có Đường lối, Đảng chính là chủ thể của Đường lối ) Hệ thống quan điểm , chủ trương , chính sách của Đảng trong tiến trình CMVN, từ CMGPDT đến CMXHCN.

ppt7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 2569 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của môn đường lối cách mạng Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn Đường lối Cách mạng Việt NamBài mở đầu: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG VIỆT NAMI. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CƯÚ1. Đối tượng nghiên cưú:a. Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Công sản Việt NamĐLCM của Đảng là hệ thống quan điểm chủ trương chính sách của Đảng về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của CMVN=>Như vậy ĐL CM của Đảng được thể hiện ở cương lĩnh , nghị quyết chỉ thị, và nhiều hình thức khác để phổ biến cho các Đảng viên và quần chúng nhân dân .Có thể phân chia Đường lối của Đảng bao gồm Đường lối đối nội ( xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ) và đối ngoạib. Đối tượng nghiên cưú của môn học.Sự ra đời của Đảng ( vì chỉ có Đảng ra đời mới có Đường lối, Đảng chính là chủ thể của Đường lối )Hệ thống quan điểm , chủ trương , chính sách của Đảng trong tiến trình CMVN, từ CMGPDT đến CMXHCN.2. Nhiệm vụ nghiên cưú :Làm rõ sự ra đời của Đảng là một tất yếu lịch sử. Đảng chính là chủ thể để hoạch định đường lối.Làm rõ qúa trình hình thành, phát triển và hoàn thiện đường lối, đặc biệt làm rõ đường lối của Đảng trên một số lĩnh vực cơ bản ở thời kỳ đổi mớiLàm rõ kết quả thực hiện đường lối của Đảng trong tiến trình CMVNII. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯÚ VÀ Ý NGHĨA CỦA MÔN HỌC 1.Phương pháp nghiên cưú : Hiểu theo nghĩa chung nhất là con đường, cách thức và biện pháp để đạt được mục đích. Ở đây là cách thức để nhận thức đúng đắn những nội dung cơ bản của Đường lối CM , hiệu quả và tác động của nó trong thực tiễn ở VN.a) Cơ sở phương pháp luận :Trên cơ sở thế giới quan và PPluận của CNMLN và các quan điểm có ý nghĩa PP luận của chủ tịch HCM và các quan điểm của Đảng.b) Phương pháp nghiên cưú :PP nghiên cưú và nội dung nghiên cưú có mối quan hệ biện chứng, chủ yếu là sử dụng phương pháp của khoa học lịch sử là lịch sử và lôgích,với thao tác khoa học là tổng hợpvà phân tích, so sánh , ngoài còn kết hợp các pp của các khoa học khác.2. Ý nghĩa của môn học :-Trang bị cho SV những hiểu biết kiến thức về đường lối của Đảng trong thời kỳ CMDTDCND và CMXHCN .-Bồi dưỡng cho SV niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng-Giúp SV vận dụng những kiến thức vào đời sống xã hội giải thích và giải quyết những vấn đề về nhận thức và thực tiễn về chính trị kinh tế xã hộiTÀI LIỆU THAM KHẢOGiáo trình Đường lối cách mạng của ĐCSVN, Nxb CTQG – HN, 2009Một số chuyên đề Đường lối cách mạng của ĐCSVN, Nxb CTQG – HN, 2008.Đảng lãnh đạo xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, ĐCSVN, Nxb CTQG – HN, 2008.Văn kiện Hội nghị BCH TW khóa X, Nxb CTQG – HN, 2009www.đangcongsanvietnam.com...