Đường lối công nghiệp hóa

1- chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa a. Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa + Giai đoạn 1960 – 1975 ở Miền bắc : Trên cơ sở phân tích những đặc điểm của Miền bắc, trong đó đặc điểm lớn nhất là quá độ lên CNXH không trải qua giai đoạn phát triển TBCN Đại hội Đảng lần thứ III khảng định: * Về mục tiêu công nghiệp hóa :

ppt31 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đường lối công nghiệp hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài : ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA I . CÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI1- chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa a. Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa+ Giai đoạn 1960 – 1975 ở Miền bắc : Trên cơ sở phân tích những đặc điểm của Miền bắc, trong đó đặc điểm lớn nhất là quá độ lên CNXH không trải qua giai đoạn phát triển TBCN Đại hội Đảng lần thứ III khảng định: * Về mục tiêu công nghiệp hóa : - CNH nhằm cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu - Công nghiệp hóa là để trang bị kỹ thuật cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân - Xây dựng nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất , kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội * Về phương hướng công nghiệp hóa ( Hội nghị TW lần thứ 7 khóa III ) xác định : - Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý - Kết chặt chẽ phát triển công nghiệp với phát triển nông nghiệp trong quá trình CNH - Kết hợp chặt chẽ giữa công nghiệp nặng với công nghiệp nhẹ( ưu tiên phát triển CN nặng đồng thời ra sức phát triển công nghiệp nhẹ ) - Ra sức phát triển công nghiệp TW đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương + Giai đoạn 1975 – 1985 trên phạm vi cả nước : - Trên cơ sở phân tích đặc điểm , tình hình trong nước và thế giới Đại hội lần thứ IV của Đảng (tháng 12 năm 1976 ) khảng định : * Mục tiêu của công nghiệp hóa : - Nhằm xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của CNXH - Đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa * Phương hướng công nghiệp hóa : - Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ - Kết hợp công nghiệp và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu kinh tế công – nông nghiệp - Vừa xây dựng kinh tế TW vừa phát triển kinh tế địa phương, kết hợp K tế TW với Ktế địa phương trong cơ cấu KT quốc dân thống nhất - Đại hội Đảng lần thứ V xác định phương hướng: + Tập trung sức phát triển nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu + Ra sức phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng + tiếp tục xây dựng một số ngành công nghiệp nặng quan trọng => Qua thực tiễn cách mạng Việt Nam, đặc biệt sau 10 năm cả nước đi lên chủ nghĩa xã . Đảng đã từng bước điều chỉnh phương hướng công nghiệp hóa ngày càng đúng đắn, phù hợp hơn b. Đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới : - Công nghiệp hóa theo mô hình kinh tế khép kín, hướng nội và thiên về phát triển CN nặng - CN hóa chủ yếu dựa vào lợi thế về lao động, tài nguyên, đất đai và nguồn viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa - Chủ lực thực hiện công nghiệp hóa là nhà nước và doanh nghiệp nhà nước - Phân bổ nguồn lực để công nghiệp hóa chủ yếu bằng cơ chế kế hoạch tập trung quan liêu, trong một nền kinh tế phi thị trường - Nóng vội, giản đơn, chủ quan, muốn làm nhanh, làm lớn, không quan tâm đến hiệu quả KT-XH 2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế, nguyên nhân a- Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa *. Mặc dù quá trình thực hiện chủ trương công nghiệp hóa trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, tiền đề vật chất cho công nghiệp hóa còn hạn chế, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhưng quá trình công nghiệp hóa trong thời kỳ trước đổi mới đạt được những kết quả quan trọng : - So với 1955 thì số xí nghiệp tăng lên 16,5 lần - Nhiều khu công nghiệp đã hình thành, nhiều cơ sở đầu tiên các ngành công nghiệp nặng đươc xây dựng - Nhieàu tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung hoïc chuyeân nghieäp, daïy ngheà ñaõ ñaøo taïo ñöôïc haøng chuïc vaïn caùn boä khoa hoïc kyõ thuaät, coâng nhaân laønh ngheà cho ñaát nöôùc - Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc treân ñaây coù yù nghóa heát söùc quan troïng, taïo ra cô sôû ban ñaàu cho nöôùc ta ñaåy nhanh quaù trình coâng nghieäp hoùa trong caùc giai ñoaïn tieáp theo b.Haïn cheá vaø nguyeân nhaân : * Haïn cheá : - Cô sôû vaät chaát kyû thuaät coøn heát söùc laïc haäu - Nhöõng ngaønh CN then choát coøn nhoû beù, thieáu ñoàng boä, chöa ñuû söùc laøm neàn taûng cho neàn KT - Löïc löôïng saûn xuaát trong noâng nghieäp môùi phaùt trieån böôùc ñaàu, ñaát nöôùc coøn ngheøo naøn laïc haäu keùm phaùt trieån * Nguyeân nhaân : - Veà khaùch quan : Tieán haønh coâng nghieäp hoùa töø moät neàn K teá laïc haäu, ngheøo naøn, bò chieán tranh keùo daøi vaø taøn phaù naëng neà, khoâng coù ñieàu kieän taäp trung söùc ngöôøi, söùc cuûa cho CNH - Veà chuû quan : Do nhöõng sai laàm nghieâm troïng trong vieäc xaùc ñònh muïc tieâu, böôùc ñi veà cô sôû vaät chaát kyõ thuaät, boá trí cô caáu saûn xuaát, cô caáu ñaàu tö.. II. COÂNG NGHIEÄP HOÙA, HIEÄN ÑAÏI HOÙA THÔØI KYØ ÑOÅI MÔÙI 1. Quaù trình ñoåi môùi tö duy veà coâng nghieäp hoùa a- Ñaïi hoäi VI cuûa Ñaûng pheâ phaùn sai laàm trong nhaän thöùc vaø chuû tröông CN hoùa thôøi ky (ø60-86) * Vôùi thaùi ñoä nhìn thaúng vaøo söï thaät, ñaùnh giaù ñuùng söï thaät, noùi roõ söï thaät Ñaïi hoäi VI ñaõ chæ ra nhöõng sai laàm : - Do tö töôûng chæ ñaïo chuû quan, noùng voäi, muoán boû qua nhöõng böôùc ñi caàn thieát neân ñaõ chuû tröông ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa trong khi chöa coù ñuû tieàn ñeà caàn thieát, chaäm ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù kinh teá - Töø sai laàm ôû treân maø daãn ñeán sai laàm trong vieäc xaùc ñònh muïc tieâu, böôùc ñi, veà xaây döïng cô sôû vaät chaát, kyõ thuaät; trong caûi taïo xaõ hoäi chuû nghóa, trong quaûn lyù kinh teá. - Vieäc boá trí cô caáu kinh teá, tröôùc heát laø cô caáu saûn xuaát, cô caáu ñaàu tö, thöôøng xuaát phaùt töø mong muoán chuû quan, muoán laøm cho nhanh - Khoâng keát hôïp chaët cheõ ngay töø ñaàu coâng nghieäp vôùi noâng nghieäp thaønh moät cô caáu hôïp ly,ù thöôøng thieân veà coâng nghieäp naëng vaø nhöõng coâng trình quy moâ lôùn - Khoâng taäp trung giaûi quyeát toát vaán ñeà löông thöïc, thöïc phaåm, haøng tieâu duøng, xuaát khaåu - Ñaàu tö nhieàu nhöng hieäu quaû kinh teá – xaõ hoäi thaáp, coâng nghieäp naëng khoâng phuïc vuï toát cho noâng nghieäp vaø coâng ngieäp nheï b. Quaù trình ñoåi môùi tö duy veà coâng nghieäp hoùa töø ñaïi hoäi VI ñeán ñaïi hoäi X - Ñaïi hoäi VI ñaõ löôïng hoùa noäi dung coâng nghieäp hoùa cho chaëng ñöôøng ñaàu tieân cuûa TKQÑ laø : taäp trung thöïc hieän 3 chöông trình kinh teá lôùn, löông thöïc,thöïc phaåm; haøng tieâu duøng; haøng xuaát khaåu - Hoäi nghò Tw laàn thöù 7 hoaøn thieän hôn moät böôùc veà nhaän thöùc veà coâng nghieäp hoùa : + Coâng nghieäp hoùa,hieän ñaïi hoùa laø quaù trình bieán ñoåi caên baûn, toaøn dieän caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, dòch vuï, quaûn lyù kinh teá, Töø söû duïng lao ñoäng thuû coâng laø chuû yeáu, sang söû duïng moät caùch phoå bieán söùc lao ñoäng keát hôïp vôùi coâng ngheä, phöông tieän, phöông phaùp tieân tieán, hieän ñaïi, döïa treân cô sôû phaùt trieån coâng nghieäp vaø tieán boä khoa hoïc - Coâng ngheä - Ñaïi hoäi VIII neâu ra 6 quan ñieåm veà CNH,HÑH - Ñaïi hoäi IX (4/2001) cuûa Ñaûng : + con ñöôøng CNH,HÑH cuûa nöôùc ta coù theå ruùt ngaén so vôùi caùc nöôùc ñi tröôùc, do taän duïng lôïi theá .. + Ñeå ruùt ngaén quaù trình CNH,HÑH caàn thöïc hieän caùc yeâu caàu: phaùt trieån Kteá vaø coâng ngheä vöøa coù böôùc tuaàn töï vöøa coù böôùc nhaûy voït; phaùt huy lôïi theá cuûa ñaát nöôùc; gaén CNH,HÑH vôùi töøng böôùc phaùt trieån KT tri thöùc; phaùt huy nguoàn löïc tri thöùc; coi giaùo duïc ñaøo taïo, khoa hoïc C.ngheä laø ñoäng löïc cho coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa + Phaùt trieån nhanh caùc saûn phaåm, ngaønh ngheà, lónh vöïc coù lôïi theá ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu trong nöôùc vaø xuaát khaåu + Ñaûm baûo xaây döïng neàn kinh teá ñoäc laäp töï chuû, chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá + Ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa noâng nghieäp noâng thoân + Ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa phaûi ñaûm baûo tính phaùt trieån beàn vöõng trong töông lai 2. Muïc tieâu, quan ñieåm C.nghieäp hoùa, H.ñaïi hoùa a. Muïc tieâu coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa - Ñaïi hoäi VIII xaùc ñònh : Nhaèm xaây döïng nöôùc ta thaønh nöôùc coâng nghieäp coù cô sôû vaät chaát kyõ thuaät hieän ñaïi, cô caáu Kteá hôïp lyù, quan heä saûn xuaát tieán boä phuø hôïp vôùi trình ñoä cuûa LLSX. - Ñai hoäi X chuû tröông : ñaåy maïnh CNH,HÑH gaén vôùi phaùt trieån KT tri thöùc ñeå sôùm ñöa nöôùc ta ra khoûi tình traïng nöôùc keùm phaùt trieån ñeå ñeán naêm 2020 nöôùc ta cô baûn trôû thaønh nöôùc b. Quan ñieåm coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa : - Moät laø : Coâng nghieäp hoùa gaén vôùi hieän ñaïi hoùa vaø coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa gaén vôùi phaùt trieån kinh teá tri thöùc - Hai la ø: Coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa gaén vôùi phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá - Ba laø ø: Laáy vieäc phaùt huy nguoàn löïc con ngöôøi laøm yeáu toá phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng - Boán laø : Coi phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä laø neàn taûng, ñoäng löïc cuûa coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa - Naêm laø : Phaùt trieån nhanh, hieäu quaû vaø beàn vöõng ; taêng tröôûng kinh teá ñi ñoâi vôùi thöïc hieän tieán boä coâng baèng xaõ hoäi, baûo veä moâi tröôøng töï nhieân, baûo toàn ña daïng sinh hoïc 3. Noäi dung vaø ñònh höôùng coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa gaén vôùi phaùt trieån kinh teá tri thöùc a. Noäi dung : - Phaùt trieån maïnh caùc ngaønh vaø saûn phaåm kinh teá coù giaù trò gia taêng cao döïa nhieàu vaøo tri thöùc keát hôïp söû duïng nguoàn voán tri thöùc cuûa ngöôøi Vieät Namvôùi tri thöùc nhaân loaïi - Coi troïng caû soá löôïng vaø chaát löôïng taêng tröôûng kinh teá trong moåi böôùc phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc, ôû töøng vuøng, töøng ñòa phöông, töøng döï aùn kinh teá –xaõ hoäi - Xaây döïng cô caáu kinh teá hieän ñaïi vaø hôïp lyù theo ngaønh, lónh vöïc vaø laõnh thoå - Giaûm chi phí trung gian, naâng cao naêng suaát lao ñoäng cuûa taát caû caùc ngaønh, lónh vöïc, nhaát laø caùc ngaønh, lónh vöïc coù söùc caïnh tranh cao b. Ñònh höôùng phaùt trieån caùc ngaønh vaø lónh vöïc kinh teá trong quaù trình coâng nghieäp hoùa , hieän ñaïi hoùa gaén vôùi phaùt trieån kinh teá tri thöùc -Moät laø: Ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa noâng nghieäp noâng thoân, giaûi quyeát ñoàng boä caùc vaán ñeà noâng nghieäp, noâng daân, noâng thoân : + Veà coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa noâng nghieäp: . Xaùc ñònh vai troø noâng nghieäp, noâng daân, noâng thoân . Chuyeån dòch cô caáu N.nghieäp vaø Kteá noâng thoân theo höôùng : taïo ra giaù trò gia taêng ngaøy caøng cao, gaén vôùi coâng nghieäp cheá bieán vaø thò tröông, aùp duïng nhöõng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä sinh hoïc vaøo saûn xuaát, naâng cao naêng suaát, chaát löôïng, söùc caïnh tranh cuûa noâng saûn haøng hoùa phuø hôïp vôùi töøng vuøng, ñòa phöông . Taêng nhanh tyû troïng giaù trò saûn phaåm vaø lao ñoäng caùc ngaønh coâng nghieäp , dòch vuï; giaûm bôùt tyû troïng saûn phaåm vaø lao ñoâïng noâng nghieäp + Quy hoaïch phaùt trieån noâng thoân : . Khaån tröông xaây döïng quy hoaïch noâng thoân, xaây döïng noâng thoân môùi . Hình thaønh khu daân cö ñoâ thò vôùi keát caáu haï taàng kinh teá – xaõ hoäi ñoàng boä nhö: giao thoâng, thuûy lôïi, ñieän, tröôøng hoïc, traïm xaù, cuïm CN. . Phaùt huy daân chuû ôû noâng thoân, xaây döïng neáp soáng vaên hoùa, naâng cao trình ñoä daân trí , baøi tröø teä naïn xaõ hoäi , meâ tín dò ñoan, ñaûm baûo traät an ninh an toaøn xaõ hoäi + giaûi quyeát lao ñoäng, vieäc laøm noâng thoân: . Chuù troïng daïy ngheà, giaûi quyeát vieäc laøm cho noâng daân, tröôùc heát cho nhöõng vuøng söû duïng ñaát noâng nghieäp ñeå xaây döïng khu CN, dòch vuï.. . Ñaàu tö maïnh cho chöông trình xoùa ñoùi giaûm ngheøo nhaát laø cho vuøng saâu, vuøng xa, Dtoäc . - Hai laø: Phaùt trieån nhanh hôn coâng nghieäp, Xaây döïng vaø dòch vuï : + Ñoái vôùi coâng nghieäp vaø xaây döïng : . Khuyeán khích phaùt trieån coâng ngheä cao, coâng ngheä phaàn meàm, coâng ngheä boå trôï coù lôïi theá caïnh tranh . Tích cöïc thu huùt voán trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå ñaàu tö thöïc hieän caùc döï aùn quan troïng nhö khai thaùc daàu khí, hoùa daàu, luyeän kim.. Thu huùt caùc chuyeân gia gioûi cuûa nöôùc ngoaøi . Xaây döïng ñoàng boä keát caáu haï taàng kinh teá - xaõ hoäi nhö saân bay, beán caûng, böu ñieän ..vv + Veà dòch vuï : . Môû roäng vaø naâng cao chaát löôïng caùc ngaønh dòch vuï nhö vaän taûi, ngaân haøng, du lòch, böu chính vieãn thoâng phaùt trieån caùc dòch vuï phuïc vuï noâng, ngö, laâm nghieäp ,phuïc vuï ñôøi soáng khu vöïc noâng thoân . Ñoåi môùi caên baûn cô cheá quaûn lyù dòch vuï coâng, nhaø nöôùc quaûn lyù chaët cheõ vaø taïo haønh lang phaùp lyù, moâi tröôøng thuaän lôïi cho moïi thaønh phaàn kinh teá tham gia vaø caïnh tranh bình ñaúng . - Ba laø : Phaùt trieån kinh teá vuøng : + Xaây döïng 3 vuøng kinh teá troïng ñieåm mieàn Baéc, mieàn Trung vaø mieàn Nam, thaønh nhöõng vuøng coâng nghieäp lôùn coù coâng ngheä cao, ñoùng goùp ngaøy caøng lôùn cho söï phaùt trieån chung caû nöôùc + Coù chính saùch trôï giuùp vaø khuyeán khích caùc doanh thuoäc moïi thaønh phaàn, trong vaø ngoaøi nöôùc ñaàu tö kinh doanh ôû nhöõng vuøng khoù khaên - Boán laø : Phaùt trieån kinh teá bieån: + Xaây döïng vaø thöïc hieän chieán löôïc kinh teá bieån toaøn dieän, coù troïng taâm, troïng ñieåm sôùm ñöa nöôùc ta trôû thaønh nöôùc coù kinh teá bieån maïnh trong khu vöïc + Hoaøn thieän quy hoaïch vaø phaùt trieån coù hieäu quaû heä thoáng caûng vaø vaän taûi bieån, khai thaùc vaø cheá bieán daàu khí, khai thaùc vaø cheá bieán haûi saûn.. + Ñaåy maïnh phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp ñoùng taøu bieån + Gaén ñaûm baûo quoác phoøng an ninh vôùi H.taùc QT - Naêm la ø: Chuyeån dòch cô caáu lao ñoäng, cô caáu coâng ngheä: + Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñeán 2010 baûo ñaûm coù nguoàn nhaân löïc cô caáu ñoàng boä, chaát löôïng cao, tyû leä lao ñoäng trong noâng nghieäp chieám döôùi 50% lao ñoäng trong xaõ hoäi + Phaùt trieån khoa hoïc C.ngheä phuø hôïp vôùi xu theá phaùt trieån CM khoa hoïc coâng ngheä treân TG: . Löïa choïn ñi ngay vaøo coâng ngheä hieän ñaïi ôû moät soá ngaønh, lónh vöïc then choát . Chuù troïng phaùt trieån coâng ngheä cao, nghieân cöùu vaø öùng duïng thaønh töïu khoa hoïc nhaèm naâng cao naêng suaát , chaát löôïng, hieäu quûa kinh teá . Keát hôïp chaët cheõ giöõa hoaït ñoäng khoa hoïc coâng ngheä vôùi giaùo duïc ñaøo taïo, taïo ñoäng löïc thuùc ñaåy coâng nghieäp hoùa vaø phaùt trieån KT tri thöùc . Coù chính saùch troïng duïng nhaân taøi , nhaø khoa hoïc ñaàu ngaønh, kyõ sö tröôûng . Ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù khoa hoïc vaø coâng ngheä, ñaëc bieät laø cô cheá taøi chính phuø hôïp - Saùu laø : Baûo veä, söû duïng hieäu quaû taøi nguyeân quoác gia, caûi thieän moâi tröôøng töï nhieân: + Taêng cöôøng quaûn lyù taøi nguyeân quoác gia nhaát laø taøi nguyeân ñaát, nöôùc, khoaùng saûn vaø röøng.. + Ngaên chaën vaø xöû lyù nhöõng haønh vi huûy hoaïi vaø gaây oâ nhieåm moâi tröôøng +Töøng böôùc hieän ñaïi hoùa coâng taùc nghieân cöùu, döï baùo khí töôïng thuûy vaên, chuû ñoäng phoøng choáng thieân tai, tìm kieám cöùu naïn + Xöû lyù toát moái quan heä giöõa taêng Dsoá, phaùt trieån kinh teá vaø ñoâ thò hoùa vôùi baûo veä moâi tröôøng, baûo ñaûm phaùt trieån + Môû roäng hôïp taùc quoác teá veà baûo veä moâi tröôøng, quaûn lyù, khai thaùc, söû duïng taøi nguyeân 4. Keát quaû, yù nghóa, haïn cheá vaø nguyeân nhaân a- Keát quaû thöïc hieän ñöôøng loái vaø yù nghóa: - Cô sôû vaät chaát – kyõ thuaät ñöôïc taêng cöôøng, khaû naêng ñoäc, töï chuû cuûa neàn KT ñöôïc naâng cao - Cô caáu kinh teá chuyeån dòch theo höôùng coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa - Nhöõng thaønh töïu coâng nghieäp hoùa ñaõ goùp phaàn quan troïng ñöa neàn kinh teá taêng tröôûng khaù cao ( 2000 ñeán 2005 taêng 7,5%) thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi taêng ñaùng keå (2005 ñaït 640 USD nay 1000 USD) - Ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn ñöôïc caûi thieän - Nhöõng thaønh töïu treân coù yù nghóa quan troïng ñeå sôùm ñöa nöôùc ta ra khoûi tình traïng keùm phaùt trieån vaø cô baûn trôû thaønh nöôùc CN theo höôùng hieän ñaïi vaøo naêm 2020 b. Haïn cheá vaø nguyeân nhaân : - Haïn cheá : . Toác ñoâï taêng tröôûng chöa töông xöùng vôùi khaû naêng, thaáp hôn nhieàu nöôùc trong khu vöïc thôøi kyø ñaøu coâng nghieäp hoùa . Nguoàn löïc ñaát nöôùc chöa söû duïng coù hieäu quaû cao, taøi nguyeân, ñaát ñai, voán cuûa nhaø nöôùc coøn bò laõng phí, thaát thoaùt, nguoàn löïc trong Nh.daân chöa ñöôïc phaùt huy . Cô caáu kinh teá chuyeån dòch chaäm; caùc saûn phaåm coâng nghieäp haøm löôïng tri thöùc coøn thaáp, noäi dung CNhoùa, N.nghieäp, N.thoân chöa cuï theå.. . Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc thaáp, tyû troïng lao ñoäng noâng nghieäp coøn cao, tyû troïng lao ñoäng ñaõ qua ñaøo taïo coøn thaáp . Caùc vuøng K. teá troïng ñieåm chöa phaùt huy ñöôïc theá maïnh, giöõa caùc vuøng kinh teá chöa lieân keát chaët cheõ, hieäu quaû thaáp . Cô caáu thaønh phaàn K.teá phaùt trieån chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng, chöa taïo ñöôïc ñaày ñuû moâi tröôøng hôïp taùc, caïnh tranh bình ñaúng vaø phaùt trieån cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá . Cô caáu ñaàu tö chöa hôïp lyù, coâng taùc quy hoaïch chaát löôïng thaáp, chöa phuø hôïp vôùi cô cheá thò tröôøng . Keát caáu haï taàng kinh teá , xaõ hoäi chöa ñaùp öùng yeâu caàu phaùt treån - Nguyeân nhaân . Do nhieàu chính saùch, giaûi phaùp chöa ñuû maïnh ñeå huy ñoäng vaø söû duïng caùc nguoàn löïc toát nhaát (caû noäi vaø ngoaïi löïc ) . Caûi caùch haønh chính coøn chaäm, keùm hieäu quaû, coâng taùc toå chöùc, caùn boä chaäm ñoåi môùi chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu . Chæ ñaïo vaø toå chöùc thöïc hieän yeáu keùm