Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945 )

I.1 Hoàn cảnh lịch sử : - Khủng hỏang kinh tế thế giới - Tình hình Pháp ở Đông Dương - Đảng ra đời lãnh đạo phong trào cách mạng của quần chúng – đỉnh cao XVNT

ppt98 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1497 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945 ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN ( 1930-1945 ) TS. Dương Kiều LinhCấu trúc I. THỜI KỲ 1930-1931 II. THỜI KỲ 1932-1935III. THỜI KỲ 1936-1939IV.THỜI KỲ 1939-1945I. THỜI KỲ 1930-1931 I.1 Hoàn cảnh lịch sử : - Khủng hỏang kinh tế thế giới - Tình hình Pháp ở Đông Dương - Đảng ra đời lãnh đạo phong trào cách mạng của quần chúng – đỉnh cao XVNT - Phân tích mâu thuẫn xã hội : nhấn mạnh >< giai cấp - Phương hướng chiến lược - Nhiệm vụ của CMTSDQ - Lực lượng CM - Phương pháp CM - Về quan hệ quốc tế -Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng. -Ý nghĩa và hạn chế của luận cương 2. Luận cương chính trị tháng 10/1930 I. 3.1. Thông cáo ngày 3-1-1931 I. 3.2. Thông cáo ngày 25-1-1931 I. 3.3. Chỉ thị ngày 25-10-1931: Phê phán chủ trương của xứ ủy Trung kỳ I. 3. Chủ trương của Đảng chống lại sự khủng bố của địchPhong trào cách mạng 1930 - 1931Vừa ra đời Đảng ta đã phát động được cao trào cách mạng rộng lớn.. Đay là cuộc tổng diễn tập đầu tiên cho Cách mạng Tháng TámPhong trào cách mạng 1936 - 1939Nhạy bén trước tình hình mới, Đảng đã phát động cao trào cách mạng rộng lớn và thu được nhiều kết quả quan trọng. Đây là cuộc tổng diễn tập lần thứ 2 cho Cách mạng Tháng Tám Cuộc mít tinh ngày 1-5-1938 tại khu Đấu xảo Hà NộiPhong trào cách mạng 1939 - 1945Chủ trương chiến lược mới của ĐảngCách mạng Tháng 8 - 1945Với 15 năm chuẩn bị công phu, chớp thời cơ thuận lợi, Cách mạng Tháng Tám đã nỗ ra và nhanh chóng giánh thắng lợi trên phạm vi cả nướcCách mạng Tháng 8 – 1945 thành công, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đờiCách mạng Tháng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt trong lịch sử tiến hóa của dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập tự doCách mạng Tháng Tám đã chọc thủng hệ thống thuộc địa của CNĐQ, mở đầu sự sụp đổ của CNTD cũ, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giớiQUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ SỬ DỤNG BẠO LỰC TRONG CÁCH MẠNG GPDT Cương lĩnh đầu tiên và Luận cương đều khẳng định: Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và bọn phong kiến XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TRONG THỜI KÌ TIỀN KHỞI NGHĨA (1939- 1945)Ngày 22/12/1944, đội VNTTGPQ ra đời tại Nguyên Bình, Cao Bằng Cao trào 1930-1931 cho Đảng nhận thức: + Liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng + Kết hợp đấu tranh CM ở nông thôn và thành thị + Kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. II. THỜI KỲ 1932-1935 II.1. Tình hình trong nước - Phong trào cách mạng bị khủng bố - Đồng chí NAQ cũng bị bắt và bị giam ở Hồng Công - Được sự giúp đỡ của QTCS và các Đảng bạn mà Đảng CSĐD dần dần khôi phục lại các tổ chức của mình.II.2. Đường lối của Đảng thời kỳ 1932-1935 II.2.1. Bản chương trình hành động tháng 6-1932 - Khẳng định con đường giải phóng duy nhất là con đường võ trang đấu tranh của quần chúng - Nêu rõ trách nhiệm của Đảng - Đề ra nhiệm vụ cụ thể trước mắtĐánh giá: + Có giá trị như một cương lĩnh + Cụ thể hóa nhiệm vụ của Đảng ở thời kỳ thoái trào. + Phù hợp với điều kiện lịch sử lúc này.  Đảng đã từng bước được khôi phục. II.2.2. Các chỉ thị khácTháng 3-1934 Tháng 6-1934* Đại hội Đảng lần thứ I : - Bầu Ban chấp hành TW và tổng Bí thư - Nêu ra 3 nhiệm vụ trước mắt : + Củng cố và phát triển Đảng + Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng + Mở rộng tuyên truyền chống chiến tranh đế quốc Ý nghĩa : đánh dấu sự phục hồi về mặt tổ chức của Đảng Nhận xét các văn kiện Đảng thời kỳ 1932-1935: - Nhận thức về công tác tư tưởng - Nhận thức về phương pháp đấu tranhIII. THỜI KỲ 1936-1939 III. 1. Hoàn cảnh lịch sử : - Chủ nghĩa phát xít xuất hiện ở Tây Âu và Nhật bản - Đại hội lần thứ 7 của QTCS - Tại Pháp Mặt trận Bình dân được thành lập - Đảng CS Đông Dương được phục hồi và lãnh đạo đấu tranh trong tình hình mớiIII. 2. Đường lối của ĐảngIII. 2.1. NQTW tháng 7-1936 tại Thượng Hải Trung Quốc - Khẳng định mục tiêu chiến lược của CMVN vẫn không thay đổi, song mục tiêu trước mắt là đấu tranh chống phản động thuộc địa , đòi dân sinh, dân chủ - Quyết định thành lập Mặt trận thống nhất phản đế ĐD - Chuyển hướng hình thức tổ chức và hình thức đấu tranhÝ nghĩa: + Kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược + Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Dân tộc và giai cấp , giữa CMĐD với CM Pháp và CM thế giới. Hội nghị tháng 3-1937Hội nghị tháng 9-1937III. 2.2 Hội nghị TW tháng 3-1938: chủ trương thành lập MT DCĐD III. 2.3 Tháng 9-1939: đồng chí Nguyễn Văn Cừ cho xuất bản tác phẩm “Tự chỉ trích “ rút ra những kinh nghiệm thiếu sót trong họat động công khai+ Đã nắm vững hoàn cảnh lịch sử, xác định đúng kẻ thù và đề ra nhiệm vụ cụ thể trước mắt nhằm huy động tới mức cao nhất lực lượng CM.+ Thực hiện liên minh dân chủ rộng rãi , lấy liên minh công nông làm nền tảng. + Đảng ta đã đưa phong trào cách mạng nước ta phát triển một bước Cao trào này thực sự là cuộc diễn tập lần thứ 2 của Đảng chuẩn bị cho thắng lợi của CM tháng 8 -1945Ý nghĩa: IV.THỜI KỲ 1939-1945IV.1.Hoàn cảnh lịch sử - Tháng 9-1939 chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ. - Pháp, Nhật ở Đông dương - Đảng đã rút vào họat động bí mật.IV.2. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược- Đặt nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập DT lên hàng đầu Chủ trương đòan kết DT , thành lập MT ( trong khuôn khổ mỗi nước ) Quyết định xúc tiến khởi nghĩa vũ trangXây dựng Đảng.( thông qua 3 hội nghị )6,7,8, Hội nghị BCHTW lần thứ 6: - Đảng đã nhận thức rõ CMĐD lúc này là CMGPDT - Vấn đề chống đế quốc và chống PK + Xác định mục tiêu chiến lược trước mắt của CMĐD là đánh đổ đế quốc và tay sai + Tạm gác khẩu hiệu CMRĐ mà thay bằng khẩu hiệu “tịch thu RĐ của đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc, chống tô cao lãi nặng +Thành lập chính quyền công hòa dân chủ nhân dân thay cho chính quyền xô viết công nông binh. +Thành lập MTDTTNPĐĐD +Xây dựng những tổ chức hợp pháp đơn giản để tập hợp lực đồng thời xây dựng những tổ chức bí mật nhằm vào mục tiêu giải phóng DT. + Vấn đề tự do dân chủ của Đảng cũng có những nhận thức mới.  Vì vậy Hội nghị lần thứ 6 vừa thể hiện việc tiếp nối những nhận thức của TW trước đó, vừa có bước phát triển thêm phù hợp với hoàn cảnh lịch sử mới. Hội nghị TW6 đánh dấu sự chuyển biến cơ bản về chỉ đạo chiến lược của CMDTDCND, nó mở ra một thời kỳ đấu tranh mới, thời kỳ trực tiếp xúc tiến việc chuẩn bị lực lượng để khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.Hội nghị lần thứ 7Đã khẳng định sự đúng đắn của chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của hội nghị lần 6: + Xác định kẻ thù chủ yếu là đế quốc Pháp, phát xít Nhật + Duy trì lực lượng du kích và căn cứ Bắc Sơn + Đặt vấn đề khởi nghĩa vũ trang vào trong chương trình nghị sự + Quyết định hoãn khởi nghĩa Nam kỳÝ nghĩa của hội nghị BCHTW lần thứ 7 là tiếp tục quan điểm chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của CMGPDT, đặt nhiệm vụ GPDT lên hàng đầu. Hội nghị BCH TW lần thứ 8 + Khẳng định chủ trương điều chỉnh chiến lược, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu là hoàn toàn đúng đắn + Phân tích tình hình chiến tranh thế giới và vấn đề tình thế cách mạng+Tiếp tục đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu+ Chủ trương sau khi thắng lợi sẽ thành lập chính phủ VNDCCH+ Quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh+Thành các hội mang tên Cứu quốc + Xác định hình thái khởi nghĩa vũ trang, từng phần đến tổng kh.nghĩa+ Xây dựng ĐảngNhận xét: - Hội nghị TW lần thứ 8 đã phát triển thêm một bước đường lối CMDTDCND của Đảng - Hội nghị TW8 đã hoàn chỉnh về giải quyết vấn đề DT của VN và ba nước Đông Dương  Đảng đã nhanh chóng thống nhất về tư tưởng, hành động đã ra sức chuẩn bị lực lượng cho việc giành chính quyền.Hội nghị tháng 2-1943: tiếp tục đưa ra những chủ trương nhằm thúc đẩy phong trào CM ở thành thị. Hội nghị Tháng 3- 1943: Đảng tiếp tục đưa ra Đề cương văn hóa - Coi văn hóa là một mặt trận - Nhấn mạnh 3 nguyên tắc của Văn hóa: + Dân tộc + Khoa học + Đại chúng  Đề cương Văn hóa được coi như là Cương lĩnh văn hóa của Đảng. Nhận xét : 1. Với tinh thần độc lập tự chủ sáng tạo BCHTW Đảng đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược nhằm giải quyết mục tiêu chiến lược số một của CM là độc lập dân tộc, đã đề ra nhiều chủ trương đúng đắn để thực hiện mục tiêu đó. 2. Với muc tiêu giải phóng DT , Đảng ta đã tập hợp được rộng rãi mọi người VN yêu nước trong mặt trận Việt minh, xây dựng lực lượng chính trị của quần chúng cả ở nông thôn và thành thị, xây dựng căn cứ địa và lực lượng vũ trang là ngọn cờ dẫn đến cho nhân dân ta tiến lên giành chính quyền thắng lợi.IV. 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền III.1 Đảng phát động phong trào kháng Nhật cứu nước. - Điều kiện khách quan: Nhật đảo chính Pháp - Chỉ thị xác định kẻ thù chính, trước mắt và chủ yếu , khẩu hiệu - Các điều kiện cho tổng kh.nghĩa đã chín muồi -thời cơ đến khi Nhật đầu hàng Hội nghị toàn quốc tại Tân Trào 13 – 15/8:Đại hội Quốc dân 16/8: bầu HCM làm chủ tịch UBDTGP, chọn quốc kỳ quốc ca,10 chính sách của Việt Minh: Hình thái khởi nghĩa: từng phần  tổng khởi nghĩa; thành thị < nông thônGiành chính quyền ở 3 thành phố: HN, Huế, Sai Gòn tác động đến tòan quốc Ngày 2-9-1945 tại cuộc mít tinh ở vườn hoa Ba Đình HN, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên Ngôn Độc lập tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới nước VNDCCH đã ra đờiÝ nghĩa lịch sử - Ý nghĩa quốc tế - Ý nghĩa trong nước IV.3. . Ý nghĩa lịch sử , bài học kinh nghiệm-nguyên nhân thắng lợi Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm - Nguyên nhân: + khách quan + Chủ quan - Bài học kinh nghiệm: 6 bài học MỘT SỐ HÌNH ẢNH NẠN ĐÓI NĂM 1945BÁC HỒ ĐỌC TNĐLMười chính sách của Việt MinhViệt Nam độc lập đồng minh Có bản chương trình đánh Nhật, đánh Tây. Quyết làm cho nước non này, Cờ treo độc lập, nền xây bình quyền: Làm cho con cháu Rồng, Tiên, Dân ta giữ lấy lợi quyền của ta. Có mười chính sách bày ra, Một là ích nước, hai là lợi dân. Bao nhiêu thuế ruộng, thuế thân, Đều đem bỏ hết cho dân khỏi phiền. Hội hè, tín ngưỡng, báo chương, Họp hành, đi lại, có quyền tự do. Nông dân có ruộng, có bò Đủ ăn, đủ mặc, khỏi lo cơ hàn. Công nhân làm lụng gian nan, Tiền lương phải đủ, mỗi ban tám giờ. Gặp khi tai nạn bất ngờ, Thuốc thang chính phủ bấy giờ giúp cho. Thương nhân buôn nhỏ, bán to Môn bài thuế ấy bỏ cho phỉ nguyền. Nào là những kẻ chức viên, Cải lương đãi ngộ cho yên tấm lòng. Binh lính giữ nước có công, Được dân trọng đãi, hết lòng kính yêu. Thanh niên có trường học nhiều, Chính phủ trợ cấp trò nghèo, bần nho. Đàn bà cũng được tự do, Bất phân nam nữ, đều cho bình quyền. Người tàn tật, kẻ lão niên, Đều do chính phủ cất tiền ăn cho. Trẻ em, bố mẹ khỏi lo, Dạy nuôi, chính phủ giúp cho đủ đầy. Muốn làm đạt mục đích này, Chúng ta trước phải ra tay kết đoàn. Sao cho từ Bắc chí Nam, Việt Minh có hội muôn vàn hội viên. Người có sức, đem sức quyên, Ta có tiền của, quyên tiền của ta. Trên vì nước, dưới vì nhà, Ấy, là sự nghiệp, ấy là công danh. Chúng ta có hội Việt Minh Đủ tài lãnh đạo chúng mình đấu tranh Rồi ra sự nghiệp hoàn thành Rõ tên Nam Việt, rạng danh Lạc Hồng Khuyên ai nên nhớ chữ đồng, Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh ». Nghệ thuật tạo và chớp thời cơ trong cách mạng tháng Tám (1945).2. Vận dụng trong sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam XHCN giàu đẹp, văn minh trong xu thế toàn cầu hóa. Bài học kinh nghiệm Kinh nghiệm lịch sử của cách mạng Tháng TámDùng bạo lực cách mạngLợi dụng mâu thuẫn kẻ thùToàn dân nổi dậyXây dựng Đảng vững mạnh Kết hợp chống PK và ĐQChọn đúng thời cơKhái niệm thời cơ cách mạng “Thêi c¬ b¶o ®¶m cho khëi nghÜa giµnh th¾ng lîi. §ã lµ: kÎ thï khñng ho¶ng, suy yÕu nghiªm träng; ®a sè quÇn chóng ñng hé khëi nghÜa; tæ chøc l·nh ®¹o khëi nghÜa ®· s½n sµng hµnh ®éng. Thêi c¬ khëi nghÜa chØ xuÊt hiÖn khi c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ chñ quan chÝn muåi, cã sù t¸c ®éng kÕt hîp chÆt chÏ víi nhau. Chíp ®óng thêi c¬ ®Ó khëi nghÜa th× thµnh c«ng.”Tõ ®iÓn B¸ch khoa qu©n sù ViÖt Nam – NXB Q§ND, Hµ Néi 2004, tr.941 -Khái niệm tình thế cách mạng “Sù chÝn muåi cña toµn bé nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan dÉn ®Õn cuéc c¸ch m¹ng x· héi. T×nh thÕ c¸ch m¹ng cã nh÷ng dÊu hiÖu chñ yÕu: khñng ho¶ng vai trß l·nh ®¹o cña giai cÊp thèng trÞ, nçi cïng khæ vµ quÉn b¸ch cña c¸c giai cÊp bÞ ¸p bøc trë nªn nÆng nÒ kh«ng thÓ chÞu ®ùng næi ®ßi hái ph¶i cã sù thay ®æi, ý thøc chÝnh trÞ cña c¸c lùc l­îng c¸ch m¹ng ®­îc n©ng cao râ rÖt s½n sµng lµm c¸ch m¹ng, hy sinh v× c¸ch m¹ng”Tõ ®iÓn B¸ch khoa qu©n sù ViÖt Nam – NXB Q§ND, Hµ Néi 2004, tr.969 -Sự khác biệt giữa tình thế và thời cơThời cơ Kẻ thù khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng; Đa số quần chúng ủng hộ khởi nghĩa; Tổ chức lãnh đạo khởi nghĩa đã sẵn sàng hành độngTình thếKhủng hoảng vai trò lãnh đạo của giai cấp thống trị, Nỗi cùng khổ và quẫn bách của các giai cấp bị áp bức trở nên nặng nề không thể chịu đựng nổi đòi hỏi phải có sự thay đổi, ý thức chính trị của các lực lượng cách mạng được nâng cao rõ rệt sẵn sàng làm cách mạng, hy sinh vì cách mạng.Chuẩn bị lực lượng chính trịX« ViÕt NghÖ TÜnh 1930Mít tinh ngày 1- 5 -1938 tại nhà Đấu Xảo (Hà Nội)Cao trào cách mạng 1936-1939 Tổng diễn tập lần 2 Cao trào cách mạng 1930-1931 Tổng diễn tập lần 1 Chuẩn bị lực lượng chính trị - Nội dung “Đề cương văn hoá Việt Nam” năm 1943, trích dẫn trong Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội, 2006, tr.124 - "Bản đề cương khẳng định văn hóa là một trongba mặt trận cách mạng do Đảng lãnh đạo. Nhiệm vụ của các nhà văn hóa yêu nước và cách mạng là phải chống lại văn hóa nô dịch, ngu dân của bọnphát xít và tay sai, tiến tới xây dựng trong tương lai một nền văn hóa mới theo ba nguyên tắc: dân tộc, khoa học và đại chúng"Chuẩn bị lực lượng vũ trang Đội du kích Bắc Sơn - đội du kích đầu tiên được giữ lại sau khởi nghĩa Bắc Sơn 9/1940 Đội du kích Ba Tơ - làm lễ tuyên thệ trước khi tiến về giải phóng thị xã Quảng Ngãi Đội du kích thiếu niên Đình Bảng Lễ thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân 22/12/1944Chuẩn bị căn cứ địa cách mạng Khu di tích Bắc Sơn - Võ Nhai tỉnh Thái NguyênDiễn biến của tình hình thế giới đầu năm1945 Quân đồng minh đổ bộ lên bờ biển Norrmandy (Pháp) 6/6/1944Diễn biến của tình hình thế giới đầu năm 1945 Nguyªn so¸i Georgi Zhukov chØ huy Hång qu©n Liªn X «Cờ Hồng quân Liên Xô tung bay trên nóc toà nhà Quốc hội ĐứcTình hình thế giới cuối 1945Nhật hoàng Hirohito tuyên bố đầu hàng Đồng minh trên chiến hạm MitsuriDiễn biến tình hình trong nước Nhật đảo chính Pháp đêm 9/3/1945Diễn biến tình hình trong nước Câu chuyện Đổi tên biển hiệu Bác tới Côn Minh tháng 2/1945 ở nhà anh Tống Minh Phương và vợ là Trần Thị Việt Hoa. Gia đình anh mở hiệu cà-fê lấy tên là “Đông Dương” viết bằng tiếng Anh, Bác bảo nên thay nó bằng tiếng Pháp và lấy tên là “Tân Nam”. Gia đình anh Phương không hiểu ý Bác nhưng vẫn làm theo Bác. Quả nhiên, sau ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, lính Pháp chạy toán loạn sang Côn Minh. Vì chưa hết sợ, lính Pháp cứ chọn cửa hiệu nào viết bằng tiếng Pháp mới dám vào vì chúng nghĩ rằng, viết tiếng Pháp có nghĩa là thân Pháp. Vì vậy, hiệu cà-fê Tân Nam được một phen “no khách” toàn lính Pháp. Số tiền lớn thu được qua bán cà phê anh chị Phương đã dành dụm gửi về giúp cách mạng trong nước. - Trích trong cuốn “Bác Hồ trong trái tim các nhà ngoại giao”, tr.120- Diễn biến tình hình trong nước Trần Trọng Kim (1883 – 1953)Đứng đầu chính phủ bù nhìn do Nhật dựng lênPhát động sức mạnh của quần chúng nhân dân: Cao trào kháng Nhật cứu nướcPhong trµo ph¸ kho thãc ®Ó gi¶i quyÕt n¹n ®ãi Báo Cứu Quốc – CQNL của Việt Nam độc lập đồng minh kêu gọi tiến tới Tổng khởi nghĩaHội nghị trung ương 8 (5/1941) P¸c Bã - Cao B»ng n¬i B¸c Hå vÒ n­íc th¸ng 2/1941 Hội nghị trung ương 8 (5/1941) Lán Khuổi Nậm - Nơi họp hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941)Hội nghị trung ương 5/1941Thư kêu gọi đồng bào đánh đuổi Nhật - Pháp của Nguyễn ái Quốc “...Trong lúc quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy, chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa bỏng...”Hồ Chí Minh toàn tập Tập 3, tr. 198 Sự chỉ đạo của Đảng: Chủ trương của Đảng: Nội dung chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta (12/3/1945)Sự chỉ đạo của Đảng: Quốc dân Đại hội"Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta"Diễn biến của cách mạng tháng Tám năm 1945 Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội ngày 19/8/1945Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 Khëi nghÜa th¾ng lîi ë Hµ Néi 19/8/1945Khëi nghÜa th¾ng lîi ë HuÕ – B¶o §¹i trao Ên kiÕm cho chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng Cuộc biểu dương lực lượng ở Sài Gòn sáng 25/8/1945 Thành quả: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời Hå ChÝ Minh ®äc Tuyªn ng«n ®éc lËp s¸ng ngµy 2/9/1945 t¹i qu¶ng tr­êng Ba §×nh lÞch sö Tuyên ngôn độc lậpVận dụng bài học về nghệ thuật tạo và nắm thời cơ trong bối cảnh hội nhập ngày nayCơ hội hiện nayViệt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO tại Geneva (Thụy Sĩ)Thách thức trên lĩnh vực chính trịTây Nguyên - địa bàn chiến lược mà kẻ thù luôn nhòm ngóThách thức trên lĩnh vực kinh tếLễ ký kết và nội dung của Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa KỳThách thức trên lĩnh vực kinh tếLễ kết nạp Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO tại Geneva (Thụy Sĩ)Thách thức trên lĩnh vực tư tưởng văn hóaTrang Web BBCTrang Web của Đài tự do Châu áThách thức trên lĩnh vực xã hộiĐồng bào H’mông ở phía Bắc - Đối tượng thường được khuyến khích di dân tự doTh¸ch thøc trªn lÜnh vùc x· héiCác tổ chức phản động trong nước và nước ngoài đua nhau chống phá cách mạng Việt NamThách thức trên lĩnh vực đối ngoạiTham gia tập trận chống khủng bố và chống nguy cơ gây mất ổn định an ninh xã hộiAn ninh quốc phòngTốc độ tăng trưởng kháThµnh tùu cña 20 n¨m ®æi míiĐất nước còn nhiều tiềm năng về tài nguyênTài nguyên thiên nhiênLực lượng lao động trẻ dồi dàoTài nguyên về con ngườiTruyền thống yêu nước, cần cù, đoàn kết“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”Báo cáo chính trị tại Đại hội II – Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 6, tr. 171 - Trích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh toàn tập, Tập.12, tr.517“đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kếtthành công, thành công, đại thành công"Chính trị – xã hội ổn địnhViệt Nam được đánh giá là điểm đến an toàn trên thế giớiChính trị – xã hội ổn địnhMôi trường hòa bình hợp tác liên kết trong khu vực tạo điều kiện phát triển.Bốn nguy cơ1234Tụt hậu xa hơn về kinh tếQuan liêuTham nhũngChệch hướng XHCNDiễn biến hòa bìnhToàn cảnh Đại hội VIIINhững thách thức được chỉ ra ở Đại hội VIII (1996)Sự cố gắng của mỗi cá nhân:Những điển hình làm kinh tế giỏiĐặng Lê Nguyên Vũ – TGĐ Cà phê Trung Nguyên Thương hiệu Cà phê Trung NguyênSự cố gắng của mỗi cá nhân:Những điển hình làm kinh tế giỏiDoanh nghiệp võng xếp Duy LợiNgân hàng câu hỏi thi hết môn lịch sử ĐảngCÂU TRỤ:Câu 1: trình bày vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt NamCâu 2: trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng của Đảng trong giai đoạn 1939-1945Câu 3: trình bày hoàn cảnh lịch sử, chủ trương và biện pháp của Đảng ta để bảo vệ chính quyền Cách mạng non trẻ ở năm đầu tiên sau CMT8-1945Câu 4: trình bày nhiệm vụ, vị trí và mối quan hệ của Cách mạng xã hội chũ nghĩa miền Bắc với cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (T9/1960)Câu 5: trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung cơ bản của đường lối đổi mới do Đại hội Đảng lần thứ VI (T12/1986)Câu 6: tại sao nói sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của Cách mạng Việt NamCÂU GHÉP:Câu 1: Trình bày ý nghĩa quan trọng nhất của sự kiện Đảng cộng sản Việt Nam ra đờiCâu 2: trình bày ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của Cách mạng tháng 8 – 1945 Câu 3:Trình bày suy nghĩ về thắng lợi của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống PhápCâu:4 :Trình bày ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của cuộc kháng chiến chống MỹCâu 5 Ttrình