Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chủ nghĩa xã hội Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin : Xóa dần chế độ tư hữu và xây dần chế độ công hữu về tư liệu sản xuất Xóa dần sự khác biệt giữa các giai cấp, giữa nông thôn thành thị,lao động chân tay với lao động trí óc

ppt13 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1412 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHBiên soạnTh.s PHAN KHÁNH BẰNG VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở ViỆT NAMVỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘITƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẶC TRƯNG , MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Con đường hình thành tư duy về chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh CON ĐƯỜNGHÌNHTHÀNHTƯ DUYCNXH Từ các giá trị truyền thống Dân tộc Từ khát vọng giải phóng DT+ NDTừ tổng kết các phong trào yêu nước Khảo cứu các cuộc cách mạng trênTGTừ lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin KT mong muốn mọi người đều ấm no2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hộia. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin :TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẶC TRƯNG , MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐẶCTRƯNGCHỦNGHĨAXÃ HỘI+ Xóa dần chế độ tư hữu và xây dần chế độ công hữu về tư liệu sản xuất+Xóa dần sự khác biệt giữa các giai cấp, giữa nông thôn thành thị,lao động chân tay với lao động trí óc+ Có nền công nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến năng suất caoTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẶC TRƯNG , MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hộia. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin : ĐẶCTRƯNGCHỦNGHĨAXÃ HỘI+ Phân phối theo kết quả lao động + Con người dược giải phóng khỏi áp bức bóc lột và bất công +Sau khi đã hoàn thành sứ mệnh nhà nước xã hội chủ nghĩa sẽ tự tiêu vongTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẶC TRƯNG , MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hộib. Quan điểm Hồ Chí Minh về đặc trưng của CNXH ĐẶC TRƯNG CNXH+ Xã hội do nhân dân làm chủ+ Có nền kinh tế phát triển dựa trên LLSX hiện đại với qhsx tiến bộ , đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao..+Có nền văn hóa và đạo đức cao, con người được giải phóng có điều kiện phát triển toàn diện cá nhânTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẶC TRƯNG , MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hộib. Quan điểm Hồ Chí Minh về đặc trưng của CNXH ĐẶC TRƯNG CNXH+ CNXH công bằng hợp lý, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, có sức lao động không làm không hưởng+ Các Dân tộc anh em bình đẳng , đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ+ CNXH là công trình tập thể do nhân dân xây dựng dưới sự lãnh đạo của ĐảngTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẶC TRƯNG , MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội a. Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu CNXH MỤCTIÊU Xây dựng đất nước Độc lập, tự do, ND ấm no hạnh phúc CỤTHỂ CƠBẢNCT:XD chế độ do ND làm chủ XD Đảng,XDNN Vững MạnhKT: XD CN hiện đại, NN hiện đại, Khoa học TTVH:XD nền VH DT, kh.học, ĐCNâng cao dân tríb. Quan điểm của Hồ Chí Minh về động lực CNXH :TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẶC TRƯNG , MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội HỆTHỐNGĐỘNGLỰCGỒM + Con người, tài chính, tài nguyên, khoa học công nghệ, + Động lực vật chất + tinh thần+ Động lực trong nước + thế giới * Động lực con người quan trọng quyết định nhất ; con người có hai tư cách : cộng đồng và cá nhân CHỐNGCẢN LỰCII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI1.Quan điểm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên CNXH a. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin THỜI KỲ QUÁ ĐỘTẤT YẾU Ctạo xh củXD xh mớiTiếp tục đấu tranhGiai cấp ĐÃQUA TBCNCHƯA QUATBCNT TIẾPG TiẾPII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI1.Quan điểm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên CNXH b. Quan điểm của Hồ Chí Minh về TKQĐ ở VN VN QĐ LÊN CNXHTÍNH TẤT YẾU LÊN CNXHLựa chọn LS Nguyện vọngND Phù hợpTĐại NV: cải tạoXH cũ XDXH mới TKQĐdài VN QĐ giánTiếp+ Nhân tố Đảm bảo đi lên cnxh- Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Nhà nước của dân do dân vì dândưới sự lãnh đạo của Đảng- Có khối đại đoàn kết toàn dân tộc2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp, biện pháp, bước đi trong xây dựng chủ nghĩa xã hộiII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI + Cần nắm vững nguyên lý chung đồng thời nắm vững đặc điểm mỗi nước + Phải trải qua nhiều bước , có bước ngắn có bước dài tùy theo hoàn cảnh + Phương pháp phải độc lập, tự chủ, sáng tạo + Kế hoạch một, biện pháp mười, quyết tâm một trăm III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀO ĐỔI MỚI1. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 2. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân 3. Xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch vững mạnh 4. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc 5. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại