Giáo án Tiếng Việt lớp 1

A/ Mục đích – Yêu cầu: - Ổn định, sắp xếp, xây dựng nề nếp học tập. - Học sinh làm quen và nhận biết những yêucầu cơ bản trong khi học Tiếng việt, cách cầm phần, cách đưa bảng con. B/ Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách Tiếng việt (Giáo viên và học sinh), bộ đồ dùng dạy Tiếng việt - Học sinh: Sách Tiếng việt, vở Tập viết, vở Bài tập Tiếng việt, bảng con, phấn, viết chì, bộ đồ dùng học Tiếng việt.

doc233 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 9798 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tiếng Việt lớp 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Tiếng Việt lớp 1 TUẦN 1 Thứ hai, ngày 17 tháng 8 năm 2009 Tiết 1 - 2 ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC A/ Mục đích – Yêu cầu: - Ổn định, sắp xếp, xây dựng nề nếp học tập. - Học sinh làm quen và nhận biết những yêucầu cơ bản trong khi học Tiếng việt, cách cầm phần, cách đưa bảng con. B/ Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách Tiếng việt (Giáo viên và học sinh), bộ đồ dùng dạy Tiếng việt - Học sinh: Sách Tiếng việt, vở Tập viết, vở Bài tập Tiếng việt, bảng con, phấn, viết chì, bộ đồ dùng học Tiếng việt. C/ Các hoạt động dạy học: Tiết 1: 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: 5’ - Gíao viên kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh - Hướng dẫn hướng dẫn cách giữ gìn sách vở. 3. Bài mới : - Giáo viên giới thiệu bộ sách Tiếng việt gồm có sách Tiếng việt và vở Bài tập Tiếng việt. - Bộ đồ dùng học Tiếng việt. - Vở tập viết, phấn, bảng con. Tiết 2: 4. Hướng dẫn học sinh cách sử dụng sách: - Cầm sách ở tay phải, khi lật sang trang phải lật nhẹ nhàng và từ từ. - Sách phải bao cẩn thận. Học vần Thứ ba, ngày 18 tháng 8 năm 2009 Tiết 3 - 4 CÁC NÉT CƠ BẢN A/ Mục đích – yêu cầu: - Giúp học sinh nắm chắc tên và viết được các nét cơ bản. Bước đầu để dễ nhận diện chữ ghi âm. - Đọc đúng tên. Viết đúng các nét cơ bản B/ Đồ dùng dạy học: Sách Tiếng việt 1, vở bài tập Tiếng việt. C/ Các hoạt động dạy học: 1. Dạy bài mới: - Giáo viên lần lượt đưa các nét cơ bản lên giới thiệu (13 nét) 2. Hướng dẫn học sinh viết các nét: Giáo viên ở bảng lớp 3. Hướng dẫn học sinh viết vào vở bải tập: Giáo viên viết ở bảng lớp Giáo viên hướng dẫn cách ngồi và cầm bút. Chấm vở 1 số 4. Củng cố, dặn dò: Gọi một số học sinh đọc các nét trên bìa. Về nhà viết lại bài ở vở bài tâp Học sinh quan sát nét chữ. Nhận biết - Đọc HS lần lượt viết lên bảng con. Viết vào vở từng dòng Thứ tư, ngày 19 tháng 8 năm 2009 Học vần Tiết 5 - 6 Bài 1: e A/ Mục đích – yêu cầu: - Giảm ½ nội dung luyện viết - Học sinh làm quen và nhận biết được chữ và âm e. - Bước đầu nhận thức được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ sự vật, đồ vật. - Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Trẻ em và loài vật đều có lớp học của mình. B/ ĐDDH : Tranh minh hoạ các tiếng: bé, mẹ, xe, ve. C/ Các HĐDH : Tiết 1: I. Tự ổn định: II. Bài cũ:5’ 1. Giới thiệu bài: 2. Dạy chữ ghi âm: - Ghi bảng: e - Giới thiệu chữ e và hướng dẫn học sinh phát âm. - Tìm tiếng có âm e vừa học. - Giáo viên viết bảng mẫu Tiết 2: 3. Luyện tập : a. Luyện đọc : - Giáo viên yêu cầu học sinh phát âm e b. Luyện viết : - Höôùng daãn caùch laáy baûng con, nhaän dieän khung chöõ - Giaùo vieân vieát chöõ e : Ñaët buùt treân ñöôøng keû 1 vieát chöõ e baèng 1 neùt thaét, ñieåm keát thuùc ôû döôùi ñöôøng keû 2 - Nhắc nhở - Uốn nắn tư thế ngồi viế c. Luyện nói : Giáo viên đính tranh. Giáo viên nêu câu hỏi. + Quan sát tranh, các em thấy những gì? + Mỗi bức tranh nói về loài nào? + Các bạn nhỏ trong các bức tranh đang học gì? - Hs qsát chữ e - Nhận diện, phát âm - HS thi đua tìm (CN-ĐT) - Viết bảng con - Đọc CN - Nhóm - HS viết ở vở tập viết - Viết vở bài tập Q/sát tranh SGK HS luyện nói: tổ, nhóm III. Củng cố, dặn dò :5’ Học sinh nhắc lại bài và đọc e Tìm chữ vừa học có âm e Về nhà học bài. Thứ năm, ngày 20 tháng 8 năm 2009 Học vần : Tiết 7 - 8 Bài 2: b A/ Mục đích – yêu cầu: - Giảm ½ nội dung luyện viết - Học sinh làm quen và nhận biết được chữ và âm b. - Ghép được tiếng be. - Nhận biết được chữ và tiếng chỉ sự vật, đồ vật. - Phát triển lời nói theo nội dung: B/ Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ, SGK C/ Các hoạt động dạy học: I. Bài cũ:5’ Học sinh đọc và viết bảng con âm e II. Bài mới : Tiết 1: Giới thiệu bài : Dạy chữ ghi âm: Giáo viên ghi bảng: b Giới thiệu chữ b. Hướng dẫn học sinh phát âm. Hướng dẫn học sinh phân tích: b Ghi bảng: be Hướng dẫn học sinh phát âm Tìm tiếng có âm b Hướng dẫn học sinh viết bảng: b, be * Giải lao Tiết 2: 3. Luyện tập : a. Luyện đọc : Giáo viên ghi bảng. b. Luyện viết : Giáo viên hướng dẫn học sinh viết vở Giôùi thieäu noäi dung vieát b, be Nhaéc laïi tö theá ngoài vieát Höôùng daãn quy trình vieát Gaén chöõ maãu : Aâm b ñöôïc vieát baèng con chöõ beâ. Ñieåm ñaët buùt treân ñöôøng keû thöù 2, coâ vieát neùt khuyeát treân, noái lieàn qua neùt thaét. Ñieåm keát thuùc naèm ôû ñöôøng keû thöù 3 Muoán vieát chöõ be coâ vieát con chöõ beâ noái lieàn vôùi con chöõ e, coâ coù be Nhaän xeùt phaàn luyeän vieát c. Luyện nói : Gíao viên đưa tranh. Giáo viên nêu câu hỏi theo nội dung tranh. Giaùo vieân treo tranh 1 Caùc em thaáy nhöõng gì trong tranh? Caùc con chim ñang laøm gì? à Giaùo vieân choát yù: Con chim ñaäu treân caønh caây ñeå hoïc baøi Giaùo vieân giao vieäc : Caùc em quan saùt 3 tranh coøn laïi cöù 2 baïn 1 nhoùm à Giaùo vieân choát yù : Caùc hoaït ñoäng hoïc taäp khaùc nhau cuûa treû em vaø cuûa caùc con vật III. Củng cố, dặn dò :5’ Troø chôi : gaén hoa Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông HS đọc lại toàn bài. Tìm tiếng có âm b Về nhà học bài Học sinh quan sát Đọc âm b (CN – ĐT) HS phân tích HS phân tích tiếng be HS đọc (CN-ĐT) HS tập tìm: be, bập, bờ Viết bảng con HS đọc bài (CN-ĐT) Viết vở Tiếng việt - Neâu tö theá ngoài vieát - Hoïc sinh vieát ôû baûng con - Hoïc sinh vieát ôû vôû vieát in - Hoïc sinh quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi - Ñang caàm saùch hoïc baøi - Hoïc sinh quan saùt Hoïc sinh trình baøy - Moãi toå choïn 4 em gaén hoa tieáp söùc tìm tieáng coù aâm vöøa hoïc Học vần: Thứ sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2009 Bài 3: DẤU / Tiết 9 - 10 A/ Mục đích – yêu cầu: - Giảm ½ nội dung luyện viết - Hs nhận biết được dấu và thanh sắc (/) . - Biết ghép được tiếng bé và phát âm đúng. - Phát triển lời nói theo nội dung B/ Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ bài học C/ Các hoạt động dạy học: I. Bài cũ: 5’ - Học sinh viết được: be, bé - Tìm tiếng có: b, e II. Bài mới: Tiết 1: 1. Giới thiệu bài: Dùng tranh 2. Dạy dấu thanh : a/ Nhận diện dấu : - Ghi bảng: / - Nhận diện dấu (/) là nét xiên phải - Giáo viên ghi bảng chữ bé - Hướng dẫn học sinh nhận xét vị trí dấu (/) trên bé - Giáo viên chia nhóm thảo luận trên SGK thể hiện tiếng bé. - Hướng dẫn học sinh viết bảng con: / bé Tiết 2: 3. Luyện tập: a. Luyện đọc : - Giáo viên chỉ bảng. Học sinh đọc toàn bài b. Luyện viết : Môû vôû vieát in Toâ tieáng ñaàu tieân Em vöøa toâ tieáng gì ? Caùch 1 ñöôøng keû doïc vieát tieáng be Töông töï vieát tieáng beù Giáo viên yêu cầu học sinh viết bài Uốn nắn, nhận xét tư thế viết Thu vở chấm bài c. Luyện nói : GV đính tranh. Nêu câu hỏi Hướng dẫn học sinh thảo luận câu hỏi Thaûo luaän 5 tranh ôû saùch giaùo khoa trang 9 Em thaáy nhöõng gì ? Caùc böùc tranh naøy coù gì gioáng nhau Caùc böùc tranh naøy coù gì khaùc nhau Em thích böùc tranh naøo nhaát ? vì sao? Ngoaøi caùc hoaït ñoäng keå treân coøn hoaït ñoäng naøo khaùc ? Ngoaøi giôø hoïc taäp em thích laøm gì nhaát à Giaùo vieân choát yù: Treû em coù nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau III. Củng cố, dặn dò:5’ Troø chôi : Ai nhanh hôn Giaùo vieân vieát caâu : beâ, khæ, ve laø baïn cuûa ngheù vaø boø Lôùp nhaän xeùt tuyeân döông GV chỉ bảng. Học sinh đọc toàn bài Tìm tiếng có dấu (/) vừa học Về nhà học bài HS quan sát mẫu HS nhận biết HS ghép chữ Dấu (/) trên e . N1: em bé . N2: cá thổi bong bóng . N3: quả khế nhỏ bé . N4: lá chuối bé Viết dấu (/), bé HS đọc (CN-ĐT) - Hoïc sinh toâ : be - Tieáng be - Hoïc sinh vieát Viết từng dòng vào vở Nộp vở 10 em HS thảo luận, trả lời câu hỏi SGK - Moãi toå choïn cöû 5 em gaïch döôùi caùc aâm ñaõ hoïc trong caùc tieáng cho ôû treân baûng TUẦN 2 Thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2009 Học vần: Tiết 11 - 12 Bài 4 : Dấu ? . A/ Mục đích – yêu cầu: - Giảm ½ nội dung luyện viết - Hs nhận biết được các dấu ? . - Biết ghép tiếng: bẻ, bẹ và biết được các dấu thanh ? . là ở các tiếng chỉ đồ vật. - Phát triển lời nói theo nội dung B/ Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ SGK C/ Các hoạt động dạy học: I. Bài cũ:5’ Học sinh đọc bài SGK. Viết bảng chữa: bé II. Bài mới : Tiết 1: 1. Giới thiệu bài: Dùng tranh vẽ SGK / 10 2. Dạy dấu thanh : Daáu û : Giaùo vieân vieát daáu û , daáu û laø moät neùt moùc Vieát laàn 2 Ñöa daáu û trong boä chöõ caùi Daáu û gioáng vaät gì ? Daáu . : Giaùo vieân vieát daáu . , daáu . laø moät chaám Ñöa daáu . trong boä chöõ caùi Daáu . gioáng vaät gì ? * Ghép chữ và phát âm Daáu û : Khi theâm daáu û vaøo tieáng be ta ñöôïc tieáng beû vieát laø beû Cho hoïc sinh thaûo luaän veà vò trí daáu û trong tieáng beû Giaùo vieân phaùt aâm beû Giaùo vieân chöõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh Giaùo vieân cho hoïc sinh tìm caùc vaät, söï vaät ñöôïc chæ baèng tieáng beû Daáu . : Thöïc hieän töông töï nhö daáu hoûi Daáu û : Giaùo vieân vieát maãu : daáu û Cho hoïc sinh vieát treân khoâng, treân baøn Giaùo vieân vieát : beû , vieát tieáng be sao ñoù ñaët daáu hoûi treân con chöõ e Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai Daáu . : Thöïc hieän töông töï nhö daáu û * Giải lao. Tiết 2: 3. Luyện tập: a. Luyện đọc : Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc bài Uốn nắn giọng đọc b. Luyện viết : Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaéc laïi caùch caàm buùt, tö theá ngoài vieát Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh taäp toâ tieáng beû , beï theo qui trình Tieáng beû : baét ñaàu töø ñöôøng keû 2 vieát neùt khuyeát treân , lia buùt noái vôùi neùt thaét, töø neùt thaét cuûa chöõ beâ lia buùt noái vôùi chöõ e, sau ñoù nhaác buùt vieát daáu hoûi treân chöõ e Tieáng beï : vieát tieáng be xong nhaác buùt chaám daáu naëng döôùi chöõ e Giaùo vieân cho hoïc sinh toâ vaøo vôû Giaùo vieân löu yù hoïc sinh caùch 1 ñöôøng keû doïc toâ tieáng thöù 2 Giaùo vieân quan saùt vaø giuùp ñôõ caùc em chaäm Hướng dẫn học sinh viết bài Uốn nắn ngồi viết, thu vở học sinh c. Luyện nói : Giáo viên đính tranh SGK/11. Nêu câu hỏi theo chủ đề Hướng dẫn học sinh thảo luận Giaùo vieân chia tranh cho töøng toå Toå 1 : Tranh 1 Toå 2 : Tranh 2 Toå 3 : Tranh 3 Quan saùt tranh em thaáy gì ? Caùc tranh naøy coù gì gioáng nhau ? Caùc tranh naøy coù gì khaùc nhau ? Tröôùc khi ñeán tröôøng em coù söûa laïi quaàn aùo hay khoâng ? Em coù thöôøng chia quaø cho moïi ngöôøi khoâng ? à Tröôùc khi ñeán tröôøng em phaûi söûa laïi quaàn aùo cho goïn gaøng töôm taát Em ñoïc teân cuûa baøi naøy Giống cái móc - Hoïc sinh quan saùt. - Hoïc sinh quan saùt vaø laøm theo. Phaùt aâm daáu hoûi - Gioáng coå con ngoãng - Hoïc sinh quan saùt vaø laøm theo. Phaùt aâm daáu naëng - Oâng sao trong ñeâm -Hoïc sinh gheùp tieáng beû trong saùch giaùo khoa -2 em ngoài cuøng baøn thaûo luaän vaø neâu: daáu hoûi ñaët treân con chöõ e -Hoïc sinh phaùt aâm : Caû lôùp, nhoùm, baøn, caù nhaân -Beû nhaønh caây, beû coå aùo, beû ngoùn tay - Hoïc sinh quan saùt - Hoïc sinh vieát treân khoâng Hoïc sinh vieát treân baûng con HS đọc (CN-ĐT) -.Hoïc sinh nhaéc laïi -Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân vieát - Hoïc sinh toâ Nộp vở học sinh HS quan sát. TLCH. Thảo luận nhóm - 2 em 1 nhoùm seõ thaûo luaän noäi dung tranh vaø neâu Hoïc sinh ñoïc : beû III. Củng cố, dặn dò :5’ Học sinh đọc bài SGK Tìm tiếng có dấu ? . Về nhà học bài Học vần : Thứ ba, ngày 25 tháng 8 năm 2009 Bài 5: Tiết 13 - 14 Dấu \ , ~ A/ Mục đích – yêu cầu: - Giảm ½ nội dung luyện viết - Hs nhận biết được các dấu \ , ~ - Biết ghép tiếng bè, bẽ. - Biết được dấu \ , ~ ở các tiếng chỉ sự vật, đồ vật. - Phát triển lời nói theo chủ đề : bè. B/ Đồ dùng dạy học: - Các vật hình \, ~ - Tranh minh hoạ bài học. C/ Các hoạt động dạy học: I. Bài cũ :5’ - Học sinh đọc và viết: ? . bé bẹ. - Tìm dấu ? , . trong các tiếng: củ cải, lọ mực II. Bài mới : Tiết 1: 1. Giới thiệu bài: Dùng tranh 2. Dạy dấu thanh : Daáu ø : Giaùo vieân vieát daáu ø , daáu ø laø moät neùt soå nghieâng traùi Vieát laàn 2 Ñöa daáu ø trong boä chöõ caùi Daáu ø gioáng vaät gì ? Daáu õ : Thöïc hieän töông töï Gheùp chöõ vaø phaùt aâm Daáu ø : Tieáng be khi theâm daáu ø vaøo ta ñöôïc tieáng beø. Giaùo vieân vieát beø Cho hoïc sinh thaûo luaän veà vò trí daáu ø trong tieáng beø Giaùo vieân phaùt aâm beø Giaùo vieân chöõa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh Giaùo vieân cho hoïc sinh tìm caùc vaät, söï vaät coù tieáng beø Daáu õ : Thöïc hieän töông töï nhö daáu huyeàn Höôùng daãn vieát daáu thanh treân baûng con Daáu ø : Giaùo vieân vieát maãu : daáu ø Cho hoïc sinh vieát treân khoâng, treân baøn Giaùo vieân vieát : beø , vieát tieáng be sao ñoù ñaët daáu huyeàn treân con chöõ e Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai Daáu õ : Thöïc hieän töông töï * Giải lao. Tiết 2: 3. Luyện tập: a. Luyện đọc : Giáo viên chỉ ghi bảng b. Luyện viết : Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaéc laïi caùch caàm buùt, tö theá ngoài vieát Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh taäp toâ tieáng beø , beõ theo qui trình Tieáng beø : Baét ñaàu töø ñöôøng keû 2 vieát neùt khuyeát treân , lia buùt noái vôùi neùt thaét, töø neùt thaét cuûa chöõ beâ lia buùt noái vôùi chöõ e, sau ñoù nhaác buùt vieát daáu huyeàn treân con chöõ e Tieáng beõ : Vieát tieáng be xong nhaác buùt vieát daáu ngaõ treân con chöõ e Giaùo vieân cho hoïc sinh toâ vaøo vôû Giaùo vieân löu yù hoïc sinh caùch 1 ñöôøng keû doïc toâ tieáng thöù 2 Giaùo vieân quan saùt vaø giuùp ñôõ caùc em chaäm Hướng dẫn học sinh viết bài c. Luyện nói : Giáo viên đính tranh, học sinh thảo luận câu hỏi theo nội dung tranh Quan saùt tranh em thaáy tranh veõ gì ? Beø ñi treân caïn hay döôùi nöôùc ? Thuyeàn khaùc beø nhö theá naøo ? Beø thöôøng chôû gì ? Giaùo vieân phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi Taïi sao phaûi duøng beø maø khoâng duøng thuyeàn ? Em coù troâng thaáy beø bao giôø chöa ? Em ñoïc laïi teân cuûa baøi naøy III. Củng cố, dặn dò :5’ Thi ñua troø chôi ai nhanh hôn Giaùo vieân vieát caùc tieáng : khæ, heø, veà, ñeán, seõ, veõ, meû, beù nheø meï Nhaän xeùt Học sinh đọc lại bài SGK Tìm tiếng có dấu thanh vừa học Về nhà học bài. - Hoïc sinh quan saùt. - Hoïc sinh laáy vaø laøm theo - Gioáng thöôùc keû ñeå nghieâng - Hoïc sinh gheùp tieáng beø trong saùch giaùo khoa - 2 em ngoài cuøng baøn thaûo luaän vaø neâu: daáu huyeàn ñaët treân con chöõ e - Hoïc sinh ñoïc theo : Caû lôùp, toå, caù nhaân - Thuyeàn beø, beø chuoái, beø nhoùm … - Hoïc sinh quan saùt - Hoïc sinh vieát Hoïc sinh vieát treân baûng con HS đọc toàn bài (CN-ĐT) Hoïc sinh nhaéc laïi - Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân vieát - Hoïc sinh toâ vaøo vôû Viết vào vở TViệt Quan sát tranh, thảo luận. - Hoïc sinh neâu theo caûm nhaän cuûa mình - Beø ñi döôùi nöôùc - Thuyeàn laøm baèng goã, beø laøm baèng tre nöùa gheùp laïi - Chôû goã - Hoïc sinh neâu theo söï hieåu bieát cuûa mình Hoïc sinh ñoïc : beø - Hoaït ñoäng lôùp - Hoïc sinh cöû moãi toå 3 em ñaïi dieän leân gaïch chaân tieáng coù daáu huyeàn, ngaõ Lôùp haùt 1 baøi Học vần: Thứ tư, ngày 26 tháng 8 năm 2009 Bài 6: Tiết 15 - 16 be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ A/ Mục đích – yêu cầu: - Giảm ½ nội dung luyện viết - Hs nhận biết được các âm, chữ e, b và các dấu thanh. - Biết ghép e, b, be với các dấu thanh thành tiếng có nghĩa . - P/triển lời nói tự nhiên: phân biệt các sự vật thể hiện qua dấu thanh. B/ Đồ dùng dạy học: Bảng ôn viết sẵn, bộ chữ cái. Tranh minh hoạ. C/ Các hoạt động dạy học: I. Bài cũ: 5’ Học sinh đọc bài SGK . Viết các tiếng đã học II. Bài mới : Tiết 1: 1. Giới thiệu bài : Dùng tranh SGK/14 2. Ôn tập : Giáo viên ghép be, gọi học sinh đọc Giáo viên chỉ dấu thanh Hướng dẫn học sinh ghép dấu thanh với be để tạo thành tiếng có nghĩa GViên hướng dẫn học sinh viết từng tiếng một Giáo viên viết mẫu. Hướng dẫn Học sinh quy trình viết Tiết 2: 3. Luyện tập : a. Luyện đọc : Giáo viên đọc mẫu toàn bài Giới thiệu tranh: be, bé và giải thích b. Luyện viết : Hướng dẫn học sinh viết vào vở Hướng dẫn, uốn nắn học sinh viết vào vở c. Luyện nói : Gíao viên đính tranh các dấu thanh theo từng cặp trên tranh Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt tranh theo chieàu doïc Em ñaõ troâng thaáy caùc con vaät, caùc loaïi quûa, ñoà vaät naøy chöa Em thích nhaát tranh naøo ? - Trong caùc tranh naøy tranh naøo veõ ngöôøi ? ngöôøi naøy ñang laøm gì ? III. Củng cố, dặn dò:5’ Thi ñua troø chôi Giaùo vieân cho hoïc sinh cöû ñaïi dieän leân ghi daáu thanh töông öùng vaøo döôùi caùc tranh Nhaän xeùt Học sinh đọc lại bài Tìm tiếng có dấu thanh Về nhà học bài. HS nhìn bảng đọc HS đọc (CN-ĐT) HS ghép và đọc tiếng Viết bảng con HS đọc theo (CN-ĐT) HS q/sát, TLCH, đọc trơn (CN-ĐT) Viết từng dòng ở vở TV - Hoïc sinh quan saùt - Hoïc sinh quan saùt vaø neâu nhaän xeùt : deâ / deá ; döa / döøa ; coû / coï ; voù / voõ - Hoïc sinh neâu -Tranh cuoái cuøng veõ ngöôøi ñang muùa voõ - Hoïc sinh cöû ñaïi dieän moãi toå 2 em leân thi ñua Lôùp haùt 1 baøi haùt Học vần: Thứ năm, ngày 27 tháng 8 năm 2009 Bài 7: ê - v Tiết 17 - 18 A/ Mục đích – yêu cầu: - Giảm ½ nội dung luyện viết - Hs nhận biết được các âm, chữ e, b và các dấu thanh. - Biết ghép e, b, be với các dấu thanh thành tiếng có nghĩa . - P/triển lời nói tự nhiên: phân biệt các sự vật thể hiện qua dấu thanh. B/ Đồ dùng dạy học: - Bộ chữ cái. Tranh sách giáo khoa C/ Các hoạt động dạy học: I. Bài cũ: 5’ Học sinh đọc bài SGK . Viết bảng: be, bé, bẽ II. Bài mới : Tiết 1: 1. Giới thiệu bài : Dùng tranh SGK/14 2. Dạy chữ ghi âm: Nhaän dieän chöõ Giaùo vieân vieát chöõ eâ Chöõ eâ vaø e gioáng nhau vaø khaùc nhau caùi gì ? Phaùt aâm ñaùnh vaàn Giaùo vieân phaùt aâm maãu eâ ( mieäng môû heïp hôn aâm e ) Giaùo vieân chænh söûa loãi phaùt aâm cho hoïc sinh Giaùo vieân vieát beâ vaø ñoïc Trong tieáng beâ chöõ naøo ñöùng tröôùc, chöõ naøo ñöùng sau ? Giaùo vieân ñaùnh vaàn bôø-eâ-beâ Giaùo vieân söûa sai cho hoïc sinh Höôùng daãn vieát chöõ Giaùo vieân vieát chöõ eâ theo qui trình nhö chöõ e nhöng coù theâm daáu muõ treân e Giaùo vieân cho hoïc sinh vieát tieáng beâ, löu yù hoïc sinh noái neùt chöõ b vaø eâ Chöõ v : Quy trình töông töï nhö eâ Chöõ v goàm 1 neùt moùc 2 ñaàu vaø 1 neùt thaét nhoû Ñoïc tieáng öùng duïng Cho hoïc sinh laáy boä ñoà duøng vaø gheùp aâm b vôùi eâ , v vôùi e sao cho theâm daáu thanh ñeå taïo tieáng môùi Giaùo vieân choïn caùc tieáng cho hoïc sinh luyeän ñoïc : beâ , beà , beá , ve , veø , veù Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc toaøn baøi treân baûng lôùp Haùt muùa chuyeån sang tieát 2 Tiết 2: 3. Luyện tập : a. Luyện đọc : Giáo viên đọc mẫu toàn bài Giới thiệu tranh: be, bé và giải thích b. Luyện viết : Chöõ eâ: Giaùo vieân höôùng daãn toâ chöõ eâ theo qui trình nhö con chöõ e sau ñoù nhaác buùt vieát daáu muõ treân con chöõ e (löu yù hoïc sinh daáu muõ naèm giöõa doøng li thöù 3) Chöõ v : Khi vieát chöõ v ñaët buùt döôùi ñöôøng keû 3 vieát neùt moùc 2 ñaàu, lia buùt noái vôùi neùt thaét, ñieåm keát thuùc döôùi ñöôøng keû 3 – ñoä cao cuûa chöõ v laø 1 ñôïn vò Tieáng beâ : Muoán vieát tieáng beâ ta vieát tieáng be sau ñoù nhaác buùt vieát daáu muõ treân tieáng be Tieáng ve : Ñieåm ñaët buùt ñaàu tieân döôùi ñöôøng keû 3,vieát neùt moùc 2 ñaàu, lia buùt vieát neùt thaét, noái neùt thaét vôùi e, ñieåm keát thuùc treân ñöôøng keû 1 Giaùo vieân theo doõi caùc em chaäm Hướng dẫn học sinh viết vào vở Hướng dẫn, uốn nắn học sinh viết vào vở c. Luyện nói : GV đính tranh các dấu thanh theo từng cặp trên tranh Giáo viên chia nhóm. Yêu cầu học sinh dấu thanh phù hợp với thanh trên. Giaùo vieân gaén tranh beá beù Ai ñang beá em beù? Em beù vui hay buoàn ? taïi sao ? Meï thöôøng laøm gì khi beá beù ? Em phaûi laøm gì ñeå cha meï vui loøng ? à Cha meï vaát vaû chaêm soùc chuùng ta, vì theá em phaûi hoïc taäp toát, phaûi vaâng lôøi cha meï ñeå cha meï vui loøng III. Củng cố, dặn dò:5’ Troø chôi thi ñua Giaùo vieân cho hoïc sinh cöû ñaïi dieän leân gaïch chaân tieáng coù aâm vöøa hoïc : meï , veà , beá beù , veø , chuù heà , nheø . Nhaän xeùt Học sinh đọc lại bài Tìm tiếng có dấu thanh Về nhà học bài. Nhận diện chữ ê - Hoïc sinh quan saùt - Gioáng nhau ñeàu coù neùt thaét, khaùc nhau laø chöõ eâ coù daáu muõ - Hoïc sinh phaùt aâm - Hoïc sinh ñoïc beâ - Chöõ beâ ñöùng tröôùc, chöõ eâ ñöùng sau - Hoïc sinh
Tài liệu liên quan