Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server

Microsoft SQL Servẻ là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational database managemet system – RDBMS), nó cung cấp các dịch vụ quản lý và lưu trữ dữ liệu người dùng thông quan internet. Nó cũng hố trợ khả năng truy xuất một cách dễ dàng đối với các tổ chức nhỏ hơn và các người dùng riêng biệt. SQL Server chấp nhận và thực thi các yêu cầu của các khách hàng (Client) đối với việc hiệu chỉnh và xóa dữ liệu, cũng như các lệnh tạo các đối tượng như là các cơ sở dữ liệu (database) và các bảng (Table). SQL Server cho phép người dùng truy xuất và sắp xếp dữ liệu theo các quan hệ, việc lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả theo dạng dòng và cột. Các lệnh của người dùng một ngôn ngữ dùng bởi SQL Server để truy vấn một cơ sở dữ liệu hoặc hiệu chỉnh nội dung của nó.

doc22 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2515 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan