Học Oracle cơ bản (Bài 07-subquery many cols)

Đây là tập tài liệu hướng dẫn học Oracle từ mức cơ bản của công ty PyThis, tài liệu này khá hay. Bạn nào quan tâm hãy download về và học

ppt7 trang | Chia sẻ: tue_kc | Lượt xem: 2434 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Học Oracle cơ bản (Bài 07-subquery many cols), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÖnh Subqueries víi nhiÒu cét Môc ®Ých Sau bµi häc, b¹n cã thÓ: Subquery víi nhiÒu cét Subquery trong mÖnh ®Ò FROM khi gi¸ trÞ null tr¶ vÒ. ViÕt lÖnh subquery trong mÖnh ®Ò FROM. Subquery nhiÒu cét Main query MANAGER 10 Subquery SALESMAN 30 MANAGER 10 CLERK 20 Sö dông Subqueries nhiÒu cét HiÖn ng­êi cã l­¬ng thÊp nhÊt trong mçi phßng. SELECT ENAME, SAL, DEPTNO FROM EMP WHERE (SAL, DEPTNO) IN (SELECT MIN(SAL), DEPTNO FROM EMP GROUP BY DEPTNO); Gi¸ trÞ Null trong Subquery SQL> SELECT employee.ename 2 FROM emp employee 3 WHERE employee.empno NOT IN 4 (SELECT manager.mgr 5 FROM emp manager); no rows selected. Sö dông Subquery trong mÖnh ®Ò FROM ENAME SAL DEPTNO SALAVG ---------- --------- --------- ---------- KING 5000 10 2916.6667 JONES 2975 20 2175 SCOTT 3000 20 2175 ... 6 rows selected. SQL> SELECT a.ename, a.sal, a.deptno, b.salavg 2 FROM emp a, (SELECT deptno, avg(sal) salavg 3 FROM emp 4 GROUP BY deptno) b 5 WHERE a.deptno = b.deptno 6 AND a.sal > b.salavg; Tãm t¾t Subquery nhiÒu cét tr¶ vÒ h¬n mét cét So s¸nh cét trong c¸c so s¸nh cét cã thÓ tõng cÆt hoÆc kh«ng cïng cÆp Subquery nhiÒu cét còng cã thÓ ®­îc sö dông trong mÖnh ®Ò FROM cña lÖnh SELECT.
Tài liệu liên quan