Học Oracle cơ bản (Bài 12-View)

Đây là tập tài liệu hướng dẫn học Oracle từ mức cơ bản của công ty PyThis, tài liệu này khá hay. Bạn nào quan tâm hãy download về và học

ppt22 trang | Chia sẻ: tue_kc | Lượt xem: 2674 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Học Oracle cơ bản (Bài 12-View), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T¹o Views Môc ®Ých Sau bµi häc nµy, b¹n cã thÓ: Miªu t¶ view T¹o view LÊy d÷ liÖu tõ view Thay ®æi ®Þnh nghÜa cña view Insert, update, vµ delete d÷ liÖu qua view. Xãa bá view §èi t­îng cña CSDL Miªu t¶ §¬n vÞ c¬ së ®Ó l­u tr÷ d÷ liÖu; gåm hµng vµ cét. BiÓu diÔn tËp d÷ liÖu tõ mét hoÆc nhiÒu b¶ng mét c¸ch logic T¹o gi¸ trÞ cho primary key. C¶i thiÖn sù thùc hiÖn cña mét sè query Tªn kh¸c cho ®èi t­îng §èi t­îng Table View Sequence Index Synonym View lµ g×? EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO ----- ------- --------- ----- --------- ----- ----- ------- 7839 KING PRESIDENT 17-NOV-81 5000 10 7698 BLAKE MANAGER 7839 01-MAY-81 2850 30 7782 CLARK MANAGER 7839 09-JUN-81 2450 10 7566 JONES MANAGER 7839 02-APR-81 2975 20 7654 MARTIN SALESMAN 7698 28-SEP-81 1250 1400 30 7499 ALLEN SALESMAN 7698 20-FEB-81 1600 300 30 7844 TURNER SALESMAN 7698 08-SEP-81 1500 0 30 7900 JAMES CLERK 7698 03-DEC-81 950 30 7521 WARD SALESMAN 7698 22-FEB-81 1250 500 30 7902 FORD ANALYST 7566 03-DEC-81 3000 20 7369 SMITH CLERK 7902 17-DEC-80 800 20 7788 SCOTT ANALYST 7566 09-DEC-82 3000 20 7876 ADAMS CLERK 7788 12-JAN-83 1100 20 7934 MILLER CLERK 7782 23-JAN-82 1300 10 EMP Table T¹i sao l¹i sö dông View? H¹n chÕ truy nhËp CSDL Lµm c¸c query phøc t¹p thµnh ®¬n gi¶n Cho phÐp d÷ liÖu ®éc lËp. BiÓu diÔn c¸ch nh×nh kh¸c nhau trªn cïng d÷ liÖu. View ®¬n gi¶n vµ phøc t¹p §Æc tÝnh View ®¬n gi¶n Phøc t¹p Sè b¶ng Mét One or more Chøa hµm? Kh«ng Yes Chøa nhãm d÷ liÖu Kh«ng Yes DML qua view Cã Tuú lóc T¹o View B¹n chÌn subquery gi÷a lÖnh CREATE VIEW. Subquery cã thÓ chøa SELECT phøc t¹p Subquery kh«ng chøa lÖnh ORDER BY. CREATE [OR REPLACE] [FORCE|NOFORCE] VIEW view [(alias[, alias]...)] AS subquery [WITH CHECK OPTION [CONSTRAINT constraint]] [WITH READ ONLY] T¹o View T¹o view, EMPVU10. Dïng lÖnh DESCRIBE ®Ó miªu t¶ cÊu tróc view. SQL> DESCRIBE empvu10 SQL> CREATE VIEW empvu10 2 AS SELECT empno, ename, job 3 FROM emp 4 WHERE deptno = 10; View created. T¹o View T¹o view, sö dông alias cña cét trong subquery. Chän cét tõ view qua aliases SQL> CREATE VIEW salvu30 2 AS SELECT empno EMPLOYEE_NUMBER, ename NAME, 3 sal SALARY 4 FROM emp 5 WHERE deptno = 30; View created. LÊy d÷ liÖu tõ View EMPLOYEE_NUMBER NAME SALARY --------------- ---------- --------- 7698 BLAKE 2850 7654 MARTIN 1250 7499 ALLEN 1600 7844 TURNER 1500 7900 JAMES 950 7521 WARD 1250 6 rows selected. SQL> SELECT * 2 FROM salvu30; Truy vÊn View SQL*Plus SELECT * FROM empvu10; Thay ®æi View Thay ®æi EMPVU10 nhê lÖnh CREATE OR REPLACE. Aliases cña cét trong CREATE VIEW ®­îc liÖt kª cïng trËt tù nh­ cét trong subquery. SQL> CREATE OR REPLACE VIEW empvu10 2 (employee_number, employee_name, job_title) 3 AS SELECT empno, ename, job 4 FROM emp 5 WHERE deptno = 10; View created. T¹o View phøc t¹p T¹o view phøc t¹p tõ hai b¶ng. SQL> CREATE VIEW dept_sum_vu 2 (name, minsal, maxsal, avgsal) 3 AS SELECT d.dname, MIN(e.sal), MAX(e.sal), 4 AVG(e.sal) 5 FROM emp e, dept d 6 WHERE e.deptno = d.deptno 7 GROUP BY d.dname; View created. Quy ®Þnh ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng DML trªn view B¹n cã thÓ thùc hiÖn ho¹t ®éng DML trªn view ®¬n gi¶n. Kh«ng thÓ xo¸ hµng nÕu view cã chøa: C¸c hµm nhãm MÖnh ®Ò GROUP BY Tõ kho¸ DISTINCT Quy ®Þnh ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng DML trªn view B¹n kh«ng thÓ thay ®æi d÷ liÖu trªn view nÕu: Cã ®iÒu kiÖn nh­ b¶n thuyÕt minh (slide) tr­íc Cét ®­îc x¸c ®Þnh nhê biÓu thøc Cét chøa ROWNUM B¹n kh«ng thÓ thªm d÷ liÖu nÕu: Cã ®iÒu kiÖn nh­ b¶n thuyÕt minh tr­íc ho¨c nh­ ë trªn Cã cét NOT NULL trong b¶ng c¬ së mµ view ch­a chän. Sö dông WITH CHECK OPTION §¶m b¶o lµ DML trªn view ë trªn mét miÒn víi mÖnh ®Ò WITH CHECK OPTION. Mäi thay ®æi vÒ deptno trªn view sÏ kh«ng ®­îc thùc hiÖn. SQL> CREATE OR REPLACE VIEW empvu20 2 AS SELECT * 3 FROM emp 4 WHERE deptno = 20 5 WITH CHECK OPTION CONSTRAINT empvu20_ck; View created. Kh«ng cho ho¹t ®éng DML trªn view. Sö dông WITH READ ONLY trong ®Þnh nghÜa cña VIEW. SQL> CREATE OR REPLACE VIEW empvu10 2 (employee_number, employee_name, job_title) 3 AS SELECT empno, ename, job 4 FROM emp 5 WHERE deptno = 10 6 WITH READ ONLY; View created. Kh«ng thùc hiÖn ®­îc ho¹t ®éng DM trªn view võa t¹o. Xo¸ bá View Xo¸ bá view kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn b¶ng c¬ së. SQL> DROP VIEW empvu10; View dropped. DROP VIEW view; Tãm t¾t View cã ®­îc tõ d÷ liÖu cña b¶ng hoÆc view kh¸c. View cung cÊp: H¹n chÕ truy nhËp CSDL. Lµm ®¬n gi¶n query Cung cÊp sù ®éc lËp cña d÷ liÖu. Cho phÐp nhiÒu view trªn cïng d÷ liÖu. Cã thÓ xo¸ kh«ng cÇn xo¸ bá b¶ng c¬ së. Thùc hµnh T¹o view ®¬n gi¶n T¹o view phøc t¹p T¹o view víi with check option Thö thay ®æi d÷ liÖu trong view HiÖn view. Xo¸ view.