Học Oracle cơ bản (Bài 3-Rows)

Đây là tập tài liệu hướng dẫn học Oracle từ mức cơ bản của công ty PyThis, tài liệu này khá hay. Bạn nào quan tâm hãy download về và học

ppt40 trang | Chia sẻ: tue_kc | Lượt xem: 2590 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Học Oracle cơ bản (Bài 3-Rows), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hµm Thao T¸c Trªn Mét Hµng Tæng Quan VÒ Bµi Häc Sau bµi häc nµy, b¹n cã thÓ: M« t¶ c¸c hµm cã s½n trong SQL Sö dông c¸c hµm thao t¸c trªn kÝ tù, date vµ sè trong c©u lÖnh SELECT. M« t¶ c¸c hµm chuyÓn (Convert) d÷ liÖu. Hµm Trong SQL Function Function performs action Hai KiÓu Hµm Trong SQL Functions Single-row functions Multiple-row functions Hµm Trªn Mét Hµng §¬n §iÒu biÕn mét ®¬n vÞ d÷ liÖu ChÊp nhËn c¸c tham sè vµ tr¶ vÒ kÕt qu¶. T¸c ®éng trªn tõng hµng d÷ liÖu Tr¶ vÒ kÕt qu¶ cho tõng hµng Cã thÓ söa ch÷a kiÓu d÷ liÖu C¸c hµm cã thÓ lång vµo nhau function_name (column|expression, [arg1, arg2,...]) C¸c Hµm Trªn Mét Hµng §¬n Conversion Character Number Date General Single-row functions Hµm KÝ Tù Character functions LOWER UPPER INITCAP CONCAT SUBSTR LENGTH INSTR LPAD Case conversion functions Character manipulation functions Function Result Hµm ChuyÓn §æi §Þnh D¹ng Ch÷ §æi ®Þnh d¹ng c¸c chuçi kÝ tù LOWER('SQL Course') UPPER('SQL Course') INITCAP('SQL Course') sql course SQL COURSE Sql Course Sö Dông Hµm §Þnh D¹ng KÝ Tù HiÓn thÞ empno, ename, deptno tõ b¶ng emp víi ename= BLAKE SQL> SELECT empno, ename, deptno 2 FROM emp 3 WHERE ename = 'blake'; no rows selected CONCAT('Good', 'String') SUBSTR('String',1,3) LENGTH('String') INSTR('String', 'r') LPAD(sal,10,'*') GoodString Str 6 3 ******5000 Function Result Hµm §iÒu BiÕn Chuçi KÝ Tù §iÒu biÕn chuçi kÝ tù Sö dông Hµm §iÒu BiÕn Chuçi KÝ Tù SQL> SELECT ename, CONCAT (ename, job), LENGTH(ename), 2 INSTR(ename, 'A') 3 FROM emp 4 WHERE SUBSTR(job,1,5) = 'SALES'; ENAME CONCAT(ENAME,JOB) LENGTH(ENAME) INSTR(ENAME,'A') ---------- ------------------- ------------- ---------------- MARTIN MARTINSALESMAN 6 2 ALLEN ALLENSALESMAN 5 1 TURNER TURNERSALESMAN 6 0 WARD WARDSALESMAN 4 2 Hµm Thao T¸c trªn Sè ROUND:Rounds value to specified decimal ROUND(45.926, 2) 45.93 TRUNC: Truncates value to specified decimal TRUNC(45.926, 2) 45.92 MOD: Returns remainder of division MOD(1600, 300) 100 Sö Dông Hµm ROUND SQL> SELECT ROUND(45.923,2), ROUND(45.923,0), 2 ROUND(45.923,-1) 3 FROM DUAL; ROUND(45.923,2) ROUND(45.923,0) ROUND(45.923,-1) --------------- -------------- ----------------- 45.92 46 50 SQL> SELECT TRUNC(45.923,2), TRUNC(45.923), 2 TRUNC(45.923,-1) 3 FROM DUAL; TRUNC(45.923,2) TRUNC(45.923) TRUNC(45.923,-1) --------------- ------------- --------------- 45.92 45 40 Sö Dông Hµm TRUNC Sö Dông Hµm MOD SQL> SELECT ename, sal, comm, MOD(sal, comm) 2 FROM emp 3 WHERE job = 'SALESMAN'; ENAME SAL COMM MOD(SAL,COMM) ---------- --------- --------- ------------- MARTIN 1250 1400 1250 ALLEN 1600 300 100 TURNER 1500 0 1500 WARD 1250 500 250 Lµm ViÖc Víi KiÓu D÷ LiÖu Date Oracle l­u tr÷ d÷ liÖu kiÓu date d­íi d¹ng sè: century, year, month, day, hours, minutes, seconds. §Þnh d¹ng mÆc ®Þnh cña kiÓu date lµ: DD-MM-YY SYSDATE lµ hµm tr¶ thêi gian hÖ thèng DUAL lµ b¶ng ¶o cho phÐp query ra ngµy giê hÖ thèng PhÐp To¸n Sè Häc Víi Date Céng hay trõ mét sè vµo tr­êng date kÕt qu¶ tr¶ vÒ sÏ lµ kiÓu date Trõ hai tr­êng date kÕt qu¶ lµ sè ngµy gi÷a hai ngµy ®ã. Céng giê vµo mét ngµy b»ng c¸ch chia sè giê cho 24 Sö Dông PhÐp To¸n Sè Häc Víi Date SQL> SELECT ename, (SYSDATE-hiredate)/7 WEEKS 2 FROM emp 3 WHERE deptno = 10; ENAME WEEKS ---------- --------- KING 830.93709 CLARK 853.93709 MILLER 821.36566 C¸c Hµm Trªn KiÓu Date Number of months between two dates MONTHS_BETWEEN ADD_MONTHS NEXT_DAY LAST_DAY ROUND TRUNC Add calendar months to date Next day of the date specified Last day of the month Round date Truncate date Function Description MONTHS_BETWEEN ('01-SEP-95','11-JAN-94') Sö Dông Hµm Cho KiÓu Date ADD_MONTHS ('11-JAN-94',6) NEXT_DAY ('01-SEP-95','FRIDAY') LAST_DAY('01-SEP-95') 19.6774194 '11-JUL-94' '08-SEP-95' '30-SEP-95' Sö Dông Hµm Cho KiÓu Date Hµm ChuyÓn §æi Implicit datatype conversion Explicit datatype conversion Datatype conversion Hµm ChuyÓn §æi Tù §éng Oracle cã thÓ tù ®éng chuyÓn ®æi c¸c kiÓu sau trong qu¸ tr×nh g¸n gi¸ trÞ: VARCHAR2 From To VARCHAR2 NUMBER DATE NUMBER DATE VARCHAR2 VARCHAR2 Hµm ChuyÓn §æi Tù §éng Oracle cã thÓ chuyÓn ®æi kiÓu d÷ liÖu sau tù ®éng khi ®¸nh gi¸ biÓu thøc: VARCHAR2 From To VARCHAR2 NUMBER DATE ChuyÓn §æi D÷ LiÖu B¾t Buéc NUMBER CHARACTER TO_CHAR Sö Dông Hµm TO_CHAR Víi D÷ LiÖu KiÓu Date Yªu cÇu ®Þnh d¹ng : CÇn ®­îc ®ãng trong dÊu nh¸y ®¬n vµ ph©n biÖt ch÷ hoa ch÷ th­êng Cã thÓ thªm c¸c yÕu tè ®Þnh d¹ng hîp lÖ Cã thªm yÕu tè fm ®Ó lo¹i bá kho¶ng trèng vµ s« 0 ë ®Çu §­îc ph©n biÖt víi d÷ liÖu date bëi dÊu ph¶y TO_CHAR(date, 'fmt') YYYY §Þnh D¹ng Ngµy Th¸ng YEAR MM MONTH DY DAY Full year in numbers Year spelled out Two-digit value for month Three-letter abbreviation of the day of the week Full name of the day Full name of the month Thµnh PhÇn Trong §Þnh D¹ng KiÓu DATE §Þnh d¹ng thêi gian Thªm chuçi kÝ tù vµo trong ®Þnh d¹ng: ®Þnh d¹ng spelling Sö Dông Hµm TO_CHAR Víi KiÓu DATE SQL> SELECT ename, 2 TO_CHAR(hiredate, 'fmDD Month YYYY') HIREDATE 3 FROM emp; ENAME HIREDATE ---------- ----------------- KING 17 November 1981 BLAKE 1 May 1981 CLARK 9 June 1981 JONES 2 April 1981 MARTIN 28 September 1981 ALLEN 20 February 1981 ... 14 rows selected. Hµm TO_CHAR Víi KiÓu Sè Sö dông hµm TO_CHAR víi ®Þnh d¹ng ®Ó biÓu thÞ mét sè d­íi d¹ng kÝ tù TO_CHAR(number, 'fmt') 9 0 $ L . , BiÓu diÔn mét sè HiÖn sè 0 §Æt dÊu dollar Sö dông biÓu t­îng tiÒn tÖ ®Þa ph­¬ng In dÊu phÇn thËp ph©n In chØ sè phÇn tõng ngh×n Hµm TO_CHAR Víi KiÓu Sè SQL> SELECT TO_CHAR(sal,'$99,999') SALARY 2 FROM emp 3 WHERE ename = 'SCOTT'; SALARY -------- $3,000 Hµm TO_NUMBER vµ TO_DATE §Þnh d¹ng mét chuçi sang d¹ng sè sö dông hµm TO_NUMBER TO_NUMBER(char[, 'fmt']) TO_DATE(char[, 'fmt']) - §Þnh d¹ng mét chuçi sang d¹ng date sö dông hµm TO_DATE Hµm NVL ChuyÓn mét gi¸ trÞ NULL thµnh mét gi¸ trÞ thùc KiÎu gi¸ trÞ cã thÓ lµ sè, kÝ tù hay date. KiÓu ph¶i ®Þnh d¹ng nh­ sau: NVL(comm,0) NVL(hiredate,'01-JAN-97') NVL(job,'No Job Yet') SQL> SELECT ename, sal, comm, (sal*12)+NVL(comm,0) 2 FROM emp; Sö dông Hµm NVL ENAME SAL COMM (SAL*12)+NVL(COMM,0) ---------- --------- --------- -------------------- KING 5000 60000 BLAKE 2850 34200 CLARK 2450 29400 JONES 2975 35700 MARTIN 1250 1400 16400 ALLEN 1600 300 19500 ... 14 rows selected. Hµm DECODE KiÓm tra ®iÒu kiÖn gièng nh­ c©u lÖnh CASE hay IF THEN DECODE(col/expression, search1, result1 [, search2, result2,...,] [, default]) Sö Dông Hµm DECODE SQL> SELECT job, sal, 2 DECODE(job, 'ANALYST', SAL*1.1, 3 'CLERK', SAL*1.15, 4 'MANAGER', SAL*1.20, 5 SAL) 6 REVISED_SALARY 7 FROM emp; JOB SAL REVISED_SALARY --------- --------- -------------- PRESIDENT 5000 5000 MANAGER 2850 3420 MANAGER 2450 2940 ... 14 rows selected. Sö Dông Hµm DECODE SQL> SELECT ename, sal, 2 DECODE(TRUNC(sal/1000, 0), 3 0, 0.00, 4 1, 0.09, 5 2, 0.20, 6 3, 0.30, 7 4, 0.40, 8 5, 0.42, 9 6, 0.44, 10 0.45) TAX_RATE 11 FROM emp 12 WHERE deptno = 30; HiÓn thÞ tû lÖ thuÕ cho c¸c employe trong phßng 30 Lång C¸c Hµm C¸c hµm trªn hµng ®¬n cã thÓ lång nhau víi bÊt cø møc nµo. F3(F2(F1(col,arg1),arg2),arg3) Step 1 = Result 1 Step 2 = Result 2 Step 3 = Result 3 C¸c Hµm lång nhau SQL> SELECT ename, 2 NVL(TO_CHAR(mgr),'No Manager') 3 FROM emp 4 WHERE mgr IS NULL; ENAME NVL(TO_CHAR(MGR),'NOMANAGER') ---------- ----------------------------- KING No Manager Tãm t¾t Giíi thiÖu c¸c hµm thùc hiÖn trªn hµng C¸c hµm cã s½n Cã thÓ x©y dùng c¸c hµm míi
Tài liệu liên quan