Học Oracle cơ bản (Bài 8-Variables)

Đây là tập tài liệu hướng dẫn học Oracle từ mức cơ bản của công ty PyThis, tài liệu này khá hay. Bạn nào quan tâm hãy download về và học

ppt16 trang | Chia sẻ: tue_kc | Lượt xem: 2143 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Học Oracle cơ bản (Bài 8-Variables), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Queries víi c¸c biÕn thay thÕ Môc ®Ých Sau bµi häc nµy, b¹n cã thÓ: T¹o c¸c query cã biÕn vµo X¸c ®Þnh c¸c biÕn ®ang cã T­¬ng t¸c víi ng­êi dïng T«i muèn ®­a d÷ liÖu vµo lóc thùc hiÖn lÖnh query ...sal = ? … … deptno = ? … .. ename = ? ... Ng­êi dïng BiÕn thay thÕ Sö dông c¸c biÕn cña SQL*Plus ®Ó l­u c¸c gi¸ trÞ t¹m thêi Single ampersand (&) Double ampersand (&&) C¸c lÖnh DEFINE vµ ACCEPT ChuyÓn c¸c gi¸ trÞ biÕn gi÷a c¸c lÖnh SQL. Sö dông & Sö dông biÕn cã (&) ë tr­íc ®Ó nh¾c ng­êi dïng vÒ gi¸ trÞ cña biÕn. SQL> SELECT empno, ename, sal, deptno 2 FROM emp 3 WHERE empno = &employee_num; Enter value for employee_num: 7369 EMPNO ENAME SAL DEPTNO --------- ---------- --------- --------- 7369 SMITH 800 20 Sö dông lÖnh SET VERIFY Thay ®æi viÖc hiÓn thÞ khi thay thÕ biÕn víi gi¸ trÞ cña nã SQL> SET VERIFY ON SQL> SELECT empno, ename, sal, deptno 2 FROM emp 3 WHERE empno = &employee_num; Enter value for employee_num: 7369 old 3: WHERE empno = &employee_num new 3: WHERE empno = 7369 ... C¸c gi¸ trÞ ngµy vµ ký tù víi biÕn thay thÕ Sö dông dÊu ngoÆc ®¬n cao cho gi¸ trÞ ngµy vµ ký tù SQL> SELECT ename, deptno, sal*12 2 FROM emp 3 WHERE job='&job_title'; Enter value for job_title: ANALYST ENAME DEPTNO SAL*12 ---------- --------- --------- SCOTT 20 36000 FORD 20 36000 ChØ ra tªn cét, biÓu thøc, … khi thùc hiÖn lÖnh. Sö dông c¸c biÕn thay thÕ trong: §iÒu kiÖn WHERE MÖnh ®Ò ORDER BY BiÓu thøc Tªn b¶ng ChØ tªn cét, biÓu thøc, khi thùc hiÖn SELECT SQL> SELECT empno, ename, job, &column_name 2 FROM emp 3 WHERE &condition 4 ORDER BY &order_column; Enter value for column_name: sal Enter value for condition: sal>=3000 Enter value for order_column: ename EMPNO ENAME JOB SAL --------- ---------- --------- --------- 7902 FORD ANALYST 3000 7839 KING PRESIDENT 5000 7788 SCOTT ANALYST 3000 Sö dông (&&) ®Ó thay thÕ Sö dông (&&) nÕu b¹n muèn sö dông l¹i gi¸ trÞ biÕn mµ kh«ng muèn gâ l¹i gi¸ trÞ. SQL> SELECT empno, ename, job, &&column_name 2 FROM emp 3 ORDER BY &column_name; Enter value for column_name: deptno EMPNO ENAME JOB DEPTNO --------- ---------- --------- --------- 7839 KING PRESIDENT 10 7782 CLARK MANAGER 10 7934 MILLER CLERK 10 ... 14 rows selected. LÖnh DEFINE T¹o biÕn tr­íc nhê sö dông: DEFINE: T¹o mét biÕn tr­íc ACCEPT: §äc d÷ liÖu vµo vµ l­u trong mét biÕn X¸c ®Þnh mét biÕn tr­íc cã kho¶ng trèng, b¹n ph¶i ®Ó vµo trong hai dÊu ngoÆc ®¬n cao khi sö dông lÖnh DEFINE Using the DEFINE Command Create a variable to hold the department name. DEFINE DEPTNAME = "sales" (CHAR) Sö dông biÕn nh­ mäi biÕn kh¸c SQL> DEFINE deptname = sales SQL> DEFINE deptname SQL> SELECT * 2 FROM dept 3 WHERE dname = UPPER('&deptname'); LÖnh ACCEPT T¹o c©u nh¾c theo ý b¹n khi gâ gi¸ trÞ vµo. X¸c ®inh kiÓu biÕn Che th«ng tin gâ vµo ®Ó an toµn ACCEPT variable [datatype] [FORMAT format] [PROMPT text] [HIDE] Sö dông lÖnh ACCEPT ACCEPT dept PROMPT 'Provide the department name: ' SELECT * FROM dept WHERE dname = UPPER('&dept') / Provide the department name: Sales DEPTNO DNAME LOC --------- -------------- ------------- 30 SALES CHICAGO LÖnh DEFINE vµ UNDEFINE Mét biÕn cßn tån t¹i cho ®Õn khi: Sö dông lÖnh UNDEFINE ®Ó xo¸ nã. Ra khái SQL*Plus KiÓm tra biÕn b»ng lÖnh DEFINE Thay ®æi tÖp login.sql ®Ó c¸c biÕn ®­îc t¹o mçi khi b¾t ®Çu phiªn lµm viÖc. Tãm t¾t Sö dông &, && ®Ó thay thÕ gi¸ trÞ khi thùc hiÖn lÖnh SQL Sö dông DEFINE vµ ACCEPT ®Ó t¹o biÕn thay thÕ Sö dông UNDEFINE ®Ó bá biÕn Sö dông tÖp LOGIN.SQL ®Ó t¹o biÕn khi b¾t ®Çu phiªn lµm viÖc.
Tài liệu liên quan