Hội nghị thượng đỉnh Asean lần thứ 4 tháng 1/1992 tại singapore

AFTA được hoàn thành vào năm 2008 với mục đích cơ bản là "tăng cường khả năng cạnh tranh của ASEAN như một cơ sở quốc tế nhằm cung cấp hàng hóa ra thị trường thế giới". Tuy nhiên, trước sự phát triển và cạnh tranh mạnh mẽ của các liên kết kinh tế toàn cầu khác, cũng như do sự tiến bộ của chính các quốc gia ASEAN, năm 1994, khối này quyết định đẩy nhanh thời hạn lên năm 2003

ppt30 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1511 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hội nghị thượng đỉnh Asean lần thứ 4 tháng 1/1992 tại singapore, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khu vùc mËu dÞch tù do Aseanasean free trade areaASEANI. Sù thµnh lËp Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 4tháng 1/1992 tại Singapore. Kế hoạch ban đầu AFTA được hoàn thành vào năm 2008 với mục đích cơ bản là "tăng cường khả năng cạnh tranh của ASEAN như một cơ sở quốc tế nhằm cung cấp hàng hóa ra thị trường thế giới". Tuy nhiên, trước sự phát triển và cạnh tranh mạnh mẽ của các liên kết kinh tế toàn cầu khác, cũng như do sự tiến bộ của chính các quốc gia ASEAN, năm 1994, khối này quyết định đẩy nhanh thời hạn lên năm 2003T×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu cña ASEAN (1993-2002) II. Môc tiªuThóc ®Èy bu«n b¸n gi÷a c¸c n­íc trong khu vùc nhê chÕ ®é ­u ®·i thuÕ quan (CEPT) vµ c¸c ­u ®·i kh¸c.T¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ASEAN trªn tr­êng quèc tÕ.T¨ng søc hÊp dÉn cña m«i tr­êng ®Çu t­ nh»m thu hót vèn FDI.X©y dùng c¬ chÕ vµ ®iÒu kiÖn chung thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c n­íc thµnh viªn.III. Common Effective Preferential Tariff CEPtCEPT lµ g× ?Ch­¬ng tr×nh CEPT thùc hiÖn theo bèn danh môcCh­¬ng tr×nh CEPT ®èi víi hµng rµo phi thuÕ quan1. CEPt (1/1/1993-1/1/2003) §èi víi thuÕ quan, trong vßng 10 n¨m, c¸c n­íc thµnh viªn ASEAN ph¶i ®¹t møc gi¶m thuÕ quan chung xuèng cßn 0-5 % §èi víi hµng rµo phi thuÕ quan: lo¹i bá h¹n chÕ sè l­îng nhËp khÈu, vµ c¸c hµng rµo phi thuÕ quan kh¸c C¸c s¶n phÈm thuéc CEPT do c¸c n­íc thµnh viªn tù ®Ò nghÞ c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña mçi n­íc.2. Ch­¬ng tr×nh CePT thùc hiÖn theo bèn danh môc CEPTDanh môc s¶n phÈm gi¶m thuÕ nhËp khÈu (IL-Inclusion list)Ch­¬ng tr×nh c¾t gi¶m nhanhCh­ong tr×nh c¾t gi¶m th«ng th­êngDanh môc s¶n phÈm t¹m thêi ch­a gi¶m thuÕ (TEL- Temporary Exclusion List)Danh môc s¶n phÈm lo¹i trø hoµn toµn (GEL- General Exclusion List)Danh môc n«ng s¶n ch­a chÕ biÕn (SL-Sensitive List)Danh môc s¶n phÈm cept2.1 Danh môc gi¶m thuÕ nhËp khÈu-ILDo c¸c n­íc thµnh viªn ASEAN tuú ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña m×nh mµ tù nguyÖn ®Ò nghÞIL n»m trong 2 cÊp ®é c¾t gi¶m:CT c¾t gi¶m nhanh (®èi víi sp cã thuÕ NK ≤20%) gåm 2 b­ícCT c¾t gi¶m th«ng th­êng (®v sp cã thuÕ NK > 20%) gåm 2 b­íc2.2 Danh môc c¸c s¶n phÈm t¹m thêi ch­a gi¶m thuÕ- TELMôc ®Ých: gióp c¸c n­íc thµnh viªn cã thêi gian æn ®Þnh vµ chuyÓn h­íng ®èi víi 1 sè sp t­¬ng ®èi träng yÕu.Danh môc nµy chØ cã tÝnh t¹m thêi vµ sau 1 tgian nhÊt ®Þnh c¸c quèc gia ph¶i ®­a toµn bé c¸c s¶n phÈm thuéc TEL vµo danh môc thuÕ.Qu¸ tr×nh chuyÓn nµy kÐo dµi trong vßng 5 n¨m (1/1/1996-1/1/2000)2.3 Danh môc s¶n phÈm lo¹i trõ hoµn toµn-GELDanh môc nµy gåm nh÷ng s¶n phÈm kh«ng tham gia CEPTSp: ¶nh h­ëng ®Õn an ninh quèc gia, ®¹o ®øc x· héi; cuéc sèng, søc khoÎ con ng­êi2.4 Danh môc s¶n phÈm n«ng s¶n ch­a chÕ biÕn nh¹y c¶m- SL Gåm:Danh môc n«ng s¶n ch­a chÕ biÕn nh¹y c¶mDanh môc n«ng s¶n ch­a chÕ biÕn nh¹y c¶m cao. Víi dm nµy, khung thêi gian c¾t gi¶m thuÕ quan dµi h¬n (tõ 0-5% vµo 2010); tuy nhiªn vÉn cã nh÷ng linh ho¹t ®iÒu chØnh nhÊt ®Þnh tuú t×nh h×nh kinh tÕ.Average AFTA / CEPT Tariff Rates   1998  1999  2000  2001  2002  2003Brunei 1.351.291.000.970.940.87Indonesia7.045.854.974.634.203.71Laos5.005.005.005.005.005.00Malaysia3.583.172.732.542.382.06Myanmar4.474.454.383.323.313.19Philippines7.967.005.595.074.803.75Singapore0.000.000.000.000.000.00Thailand10.569.757.407.366.024.64Vietnam6.063.783.302.902.892.02ASEAN5.374.773.873.653.252.683. CEPT ®èi víi hµng rµo phi thuÕ quan§­îc quy ®Þnh ë ®iÒu 5, hiÖp ®Þnh CEPT (1992)Ngoµi thuÕ quan, CEPT cßn ®Ò cËp ®Õn viÖc lo¹i bá h¹n chÕ sè l­îng nhËp khÈu vµ c¸c hµng rµo phi thóª quan kh¸c.4. Bèn ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n phÈm ®­îc h­ëng chÕ ®é thuÕ quan ­u ®·i theo CEPTSp ph¶i n»m trong danh môc c¾t gi¶m cña 2 quèc gia XK vµ NK; ph¶i cã møc thuÕ quan NK ≤ 20%Sp cã CT gi¶m thuÕ ®­îc AFTA th«ng quaSp thuéc khèi ASEAN (t.l hµm l­îng xuÊt xø ≥ 40%)Sp nhËp khÈu ®­îc vËn chuyÓn th¼ng tíi n­íc XKIV. TiÕn tr×nh thùc hiÖn CEPT Theo thèng kª cña ban th­ ký ASEAN, CEPT ®· ®­îc c¸c n­íc thµnh viªn thùc hiÖn nh­ sau: Thùc hiÖn CEPT (c¾t gi¶m thuÕ tõ 0-5%)ASEAN 6 ®¹t 99,59% ASEAN 4 ®¹t 66,74%Campuchia: 7,9%Lµo: 5,86%ViÖt Nam: 6,22%Myanmar: 4,61%Môc tiªu c¾t gi¶m thuÕ suÊt xuèng cßn 0-5%N­íc N¨mchØ tiªuViÖt Nam2003200580%100%+linh ho¹tLµo+ Myanmar2005200780%100%+linh ho¹tC¨mpuchia2007200980%100%+linh ho¹tASEAN 62003100%Môc tiªu c¾t gi¶m thuÕ suÊt xuèng cßn 0%N­ícN¨mChØ tiªuASEAN 620032007201060%80%100%ViÖt Nam20062010201560%80%100%+linh ho¹t (cã thÓ vµo 2018)Lµo+ Myanmar20082012201560%80%100%+linh ho¹t (cã thÓ vµo 2018)Campuchia2010201560%100%+linh ho¹tV. T×nh h×nh thùc hiÖn AFTA ë ViÖt NamNgày 28/7/1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN và cam kết tham gia AFTA. Thời hạn hoàn thành AFTA của Việt Nam năm 2006. Việt Nam bắt đầu thực hiện lộ trình giảm thuế quan tham gia AFTA từ ngày 1/1/1996, khi đưa 875 mặt hàng đầu tiên vào thực hiện CEPT. Tất cả những mặt hàng này đều đã nằm ở khung thuế suất 0-5% 1.Vn c«ng bè danh môc c¸c hµng ho¸ tham gia CEPTIL: gåm 1633 nhãm (53% biÓu thuÕ NK) chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng ®¹ng cã thuÕ suÊt nhá h¬n 20%TEL: gåm 1345 nhãm (39,2% biÓu thuÕ NK) chñ yÕu gåm c¸c mÆt hµng ®­îc b¶o hé thuÕ suÊt >20% hoÆc ®ang ®­îc ¸p dông c¸c bp b¶o hé phi thuÕ quanGEL: gåm 213 nhãm (6,2% biÓu thuÕ nhËp khÈu)SL: gåm 23 nhãm, chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n ®­îc b¶o hé cao2.®¸nh gi¸ sù t¸c ®éng cña AFTA §ÕN NÒN KINH TÕ viÖT nAMT¸c ®éng tÝch cùcT¸c ®éng tiªu cùc 2.1. T¸c ®éng tÝch cùcTham gia vµo AFTA gióp VN ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh héi nhËp víi kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíiKÝch thÝch m¹nh mÏ VN thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng: ®Èy m¹nh c«ng cuéc CNH phôc vô XKT¹o ®/k thuËn lîi ®Ó VN ®Èy nhanh tèc ®é thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµiGãp phÇn kÝch thÝch sù hoµn thiÖn vµ ®æi míiT¹o c¬ héi cho VN më réng tt XK trong c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÞ tr­¬ng thÕ giíi2. T¸c ®éng tiªu cùcCã nguy c¬ nhiÒu doanh nghiÖp VN bÞ ph¸ s¶n, thÊt nghiÖp gia t¨ngHµng ho¸ khã c¹nh tranh víi hµng nhËp khÈu cã ­u thÕ tõ c¸c n­íc ASEAN kh¸cDÔ bÞ t¸c ®éng bëi sù biÕn ®éng kh«ng thuËn lîi cña c¸c n­íc trong khu vùc (khñng ho¶ng 97-98)¶nh h­ëng ®Õn nguån thu ng©n s¸ch
Tài liệu liên quan