Hợp Ngữ ASM - Cấu trúc máy tính

Khám phá bí mật bên trong máytính1. Kham pha bí mật ben trong may tính. 2.Trang b?những kiến thức cơ bản về cấu trúc tổng quát 3. Nắm được cách hoạt động,cách giao ti?p của các thành phầncấutaonênmáy tính. của máy tính cũng như các thành phần cấu tạo nên PC . phan cau tạo nen may tính. 4. Biết viết 1 chương trình bằng Assembly – dịch liên kết và thực thi chương trình này. 5. Biết lập trình xử lý don gi?n phần cứng, lập trình hệ thống .6. Cc khi ni?m co b?n v? virus TH - nghin Chuong 1 C?U TRC T?NG QUT C?A HTMT ? g c?u cc k? thu?t ly lan c?a virus tin h?c

pdf14 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 3791 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp Ngữ ASM - Cấu trúc máy tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CẤU TRÚC MÁY TÍNH      LẬP TRÌNH HỢP NGỮ      Chương 1- Cấu trúc máy tính Cấu trúc Máy tính & MUC TIEÂU Lập trình Assembly Ï : 1 Khaùm phaù bí maät beân trong maùy tính. . 2.Trang bị nhöõng kieán thöùc cô baûn veà caáu truùc toång quaùt û à á 3. Naém ñöôïc caùch hoaït ñoäng,caùch giao tiếp cuûa caùc thaønh phaàn caáu tao neân maùy tính. cua maùy tính cuõng nhö caùc thaønh phan cau taïo neân PC . ï 4. Bieát vieát 1 chöông trình baèng Assembly – dòch lieân keát vaø thöïc thi chöông trình naøy. 5. Bieát laäp trình xöû lyù đơn giản phaàn cöùng, laäp trình heä thoáng .6. Các khái niệm cơ bản về virus TH - nghiên Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT cứu các kỹ thuật lây lan của virus tin học Tài liệu tham khảo      Structured Computer Organization – Andrew Tanenbaum Assembly Language For the IBM-PC – Kip R Irvine Assembly Programming Language & IBM PC Ythayu – Charles Marut Giáo trình Cấu trúc máy tính - Tống Văn On Lập trình Hợp ngữ - Nguyeãn Ngoc Taán -Vũ Thanh Hiền ï Cấu trúc Máy tính - Đại học Bách khoa Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT Tài liệu tham khảo      Computer Virus Handbook Virus Writing guide Billy Belceb Th i iti ide macro v rus wr ng gu e The little black book of computer viruses ẫMột số m u chương trình virus (virus file, virus macro) Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT Gi ù i â N â Phöôù N âao v en : go c guyen E @ M  Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT Đề cương môn học Chương 1 : Tổ chức tổng quát của hệ thống MT Chương 2 : Tổ chức CPU Chương 3 : Mức logic số Chương 4 : Tổ chức bộ nhớ Chương 5 : Xuất nhập Chương 6 : Lập trình Assembly – Tập lệnh Chương 7 : Cấu trúc điều khiển & Vòng lặp Chương 8 : Macro & Procedure – nhúng CT Assembly vào ngôn ngữ cấp cao như C… Chương 9 : Lập trình xử lý màn hình-bàn phím-mouse. Chương 10 : Lập trình xử lý File Chương 11 : Các khái niệm cơ bản về Virus tin học – Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT phân tích các kỹ thuật lây lan chung của VR tin học và lây lan trên mạng. Chương 1 :CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦAMỘT HỆ THỐNG MÁY TÍNH Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT Mục tiêu : • Nắm được tổng quan về cấu trúc máy tính.  • Hiểu vềMáy Turing & Nguyên lý Von Neumann              • Biết sơ đồ khối chi tiết của máy tính N é ê lý h t độ á tí h• am nguy n    oạ   ng m y  n • Biết các component của máy tính :  Processors Memory Input/Output devices Bus, ,   , Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT Chöông Toång quan veà caáu truùc maùy tính. Moâ hình maùy Turing Nguyeân lyù Von Neumann. S ñ à å ù û ä ù í hô o tong quat cua mot may t n . Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maùy tính Caâu hoûi oân taäp Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT  Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT  Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT Maùy tính & Söï tính toaùn Bộ xử lý 2+3/4*3-5=?Memory : chứa ……………. …………….. các chỉ thị & dữ liệu ………………. Input device : thiết bị nhập Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT The system bus (shown in yellow) connects the various components of a computer. The CPU is the heart of the computer, most of computations occur inside the CPU. Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT RAM is a place to where the programs are loaded in order to be executed. Tổng quan về cấu trúc máy tính Máy tính hiện đại ngày nay được thiết kế dựa trên mô hình Turing Church và mô hình Von Neumann. Mô hì h T i n ur ng : Mô hình này rất đơn giản nhưng nó có tất cả các đặc trưng của 1 hệ thống má tính sa nà Ng ên lý cấ tạo má T ring : khối xử lýđầu đọc ghi chứa tập hữu hạn các trạng thái y u y. uy u y u Băng dữ liệu vô hạn, dữ liệu kết thúc là b Si b Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 
Tài liệu liên quan