Hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp: Thực tiễn tại cơ sở II - Trường Đại học Ngoại thương, thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Với lợi thế so sánh mang tính bổ sung, trường đại học (ĐH) và doanh nghiệp (DN) có nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn hiệu quả. Bài viết này phân tích nội dung và đánh giá kết quả hợp tác giữa Cơ sở II- Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT) và DN. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp có khả năng triển khai nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa Cơ sở II và các DN trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường ĐH theo tinh thần của Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13.

pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp: Thực tiễn tại cơ sở II - Trường Đại học Ngoại thương, thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) HỢPTÁCGIỮATRƯỜNGĐẠIHỌCVÀDOANHNGHIỆP: THỰCTIỄNTẠICƠSỞII-TRƯỜNGĐẠIHỌCNGOẠI THƯƠNG,THÀNHPHỐHỒCHÍMINH NguyễnXuânMinh TrườngĐạihọcNgoạithương,TPHồChíMinh,ViệtNam Ngàynhận:16/11/2020;Ngàyhoànthànhbiêntập:04/01/2021;Ngàyduyệtđăng:13/01/2021 Tómtắt:Vớilợithếsosánhmangtínhbổsung,trườngđạihọc(ĐH)vàdoanh nghiệp(DN)cónhiềucơhộiđểtăngcườnghợptácnhằmgiảiquyếtnhữngvấn đềthựctiễnhiệuquả.Bàiviếtnàyphântíchnộidungvàđánhgiákếtquảhợptác giữaCơsởII-TrườngĐạihọcNgoạithương(ĐHNT)vàDN.Từđó,tácgiảđề xuấtmộtsốgiảiphápcókhảnăngtriểnkhainhằmthúcđẩyvànângcaohiệuquả quanhệhợptácgiữaCơsởIIvàcácDNtrongbốicảnhhộinhậpquốctếngày càngsâurộngvàtăngcườngtínhtựchủ,tựchịutráchnhiệmcủatrườngĐHtheo tinhthầncủaLuậtsố34/2018/QH14sửađổibổsungmộtsốđiềucủaLuậtGiáo dụcđạihọcsố08/2012/QH13. Từkhóa:Hợptác,Trườngđạihọc,Doanhnghiệp,TrườngĐạihọcNgoạithương, CơsởII UNIVERSITY-INDUSTRYCOLLABORATION:ACASEOF HOCHIMINHCITYCAMPUS-FOREIGNTRADEUNIVERSITY Abstract: With complementary comparative advantages, universities and enterpriseshaveopportunitiestoenhancetheircooperationtosolveeachother's concerns e൵ectively.The university can approach practice e൵ectively, transfer technologydirectly,exploitthefacilitiessystemandexperiencedpersonnelfrom enterprises.Thispaperinvestigatesthecontentsandresultsofthecollaboration betweenHoChiMinhCityCampusofForeignTradeUniversityandenterprises. Based on research ¿ndings, the author proposes feasible recommendations to furtherpromoteandimprovee൶ciencyincooperationbetweentheuniversityand enterprises in thecontextof increasinginternational integration, autonomyand self-responsibilityoftheuniversityunderLawNo.34/2018/QH14onamendments toLawNo.08/2012/QH13onhighereducation. Keywords:Collaboration,Universities, Industries, ForeignTradeUniversity,Ho ChiMinhCityCampus  Tácgiảliênhệ,Email:nguyenxuanminh.cs2@ftu.edu.vn TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế Trangchủ: ,661 TẠPCHÍ QUẢNLÝ ¨KINHTẾQUỐCTẾ TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) 1.Cơsởlýthuyếtvềhợptácgiữatrườngđạihọcvàdoanhnghiệp 1.1Nộidunghợptácgiữatrườngđạihọcvàdoanhnghiệp HợptácgiữatrườngĐHvàDNđóngmộtvaitròquantrọngtrongnềnkinhtếtri thứcvìgiúpthúcđẩyquátrìnhđổimới,sángtạo,chuyểngiaocôngnghệ(CGCN) vàgắnkếtcáchoạtđộngnghiêncứuvàtriểnkhai(R&D)vớithựctiễnhoạtđộng sảnxuất,kinhdoanhsôiđộngtạicácDN.CáctrườngĐHvàDNcóthểlựachọn cáchìnhthứchợptácphùhợpvớinhucầuvànănglựcnhưhợptácnghiêncứu, CGCNhoặchỗtrợkinhphínghiêncứu.Sinhviêncũngthụhưởngcáclợiíchnhư cơhộithựctập,khảnăngtìmkiếmviệclàm.Thôngquaquanhệhợptác,DNcó điềukiệntiếpcậncácchuyêngiatrongngànhđểcóthểtiếpnhậndịchvụtưvấn, CGCN,tìmkiếmgiảiphápgiảiquyếtcácvấnđềphátsinhhoặctiếpcậnsinhviên tốtnghiệpcóchấtlượngđàotạotốt.Vìvậy,quanhệhợptácgiữatrườngĐHvàDN làmốiquanhệbìnhđẳng,haibêncùngcólợi(Hoàng&cộngsự,2020). Bảng1.Hệthốngquanhệhợptácgiữatrườngđạihọcvàdoanhnghiệp phânchiatheomứcđộhợptác Mứcđộhợp táccao (mốiquan hệ) Đốitácnghiêncứu Thỏathuậngiữacáctổchứcđểcùngnghiêncứu,baogồm cảviệcthànhlậpcáctổchứcnghiêncứu,dựánnghiêncứu Dịch vụ nghiên cứu CáchoạtđộngliênquanđếnnghiêncứumàDNgiaocho trườngĐHbaogồm:hợpđồngnghiêncứu,tưvấn,kiểm soátchấtlượng,kiểmnghiệm,chứngnhậnvàpháttriểnsản phẩmmẫu Chia sẻ cơ sở hạ tầng DNsửdụngcácphòngthínghiệm,thiếtbịcủatrườngĐH, tổchứcươmtạokinhdoanh,côngviêncôngnghệthuộc trườngĐH Mứcđộhợp táctrung bình (cửnhânsự) Các nhà nghiên cứukhởinghiệp Phát triểnvàkhaithácthươngmạicáccôngnghệmàcác nhànghiêncứucủatrườngĐHpháttriểnthôngquacôngty khởinghiệp Đàotạovàchuyển giao nguồn nhân lực Đào tạo nhân viên của DN, chương trình thực tập, đào tạosauĐHgắnvớiDN,giảngviên,nghiêncứuviêncủa trườngĐHbiệtpháiđếnDNvànhânsựcủaDNthamgia kiêmgiảng Mứcđộhợp tácthấp (chuyển giao) Thương mại hóa sởhữutrítuệ Chuyểngiaocácquyềnsởhữutrí tuệcủa trườngĐHđã đượccôngnhậnchocácDN,thôngquahìnhthứccấpphép Ấnphẩmkhoahọc SửdụngtrithứckhoahọctrongDN Tương tác không chínhthức Thiết lập các quan hệ xã hội (hội thảo, mạng lưới, hội nghị) Nguồn:Boahin(2018) Cácnghiêncứutrướcđâychothấycónhiềucáchtiếpcậnkhácnhauvềnộidung hợptácgiữatrườngĐHvàDN.Iqbal&cộngsự(2011)chorằngnộidunghợptác giữatrườngĐHvàDNbaogồmcáchoạtđộng:liêndoanh,chiasẻkiếnthức,phát TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) triểnvănhóa,thỏathuậnhợptácR&D,hỗtrợtàichínhvàtruyềnthông.Salleh& Omar(2013)lạinhậnđịnhnộidunghợptácbaogồm: -ĐổimớivàR&D:sảnphẩmmớipháttriểnvàđổimới. -CGCN:tìmnguồncungứngcôngnghệ,quảnlýtàisản,phântíchthịtrường, thành lậpcáccông tykhởinghiệpmớicủacác trườngĐH,dựanhiềuvàocông nghệ,cấpphépcôngnghệhayươmtạo. -Tưvấntrongcáclĩnhvựcnhư:quảnlýmôitrường,khoahọcxãhội,côngnghệ thôngtin,quảntrịkinhdoanh,côngnghệsinhhọc,vệsinhantoànvàthựcphẩm. -Thươngmạihóasảnphẩm:vớiđịnhhướngthịtrườnghayđịnhhướngcôngnghệ. CácmôhìnhcủaIqbal&cộngsự(2011)vàSalleh&Omar(2013)đãđưara đượcnhữnghoạtđộngphổbiếntronghợptácgiữatrườngĐHvàDNnhưngchưa phân loại đượccác hoạt động hợp tác ở từng cấp độ khácnhau. Trong khi đó, Boahin(2018)đềxuấtmôhìnhthểhiệnđượcnộidunghợptácởmứcđộchitiết hơn-thuậntiệnchođánhgiánộidunghợptácvàphânloạiđượcmứcđộhợptác thành3mứckhácnhau(Bảng1).Theođó,mứcđộhợptáccaođólàđãthiếtlập đượcmốiquanhệchặtchẽ,baogồm:đốitácnghiêncứu,dịchvụnghiêncứuvà chiasẻcơsởhạtầng;mứcđộhợptáctrungbìnhtậptrungvàonhânsự,baogồm: cácnhànghiêncứukhởinghiệp,đàotạovàchuyểngiaonguồnnhânlực;mứcđộ hợptácthấpchỉdừnglạiởcáchoạtđộngchuyểngiaođơngiản,baogồm:thương mạihóasởhữutrítuệ,ấnphẩmkhoahọcvàtươngtáckhôngchínhthức.Đâylà khungnghiêncứuđượcsửdụngđểphântíchmốiquanhệhợptácgiữaCơsởII TrườngĐHNTvàDNtrongbàiviếtnày. 1.2Đánhgiásựhợptácgiữatrườngđạihọcvàdoanhnghiệp Hiệnnay,nhiềunghiêncứuđánhgiáquátrìnhhợptácnghiêncứugiữatrường ĐHvàDNchủyếudựa trênmôhìnhCASEM(Constraintsandsuccesscriteria basedevaluationmetrics)được Iqbal&cộngsự (2011)phát triển.Môhìnhnày đượcxâydựngdựatrên3trụcộtcóliênquanvớinhaulàcáctiêuchíđánhgiá,tiêu chíthànhcôngvàcáckếtquảhữuhình(Sơđồ1).Tuynhiên,môhìnhđánhgiánày phùhợpvớicáctrườngĐHkhốingànhkỹthuậthơnlàkhốingànhkhoahọcxãhội khitậptrungnhiềuhơnvàocáckếtquảhữuhình-nhữngkếtquảmàkhoahọcxã hộikhócóthểlượnghóađượcrõràng. Gầnđây,Seres&cộngsự(2019)đưaramôhìnhđánhgiáhợptácgiữatrường ĐHvàDNvớicácchỉsốđánhgiákếtquảđầuradễvậndụnghơnđốivớicác trườngĐHđàotạokhốingànhkhoahọcxãhội(Bảng2).Theođó,môhìnhđánh giánàybaogồm8nhómchỉsốkếtquảđầura:pháttriểnvàtriểnkhaichươngtrình đàotạo;họctậpsuốtđời;giớithiệusinhviên;giaolưu,traođổihọcthuật;thương mạihóakếtquảR&D;hợptácvềR&D;vàkhởinghiệpvàquảntrị.Trongbàiviết TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) này,tácgiảsửdụngmôhìnhđánhgiácủaSeres&cộngsự(2019)đểđánhgiáquan hệhợptácgiữaCơsởII-TrườngĐHNTvàDN. Sơđồ1.Môhìnhđểđánhgiáhợptácnghiêncứugiữatrườngđạihọcvàdoanhnghiệp Nguồn:Iqbal&cộngsự(2011) TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) Bảng2.Chỉsốkếtquảđầuracủahợptácgiữatrườngđạihọcvàdoanhnghiệp chiatheoloạihìnhhoạtđộng Nhómchỉsố Chỉsốkếtquảđầura Pháttriển vàtriểnkhai chươngtrình đàotạo -SốchươngtrìnhxâydựngđượccóhợptácvớiDN -SốkhóahọccóbáocáoviêntừDN,sốngườithamdựcáckhóanày -Sốlượnghọcviêncaohọc,nghiêncứusinhcósựthamgiacùnghướngdẫn củaDN,sốngườitốtnghiệp Họctậpsuốt đời -Sốkhóahọcđãtổchức,sốngườithamdự,sốngườitốtnghiệp -SốlượttraođổingườinghiêncứugiữatrườngĐHvàDN -SốkhóađàotạonghiêncứukhoahọckhácchonhânsựcủaDN Giớithiệusinh viên -SốsinhviênthựctậptạiDN -SốsinhviênlàmviệctạiDN -SốnghiêncứusinhcótraođổichuyênmônvớiDN -SốhọcbổngDNtàitrợchongườihọc Giaolưu,trao đổihọcthuật -SốlượngcácnhànghiêncứutraođổigiữatrườngvàDN -Sốnghiêncứusinh,nghiêncứusautiếnsĩcóliênkếtgiữatrườngĐH vàDN Thươngmại hóakếtquả nghiêncứuvà triểnkhai -Sốphátminh,sángchếđãnộp,đãđượccôngnhận -Tổchứccáckhóađàotạovềthươngmạihóakếtquảnghiêncứu -Sốlượngcáccôngtykhởinghiệpđãđượcthànhlập -Giátrịthịtrường,doanhthucủacáccôngtykhởinghiệp -SốlượngnhânviênthamgiavàohoạtđộngthươngmạihóakếtquảR&D Hợptácvề nghiêncứuvà triểnkhai -Sốlượngcáchợpđồngtưvấn -Sốlượngvàgiátrịcáchợpđồng,dựánnghiêncứu -Sốlượngvàgiátrịcáchợpđồng,dựáncùngnghiêncứu -Sốlượngsảnphẩm,quytrìnhmớiđãđượctạoratừkếtquảhợptác Khởinghiệp -Sốlượngcácliêndoanh -Sốlượngcáckhóahọckhởinghiệpdànhchosinhviênvànhànghiêncứu củatrườngĐH,sốngườithamdựcáckhóanày Quảntrị -Sốdoanhnhânthamgiavàohộiđồngtrường -SốgiảngviênthamgiahộiđồngquảntrịcủaDN Nguồn:Seres&cộngsự(2019) 2.HợptácgiữaCơsởIITrườngĐạihọcNgoạithươngtạiThànhphốHồChí Minhvàdoanhnghiệp 2.1NộidunghợptácgiữaCơsởIIvàdoanhnghiệp ThựchiệnchủtrươngmởrộnghợptácgiữaTrườngĐHNTvàcộngđồngDN trong hoạt động đào tạo (Hoàng& cộng sự, 2020), khởi nghiệp của sinh viên (Nguyễn,2020),nghiêncứukhoahọcvàCGCN(Vũ&cộngsự,2020);trongthời TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021)69 gianqua,CơsởIIđặcbiệtchútrọngđẩymạnhhợptácvớicácDNtrongnhiềulĩnh vực.SửdụngmôhìnhhợptáccủaBoahin(2018),tácgiảthấyrằngCơsởIIđãhợp tácvớiDNởcả3cấpđộ:cao,trungbìnhvàthấp(Bảng3).Tuynhiên,chiềusâu trongtừnghoạtđộnghợptáccókhácnhau.Ởmứcđộhợptáccao,CơsởIIchỉmới thựchiệnđượcởdịchvụnghiêncứu,cụthểlàthựchiệncácđềtàiphụcvụhoạt độngquảnlýcủaDNtheođặthàngvàkinhphítàitrợcủaDN.Cácđềtàikhoahọc hợptácvớiDNđãthựchiệnnổibậttrong3nămgầnđâylà: -HoạtđộngquảntrịnhânsựtạiCôngtyCổphầnLISEMCO:thựctrạngvà giảipháp. -Hoànthiệnhoạtđộngmarketingđịaphươngnhằmthuhútvốnđầutưtrựctiếp nướcngoàivàotỉnhQuảngNamvàxácđịnhcáccơhộiđốivớicôngtycổphẩnAn KhởiPhát. -Cácnhântốảnhhưởngđếnsựhàilòngcủakháchhàngđốivớisảnphẩmvà dịchvụcủaCôngtyTNHHSảnxuấtThươngmạiQCL. -TácđộngcủavănhóaDNđếnhiệuquảtàichínhcủaDN. -TriểnkhaihoạtđộngđảmbảochấtlượngtạiCởsởIItrườngĐHNTtại Tp.HồChíMinh(TPHCM)đápứngyêucầuhộinhậpquốctế:thựctrạngvà giảipháp. -ĐánhgiánănglựcTiếngAnhcủanhânsựtạiCôngtyTMTFoodCo.Ltd:thực trạngvàgiảipháp. -HoạtđộngmarketingcủacácDNbánlẻtrênđịabànTPHCM. -ĐàotạokỹnănggiaotiếpbằngtiếngAnhchonhàquảnlýcấptrungtạicácDN tạiTPHCM. -Cácyếutốảnhhưởngđếnquyếtđịnhchọntrườngcủahọcviêncaohọcthuộc khốingànhkinhtếtrênđịabànTPHCM. -HoànthiệnchuỗicungứngKhíLGPtạiCôngtyTNHHTMDVDầukhíVũng TàuMaiKhêGas. -NănglựcquảntrịmarketingcủacácDNnhỏvàvừangànhhàngtiêudùngtại TPHCM:thựctrạngvàgiảipháp. -Triểnkhaiápdụngcôngcụchỉsốhoạtđộngchính-KPItạiCôngtyTNHH CôngnghệTrungSơn. Vềmứcđộhợptáctrungbình,CơsởIIđãthựchiệnkhátốthoạtđộngđàotạo vàchuyểngiaonguồnnhânlựcởnhiềunộidunghợptáccụthểlà: 70TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) -HộiđồngCơsởIIcómộtthànhviênlàDNvàmộtthànhviêntừhiệphộinghề nghiệp.Cácthànhviênnàyđãđưaracácgópý,tưvấnchuyênmônđểCơsởII nângcaochấtlượngđàotạogắnvớithựctiễnkinhdoanh. -TổchứcđàotạonhânviêncủacácDNlớntạicáctỉnhphíaNam. -ĐàotạochươngtrìnhEMBA. -Tổchứcchosinhviênđi thựctếtạidoanhnghệp:CơsởIItổchứcchosinh viênChươngtrìnhChấtlượngcaothamquancácDNlớntạiTPHCMvàcáctỉnh lâncậnítnhất1lần/kỳ/sinhviênvàthôngtinnàyđượcphổbiếnrộngrãiđếnsinh viêntrongcáchoạtđộngquảngbá,tưvấncủachươngtrình. Bảng3.NộidunghợptácgiữaCơsởII-TrườngĐạihọcNgoạithươngThànhphố HồChíMinhvàdoanhnghiệp Mứcđộ hợptáccao (mốiquan hệ) Đốitácnghiêncứu Chưathựchiện Dịchvụnghiêncứu -Cóthựchiệncácđềtàiphụcvụhoạtđộngquảnlýcủa DNtheođặthàngvàkinhphítàitrợcủaDN. -ChưathựchiệnhoạtđộngtưvấnchoDN. Chiasẻcơsởhạtầng Chưathựchiện Mứcđộ hợptác trungbình (cửnhânsự) Cácnhànghiêncứu khởinghiệp Chưathựchiện Đàotạovàchuyển giaonguồnnhân lực -DNcóthamgiavàoHộiđồngCơsởII. -TổchứcđàotạonhânviêncủacácDNlớntạicác tỉnhphíaNam. -ĐàotạochươngtrìnhEMBA. -Mờidiễngiả tạiDN trìnhbày trongcác sinhhoạt chuyênmôncủaGVvàseminarchuyênđềởcáchọc phầnchuyênngànhchosinhviên. -Tổchứcchosinhviênđithựctếvàhọckhóangắnhạn tạiDN. -GVđithựctế22ngày/năm. -ChưathựchiệnđượcviệcmờiDNgiảngdạy. Mứcđộ hợptác thấp (chuyển giao) Thươngmạihóasở hữutrítuệ Chưathựchiện Ấnphẩmkhoahọc Xuấtbảncácsáchchuyênkhảo,sáchthamkhảo Tươngtáckhông chínhthức -DNđồngtổchứccáchộithảo,thamgiahộithảo. -Duy trì quan hệ thường xuyên với DN thông qua đơnvịđầumốichínhlàBanTruyềnthôngvàQuanhệ đốingoại. Nguồn:Tácgiảtổnghợp -MờidiễngiảtạiDNtrìnhbàytrongcácbuổisinhhoạtchuyênmôncủaGVvà seminarchuyênđềởcáchọcphầnchuyênngànhchosinhviên:CơsởIIyêucầucác TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) GVgiảngdạycáchọcphầnchuyênngànhmờichuyêngia,lãnhđạoDNđếnchia sẻcácchuyênđềthựctiễngắnliềnvớikiếnthứcmônhọc.Saukhicóphâncông giảngdạyđầuhọckỳ,GVliênhệvàmờibáocáoviêncóchuyênmônphùhợpvới họcphầngiảngdạy,đăngkýthôngtinBCV,chủđề,thờigianbáocáovềBộmôn đểtriểnkhaicácthủtụchànhchínhcầnthiết. -TổchứcchosinhviênhọccáckhóangắnhạntạiDN:CơsởIIđãđượcNhà trườngphêduyệtđểtổchứcchosinhviênhọccáckhóahọcngắnhạn tạiCông tyTânCảngSTC.CôngtyTNHHPháttriểnNguồnnhânlựcTânCảng-STClà côngtyliêndoanhđàotạogiữaTậpđoànSTCcủaHàLan(chuyênđàotạonhân lựctrongngànhcảng,logisticsvàvậntải)vàTổngCôngtyTânCảngSàiGòn(nhà khaitháccảng,nhàcungcấpdịchvụlogisticsvàvậntảilớnnhấtViệtNam). -GVđithựctế22ngày/năm. Tuynhiên,chođếnnay,hoạtđộngmờiDNthamgiagiảngdạychưathựchiện đượcdochưacócơchếcụthểvềhoạtđộngnày. Vềmứcđộhợptácthấp,GVCơsởIIđãxuấtbảncácsáchchuyênkhảo,sách thamkhảohướngđếncảđốitượngGV,sinhviênvànhàquảntrịDN.Đặcbiệt, trongthờigianqua,nhiềuDN/hiệphộiDNđãthamgiađồngtổchứccáchộithảo, hợptáctriểnkhaicácđềtàikhoahọcứngdụngvàthamgianhiềuhộithảođượctổ chứctạiCơsởII.CơsởIIthườngxuyênduytrìquanhệvớiDNthôngquađơnvị đầumốichínhlàBanTruyềnthôngvàQuanhệđốingoại;đồngthờigiaochocác Bộmôn,BanĐàotạoquốctế,BanQuảnlýkhoahọc-Hợptácquốctếnhiệmvụ kếtnốiDN. 2.2Đánhgiákếtquảhợp tácgiữaCơsở II-TrườngĐạihọcNgoạithương ThànhphốHồChíMinhvàdoanhnghiệp Bảng4thểhiệnđánhgiákếtquảhợptácgiữaCơsởIIvàDNtheomôhìnhcủa Seres&cộngsự(2019).KếtquảđánhgiáchothấyCơsởIIchưacókếtquảđầura ởnhómchỉsốthươngmạihóakếtquảnghiêncứuvàtriểnkhai.Đâycũnglàhạn chếphổbiếncủacáccơsởđàotạokhốingànhkinhtế. CơsởIIđãđạtđượcmộtsốkếtquảtốttronghoạtđộnghợptácvớiDN,trong đónổibậtlà: -ĐãcóbáocáoviêntừDNchotấtcảcáchọcphầnchuyênngành. -Vậnđộngđượckhoảng4,7tỷđồngtàitrợhọcbổngchongườihọchoặccơsở vậtchấtởdạnghiệnkimvàhiệnvậttronggiaiđoạn2018-2020(Bảng5). -Năm2018và2019đãtưvấnmiễnphícho30DNbướcđầuápdụngthànhcông côngcụKPItrongkhuônkhổNhiệmvụcấpquốcgia“Nhânrộngápdụngchỉsố hoạtđộngchínhKPItrongcáctổchức,doanhnghiệpViệtNamnăm2018”. -Thựchiệnđược12đềtàitheođặthàngcủaDNvớitổngkinhphí774triệuđồng. TạpchíQuảnlývàKinhtếquốctế,số134(01/2021) Bảng4.ĐánhgiákếtquảhợptácgiữaCơsởII-TrườngĐạihọcNgoạithương ThànhphốHồChíMinhvàdoanhnghiệp Nhómchỉsố Chỉsốkếtquảđầura Pháttriển vàtriểnkhai chươngtrình đàotạo -SốchươngtrìnhxâydựngđượccóhợptácvớiDN:CơsởIIkhôngcóchứcnăng thựchiện. -SốkhóahọccóbáocáoviêntừDN,sốngườithamdựcáckhóanày:Tấtcảcáchọc phầnchuyênngành. -Sốlượngngườihọccósựthamgiagiảngdạy,cùnghướngdẫncủaDN,sốngườitốt nghiệp:Chưacócơchếthựchiện. Họctậpsuốtđời -Sốkhóa học đã tổ chức, sốngười thamdự, sốngười tốtnghiệp: 05khóavới khoảng500ngườithamdự. -SốlượttraođổingườinghiêncứugiữatrườngĐHvàDN:0. -SốkhóađàotạonghiêncứukhoahọckhácchonhânsựcủaDN:0. Giớithiệusinh viên -SốsinhviênthựctậptạiDN:HầuhếtsinhviênchủđộngtìmđượcDNđểthựctập. -SốsinhviênlàmviệctạiDN:ChỉphốihợpvớiDNtổchứcgiớithiệuđến sinhviên. -SốnghiêncứusinhcótraođổichuyênmônvớiDN:10. -Sốhọcbổng,cơsởvậtchấtDNtàitrợchongườihọc:Khoảng4,7tỷđồngtrong giaiđoạn2018-2020. Giaolưu,traođổi họcthuật -SốlượngbáocáoviêntừDNđếntraođổichuyênmônvớiGV:20người/năm. -Sốnghiêncứusinh,nghiêncứusautiếnsĩcóliênkếtgiữatrườngĐHvàDN:0. Thươngmạihóa kếtquảnghiên cứuvàtriểnkhai -Sốphátminh,sángchếđãnộp,đãđượccôngnhận:0. -Tổchứccáckhóađàotạovềthươngmạihóakếtquảnghiêncứu:0. -Sốlượngcáccôngtykhởinghiệpđãđượcthànhlập:0. -Giátrịthịtrường,doanhthucủacáccôngtykhởinghiệp:0. -Sốlượngnhânviênthamgiavàohoạtđộngthươngmạihóakếtquảnghiêncứu vàtriểnkhai:0. Hợptácvềnghiên cứuvàtriểnkhai -Sốlượngcáchợpđồngtưvấn:0.Năm2018và2019đãtưvấnmiễnphícho30 DNbướcđầuápdụngthànhcôngcôngcụKPI. -Sốlượngvàgiátrịcáchợpđồng,dựánnghiêncứu:12đềtàivớitổngkinhphí 774triệuđồng. -Sốlượngvàgiátrịcáchợpđồng,dựáncùngnghiêncứu:0. -Sốlượngsảnphẩm,quytrìnhmớiđãđượctạoratừkếtquảhợptác:0. Khởinghiệp -Sốlượngcácliêndoanh:0. -Sốlượngcáckhóahọckhởinghiệpdànhchosinhviênvànhànghiêncứucủa trườngĐH,sốngườithamdựcáckhóanày:Kiếnthứ
Tài liệu liên quan