Hướng dẫn Import dữ liệu vào database từ tập tin excel trong C#

Ở bài viết này, Góc Kinh Nghiệm hướng dẫn bạn cách đọc dữ liệu tập tin excel, sau đó import dữ liệu đọc được vào database. Ở đây Góc Kinh Nghiệm sử dụng: • Microsoft Excel 2003 • SQL Server 2005 • Visual Studio 2010 (Win Form)

docx10 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 6422 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn Import dữ liệu vào database từ tập tin excel trong C#, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
· Hướng dẫn Import dữ liệu vào database từ tập tin excel trong C# Ở bài viết này, Góc Kinh Nghiệm hướng dẫn bạn cách đọc dữ liệu tập tin excel, sau đó import dữ liệu đọc được vào database. Ở đây Góc Kinh Nghiệm sử dụng: Microsoft Excel 2003 SQL Server 2005 Visual Studio 2010 (Win Form) Mô tả: Người dùng nhất vào nút “Browse …” để chọn tập tin excel cần import. Kế tiếp nhấn nút “Import excel” để thực thiện việc import dữ liệu vào database. Sau khi kết thúc import xong, lấy tất cả dữ liệu từ dabase hiển thị lên DataGridView, kết quả như hình bên dưới: Hình 1: Giao diện form import excel Giờ chúng ta cùng Góc Kinh Nghiệm lần lượt làm theo các bước sau: Bước 1: Tạo tập tin import tên EmployeeInfo.xls có thông tin và định dạnh như hình bên dưới: Hình 2: thông tin và định dạng tập tin excel cần import Bước 2: Vào SQL Server 2005 tạo cơ sở dữ liệu có tên HumanResourceDB và table có tên EmployeeInfo như hình bên dưới: Hình 3: Database để lưu thông tin import Lưu ý: ở đây bạn cũng có thể dụng SQL Server 2000 để thao tác (không nhất thiết là SQL Server 2005) Bước 3: Mở Visual Studial 2010 (bạn cũng có thể dùng VS2005, VS2008 để thao tác), Vào File -> New -> Project … -> Windows (phía bên trái) -> Windows Forms Application, và gõ vào ô Name bên tên project là ImportExcel Bước 4: Sau khi project được tạo, bạn đổi tên Form1 thành FormMain, vào design của FormMain tạo các đối tượng sau: TextBox: tên txtFilePath, dùng để chứa đường dẫn tập tin excel cần import Button: tên btnBrowse, cho phép người dùng chọn tập tin excel cần import Button: tên btnImportExcel, thực hiện import khi người dùng nhấn vào nút này, sau khi import thành công sẽ hiển thị dữ liệu lên DataGridView DataGridView: tên dgvData, để chứa dữ liệu được lấy từ database sau khi import xong Lable “File Path” tùy ý Tham khảo hình 1 ở trên Bước 5: Nhất chuột phải lên project ImportExcel -> Add -> New Item .. -> Data (bên trái) -> DataSet (bên phải), gõ tên HumanResource.xsd vào ô Name như hình bên dưới Hình 4: Tạo DataSet tên HummanResource.xsd Bước 6: Nhấn chuột phải vào vào DataSet vừa tạo ở bước 5, chọn Add -> TableAdapter …, hiện ra một hộp thoại TableAdapter Cofiguration Wizard -> nhấn nút New Connection …, -> xuất hiện hộp thoại tên Add Connection, gõ dấu chấm (.) vào ô Server Name (dấu chấm ở đây đại diện cho localhost, tức SQL Server đang được cài trên máy hiện hành của bạn), và chọn database tên “HumanResourceDB” (database này đã tạo sẵn ở bước 2) -> nhấn nút OK -> nhất Next, và làm theo chỉ dẫn của wizard, xem hình bên dưới: Hình 5: tạo kết nối với database Các chủ đề tương tự mới nhất: Tất Cả Bài Tập Lập Trình Căn Bản, Đồ Họa,... Visual Studio 2010 Ultimate Actived... Trả lời   Trả Lời Với Trích Dẫn     Thanks       · 15-09-2011 11:34 AM #2 hctru68 admin_tailieusv Tham gia ngày Jul 2011 Nơi Cư Ngụ Ninh Kiều, Cần Thơ Bài gởi 216 Thanks 10 Thanked 45 Times in 29 Posts Sau khi hoàn tất Wizard, chúng ta được DataSet với kết quả hình như sau: Hình 6: kết quả của DataSet được tạo Trong đó: Nội dung các hàm lần lược như sau: GetData() SELECT [Index], Code, FullName, WorkingYears FROM EmployeeInfo GetEmployeeInfoByCode() SELECT [Index], Code, FullName, WorkingYears FROM EmployeeInfo Where Code = @Code InsertEmployee() INSERT INTO [EmployeeInfo] ([Code], [FullName], [WorkingYears]) VALUES (@Code, @FullName, @WorkingYears); SELECT SCOPE_IDENTITY() UpdateEmployeeInfoByCode() UPDATE EmployeeInfo SET FullName = @FullName, WorkingYears = @WorkingYears WHERE (Code = @Original_Code); Bước 7: quay lại form FormMain, code như bên dưới: using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.Data.OleDb; namespace ImportExcel { public partial class FormMain : Form { public FormMain() { InitializeComponent(); btnBrowse.Click += new EventHandler(btnBrowse_Click); btnImportExcel.Click += new EventHandler(btnImportExcel_Click); } void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e) { // Browse đến file cần import OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog(); // Lấy đường dẫn file import vừa chọn txtFilePath.Text = ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK ? ofd.FileName : ""; } void btnImportExcel_Click(object sender, EventArgs e) { if (!ValidInput()) return; // Đọc dữ liệu từ tập tin excel trả về DataTable DataTable data = ReadDataFromExcelFile(); // Import dữ liệu đọc được vào database ImportIntoDatabase(data); // Lấy hết dữ liệu import từ database hiển thị lên gridView ShowData(); } private bool ValidInput() { if (txtFilePath.Text.Trim() == "") { MessageBox.Show("Xin vui lòng chọn tập tin excel cần import"); return false; } return true; } private DataTable ReadDataFromExcelFile() { string connectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + txtFilePath.Text.Trim() + ";Extended Properties=Excel 8.0"; // Tạo đối tượng kết nối OleDbConnection oledbConn = new OleDbConnection(connectionString); DataTable data = null; try { // Mở kết nối oledbConn.Open(); // Tạo đối tượng OleDBCommand và query data từ sheet có tên "Sheet1" OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("SELECT * FROM [Sheet1$]", oledbConn); // Tạo đối tượng OleDbDataAdapter để thực thi việc query lấy dữ liệu từ tập tin excel OleDbDataAdapter oleda = new OleDbDataAdapter(); oleda.SelectCommand = cmd; // Tạo đối tượng DataSet để hứng dữ liệu từ tập tin excel DataSet ds = new DataSet(); // Đổ đữ liệu từ tập excel vào DataSet oleda.Fill(ds); data = ds.Tables[0]; } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.ToString()); } finally { // Đóng chuỗi kết nối oledbConn.Close(); } return data; } private void ImportIntoDatabase(DataTable data) { if (data == null || data.Rows.Count == 0) { MessageBox.Show("Không có dữ liệu để import"); return; } HumanResourceTableAdapters.EmployeeInfoTableAdapte r adapter = new HumanResourceTableAdapters.EmployeeInfoTableAdapte r(); string code = "", fullName = ""; int workingYears = 0; try { for (int i = 0; i < data.Rows.Count; i++) { code = data.Rows[i]["Code"].ToString().Trim(); fullName = data.Rows[i]["FullName"].ToString().Trim(); workingYears = int.Parse(data.Rows[i]["WorkingYears"].ToString().Trim()); HumanResource.EmployeeInfoDataTable existingEmployee = adapter.GetEmployeeInfoByCode(code); // Nếu nhân viên chưa tồn tại trong DB thì thêm mới if (existingEmployee == null || existingEmployee.Rows.Count == 0) { adapter.InsertEmployee(code, fullName, workingYears); } // Ngược lại, nhân viên đã tồn tại trong DB thì update else { adapter.UpdateEmployeeInfoByCode(fullName, workingYears, code); } } } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.ToString()); } MessageBox.Show("Kết thúc import"); } private void ShowData() { HumanResourceTableAdapters.EmployeeInfoTableAdapte r adapter = new HumanResourceTableAdapters.EmployeeInfoTableAdapte r(); dgvData.DataSource = adapter.GetData(); } } } Bước 8: Build và chạy chương trình, thu được kết quả như hình 1 bên trên Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công!
Tài liệu liên quan