Hướng dẩn trình bày Báo cáo Đồ án môn học

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY  Dùng bộ font Unicode, tên font Time New Roman, cỡ chữ 13 của trình soạn thảo WinWord hoặc tương đương.  Mật độ bình thường không nén hoặc dãn khoảng cách giữa các chữ. Khoảng cách dòng là 1.5 lines. Canh lề trên 3.5cm, dưới 3cm, trái 3.5cm, phải 2cm.  In trên giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm).  Các tiểu mục được định dạng tự động, nhiều nhất gồm bốn chữ số. Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục. (Ví dụ: Nếu có tiểu mục 2.1.1 thì phải có 2.1.2)  Hình vẽ, biểu mẫu trong báo cáo phải có chú thích hình, đánh số thứ tự. Hình ảnh phải rõ không được nén, kéo dãn quá quy định.

pdf8 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1475 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẩn trình bày Báo cáo Đồ án môn học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẨN TRÌNH BÀY BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY  Dùng bộ font Unicode, tên font Time New Roman, cỡ chữ 13 của trình soạn thảo WinWord hoặc tương đương.  Mật độ bình thường không nén hoặc dãn khoảng cách giữa các chữ. Khoảng cách dòng là 1.5 lines. Canh lề trên 3.5cm, dưới 3cm, trái 3.5cm, phải 2cm.  In trên giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm).  Các tiểu mục được định dạng tự động, nhiều nhất gồm bốn chữ số. Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục. (Ví dụ: Nếu có tiểu mục 2.1.1 thì phải có 2.1.2)  Hình vẽ, biểu mẫu trong báo cáo phải có chú thích hình, đánh số thứ tự. Hình ảnh phải rõ không được nén, kéo dãn quá quy định. (Ví dụ: Hình 3.2: hình thứ 2 trong chương 3)  Phần Header bên phải ghi tên đề tài, bên trái ghi tiểu mục đầu tiên trong phần (nếu có).  Phần Footer đánh số trang bên phải, bắt đầu là 1 từ Phần I.  Báo cáo phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa. Không lạm dụng các chữ viết tắt, các từ tiếng Anh thông dụng. Không viết tắt những cụm từ dài hoặc cụm từ ít xuất hiện trong báo cáo. 2. NỘI DUNG QUYỂN BÁO CÁO  Trang bìa (in giấy màu cứng).  Trang 1 (tương tự như trang bìa, nhưng in giấy thường).  Trang 2: Lời cảm ơn.  Trang 3: Phiếu đăng ký đồ án (nếu là đồ án tốt nghiệp) hoặc Tên đồ án, yêu cầu chi tiết (nếu là đồ án môn học).  Trang 4: Lời giới thiệu.  Trang 5: Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn.  Trang 6: Nhận xét của Giáo viên phản biện (nếu là đồ án tốt nghiệp).  Trang 7: Nhận xét của Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp.  Trang 8: Mục lục (làm mục lục tự động trong winword).  Trang 9: Danh mục các hình vẽ trong báo cáo.  Trang 10: Các thuật ngữ, từ viết tắt trong báo cáo (nếu có).  Trang 11 – trang n: Nội dung chi tiết các phần trong báo cáo. (Lưu ý: n trong khoảng từ 30 đến 50) LỜI MỞ ĐẦU (1 trang) (Mục đích, tổng quan về đề tài và các chức năng của đề tài) (Bố cục sau đây chỉ là tham khảo; các sinh viên có thể tham khảo thêm ở giáo viên hướng dẫn, giáo viên phản biện) PHẦN 1: PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU 1.1 Phân tích hiện trạng 1.2 Xác định yêu cầu 1.2.1 Yêu cầu chức năng.(Ví dụ: lưu trữ, tìm kiếm, báo cáo...) 1.2.2 Yêu cầu tin học (Phần cứng, phần mềm ...) 1.3 Phân tích 1.3.1 Sơ đồ các chức năng của phần mềm 1.3.2 Mô hình dữ liệu mức quan niệm hoặc cấu trúc dữ liệu 1.3.2.1 Mô hình 1.3.2.2 Diễn giải các ràng buộc (nếu có) 1.3.3 Mô hình xử lý DFD PHẦN 2: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT 2.1 Thiết kế dữ liệu. 2.1.1 Danh sách các quan hệ 2.1.2 Mô hình dữ liệu quan hệ (Relationship) 2.1.3 Các ràng buộc toàn vẹn 2.2 Thiết kế xử lý 2.2.1 Sơ đồ liên kết tất cả các giao diện.(màn hình/form/cửa sổ) 2.2.2 Hệ thống các giao diện chính. (Giao diện, chức năng các thành phần chính trong giao diện) 2.2.3 Hệ thống các báo cáo. PHẦN 3: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN - Trình bày những kết quả đã đạt được, những đóng góp mới và những đề xuất mới. - Nêu ưu điểm và khuyết điểm của đồ án so với yêu cầu của đề tài, khả năng ứng dụng thực tế. - Hướng mở rộng và phát triển TÀI LIỆU THAM KHẢO (1- 2 trang) (Tên tài liệu tham khảo, Tên tác giả, Năm xuất bản, Nhà xuất bản) PHỤ LỤC (nếu có) Sau đây là một TRANG BÌA MẪU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG...... KHOA/ NGÀNH ĐỒ ÁN MÔN HỌC Đề tài GVHD: HSTH: 1. ..... 2. ..... Lớp: MẪU TRANG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN MẪU TRANG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN TpHCM, ngày .. tháng năm 2008 Giáo viên phản biện [Ký tên và ghi rõ họ tên]
Tài liệu liên quan