Kế toán kiểm toán - Chương 7: Phân tích hoạt động đầu tư

Sau khi học xong chương này, học viên có thể:  Hiểu rõ tầm quan trọng của quyết định đầu tư  Giải thích ảnh hưởng của đòn cân định phí  Phân tích ảnh hưởng của hoạt động đầu tư đến báo cáo tài chính

pdf36 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1158 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán kiểm toán - Chương 7: Phân tích hoạt động đầu tư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích hoạt động đầu tư CHƯƠNG 7 Trình bày: Vũ Hữu Đức 2010 Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 2 Mục tiêu Sau khi học xong chương này, học viên có thể:  Hiểu rõ tầm quan trọng của quyết định đầu tư  Giải thích ảnh hưởng của đòn cân định phí  Phân tích ảnh hưởng của hoạt động đầu tư đến báo cáo tài chính Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 3 Nội dung Quyết định đầu tư và đòn cân định phí Phân tích hoạt động đầu tư Đánh giá hoạt động đầu tư về tính hữu hiệu và hiệu quả Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 4 Quyết định đầu tư Quyết định đầu tư liên quan đến việc tăng cường tài sản dài hạn nhằm:  Nâng cao năng lực sản xuất  Nâng cao lợi nhuận Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 5 Bài toán  Công ty A có tình hình kinh doanh và tài chính tóm tắt như sau: oanh thuD 3000 Chi phí nguyeân vaät lieäu (% doanh thu)40 1200 Chi phí khaáu hao ( 10% taøi saûn coá ñònh) 300 Chi phí nhaân coâng (% doanh thu)20 600 Chi phí hoaït ñoäng khaùc (coá ñònh) 500 Lôïi nhuaän töø HÑKD 400 Chi phí laõi vay (coá ñònh) 200 LN tröôùc thueá 200 Thueá (% )TNDN 30 LNTT 60 LN sau thueá 140 Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 6 Bài toán (tt) Taøi saûn ngaén haïn 1200 Taøi saûn coá ñònh 3000 Coäng taøi saûn 4200 Công ty dự định thay thế một dây chuyền thủ công bằng một hệ thống tự động trị giá 1.000. Việc đầu tư này sẽ dẫn đến thay thế hoàn toán lao động hiện tại và thay bằng một nhóm kỹ sư vận hành máy với tiền lương cố định là 480 triệu. Thiết bị tự động có thời gian sử dụng 10 năm. So sánh lợi nhuận 2 phương án nếu doanh thu không đổi, doanh thu tăng 20% và doanh thu giảm 20%. Cho biết khi doanh thu tăng 20%, hệ thống thủ công phải bổ sung tài sản cố định 10% và ngược lại nếu doanh thu giảm. Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 7 Thuû coâng Töï ñoäng Taøi saûn ngaén haïn 1200 1200 Taøi saûn coá ñònh 3000 4000 Coäng taøi saûn 4200 5200 oanh thuD 3000 3000 Chi phí nguyeân vaät lieäu 1200 1200 Chi phí khaáu hao 300 400 Chi phí nhaân coâng 600 480 Chi phí hoaït ñoäng khaùc 500 500 Lôïi nhuaän töø HÑKD 400 420 Chi phí laõi vay 200 200 LN tröôùc thueá 200 220 Thueá TNDN 60 66 LN sau thueá 140 154 TRƯỜNG HỢP DOANH THU KHÔNG ĐỔI Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 8 Taøi saûn ngaén haïn 1440 1440 Taøi saûn coá ñònh 3100 4000 Coäng taøi saûn 4540 5440 oanh thuD 3600 3600 Chi phí nguyeân vaät lieäu 1440 1440 Chi phí khaáu hao 310 400 Chi phí nhaân coâng 720 480 Chi phí hoaït ñoäng khaùc 500 500 Lôïi nhuaän töø HÑKD 630 780 Chi phí laõi vay 200 200 LN tröôùc thueá 430 580 Thueá TNDN 129 174 LN sau thueá 301 406 TRƯỜNG HỢP DOANH THU TĂNG 20% Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 9 Taøi saûn ngaén haïn 960 960 Taøi saûn coá ñònh 2900 4000 Coäng taøi saûn 3860 4960 oanh thuD 2400 2400 Chi phí nguyeân vaät lieäu 960 960 Chi phí khaáu hao 290 400 Chi phí nhaân coâng 480 480 Chi phí hoaït ñoäng khaùc 500 500 Lôïi nhuaän töø HÑKD 170 60 Chi phí laõi vay 200 200 LN tröôùc thueá - 30 - 140 Thueá TNDN 0 0 LN sau thueá - 30 - 140 TRƯỜNG HỢP DOANH THU GIẢM 20% 2400 3000 3600 0 -50 150 400 300 -150 Lợi nhuận sau thuế Doanh thu Thiết bị tự động Hệ thống thủ công KHẢ NĂNG SINH LỢI VÀ RỦI RO Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 11 Nhận xét  Đầu tư hệ thống tự động đã làm chuyển dịch cơ cấu chi phí của doanh nghiệp DT khoâng ñoåi DT taêng %20 DT giaûm %20 TC TÑ TC TÑ TC TÑ oanh thuD 3000 3000 3600 3600 2400 2400 Bieán phí 1800 1200 2160 1440 1440 960 Ñònh phí 1000 1580 1010 1580 990 1580 Lôïi nhuaän 200 220 430 580 - 30 - 140 Tyû leä bieán phí .0 6 .0 4 .0 6 .0 4 .0 6 .0 4 Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 12 Ảnh hưởng đến dòng tiền Việc đầu tư ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra từ HĐKD trong các niên độ tới. Xét tiếp bài toán trên, giả sử DN có mức tiền thu vào do bán hàng chiếm 80% doanh thu và tiền chi mua nguyên vật liệu chiếm 90% chi phí nguyên vật liệu. Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 13 DT khoâng ñoåi DT taêng %20 DT giaûm %20 TC TÑ TC TÑ TC TÑ Thu baùn haøng 2400 2400 2880 2880 1920 1920 hi muaC NVL - 1080 - 1080 - 1296 - 1296 - 864 - 864 Tieàn löông - 600 - 480 - 720 - 480 - 480 - 480 Traû laõi vay - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 Chi noäp thueá - 60 - 66 - 129 - 174 0 0 Chi phí khaùc - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 LCTT töø HÑKD - 40 74 35 230 - 124 - 124 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ – TRỰC TIẾP Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 14 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ – GIÁN TIẾP DT khoâng ñoåi DT taêng %20 DT giaûm %20 TC TÑ TC TÑ TC TÑ LN tröôùc thueá 200 220 430 580 - 30 - 140 Khaáu hao 300 400 310 400 290 400 Chi phí laõi vay 200 200 200 200 200 200 LN tröôùc thay ñoåi VLÑ 700 820 940 1180 460 460 Taêng nôï phaûi thu - 600 - 600 - 720 - 720 - 480 - 480 Taêng nôï phaûi traû 120 120 144 144 96 96 Traû laõi vay - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 Chi noäp thueá - 60 - 66 - 129 - 174 0 0 LCTT töø HÑKD - 40 74 35 230 - 124 - 124 Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 15 Phân tích hoạt động đầu tư Nhận dạng các hoạt động đầu tư Xem xét ảnh hưởng của sự tăng trưởng tài sản đến lợi nhuận và giá trị của công ty Đánh giá ảnh hưởng của sự tăng trưởng Nhận dạng hoạt động đầu tư B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 Số cuối kỳ Số đầu năm II. Tài sản cố định 220 1. Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 IV. Đầu tư tài chính dài hạn 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào c/ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá CK dài hạn 259 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (trích) Xem xét sự biến động cuối kỳ so với đầu năm của tài sản cố định Xem xét sự biến động cuối kỳ so với đầu năm của các khoản đầu tư Nhận dạng hoạt động đầu tư Chỉ tiêu Năm nay Năm trước II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư Xem xét các khoản chi cho hoạt động đầu tư trong kỳ BÁO CAÓ LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (trích) Nhận dạng hoạt động đầu tư BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (trích) • Chính sách khấu hao tài sản cố định • Số liệu tăng giảm tài sản cố định hữu hình trong kỳ • Số liệu tăng giảm tài sản cố định vô hình trong kỳ • Số liệu tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính trong kỳ • Số liệu tăng giảm CP XDCB trong kỳ • Số dư đầu năm và cuối kỳ của các khoản đầu tư dài hạn • Số dư đầu năm và cuối kỳ của các khoản tài sản dài hạn khác (chi phí trả trước dài hạn) Khoản mục Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải ... Tổng cộng Nguyên giá TSCĐ hữu hình Số dư đầu năm - Mua trong năm - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị còn lại của TSCĐ HH - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 20 Nhận dạng hoạt động đầu tư REE 2006 AGF 2006 Tăng/giảm TSCĐ thuần 138.1 Khấu hao 18.5 Tiền thuần mua TSCĐ 156.6 Tăng/giảm ĐTDH&NH thuần 266.7 LN từ HĐ đầu tư 142.1 Tiền thuần đầu tư vốn 125.8 Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 21 Chính sách khấu hao – REE 2006 NG ĐK NGCK NGBQ KH Tỷ lệ bình quân Chính sách Nhà và vật kiến trúc 29505 21953 25729 648 2,5% 2%-20% Nhà xưởng, máy móc 9875 5675 7775 1999 25,7% 14% Xe cộ 6675 6042 6358,5 975 15,3% 17% Thiết bị văn phòng 5369 6130 5749,5 1454 25,3% 20% Khác 712 712 712 148 20,8% 25% Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 22 Chính sách khấu hao – AGF 2006 NG ĐK NGCK NGBQ KH Tỷ lệ bình quân Chính sách Nhà và vật kiến trúc Nhà xưởng, máy móc Xe cộ Thiết bị văn phòng Khác Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 23 Nhận xét Các hoạt động đầu tư:  Vào Tài sản cố định  Vào các khoản đầu tư dài hạn  Khấu hao Mối quan hệ giữa các khoản đầu tư và kết quả kinh doanh  Doanh thu  Lợi nhuận Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 24 Đánh giá sự tăng trưởng tài sản Hiệu lực của sự tăng trưởng thể hiện qua mối quan hệ với doanh thu Hiệu quả của sự tăng trưởng thể hiện qua mối quan hệ với lợi nhuận Công thức Du Pont: ROA = ROS x SVQ Tài sản Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 25 ĐÁNH GIÁ SỰ TĂNG TRƯỞNG - REE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Taøi saûn ngaén haïn 198.3 188.9 208.8 321.1 901.7 1615.2 TSCÑ & BĐS ĐT 56.1 236.5 221.4 208.7 385.2 459.6 Ñaàu tö daøi haïn 51.4 50.2 79.6 211.7 222.2 814.4 Taøi saûn daøi haïn khaùc 158.2 3.8 11.1 35.7 3.5 1.9 Coäng taøi saûn daøi haïn 265.7 290.5 312.1 456.1 610.9 1275.9 Toång taøi saûn 464 479.4 520.9 777.2 1512.6 2891.1 oanh thuD 411.8 372.2 363.8 249.3 824.1 995.5 LN từ HĐTC 8.2 -0.8 -2.9 14.7 142.1 190.4 LN từ HĐKD 27.1 48.3 67.1 67.2 154.7 194.8 LN trước thuế 36.2 48.4 64.8 76 299 392 Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 26 ĐÁNH GIÁ SỰ TĂNG TRƯỞNG - REE 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TSCĐ TTS DT LN HĐKD Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 27 ĐÁNH GIÁ SỰ TĂNG TRƯỞNG - REE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 SVQ tài sản 0.89 0.78 0.70 0.32 0.54 0.34 ROA 7.8% 10.1% 12.4% 9.8% 19.8% 13.6% ROS 8.79% 13.00% 17.81% 30.49% 36.28% 39.38% SVQ TSNH 2.08 1.97 1.74 0.78 0.91 0.62 LN HĐKD/TSCĐ 48% 20% 30% 32% 40% 42% Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 28 ĐÁNH GIÁ SỰ TĂNG TRƯỞNG - REE - 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Số vòng quay tài sản ROA ROS LN HĐKD/TSCĐ Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 29 ĐÁNH GIÁ SỰ TĂNG TRƯỞNG - AGF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Taøi saûn ngaén haïn .125 3 .156 4 .237 9 .150 8 .274 9 .360 3 TSCÑ vaø BÑSÑT .38 6 .48 8 .82 7 .88 8 .187 1 .321 1 Ñaàu tö daøi haïn .0 1 .0 2 .0 1 .0 1 .0 1 .150 6 Taøi saûn daøi haïn khaùc .3 5 .4 2 .4 5 .11 9 .6 2 .12 2 Coäng taøi saûn daøi haïn .42 2 .53 2 .87 3 .100 8 .193 4 .483 9 Toång taøi saûn .167 5 .209 6 .325 2 .251 6 .468 3 .844 2 oanh thuD .531 6 .490 9 .883 4 .786 2 .1190 9 .1233 7 LN từ HĐTC -.0 8 -.3 3 -.8 5 -.4 6 -.1 4 -.4 7 LN từ HĐKD .23 4 .24 9 .28 2 .30 5 .52 3 .46 3 LN trước thuế .24 5 .22 2 .20 7 .25 5 .50 7 43 Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 30 ĐÁNH GIÁ SỰ TĂNG TRƯỞNG - AGF 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TSCD & BDSDT TTS Doanh thu LN từ HĐKD Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 31 ĐÁNH GIÁ SỰ TĂNG TRƯỞNG - AGF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 SVQTS 3.17 2.34 2.72 3.12 2.54 1.46 ROA 14.6% 10.6% 6.4% 10.1% 10.8% 5.1% ROS 4.61% 4.52% 2.34% 3.24% 4.26% 3.49% SVQ TSNH 4.24 3.14 3.71 5.21 4.33 3.42 LN HĐKD/TSCĐ 61% 51% 34% 34% 28% 14% Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 32 ĐÁNH GIÁ SỰ TĂNG TRƯỞNG - AGF - 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Số vòng quay tài sản ROA ROS LN HĐKD/TSCĐ Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 33 TSCÑ TTS DT LN HÑKD 1992 $ , 2 816 $ , 8 089 $ , 5 844 $ , 1 490 1993 $ , 3 996 $ , 11 344 $ , 8 782 $ , 3 392 1994 $ , 5 367 $ , 13 816 $ , 11 521 $ , 3 387 1995 $ , 7 471 $ , 17 504 $ , 16 202 $ , 5 252 1996 $ , 8 487 $ , 23 735 $ , 20 847 $ , 7 553 1997 $ , 10 666 $ , 28 880 $ , 25 070 $ , 9 887 1998 $ , 11 609 $ , 31 471 $ , 26 273 $ , 8 379 1999 $ , 11 715 $ , 43 849 $ , 29 389 $ , 9 767 2000 $ , 15 013 $ , 47 945 $ , 33 726 $ , 10 395 2001 $ , 18 121 $ , 44 395 $ , 26 539 $ , 2 256 Đơn vị: triệu USD TRƯỜNG HỢP INTEL Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 34 ROA ROS SVQTS DT/ TSCÑ LN/ TSCÑ 1992 .%18 42 .%25 50 .0 72 .2 08 .%52 91 1993 .%29 90 .%38 62 .0 77 .2 20 .%84 88 1994 .%24 52 .%29 40 .0 83 .2 15 .%63 11 1995 .%30 00 .%32 42 .0 93 .2 17 .%70 30 1996 .%31 82 .%36 23 .0 88 .2 46 .%88 99 1997 .%34 23 .%39 44 .0 87 .2 35 .%92 70 1998 .%26 62 .%31 89 .0 83 .2 26 .%72 18 1999 .%22 27 .%33 23 .0 67 .2 51 .%83 37 2000 .%21 68 .%30 82 .0 70 .2 25 .%69 24 2001 .%5 08 .%8 50 .0 60 .1 46 .%12 45 TRƯỜNG HỢP INTEL (TT) Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 35 Intel – Biểu đồ tăng trưởng $0,00 $10,00 $20,00 $30,00 $40,00 $50,00 $60,00 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 TSCĐ TTS DT LN HDKD Chương 7 Vuõ Höõu Ñöùc MBA-2010 36 Intel – Biểu đồ tăng trưởng 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ROA ROS SVQTS LN/TSCÑ