Kĩ thuật lập trình - Chương 3: Kiểu con trỏ (phần 2)

Cấp phát tĩnh (static memory allocation)  Khai báo biến, cấu trúc, mảng,  Bắt buộc phải biết trước cần bao nhiều bộ nhớ lưu trữ  tốn bộ nhớ, không thay đổi được kích thước, Cấp phát động (dynamic memory allocation)  Cần bao nhiêu cấp phát bấy nhiêu.  Có thể giải phóng nếu không cần sử dụng.

pdf25 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 773 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kĩ thuật lập trình - Chương 3: Kiểu con trỏ (phần 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Trường Đại Học Công Nghiệp TP. HCM Khoa Công Nghệ Thông Tin CHƯƠNG 3: KIỂU CON TRỎ(p2) Võ Quang Hoàng Khang Email: vqhkhang@gmail.com VC & BB 2 Nội dung Cấp phát bộ nhớ động1 Con trỏ và mảng một chiều2 Con trỏ và cấu trúc3 Bài tập – Kiểm tra4 VC & BB 3 Cấp phát bộ nhớ tĩnh và động Cấp phát tĩnh (static memory allocation)  Khai báo biến, cấu trúc, mảng,  Bắt buộc phải biết trước cần bao nhiều bộ nhớ lưu trữ  tốn bộ nhớ, không thay đổi được kích thước, Cấp phát động (dynamic memory allocation)  Cần bao nhiêu cấp phát bấy nhiêu.  Có thể giải phóng nếu không cần sử dụng. VC & BB 4 Cấp phát bộ nhớ động Thuộc thư viện hoặc  malloc  calloc  free Trong C++  new  delete VC & BB 5 Cấp phát bộ nhớ động Cấp phát một vùng nhớ size (bytes) Con trỏ đến vùng nhớ được cấp phát NULL nếu không đủ bộ nhớ int *p = (int *)malloc(10*sizeof(int)); if (p == NULL) printf(“Không đủ bộ nhớ! ”); void *malloc(size_t size) VC & BB 6 Cấp phát bộ nhớ động Cấp phát vùng nhớ gồm num phần tử, mỗi phần tử kích thước size (bytes) Con trỏ đến vùng nhớ được cấp phát NULL nếu không đủ bộ nhớ int *p = (int *)calloc(10, sizeof(int)); if (p == NULL) printf(“Không đủ bộ nhớ! ”); void *calloc(size_t num, size_t size) VC & BB 7 Cấp phát bộ nhớ động Giải phóng vùng nhớ do ptr trỏ đến, được cấp bởi các hàm malloc(), calloc(). Nếu ptr là NULL thì không làm gì cả. Không có int *p = (int *)malloc(10*sizeof(int)); free(p); void *free(void *ptr) VC & BB 8 Cấp phát bộ nhớ động Cấp phát vùng nhớ có kích thước sizeof()*size Con trỏ đến vùng nhớ được cấp phát NULL nếu không đủ bộ nhớ int *a1 = (int *)malloc(sizeof(int)); int *a2 = new int; int *p1 = (int *)malloc(10*sizeof(int)); int *p2 = new int[10]; = new [size] VC & BB 9 Cấp phát bộ nhớ động Giải phóng vùng nhớ do trỏ đến (được cấp phát bằng new) Không có! int *a = new int; delete a; int *p = new int[10]; delete []p; delete [] VC & BB 10 Cấp phát bộ nhớ động Lưu ý  Cấp phát bằng malloc, calloc thì giải phóng bằng free, cấp phát bằng new thì giải phóng bằng delete.  Cấp phát bằng new thì giải phóng bằng delete, cấp phát mảng bằng new [] thì giải phóng bằng delete []. VC & BB 11 Con trỏ và mảng một chiều Mảng một chiều  Tên mảng array là một hằng con trỏ  không thể thay đổi giá trị của hằng này.  array là địa chỉ đầu tiên của mảng array == &array[0] int array[3]; array 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 VC & BB 12 Con trỏ đến mảng một chiều Con trỏ và mảng một chiều int array[3], *parray; parray = array; // Cách 1 parray = &array[0]; // Cách 2 array 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F parray 0B 00 00 00 VC & BB 13 Phép cộng (tăng)  + n  + n * sizeof()  Có thể sử dụng toán tử gộp += hoặc ++ +2 Phép toán số học trên con trỏ p = array 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 +1 int array[3]; VC & BB 14 Phép trừ (giảm)  – n  – n * sizeof()  Có thể sử dụng toán tử gộp –= hoặc – – Phép toán số học trên con trỏ p = &array[2] –1 –2 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 int array[3]; VC & BB 15 Các phép toán khác  Phép so sánh: So sánh địa chỉ giữa hai con trỏ (thứ tự ô nhớ) • == != • > >= • < <=  Không thể thực hiện các phép toán: * / % Phép toán số học trên con trỏ VC & BB 16 Truy xuất đến phần tử thứ n của mảng (không sử dụng biến mảng)  array[n] == p[n] == *(p + n) Con trỏ và mảng một chiều p 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 int array[3]; + 2 )(* VC & BB 17 Con trỏ và mảng một chiều Ví dụ nhập mảng void main() { int a[10], n = 10, *pa; pa = a; // hoặc pa = &a[0]; for (int i = 0; i<n; i++) scanf(“%d”, &a[i]); scanf(“%d”, &p[i]); scanf(“%d”, a + i); scanf(“%d”, p + i); scanf(“%d”, a++); scanf(“%d”, p++); }  &a[i]  (a + i)  (p + i)  &p[i] VC & BB 18 Con trỏ và mảng một chiều Ví dụ xuất mảng void main() { int a[10], n = 10, *pa; pa = a; // hoặc pa = &a[0]; for (int i = 0; i<n; i++) printf(“%d”, a[i]); printf(“%d”, p[i]); printf(“%d”, *(a + i)); printf(“%d”, *(p + i)); printf(“%d”, *(a++)); printf(“%d”, *(p++)); }  a[i]  *(a + i)  *(p + i)  p[i] VC & BB 19 Lưu ý  Không thực hiện các phép toán nhân, chia, lấy phần dư.  Tăng/giảm con trỏ n đơn vị có nghĩa là tăng/giảm giá trị của nó n*sizeof(<kiểu dữ liệu mà nó trỏ đến>)  Không thể tăng/giảm biến mảng. Hãy gán một con trỏ đến địa chỉ đầu của mảng và tăng/giảm nó. Con trỏ và mảng một chiều VC & BB 20 Con trỏ cấu trúc Truy xuất bằng 2 cách Ví dụ struct PHANSO { int tu, mau; }; PHANSO ps1, *ps2 = &ps1; // ps2 là con trỏ ps1.tu = 1; ps1.mau = 2; ps2->tu = 1; ps2->mau = 2; (*ps2).tu = 1; (*ps2).mau = 2; -> (*). VC & BB 21 Con trỏ cấu trúc Gán hai cấu trúc struct PHANSO { int tu, mau; }; PHANSO ps1, *ps2; ps1.tu = 1; ps1.mau = 2; // ps1 = 1/2 ps2 = &ps1; ps2->tu = 3; ps2->mau = 4; // ps1 = 3/4 VC & BB 22 Bài tập Sử dụng con trỏ để làm lại các bài tập về mảng một chiều. VC & BB 23 Bài tập mẫu – Nhập mảng void NhapM(int *a,int n) { for(int i=0;i<n;i++) cin>>*(a+i); } VC & BB 24 Bài tập mẫu – Xuất mảng void XuatM(int *a,int n) { for(int i=0;i<n;i++) cout<<*(a+i)<<"\t"; cout<<"\n"; } VC & BB 25 Bài tập mẫu – main int main() { int *a,n; cout<<"Nhap so phan tu:"; cin>>n; a=new int[n]; NhapM(a,n); cout<<"\nMang da nhap:\n"; XuatM(a,n); return 0; }