Kinh tế vĩ mô - Chương 3: Quản trị dự trữ và mua hàng

1. Quản trị dự trữ hàng hóa trong KDTM  Khái niệm và yêu cầu của QTDT  Các hệ thống và mô hình kiểm tra dự trữ  Xác định các thông số quản trị dự trữ  Xác định dự trữ bảo hiểm 2. Quản trị mua hàng  Các nguyên tắc và căn cứ QTMH  Một số quyết định cơ bản  Quá trình nghiệp vụ mua hàng

pdf27 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1358 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kinh tế vĩ mô - Chương 3: Quản trị dự trữ và mua hàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TS.An Thị Thanh Nhàn 1 LOGISTICS KINH DOANH THƯƠNG MẠI TS.An Thị Thanh Nhàn 2 CHƯƠNG 3. QUẢN TRỊ DỰ TRỮ VÀ MUA HÀNG TS.An Thị Thanh Nhàn 3 Nội dung chương TS.An Thị Thanh Nhàn 4 1. Quản trị dự trữ hàng hóa trong KDTM  Khái niệm và yêu cầu của QTDT  Các hệ thống và mô hình kiểm tra dự trữ  Xác định các thông số quản trị dự trữ  Xác định dự trữ bảo hiểm 2. Quản trị mua hàng  Các nguyên tắc và căn cứ QTMH  Một số quyết định cơ bản  Quá trình nghiệp vụ mua hàng Dù b¸o nhu cÇu KH X©y dùng kÕ ho¹ch cung øng h2 Qu¶n trÞ dù tr÷ Qu¶n trÞ mua hµng NhËp hµng vµo c¬ së HC KiÓm tra ®¸nh gi¸ cung øng TS.An Thị Thanh Nhàn 5 Vị trí của mua hàng trong cung ứng 3 X©y dùng kÕ ho¹ch cung øng h2 Qu¶n trÞ dù tr÷ Qu¶n trÞ mua hµng NhËp hµng vµo c¬ së HC Dù b¸o nhu cÇu KH KiÓm tra ®¸nh gi¸ cung øng Mèiquan hÖ g÷a mua hµng vµ dù tr÷ TS.An Thị Thanh Nhàn 6 3 Gi¸ thÊp nhÊt cho 1 ®v sp Tæng chi phÝ thÊp nhÊt Qu¶n trÞ cung øng (Supply management) Mua hµng (Purchasing) ChiÕn thuËt (Tactical) Thu mua (Procurement) T¸c nghiÖp (Operational) ChiÕn l-îc (Strategic) DÞch vô KH cao nhÊt víi tæng chi phÝ thÊp nhÊt Quan điểm tiếp cận TS.An Thị Thanh Nhàn 7 3 •Các nguyên tắc và căn cứ MH • Xây dựng kế hoạch mua •Quá trình nghiệp vụ mua hàng •Kiểm soát đánh gía quá trình mua Các nội dung cơ bản TS.An Thị Thanh Nhàn 8 3 NghiÖp vô mua hµng HÖ thèng c¸c mÆt c«ng t¸c nh»m t¹o nªn lùc l-îng hµng ho¸ t¹i c¸c c¬ së KDTM ®¸p øng c¸c yªu cÇu dù tr÷ & b¸n hµng cña DNTM Vai trß • T¹o nguån lùc h2 ban ®Çu ®Ó triÓn khai toµn bé hÖ thèng HC • T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¶m chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn trong KDTM Khái niệm – vị trí – vai trò TS.An Thị Thanh Nhàn 9 Vị trí mua hàng TS.An Thị Thanh Nhàn 10 3 • C¸c quyÕt ®Þnh marketing: mÆt hµng, gi¸ c¶ & tr×nh ®é dvô KH • KÕt qu¶ ph©n tÝch gi¸ trÞ gia t¨ng, ph©n tÝch dù tr÷, t×nh h×nh b¸n hµng, ph©n tÝch nguån hµng • Kh¶ n¨ng vèn dïng cho dù tr÷, dïng cho mua hµng Các căn cứ mua hàng TS.An Thị Thanh Nhàn 11 3 • Nguyªn t¾c nhiÒu nhµ cung øng •Gi¶m rñi ro •T¨ng c-êng c¹nh tranh •Đa dạng hóa không gian c.ư • Nguyªn t¾c c©n ®èi lîi Ých •T¹o mèi quan hÖ l©u dµi, bÒn v÷ng • Nguyªn t¾c dÞch vô & chi phÝ HC bæ sung dù tr÷ kÞp thêi gi¶m CF tæng thÓ Good Supplier = Invaluable Resource • ®óng chÊt l-îng • ®ñ sè l-îng • kÞp thêi gian • th¸i ®é phôc vô tèt • hîp t¸c xóc tiÕn • ¸p dông c«ng nghÖ míi Gia t¨ng gi¸ trÞ & t¹o thuËn lîi Cho qu¸ tr×nh KD cña DN Nguyên tắc mua hàng TS.An Thị Thanh Nhàn 12 3 • QuyÕt ®Þnh th«ng sè kÕ ho¹ch mua • Ho¹ch ®Þnh nguån hµng • QuyÕt ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch thêi ®iÓm & qui m« l« hµng Lập kế hoạch mua hàng TS.An Thị Thanh Nhàn 13 3 •X¸c ®Þnh sè l-îng. M = (B + K + X + H) - (D + N) • M: L-îng h2 cÇn mua • B: Dù b¸o b¸n hµng • K: L-îng hµng KH ®· ®Æt hoÆc kÝ hîp ®ång • X: L-îng hµng dïng ®Ó xóc tiÕn • H: L-îng h2 hao hôt (nÕu cã) • N: L-îng h2 ®· ®Æt hoÆc ®· kÝ hîp ®ång víi nguån hµng • C¬ cÊu & tæng gi¸ trÞ mua hµng • X¸c ®Þnh vèn cÇn thiÕt & c¸c chØ tiªu CF kh¸c • Ph©n bæ khèi l-îng & c¬ cÊu theo thêi k×, theo nguån hµng, theo c¬ së hËu cÇn Các thông số kế hoạch mua TS.An Thị Thanh Nhàn 14 3 X¸c ®Þnh môc tiªu & CL cña nguån hµng §¸nh gi¸ nguån hµng Lùa chän nguån hµng TËp hîp & ph©n lo¹i nguån hµng • Thèng kª toµn bé c¸c nguån hµng hiÖn t¹i & tiÒm n¨ng Trang vµng, thèng kª ngµnh, chµo hµng cña ng.hµng, •Thu thËp th«ng tin cña c¸c nguån hµng • Ph©n lo¹i: ®Ó x¸c ®Þnh & nghiªn cøu nguån hµng tèi -u  thµnh phÇn kt  vÞ trÝ trong kªnh ph©n phèi  qui m« & ph¹m vi ho¹t ®éng Hoạch định nguồn hàng TS.An Thị Thanh Nhàn 15 3 X¸c ®Þnh môc tiªu & CL cña nguån hµng §¸nh gi¸ nguån hµng Lùa chän nguån hµng TËp hîp & ph©n lo¹i nguån hµng •Nguån hµng ®Æt môc tiªu dÞch vô /chi phi N.hµng cÇn trung gian TM thùc hiÖn tèt dÞch vô • Nguån hµng ®Æt môc tiªu chi phÝ cao h¬n/dv  DNTM ph¶i triÓn khai ho¹t ®éng HC víi chi phÝ nhá h¬n nguån hµng • ChiÕn l-îc ph©n phèi cña nguån hµng •Trực tiếp/gián tiếp- đại trà/ chọn lọc- Hoạch định nguồn hàng TS.An Thị Thanh Nhàn 16 X¸c ®Þnh môc tiªu & CL cña nguån hµng §¸nh gi¸ nguån hµng Lùa chän nguån hµng TËp hîp & ph©n lo¹i nguån hµng • §¸nh gi¸ b»ng ®iÓm sè • X¸c ®Þnh nh÷ng nguån hµng tiÒm n¨ng lín nhÊt • N¨ng lùc marketing: ThÕ lùc, uy tÝn, s¶n phÈm, gi¸ c¶ • N¨ng lùc tµi chÝnh: cung øng liªn tôc & l©u dµi • N¨ng lùc logistics : ph-¬ng tiÖn & thiÕt bÞ • DÞch vô bæ sung Hoạch định nguồn hàng TS.An Thị Thanh Nhàn 17 Tiªu chuÈn Träng sè XÕp lo¹i RÊt kÐm (0) KÐm (1) TB (2) Kh¸ (3) Tèt (4) N¨ng lùc SX 0.2 B A C¹nh tranh gi¸ c¶ 0.2 A B ChÊt l-îng s¶n phÈm 0.3 B A §é tin cËy cung øng 0.2 A/B DÞch vô cung øng 0.1 B A • A = 4*0.2 + 2*0.2 + 4*0.3 + 2*0.2 + 4*0.1 = 3.2 • B = 2*0.2 + 3*0.2 + 3*0.3 + 2*0.2 + 1*0.1 = 2.4 Nguån hµng nµo tèt h¬n? Mô hình đánh giá nguồn hàng TS.An Thị Thanh Nhàn 18 3 Thêi ®iÓm mua hµng ¶nh h-ëng tíi gi¸ c¶, CF vËn chuyÓn, CF dù tr÷ • Mua tøc th× (straight buying) chØ mua khi cã nhu cÇu • Mua tr-íc (forward buying) Cã lîi thÕ khi gi¸ mua cã kh¶ n¨ng t¨ng cao trong t-¬ng lai • Mua ®Çu c¬ (speculative buying) Cã ®éng c¬ & kh¶ n¨ng phong to¶ gi¸ trong t-¬ng lai • Mua phèi hîp (mix buying) Phèi hîp gi÷a mua thêi ®iÓm & mua tr-íc Chính sách thời điểm và quy mô mua TS.An Thị Thanh Nhàn 19 3 Tæng chi phÝ gi¸ trÞ mua & dù tr÷ iii kh iim tmp T d mpF 2 Fm Tæng chi phÝ mua trong c¶ k× kÕ ho¹ch mi L-îng hµng ho¸ mua vµo thêi ®iÓm øng víi gi¸ pi pi Gi¸ mua vµo thêi ®iÓm mua l-îng hµng ho¸ mi kd TØ lÖ chi phÝ ®¶m b¶o dù tr÷ hµng ho¸ Tkh Tæng thêi gian trong c¶ k× kÕ ho¹ch ti Kho¶ng thêi gian ®Çu vµ cuèi k× nhËp l-îng hµng ho¸ mi k TS.An Thị Thanh Nhàn 20 3 §Æt hµng & kÝ hîp ®ång mua hµng Nguån hµng KiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh X¸c ®Þnh NH & X® ph-¬ng thøc mua NhËp hµng vµo c¬ së hËu cÇn Quá trình nghiệp vụ mua hàng TS.An Thị Thanh Nhàn 21 3 X¸c ®Þnh NH & ph-¬ng thøc mua • TriÓn khai c¸c mèi quan hÖ víi nguån hµng ®Ó thùc hiÖn viÖc ®Æt hµng & giao dÞch • X¸c ®Þnh l¹i nguån hµng chi tiÕt cho phï hîp biÕn ®éng thÞ tr-êng • chän nguån phï hîp víi yªu cÇu mua cô thÓ L ù a c h ä n n g u å n h µ n g Quá trình nghiệp vụ mua hàng TS.An Thị Thanh Nhàn 22 3 Xóc tiÕn NH & X® ph-¬ng thøc mua • Mua l¹i th¼ng (rebuy) Khi kh«ng cã vÊn ®Ò g× lín ph¶i ®iÒu chØnh Nguån hµng ®¶m b¶o chÊt l-îng cung øng • Mua l¹i cã ®iÒu chØnh (modified rebuy) ®µm ph¸n l¹i vÒ gi¸, ®iÒu kiÖn giao hµng Qui c¸ch, mÉu m· sp NÕu ko thèng nhÊt ®-îc  t×m nguån hµng míi • Mua míi (new buy) Kinh doanh mÆt hµng míi Nguån hµng míi hÊp dÉn h¬n Nghiªn cøu, ph©n tÝch, lùa chän nguån hµng P h - ¬ n g t h ø c m u a h µ n g Qúa trình nghiệp vụ mua hàng TS.An Thị Thanh Nhàn 23 3 §Æt hµng & kÝ hîp ®ång mua hµng • Mua l¹i th¼ng ChØ cÇn trao ®æi ®¬n ®Æt hµng Nhanh, gän, hiÖu qu¶ Qu¸ tr×nh mua liªn tôc & æn ®Þnh • Mua míi Th-¬ng l-îng, ®µm ph¸n kÝ kÕt hîp ®ång kinh tÕ §Æt hµng thö nghiÖm  so s¸nh víi nguån hµng hiÖn t¹i & rót kinh nghiÖm TS.An Thị Thanh Nhàn 24 3 • Qu¸ tr×nh thùc hiÖn §§H, hîp ®ång mua b¸n • §-a h2 vµo c¸c c¬ së HC (kho, CH) • Giao nhËn h2: chuyÓn giao quyÒn së h÷u TiÕp nhËn sè l-îng KiÓm tra chÊt l-îng Lµm chøng tõ nhËp hµng NhËp hµng vµo c¬ së KD • VËn chuyÓn h2: Ph-¬ng ¸n vËn chuyÓn hîp lÝ Nhanh, ®óng thêi ®iÓm, Chi phÝ thÊp nhÊt • T¹i kho cña nguån hµng • T¹i c¬ së HC cña DNTM • Nguån hµng VC • DNTM tù VC TS.An T ị Thanh Nhàn 25 3 KiÓm tra, theo dâi vµ d¸nh gi¸ ho¹t ®éng mua • tËp hîp d÷ liÖu vÒ t×nh h×nh mua hµng • cung cÊp th«ng tin ®Ó theo dâi, kiÓm so¸t • X¸c ®Þnh chØ tiªu ®¸nh gi¸ • KiÓm tra kÕt qu¶ mua hµng • So s¸nh kÕt qu¶ víi chØ tiªu • Thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh • TiÕp tôc theo dâi c«ng t¸c mua hµng Quá trình mua TS.An Thị Thanh Nhàn 26 3 KiÓm tra & ®¸nh gi¸ h® mua hµng • ChÊt l-îng dvô: ®¶m b¶o ®óng CK giao nhËn hµng ko thiÕu hµng ho¸ b¸n (ABC) ko bÞ h- háng, hao hôt chøng tõ ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c • Chi phÝ hîp lÝ: chi phÝ mua & dù tr÷ h2 • ChØ tiªu kh¸c: th«ng tin & sù hîp t¸c víi nguån hµng tr-êng hîp ngo¹i lÖ cña KH C h Ø ti ª u ® ¸ n h g i¸ Kiểm tra đánh giá h/đ mua hàng TS.An Thị Thanh Nhàn 27