LAB 2.4. CÀI ĐẶT WINDOWS 7 TỰ ĐỘNG (WINDOWS 7 UNATTENDED SETUP)

A. CHUẨN BỊ: Thực hiện trên máy Windows 7 1. Cài đặt Windows Automatic Installation Kit (Windows AIK). 2. Dùng Windows AIK tạo unattended setup answer file. 3. Tạo đĩa DVD cài đặt tự động. B. CẢI ĐẶT TỰ ĐỘNG: Thực hiện trên một máy chưa cài đặt hệ điều hành.

pdf16 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2527 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu LAB 2.4. CÀI ĐẶT WINDOWS 7 TỰ ĐỘNG (WINDOWS 7 UNATTENDED SETUP), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 1/16 LAB 2.4. CÀI ĐẶT WINDOWS 7 TỰ ĐỘNG (WINDOWS 7 UNATTENDED SETUP) I. GIỚI THIỆU Bài lab thực hiện các bước chuẩn bị và tiến hành cài đặt tự động Windows 7 Các bước thực hiện: A. CHUẨN BỊ: Thực hiện trên máy Windows 7 1. Cài đặt Windows Automatic Installation Kit (Windows AIK). 2. Dùng Windows AIK tạo unattended setup answer file. 3. Tạo đĩa DVD cài đặt tự động. B. CẢI ĐẶT TỰ ĐỘNG: Thực hiện trên một máy chưa cài đặt hệ điều hành. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 2/16 II. THỰC HIỆN A. CHUẨN BỊ 1. Cài đặt Windows Automatic Installation Kit (Windows AIK) - Kích hoạt tập tin wAIKx86.msi từ đĩa DVD Windows AIK - Giữ nguyên các phương thức cài đặt mặc định. Æ Hoàn tấtÆ Close - Nạp đĩa DVD source Windows & Copy tập tin INSTALL.WIM từ thư mục Sources của DVD vào C: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 3/16 2. Dùng Windows AIK tạo answer file - Start Æ All Programs Æ Microsoft Windows AIK Æ Windows System Image Manager - Click phải Select aWindows image… Æ Select Windows Image… - Chọn tập tin Install.wim trên C: Æ Open TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 4/16 - Chọn Windows 7 ULTIMATE Æ OK - Yes - Menu File Æ New Answer File… TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 5/16 - Windows 7 ULTIMATE Æ Components Æ x86_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_6.1… - Click phải Æ Add Setting to Pass 1 windowsPE TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 6/16 - Chọn tham số InputLocale Æ Nhập EN-US - Tương tự, chọn các tham số SystemLocale, UILanguage và UserLocale Æ nhập chuỗi EN-US - Chọn tham số UILanguage Æ nhập chuỗi EN-US TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 7/16 - Windows 7 ULTIMATE Æ Components Æ x86_Microsoft-Windows-Setup _6.1.7600… Æ Click phải Æ Add Setting to Pass 1 windowsPE - Chọn tham số WillShowUI Æ Chọn giá trị OnError TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 8/16 - Click phải DiskConfiguration Æ Insert New Disk - Chọn tham số Disk ID Æ Nhập giá trị 0 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 9/16 - Click phải CreatePartitions Æ Insert New CreatePartition - Chọn tham số Order Æ Nhập giá trị 1 - Chọn tham số Size Æ Nhập giá trị 15000 - Chọn tham số Type Æ Chọn Primary TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 10/16 - Click phải ModifyPartitions Æ Insert New ModifyPartition - Chọn tham số Active Æ Chọn true - Chọn tham số Extend Æ Chọn false - Chọn tham số Format Æ Chọn NTFS - Chọn tham số Label Æ Nhập giá trị Windows - Chọn tham số Letter Æ Chọn C - Chọn tham số Order Æ Nhập giá trị 1 - Chọn tham số PartitionID Æ Nhập giá trị 1 - Chọn tham số TypeID Æ Nhập giá trị 1 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 11/16 - Chọn tham số DiskID Æ Nhập giá trị 0 - Chọn tham số PartitionID Æ Nhập giá trị 1 - Chọn tham số AcceptEula Æ Chọn true - Chọn tham số FullName Æ Nhập giá trị Nhat Nghe - Chọn tham số Organization Æ Nhập giá trị Nhat Nghe TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 12/16 - Chọn tham số Key Æ Nhập giá trị xxx-xxx-xxx-xxx-xxx - Chọn tham số WillShowUI Æ Chọn OnError - Chọn tham số DisplayReport Æ Chọn Never TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 13/16 - Windows 7 ULTIMATE Æ Components Æ x86_Microsoft-Windows-Shell-Setup _6.1.7600… Æ Click phải Æ Add Setting to Pass 7 oobeSystem - Click phải LocalAccounts Æ Insert New LocalAccounts TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 14/16 - Chọn tham số DisplayName Æ Nhập giá trị NhatNghe - Chọn tham số Group Æ Nhập giá trị Administrators - Chọn tham số Name Æ Nhập giá trị NhatNghe - Chọn tham số Value Æ Nhập giá trị 123 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 15/16 - Chọn tham số HideEULAPage Æ Chọn true - Chọn tham số HideWirelessSetup Æ Chọn true - Chọn tham số NetworkLocation Æ Chọn Home - Chọn tham số ProtectYourPC Æ Nhập giá trị 3 - Chọn tham số SkipMachineOOBE Æ Chọn true - Chọn tham số SkipUserOOBE Æ Chọn true - Menu File Æ Save Answer File - Lưu tập tin lên đĩa C:\. Chú ý: tên tập tin đặt chính xác là AutoUnattend.XML TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 16/16 3. Tạo đĩa DVD cài đặt tự động. - Dùng một chương trình burn DVD (vd UltraISO) để copy DVD source Windows 7 thành tập tin ISO - Chép tập tin AutoUnattend.XML vào thư mục gốc của đĩa DVD vửa tạo (file ISO) - Burn đĩa DVD từ file ISO. B. CẢI ĐẶT TỰ ĐỘNG - Cấu hình BIOS của máy cần cài đặt boot từ đĩa DVD. - Nạp đĩa DVD có answer file Æ boot máy Æ Quá trình cài đặt tự động thực thi đến khi hoàn tất.