LAB 3.1. CÀI ĐẶT WINDOWS 7 TỰ ĐỘNG QUA MẠNG

Bài lab thực hiện các bước chuẩn bị và tiến hành cài đặt tự động Windows 7 trên hàng loạt máy mục tiêu. Để thực hiện bài lab, cần có 03 máy cùng nối vào 01 switch: - 01 máy Windows Server 2008 R2 đã nâng cấp domain controller - 01 máy Windows 7 - 01 máy mục tiêu chưa cài đặt hệ điều hành. - Cấu hình IP của Windows Server 2008 R2: • Ip Address: 192.168.1.254 • Subnet Mask: 255.255.255.0 • Preferred DNS: 192.168.1.254 Các bước thực hiện: A. CHUẨN BỊ: Thực hiện trên máy Windows 7 1. Cài đặt Windows Automatic Installation Kit (Windows AIK). 2. Dùng Windows AIK tạo unattended setup answer file. 3. Tạo đĩa DVD cài đặt tự động. B. CẤU HÌNH WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES SERVER: Thực hiện trên DC 1. Cài đặt & cấu hình DHCP server 2. Cài đặt Windows Deployment Services server 3. Cấu hình Windows Deployment Services server 4. Cấu hình các image 5. Bổ sung cấu hình install image & cấu hình server C. CÀI ĐẶT TỰ ĐỘNG QUA MẠNG: Thực hiện tại PC mục tiêu

pdf42 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2343 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu LAB 3.1. CÀI ĐẶT WINDOWS 7 TỰ ĐỘNG QUA MẠNG, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 1/42 LAB 3.1. CÀI ĐẶT WINDOWS 7 TỰ ĐỘNG QUA MẠNG I. GIỚI THIỆU Bài lab thực hiện các bước chuẩn bị và tiến hành cài đặt tự động Windows 7 trên hàng loạt máy mục tiêu. Để thực hiện bài lab, cần có 03 máy cùng nối vào 01 switch: - 01 máy Windows Server 2008 R2 đã nâng cấp domain controller - 01 máy Windows 7 - 01 máy mục tiêu chưa cài đặt hệ điều hành. - Cấu hình IP của Windows Server 2008 R2: • Ip Address: 192.168.1.254 • Subnet Mask: 255.255.255.0 • Preferred DNS: 192.168.1.254 Các bước thực hiện: A. CHUẨN BỊ: Thực hiện trên máy Windows 7 1. Cài đặt Windows Automatic Installation Kit (Windows AIK). 2. Dùng Windows AIK tạo unattended setup answer file. 3. Tạo đĩa DVD cài đặt tự động. B. CẤU HÌNH WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES SERVER: Thực hiện trên DC 1. Cài đặt & cấu hình DHCP server 2. Cài đặt Windows Deployment Services server 3. Cấu hình Windows Deployment Services server 4. Cấu hình các image 5. Bổ sung cấu hình install image & cấu hình server C. CÀI ĐẶT TỰ ĐỘNG QUA MẠNG: Thực hiện tại PC mục tiêu TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 2/42 II. THỰC HIỆN A. CHUẨN BỊ: Thực hiện trên PC11 1. Cài đặt Windows Automatic Installation Kit (Windows AIK) - Kích hoạt tập tin wAIKx86.msi từ đĩa DVD Windows AIK - Giữ nguyên các phương thức cài đặt mặc định. Æ Hoàn tấtÆ Close - Nạp đĩa DVD source Windows & Copy tập tin INSTALL.WIM từ thư mục Sources của DVD vào C: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 3/42 2. Dùng Windows AIK tạo answer file - Start Æ All Programs Æ Microsoft Windows AIK Æ Windows System Image Manager - Click phải Select aWindows image… Æ Select Windows Image… - Chọn tập tin Install.wim trên C: Æ Open TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 4/42 - Chọn Windows 7 ULTIMATE Æ OK - Yes - Menu File Æ New Answer File… TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 5/42 - Windows 7 ULTIMATE Æ Components Æ x86_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_6.1… - Click phải Æ Add Setting to Pass 1 windowsPE TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 6/42 - Chọn tham số InputLocale Æ Nhập EN-US - Tương tự, chọn các tham số SystemLocale, UILanguage và UserLocale Æ nhập chuỗi EN-US - Chọn tham số UILanguage Æ nhập chuỗi EN-US TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 7/42 - Windows 7 ULTIMATE Æ Components Æ x86_Microsoft-Windows-Setup _6.1.7600… Æ Click phải Æ Add Setting to Pass 1 windowsPE - Chọn tham số WillShowUI Æ Chọn giá trị OnError TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 8/42 - Click phải DiskConfiguration Æ Insert New Disk - Chọn tham số Disk ID Æ Nhập giá trị 0 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 9/42 - Click phải CreatePartitions Æ Insert New CreatePartition - Chọn tham số Order Æ Nhập giá trị 1 - Chọn tham số Size Æ Nhập giá trị 15000 - Chọn tham số Type Æ Chọn Primary TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 10/42 - Click phải ModifyPartitions Æ Insert New ModifyPartition - Chọn tham số Active Æ Chọn true - Chọn tham số Extend Æ Chọn false - Chọn tham số Format Æ Chọn NTFS - Chọn tham số Label Æ Nhập giá trị Windows - Chọn tham số Letter Æ Chọn C - Chọn tham số Order Æ Nhập giá trị 1 - Chọn tham số PartitionID Æ Nhập giá trị 1 - Chọn tham số TypeID Æ Nhập giá trị 1 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 11/42 - Chọn tham số DiskID Æ Nhập giá trị 0 - Chọn tham số PartitionID Æ Nhập giá trị 1 - Chọn tham số AcceptEula Æ Chọn true - Chọn tham số FullName Æ Nhập giá trị Nhat Nghe - Chọn tham số Organization Æ Nhập giá trị Nhat Nghe TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 12/42 - Chọn tham số Key Æ Nhập giá trị xxx-xxx-xxx-xxx-xxx - Chọn tham số WillShowUI Æ Chọn OnError - Chọn tham số DisplayReport Æ Chọn Never TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 13/42 - Windows 7 ULTIMATE Æ Components Æ x86_Microsoft-Windows-Shell-Setup _6.1.7600… Æ Click phải Æ Add Setting to Pass 7 oobeSystem - Click phải LocalAccounts Æ Insert New LocalAccounts TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 14/42 - Chọn tham số DisplayName Æ Nhập giá trị NhatNghe - Chọn tham số Group Æ Nhập giá trị Administrators - Chọn tham số Name Æ Nhập giá trị NhatNghe - Chọn tham số Value Æ Nhập giá trị 123 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 15/42 - Chọn tham số HideEULAPage Æ Chọn true - Chọn tham số HideWirelessSetup Æ Chọn true - Chọn tham số NetworkLocation Æ Chọn Home - Chọn tham số ProtectYourPC Æ Nhập giá trị 3 - Chọn tham số SkipMachineOOBE Æ Chọn true - Chọn tham số SkipUserOOBE Æ Chọn true - - Windows 7 ULTIMATE Æ Components Æ chọn x86_Microsoft-Windows-Shell-Setup _6.1.7600… TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 16/42 - Chọn tham số Filename Æ Nhập chuỗi Install.wim - Chọn tham số ImageGroup Æ Nhập chuỗi ImageGroup1 - Chọn tham số ImageName Æ Nhập chuỗi Windows 7 ULTIMATE - Chọn tham số DiskID Æ Nhập giá trị 0 - Chọn tham số PartitionID Æ Nhập giá trị 1 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 17/42 - Chọn tham số Domain Æ Nhập chuỗi NhatNghe.Local - Chọn tham số Password Æ Nhập chuỗi P@ssword - Chọn tham số Username Æ Nhập chuỗi Administrator - Menu File Æ Save Answer File - Lưu tập tin lên đĩa C:\ Unattend.XML TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 18/42 B. CẤU HÌNH WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES SERVER: Thực hiện trên DC 1. Cài đặt & cấu hình DHCP server - Start Æ Administrative Tools Æ Server Manager - Click phải Roles Æ Add Role - Next TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 19/42 - Chọn DHCP Server Æ Next - Next TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 20/42 - Next - Bảo đảm giá trị Parent domain: NhatNghe.Local và Preferred DNS server…: 192.168.1.254 Æ Next TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 21/42 - Next - Add TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 22/42 - Nhập các giá trị như hình minh hoạ Æ OK - Next TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 23/42 - Chọn Disable DHCPv6 stateless mode for this server Æ Next - Next TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 24/42 - Install - Hoàn tất Æ Close TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 25/42 2. Cài đặt Windows Deployment Services server - Server Manager Æ Click phải Roles Æ Add Role - Chọn Windows Deployment Services Æ Next - Next TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 26/42 - Next - Install TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 27/42 - Hoàn tất Æ Close 3. Cấu hình Windows Deployment Services server - Start Æ Administrative Tools Æ Windows Deployment Services - Click phải FQDN của server Æ Configure Server TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 28/42 - Next - Next TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 29/42 - Yes - Chọn Do not listen on port 67 và Configure DHCP option 60 to “PXEClient” Æ Next - Chọn Respond to all client computers (known and unknown) Æ Next TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 30/42 - Bỏ chọn Add images to the server now Æ Finish 4. Cấu hình các image - Nạp đĩa DVD source Windows 7 - Console Windows Deployment Services Æ Click phải Boot Images Æ Add Boot Image… TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 31/42 - Browse - Browse đến thư mục DVD source source Windows 7 \ Sources Æ chọn tập tin boot.wim Æ Open TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 32/42 - Next - Next TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 33/42 - Next TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 34/42 - Finish - Console Windows Deployment Services Æ Click phải Install Images Æ Add Install Image… - Bảo đảm Image group name là ImageGroup1 Æ Next TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 35/42 - Browse - Browse đến thư mục DVD source source Windows 7 \ Sources Æ chọn tập tin install.wim Æ Open TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 36/42 - Next - Chỉ giữ lại dấu chọn Windows 7 ULTIMATE - Bảo đảm có dấu chọn “Use the default name…” Æ Next TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 37/42 - Next TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 38/42 - Finish 5. Bổ sung cấu hình install image & cấu hình server - Copy tập tin UnAttend.XML từ PC Windows 7 vào C:\RemoteInstall\WDSClientUnaatend - Console Windows Deployment Services Æ Click phải image Windows 7 ULTIMATE Æ Properties TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 39/42 - Tab General Æ Đánh dấu chọn “Allow image to install in unattended mode” Æ Select File… - Browse - Browse đến C:\RemoteInstall\WDSClientUnaatend Æ chọn tập tin UnAttend.XML Æ Open TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 40/42 - OK 2 lần - Click phải FQDN của server Æ Properties - Tab Boot Æ đánh dấu chọn 2 mục Always continue the PXE boot (Known clients & Unknown clients) TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 41/42 - Đánh dấu chọn Enable unattended installation Æ khung x86 architecture Æ Browse - Browse đến C:\RemoteInstall\WDSClientUnaatend Æ chọn tập tin UnAttend.XML Æ Open - OK TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com Trang 42/42 C. CÀI ĐẶT TỰ ĐỘNG QUA MẠNG: Thực hiện tại PC cần cài đặt - Cấu hình BIOS của PC cần cài đặt: boot từ card mạng - Æ Boot Æ Quá trình cài đặt tự động diễn ra đến khi hoàn tất.
Tài liệu liên quan