Lập trình Web bằng Visual Basic

Visual Basic, con đường nhanh nhất và đơn giản nhất để tạo những ứng dụng cho Microsoft Windows. Bất kể bạn là một nhà chuyên nghiệp hay là một người mới lập trình Windows, Visual Basic cung cấp cho bạn một tập hợp các công cụ hoàn chỉnh để nhanh chóng phát triển các ứng dụng. Vậy Visual Basic là gì ? Thành phần “Visual” nói đến các phương thức dùng để tạo giao diện đồ họa người sử dụng (GUI). Thay vì viết những dòng mã để mô tả sự xuất hiện và vị trí của những thành phần giao diện, ta chỉ cần thêm vào những đối tượng đã được định nghĩa trước ở vị trí nào đó trên màn hình. Thành phần “Basic” nói đến ngôn ngữ “BASIC” (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code) một ngôn ngữ được dùng bởi nhiều nhà lập trình hơn bất cứ một ngôn ngữ nào khác trong lịch sử máy tính. Visual Basic được phát triển dần dần dựa trên ngôn ngữ BASIC, và bây giờ chứa đựng hàng trăm điều lệnh, hàm, và từ khóa… có quan hệ trực tiếp với giao diện đồ họa của Windows. Ngôn ngữ lập trình Visual Basic không chỉ là Visual Basic. Hệ thống lập trình Visual Basic, những ứng dụng bao gồm Microsoft Excel, Microsoft Access, và nhiều ứng dụng Windows khác đều dùng cùng một ngôn ngữ.

pdf232 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 2393 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập trình Web bằng Visual Basic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Laäp Trình Web Vôùi Visual Basic Trang 1 PHAÀN I : CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT VEÀ NGOÂN NGÖÕ VISUAL BASIC I. Tìm hieåu ngoân ngöõ laäp trình Visual Basic 1. Toång quan veà ngoân ngöõ laäp trình Visual Basic Visual Basic, con ñöôøng nhanh nhaát vaø ñôn giaûn nhaát ñeå taïo nhöõng öùng duïng cho Microsoft Windows. Baát keå baïn laø moät nhaø chuyeân nghieäp hay laø moät ngöôøi môùi laäp trình Windows, Visual Basic cung caáp cho baïn moät taäp hôïp caùc coâng cuï hoaøn chænh ñeå nhanh choùng phaùt trieån caùc öùng duïng. Vaäy Visual Basic laø gì ? Thaønh phaàn “Visual” noùi ñeán caùc phöông thöùc duøng ñeå taïo giao dieän ñoà hoïa ngöôøi söû duïng (GUI). Thay vì vieát nhöõng doøng maõ ñeå moâ taû söï xuaát hieän vaø vò trí cuûa nhöõng thaønh phaàn giao dieän, ta chæ caàn theâm vaøo nhöõng ñoái töôïng ñaõ ñöôïc ñònh nghóa tröôùc ôû vò trí naøo ñoù treân maøn hình. Thaønh phaàn “Basic” noùi ñeán ngoân ngöõ “BASIC” (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code) moät ngoân ngöõ ñöôïc duøng bôûi nhieàu nhaø laäp trình hôn baát cöù moät ngoân ngöõ naøo khaùc trong lòch söû maùy tính. Visual Basic ñöôïc phaùt trieån daàn daàn döïa treân ngoân ngöõ BASIC, vaø baây giôø chöùa ñöïng haøng traêm ñieàu leänh, haøm, vaø töø khoùa… coù quan heä tröïc tieáp vôùi giao dieän ñoà hoïa cuûa Windows. Ngoân ngöõ laäp trình Visual Basic khoâng chæ laø Visual Basic. Heä thoáng laäp trình Visual Basic, nhöõng öùng duïng bao goàm Microsoft Excel, Microsoft Access, vaø nhieàu öùng duïng Windows khaùc ñeàu duøng cuøng moät ngoân ngöõ. Maëc duø muïc ñích cuûa chuùng ta laø taïo ra nhöõng öùng duïng nhoû cho baûn thaân hay moät nhoùm, moät heä thoáng caùc coâng ty lôùn, hoaëc thaäm chí phaân phoái nhöõng öùng duïng ra toaøn caàu qua Internet. Visual Basic laø cung cuï maø baïn caàn. • Nhöõng chöùc naêng truy xuaát döõ lieäu cho pheùp ta taïo ra nhöõng cô sôû döõ lieäu, nhöõng öùng duïng front-end, vaø nhöõng thaønh phaàn phaïm vi server-side cho haàu heát caùc daïng thöùc cô sôû döõ lieäu phoå bieán, bao goàm Microsoft SQL Server vaø nhöõng cô sôû döõ lieäu möùc enterprise khaùc. • Nhöõng kyõ thuaät ActiveX cho pheùp ta duøng nhöõng chöùc naêng ñöôïc cung caáp töø nhöõng öùng duïng khaùc, nhö laø chöông trình xöû lyù vaên baûn Microsoft Word, baûng tính Microsoft Excel vaø nhöõng öùng duïng Windows khaùc. • Khaû naêng Internet laøm cho noù deã daøng cung caáp cho vieäc theâm vaøo nhöõng taøi lieäu vaø öùng duïng qua Internet hoaëc intranet töø beân trong öùng duïng cuûa baïn, hoaëc taïo nhöõng öùng duïng Internet server. • Öùng duïng cuûa baïn keát thuùc laø moät file .exe thaät söï. Noù duøng moät maùy aûo Visual Basic ñeå baïn töï do phaân phoái öùng duïng. Trang 2 2. Caáu truùc cuûa moät öùng duïng Visual Basic Moät öùng duïng thaät ra laø moät taäp hôïp caùc chæ daãn tröïc tieáp ñeán maùy tính ñeå thi haønh moät hay nhieàu taùc vuï. Caáu truùc cuûa moät öùng duïng laø phöông phaùp trong ñoù caùc chæ daãn ñöôïc toå chöùc, ñoù laø nôi chæ daãn ñöôïc löu giöõ vaø thi haønh nhöõng chæ daãn trong moät trình töï nhaát ñònh. Vì moät öùng duïng Visual Basic, treân cô baûn laø nhöõng ñoái töôïng, caáu truùc maõ ñoùng ñeå töôïng tröng cho nhöõng moâ hình vaät lyù treân maøn hình. Baèng vieäc ñònh nghóa, nhöõng ñoái töôïng chöùa maõ vaø döõ lieäu. Form, caùi maø chuùng ta nhìn thaáy treân maøn hình laø töôïng tröng cho nhöõng thuoäc tính, quy ñònh caùch xuaát hieän vaø caùch cö xöû. Cho moãi form trong moät öùng duïng, coù moät quan heä module form (vôùi teân file môû roäng laø .frm) duøng ñeå chöùa ñöïng maõ cuûa noù. Moãi module chöùa nhöõng thuû tuïc söï kieän – nhöõng ñoaïn maõ, nôi ñaët nhöõng chæ daãn, caùi seõ ñöôïc thi haønh trong vieäc ñaùp öùng nhöõng söï kieän chæ ñònh. Form coù theå chöùa nhöõng ñieàu khieån. Töông öùng vôùi moãi ñieàu khieån treân form, coù moät taäp hôïp nhöõng thuû tuïc söï kieän trong module form ñoù. Maõ khoâng chæ quan heä vôùi moät form chæ ñònh hay ñieàu khieån coù theå ñöôïc ñaët trong moät loaïi module khaùc, moät module chuaån (.BAS). Moät thuû tuïc ñöôïc duøng ñeå ñaùp öùng nhöõng söï kieän trong nhöõng ñoái töôïng khaùc nhau phaûi ñöôïc ñaët trong cuøng moät chuaån, thay vì taïo nhöõng baûn sao maõ trong nhöõng thuû tuïc söï kieän cho moãi ñoái töôïng. Moät lôùp module (.cls) ñöôïc duøng ñeå taïo nhöõng ñoái töôïng, caùi maø coù theå ñöôïc goïi töø nhöõng thuû tuïc beân trong öùng duïng cuûa baïn. Trong khi moät module chuaån chæ chöùa maõ, moät lôùp module chöùa ñöïng caû maõ vaø döõ lieäu. Ta coù theå nghó noù nhö moät ñieàu khieån. 3. Chuùng ta coù theå laøm gì vôùi Visual Basic Taïo giao dieän ngöôøi söû duïng Giao dieän ngöôøi söû duïng coù leõ laø thaønh phaàn quan troïng nhaát cuûa moät öùng duïng. Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng, giao dieän chính laø öùng duïng ; hoï khoâng caàn chuù yù ñeán thaønh phaàn maõ thöïc thi beân döôùi. ÖÙng duïng cuûa chuùng ta coù theå phoå bieán ñöôïc hay khoâng phuï thuoäc vaøo giao dieän. Söû duïng nhöõng ñieàu khieån chuaån cuûa Visual Basic Ta duøng nhöõng ñieàu khieån ñeå laáy thoâng tin maø ngöôøi söû duïng nhaäp vaøo, vaø ñeå hieån thò keát xuaát. Nhöõng ñieàu khieån maø ta coù theå duøng trong öùng duïng bao goàm hoäp vaên baûn, nuùt leänh, vaø hoäp danh saùch,…. Nhöõng ñieàu khieån khaùc cho ta truy xuaát nhöõng öùng duïng khaùc, xöû lyù döõ lieäu cuûa noù nhö laø moät thaønh phaàn maõ trong öùng duïng cuûa baïn. Laäp trình vôùi nhöõng ñoái töôïng. Nhöõng ñoái töôïng laø thaønh phaàn chuû yeáu ñeå laäp tình Visual Basic. Nhöõng ñoái töôïng coù theå laø form, nhöõng ñieàu khieån hay cô sôû döõ lieäu. Laäp Trình Web Vôùi Visual Basic Trang 3 Laäp trình vôùi phaàn hôïp thaønh Chuùng ta ñoâi khi caàn söû duïng khaû naêng tính toaùn cuûa Microsoft Excel trong öùng duïng Visual Basic, hay ñònh daïng moät taøi lieäu söû duïng thanh coâng cuï ñònh daïng cuûa Microsoft Word, hoaëc löu tröõ vaø xöû lyù döõ lieäu duøng Microsoft Jet… Taát caû nhöõng ñieàu naøy coù theå thöïc hieän ñöôïc baèng caùch xaây döïng nhöõng öùng duïng cuûa chuùng ta söû duïng nhöõng thaønh phaàn ActiveX. Theâm vaøo ñoù, Visual Basic coù theå giuùp chuùng ta taïo ra nhöõng ñieàu khieån ActiveX rieâng. Ñaùp öùng nhöõng söï kieän chuoät vaø baøn phím Nhöõng öùng duïng Visual Basic coù theå ñaùp öùng moät löôïng lôùn söï kieän chuoät vaø baøn phím. Ví duï form, hoäp aûnh, vaø nhöõng ñieàu khieån aûnh coù theå phaùt hieän vò trí con troû chuoät, coù theå quyeát ñònh phím traùi hay phím phaûi ñöôïc nhaán, vaø coù theå ñaùp öùng nhöõng toå hôïp cuûa phím chuoät vôùi phím Shift, Ctrl, hay Alt. Söû duïng nhöõng ñieàu khieån phím, ta coù theå laäp trình nhöõng ñieàu khieån vaø form ñeå ñaùp öùng caùc haønh ñoäng phím hoaëc phieân dòch vaø xöû lyù maõ Ascii cuûa kyù töï. Theâm vaøo ñoù, nhöõng öùng duïng Visual Basic coù theå hoã trôï söï kieän reâ vaø thaû cuõng nhö tính naêng reâ vaø thaû OLE. Laøm vieäc vôùi vaên baûn vaø ñoà hoïa. Visual Basic cung caáp khaû naêng ñoà hoïa vaø vaên baûn phöùc taïp trong öùng duïng. Nhöõng thuoäc tính vaên baûn coù theå giuùp ta nhaán maïnh caùc khaùi nieäm quan troïng vaø caùc chi tieát caàn quan taâm. Theâm vaøo ñoù, Visual Basic cung caáp khaû naêng ñoà hoïa cho pheùp ta linh ñoäng trong thieát keá, bao haøm caùc hình aûnh ñoäng baèng caùch hieån thò moät loaït caùc hình aûnh lieân tieáp nhau. Gôõ roái maõ vaø quaûn lyù loãi Ñoâi khi coù nhöõng loãi xaûy ra beân trong maõ cuûa öùng duïng. Nhöõng loãi nghieâm troïng coù theå laø nguyeân nhaân moät öùng duïng khoâng ñaùp öùng leänh, thoâng thöôøng yeâu caàu ngöôøi söû duïng khôûi ñoäng laïi öùng duïng, vaø khoâng löu laïi nhöõng gì ta ñaõ laøm. Quaù trình tìm ra vaø söûa loãi goïi laø gôõ roái. Visual Basic cung caáp nhieàu coâng cuï giuùp chuùng ta phaân tích öùng duïng laøm vieäc nhö theá naøo. Nhöõng coâng cuï gôõ roái ñaët bieät höõu ích trong vieäc tìm ra nguoàn goác loãi, nhöng chuùng ta cuõng coù theå duøng nhöõng coâng cuï naøy ñeå kieåm tra chöông trình hoaëc tìm hieåu nhöõng öùng duïng khaùc nhau laøm vieäc nhö theá naøo. Xöû lyù oå ñóa, thö muïc vaø file Khi laäp trình trong Windows, noù raát quan troïng ñeå coù khaû naêng theâm, di chuyeån, taïo môùi hoaëc xoùa nhöõng thö muïc vaø file, laáy thoâng tin veà vaø xöû lyù oå ñóa. Visual Basic cho pheùp chuùng ta xöû lyù oå ñóa, thö muïc vaø file baèng hai phöông phaùp : qua nhöõng phöông htöùc cuõ nhö laø ñieàu leänh Open, Write#, vaø qua moät taäp hôïp caùc coâng cuï môùi nhö FSO (File System Object) Trang 4 Thieát keá cho vieäc thi haønh vaø tính töông thích Visual Basic chia xeû haàu heát nhöõng tính naêng ngoân ngöõ trong Visual Basic cho nhöõng öùng duïng, bao goàm trong Microsoft Office vaø nhieàu öùng duïng khaùc. Visual Basic, VBScript, moät ngoân ngöõ script Internet, ñeàu laø taäp hôïp con cuûa ngoân ngöõ Visual Basic. Phaân phoái nhöõng öùng duïng Sau khi taïo moät öùng duïng Visual Basic, ta coù theå töï do phaân phoái baát kyø öùng duïng naøo ñaõ taïo baèng Visual Basic ñeán baát cöù ai duøng Microsoft Windows. Ta coù theå phaân phoái öùng duïng treân ñóa, treân CD, qua maïng, treân intranet hoaëc Internet. 4. Toùm taét ngoân ngöõ 4.1. Bieán Bieán ñöôïc duøng ñeå löu taïm thôøi caùc giaù trò tính toaùn trong quaù trình xöû lyù chöông trình. Caùch khai baùo bieán Visual Basic duøng caùch khai baùo bieán trong chöông trình nhö sau : Dim As Ta cuõng coù theå khoâng caàn khai baùo kieåu bieán (töùc boû meänh ñeà As phía sau), trong tröôøng hôïp naøy, bieán coù theå ñöôïc duøng ñeå löu giöõ moät giaù trò baát kyø. Quy taéc ñaët teân bieán Teân bieán coù chieàu daøi toái ña 255 kyù töï. Phaûi baét ñaàu baèng moät chöõ caùi. Khoâng ñaët caùc khoaûng troáng vaø caùc kyù hieäu (+ - * /…) trong teân bieán. Khoâng ñöôïc truøng vôùi töø khoùa cuûa ngoân ngöõ. Traùnh ñaët teân truøng nhau. Phaïm vi söû duïng bieán Phaïm vi söû duïng bieán tuøy thuoäc caùch ta khai baùo vaø choã ta ñaët doøng leänh khai baùo bieán. Neáu ta khai baùo trong phaàn General, bieán coù theå ñöôïc duøng ôû baát kyø ñoaïn leänh naøo trong from vaø cuõng chæ maát ñi khi from ñöôïc giaûi phoùng khoûi boä nhôù. Neáu ta khai baùo bieán trong phaàn vieát leänh cho moät söï kieän cuûa moät ñoái töôïng (töùc khai baùo giöõa hai doøng Sub vaø End Sub cuûa maõ leänh ñoù) thì bieán chæ toàn taïi vaø duøng ñöôïc trong phaïm vi hai doøng Sub vaø End Sub ñoù maø thoâi. Bieán nhö vaäy goïi laø bieán rieâng hay bieán noäi boä. Neáu ta duøng töø khoùa Public thay cho Dim ñeå khai baùo bieán , bieán seõ toàn taïi trong suoát thôøi gian thöïc hieän chöông trình vaø coù theå duøng ñöôïc trong baát cöù ñoaïn leänh naøo cuûa chöông trình. Bieán nhö vaäy goïi laø bieán chung hay bieán toaøn cuïc. Laäp Trình Web Vôùi Visual Basic Trang 5 4.2. Caùc kieåu döõ lieäu trong Visual Basic Teân kieåu Kích thöôùc Khoaûng gía trò Byte 1 byte 0 ñeán 255 (töùc coù theå gaùn cho bieán caùc giaù trò nhoû nhaát laø 0 vaø lôùn nhaát laø 255) Integer 2 byte -32768 ñeán 32767 Long 4 byte -2.147.483.648 ñeán 2.147.483.647 Single 4 byte -3,402823E38 ñeán –1,401298E-45 (caùc gía trò aâm) 1,401298E-45 ñeán 3,402823E38 (caùc gía trò döông) Double 8 byte -1,79769E308 ñeán –4,94065E-324 (giaù trò aâm) 4,94065E-324 ñeán 1,79769E308 (giaù trò döông) Currency 8 byte -922337203685477,5808 ñeán 922337203685477,5807 Boolean 2 byte True tôùi False Date 2 byte 1 thaùng 1 naêm 100 ñeán 31 thaùng 12 naêm 9999 ; Thôøi gian töø 0:00:00 ñeán 23:59:59: String 1 byte cho coù theå leân ñeán 231 kyù töï moãi kyù töï Variant 16 byte + Null, Error, baát kyø kieåu soá naøo coù giaù trò trong khoaûng 1 byte cho Double hay baát kyø noäi dung text naøo moãi kyù töï Kyù hieäu Exx phía sau soá coù nghóa laø nhaân vôùi 10xx. • Kieåu soá nguyeân döông (khoâng chaáp nhaän soá aâm) goàm kieåu Byte. • Kieåu soá nguyeân (chaáp nhaän caû soá aâm nhöng khoâng chaáp nhaän phaàn leû thaäp phaân) goàm caùc kieåu :Integer, Long. • Kieåu soá thöïc goàm Single, Double, Currency. • Kieåu Boolean goïi laø kieåu luaän lyù, noù chæ chaáp nhaän hai giaù trò True laø ñuùng vaø False laø sai. • Kieåu String duøng ñeå chöùa caùc giaù trò chuoãi. Moät chuoãi kyù töï coù theå coù nhieàu kyù töï. Khi vieát moät giaù trò chuoãi, ta phaûi bao hai ñaàu noù baèng daáu nhaùy keùp. Trang 6 • Kieåu ngaøy thaùng (Date) ñeå chöùa giaù trò thôøi gian. Khi vieát moät giaù trò kieåu Date, ta coù theå vieát theo baát cöù kieåu ghi giôø naøo bao hai ñaàu baèng daáu #. 4.3. Caùc toaùn töû trong Visual Basic 4.3.1. Caùc toaùn töû tính toaùn Toaùn töû YÙ nghóa Ví duï + Coäng hai soá haïng vôùi nhau X =Y + 1 coù theå duøng ñeå coäng hai chuoãi st= “Visual” + “Basic” - Tröø hai soá haïng X = Y - 1 * Nhaân hai soá haïng X = Y * 1 / Chia, traû veà kieåu soá thöïc Y = 1 / 2 \ Chia laáy nguyeân X = 3 \ 2 ‘X seõ nhaän giaù trò 1 Mod Chia laáy dö X = 7 Mod 4 ‘X seõ nhaän giaù trò 3 ^ Laáy luõy thöøa X = Y ^ 3 4.3.2. Caùc toaùn töû so saùnh Toaùn töû YÙ nghóa > So saùnh xem soá thöù nhaát coù lôùn hôn soá thöù hai khoâng. < So saùnh xem soá thöù nhaát coù nhoû hôn soá thöù hai khoâng. = So saùnh xem soá thöù nhaát coù baèng soá thöù hai khoâng. So saùnh xem soá thöù nhaát coù khaùc hôn soá thöù hai khoâng. >= So saùnh xem soá thöù nhaát coù lôùn hôn hay baèng soá thöù hai khoâng. <= So saùnh xem soá thöù nhaát coù nhoû hôn hay baèng soá thöù hai khoâng. 4.3.3. Caùc toaùn töû luaän lyù Toaùn töû YÙ nghóa And Traû veà True neáu caû hai soá haïng ñeàu laø True, traû veà False neáu moät trong hai soá haïng laø False. Or Traû veà True neáu moät trong hai soá haïng laø True, traû veà False neáu caû hai soá haïng laø False. Not Traû veà True neáu soá haïng laø False, False neáu soá haïng laø True. 4.4. Caáu truùc tuyeån vaø caáu truùc laëp 4.4.1. Caáu truùc tuyeån Caáu truùc tuyeån If Cuù phaùp 1 : Laäp Trình Web Vôùi Visual Basic Trang 7 If Then … ‘Neáu bieåu thöùc luaän lyù treân laø True … ‘thì thöïc hieän ñoaïn leänh naøy End If Cuù phaùp 2 : If Then … ‘Neáu bieåu thöùc luaän lyù treân laø True … ‘thì thöïc hieän ñoaïn leänh naøy Else … ‘Ngöôïc laïi neáu bieåu thöùc luaän lyù laø False … ‘thì thöïc hieän ñoaïn leänh naøy. End If Caáu truùc tuyeån Select Case Cuù phaùp : Select Case ‘xeùt bieán hay bieåu thöùc naøy Case ‘Neáu bieán hay bieåu thöùc baèng caùc giaù trò naøy ‘thì thöïc hieän ñoaïn leänh naøy … Case … ‘coù theå coù nhieàu Case cho caùc ñieàu kieän caàn xeùt. [ Case Else ‘Neáu bieán hay bieåu thöùc khoâng baèng caùc giaù trò cuûa caùc Case beân treân ] ‘thì thöïc hieän phaàn leänh naøy … End Select 4.4.2. Caùc caáu truùc laëp Caáu truùc Do…Loop Cuù phaùp 1 : Do While ‘trong khi bieåu thöùc ñieàu kieän ñuùng ‘thì thöïc hieän caùc caâu leänh naøy Loop ‘Quay trôû veà doøng Do While ñeå kieåm tra laïi Trang 8 Cuù phaùp 2 : Do ‘thöïc hieän ‘caùc caâu leänh naøy Loop Until ‘cho ñeán khi ñieàu kieän ñuùng Cuù phaùp naøy khaùc cuù phaùp 1 ôû choã : trong cuù phaùp 1 ñieàu kieän ñöôïc xeùt tröôùc khi thöïc hieän caùc caâu leänh, cuù phaùp 2 ñieàu kieän ñöôïc xeùt sau khi thöïc hieän caùc caâu leänh. Caáu truùc For…Next Cuù phaùp : For bieán = giaù trò ñaàu To giaù trò cuoái [Step khoaûng taêng] Next bieán 4.5. Thuû tuïc Caùch ñònh nghóa thuû tuïc Moät thuû tuïc tröôùc khi muoán söû duïng noù phaûi ñònh nghóa noù. Duøng töø khoùa Sub ñeå khai baùo thuû tuïc nhö theá naøy. Private/Pulic Sub … End Sub ‘Choã keát thuùc thuû tuïc. Neáu ta khai baùo baèng töø khoùa Public, thuû tuïc coù theå ñöôïc goïi ñeå söû duïng trong baát kyø form naøo trong chöông trình. Neáu ta khai baùo baèng töø khoùa Private, thuû tuïc chæ coù theå duøng ñöôïc trong form coù chöùa noù maø thoâi Thuû tuïc coù truyeàn tham soá Khi moät thuû tuïc ñöôïc goïi maø coù truyeàn theâm moät soá giaù trò vaøo, caùc giaù trò naøy ñöôïc goïi laø caùc tham soá cuûa thuû tuïc ñoù. Ñeå laøm ñieàu naøy, khi khai baùo thuû tuïc ta caàn ghi theâm noù seõ nhaän bao nhieâu tham soá baèng cuù phaùp nhö sau : Private/Public Sub ( As ,…) Laäp Trình Web Vôùi Visual Basic Trang 9 II. Nhöõng öùng duïng Internet Visual Basic 1. Caùc khaùi nieäm veà öùng duïng Internet 1.1. ÖÙng duïng Internet laø gì ? Moät öùng duïng Internet laø moät öùng duïng töông taùc, moät öùng duïng ñaõ ñöôïc dòch coù theå truy xuaát qua Internet. Öùng duïng Internet coù theå thi haønh nhöõng coâng vieäc phöùc taïp treân caû client hay treân server. Trong moät öùng duïng Internet server – based, noù duøng giao thöùc Internet HTTP ñeå laáy laïi nhöõng yeâu caàu töø moät client, ñaëc bieät laø moät Web browser, xöû lyù maõ keát hôïp vôùi noù, vaø göûi traû döõ lieäu veà cho browser. Trong laäp trình Internet Visual Basic, ta coù theå theâm noäi dung ñoäng vaøo nhöõng trang Web deã daøng. Öùng duïng Internet Visual Basic lieân keát maõ Visual Basic ñeán moät hoaëc nhieàu trang HTML vaø quaûn lyù söï kieän phaùt sinh trong nhöõng trang naøy bôûi vieäc töông taùc vôùi chöông trình treân caû client hay treân server. Giao tieáp vôùi ngöôøi duøng trong moät öùng duïng Internet Visual Basic coù theå laø moät chuoãi caùc trang HTML(Hyper Text Markup Language), hay laø moät söï troän laãn cuûa trang HTML vaø Visual Basic form. Tuy nhieân, vôùi loaïi giao dieän naøo thì öùng duïng cuõng quaûn lyù söï kieän, goïi nhöõng phöông thöùc, thieát laäp vaø laáy laïi nhöõng thuoäc tính cô baûn treân nhöõng thaønh phaàn trong trang HTML ñoù. 1.2. Nhöõng moâ hình ñoái töôïng Internet Chuùng ta chæ duøng khaùi nieäm laäp trình höôùng ñoái töôïng trong öùng duïng Internet Visual Basic chæ khi chuùng ta laøm trong öùng duïng Visual Basic form–based. Trong öùng duïng Internet Visual Basic, chuùng ta duøng moâ hình ñoái töôïng quan heä ñeå truy xuaát vaø xöû lyù thoâng tin vaø nhöõng ñieàu khieån treân trang HTML. Coù hai loaïi öùng duïng Internet Visual Basic : öùng duïng IIS vaø öùng duïng DHTML. Trong ñoù öùng duïng IIS (Internet Information Server), ta duøng moâ hình ñoái töôïng Active Server Pages (ASP) ñeå laáy laïi thoâng tin töø ngöôøi söû duïng, göûi thoâng tin ñeán browse, vaø löu laïi thoâng tin veà phieân laøm vieäc hieän taïi. Trong öùng duïng DHTML, ta duøng moâ hình ñoái töôïng Dynamic HTML (DHTML) ñeå xöû lyù nhöõng thaønh phaàn treân moät trang HTML. 1.3. Lòch söû phaùt trieån treân Internet Trang 10 Noäi dung tónh ÖÙng duïng ñaàu tieân treân Internet laø nhöõng trang tónh, noù göûi noäi dung noù ñeán browser vaø khoâng töï phaûn öùng vôùi baát kyø haønh ñoäng naøo maø ngöôøi söû duïng ñaõ thi haønh. Maëc duø moâ hình trình baøy vôùi ngöôøi söû duïng nhöõng trang thoâng tin ñaõ ñöôïc format nhöng söï töông taùc ñoù laø coù giôùi haïn giöõa ngöôøi söû duïng vaø Web server. Nhöõng trang tónh naøy phaûi ñöôïc hieäu chænh baèng tay ñeå caäp nhaät nhöõng noäi dung cuûa noù. Trình baøy noäi dung ñoäng baèng caùch laäp trình Gateway Söï phaùt trieån cuûa nhöõng giao tieáp Gateway nhö laø Common Gateway Interface (CGI), öùng duïng Internet Server Programming Interface (ISAPI), vaø nhöõng caùi khaùc cho pheùp ngöôøi söû duïng theâm vaøo nhöõng noäi dung ñoäng cho Web. Vôùi noäi dung ñoäng, moät browser coù theå göûi moät yeâu caàu cho vieäc tìm kieám thoâng tin. Server, thay vì traû veà moät trang tónh, noù chaïy moät script hay moät öùng duïng vaø traû veà trang HTML ñaõ ñöôïc caäp nhaät vaø thoâng tin chính xaùc. Ñieàu baát thuaän lôïi cuûa chöông trình Gateway laø khoù taïo vaø thay ñoåi noù. Laäp Trình Web Vôùi Visual Basic Trang 11 Scripting S
Tài liệu liên quan