Liên kết gen và hoán vị gen

1 - Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT GEN: Liên kết gen có ý nghĩa gì trong trong lí luận và thực tiễn? -Duy trì sự ổn định của loài. Hạn chế BDTH. -Nhiều gen tốt được tập hợp và lưu trữ trên 1 NST. - Đảm bảo sự di truyền bền vững của nhóm gen quí, có ý nghĩa to lớn trong chọn giống. 2 - Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG HOÁN VỊGEN: Trình bày ý nghĩa của hoán vị gen?

pdf18 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2467 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Liên kết gen và hoán vị gen, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C¬ chÕ gi¶i thÝch liªn kÕt gen I. thÝ nghiÖm cña morgan trªn ruåi giÊm 1.1 §èi t−îng TN I. thÝ nghiÖm cña morgan trªn ruåi giÊm Pt/c : F1 : PB : F2 : X (100% xám / dài ) X 1.2 Ph−¬ng ph¸p TN 1.3 KÕt qu¶ II. Gi¶i thÝch hiÖn t−îng b»ng c¬ së tÕ bμo häc: F1 100 % xám dài => Xám (B) trội so với đen (b) Dài (V) trội so với ngắn (v) P : BV BV X bv bv Giao tử P : BV ; bv F1 : BV bv (xám / dài ) Lai phân tích : BV bv X bv bv Giao tử PB : BV , bv ; bv FB : BV bv bv bv :1 1 PB : *. C¬ së tÕ bμo häc cña hiÖn t−îng liªn kÕt gen P : Giao tử P : B V B V b v b v X F1 : B V b vLai phân tích : PB : Giao tử PB : B V b v ; , FB : b v; b v B V b v B V b v b v b v B V b v B V b v b v b v XF1 Liªn kÕt gen III. ý nghÜa cña ®Þnh luËt Sù liªn kÕt x¶y ra trong ®iÒu kiÖn nμo? HiÖn t−îng liªn kÕt gen cã lîi g× cho viÖc chän gièng? TRƯỜNG THPT TĨNH GIA II Ĩ I II HỌC NỮA - HỌC MÃI II - HOÁN VỊ GEN: 1 - THÍ NGHIỆM CỦA MOOCGAN: Pt/c : F1 : pa : Fa : (100% xám / dài ) 965 : 944 : 206 : 185 (0,415) ( 0,415) (0,085) (0,085) Xám, dài Đen, cụt Xám, cụt Đen, dài X Xám, dài Đen, cụt X Xám, dài Đen, cụt II - HOÁN VỊ GEN: 1 - THÍ NGHIỆM CỦA MOOCGAN: B V b v B V b V B v b v B V b v b V B v B V v b II - HOÁN VỊ GEN: 2 - CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA HIỆN TƯỢNG HOÁN VỊ GEN: BV b v b v b vX B V b v Xám, dài Đen, cụt B V B v b V b v 0,415 0,085 0,085 0,415 b v 1,0 II - HOÁN VỊ GEN: 2 - CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA HIỆN TƯỢNG HOÁN VỊ GEN: Lai phân tích: Ga: 0,085 0,085 0,415 B V 0,415 B v b V b v b v 1,0 B V b v Xám, dài b v b v Đen, cụt B v b V b v b v Xám, cụt Đen, dài 0,415 0,085 0,085 0,415 Fa : II - HOÁN VỊ GEN: 2 - CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA HIỆN TƯỢNG HOÁN VỊ GEN: Pa : F1 BV bv bv bvX Gtử PB : 0,415 BV 0,415 bv 0,085 Bv 0,085 bV Giao tử có gen liên kết Giao tử có gen hoán vị 1,00 bv II - HOÁN VỊ GEN: 2 - CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA HIỆN TƯỢNG HOÁN VỊ GEN: * Sơ đồ lai: FB : 0,415 BVbv : 0,415 bv bv : 0,085 Bvbv 0,085 bV bv : Tần số hoán vị gen được tính như thế nào?Tần số hoán vị gen = x 100 = 17 %206 + 185 965 + 944 + 206 + 185 Tần số hoán vị gen dao động từ 0 % - 50 % III - Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT VÀ HOÁN VỊ GEN: 1 - Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT GEN: Liên kết gen có ý nghĩa gì trong trong lí luận và thực tiễn? - Duy trì sự ổn định của loài. Hạn chế BDTH. - Nhiều gen tốt được tập hợp và lưu trữ trên 1 NST. - Đảm bảo sự di truyền bền vững của nhóm gen quí, có ý nghĩa to lớn trong chọn giống. 2 - Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG HOÁN VỊ GEN: Trình bày ý nghĩa của hoán vị gen? III - Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT VÀ HOÁN VỊ GEN: 1 - Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT GEN: 2 - Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG HOÁN VỊ GEN: - Tạo ra nguồn BDTH cho chọn giống và tiến hoá. - Các gen quí có cơ hội được tổ hợp lại trong một nhóm liên kết. - Thiết lập được khoảng cách tương đối giữa các gen trên NST ( Bản đồ di truyền ), đơn vị đo khoảng cách được tính bằng 1% hoán vị hay 1 CM. - Biết được bản đồ di truyền có thể dự đoán được tần số các tổ hợp gen mới trong các phép lai, có ý nghĩa trong chọn giống và nghiên cứu khoa học. Số gen của các loài: Ruồi giấm: 13 000; Nấm men: 18 000; Thực vật: 26 000; Giun: 18000; Con người: 30 000 gene. III - Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT VÀ HOÁN VỊ GEN:
Tài liệu liên quan