Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

1.Môi trường là gì? Môi trường xung quanh hay môi trường địa lý là môi trường bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. 2. Môi trường sống của con người là gì? Môi trường sống bao gồm các loại môi trường nào? Môi trường sống của con người , là tất cả hoàn cảnh bao quanh con người,có ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của con người, đến chất lượng cuộc sống con người. Bao gồm: Môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường nhân tạo.

ppt12 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2080 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môi trường và tài nguyên thiên nhiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG X: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÀI 41 § .MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CHƯƠNG X: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÀI 41 § .MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I/ Môi trường: II/ Chức năng của môi trường. Vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người: III/ Tài nguyên thiên nhiên: BÀI 41 § .MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN …★... I/ Môi Trường: 1.Môi trường là gì? Môi trường xung quanh hay môi trường địa lý là môi trường bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. 2. Môi trường sống của con người là gì? Môi trường sống bao gồm các loại môi trường nào? Môi trường sống của con người , là tất cả hoàn cảnh bao quanh con người,có ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của con người, đến chất lượng cuộc sống con người. Bao gồm: Môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường nhân tạo. - Môi trường tự nhiên xuất hiện trên Trái Đất không phụ thuộc vào con người và phát triển theo quy luật riêng của nó . - Môi trường nhân tạo là kết quả lao động của con người , tồn tại hoàn toàn phụ thuộc vào con người. - Con người là sinh vật đặc biệt, có tác động làm biến đổi tự nhiên. 3.Sự khác nhau cơ bản giữa môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo là ở điểm nào? MÔI TRƯỜNG SốNG CỦA CON NGƯỜI Môi trường tự nhiên bao gồm các thành phần của tự nhiên: Địa hình. Địa chất . Đất trồng. Khí hậu. Nước . Sinh vật. Môi trường xã hội bao gồm các quan hệ xã hội: Trong sản xuất, trong phân phối, trong giao tiếp. Môi trường nhân tạo bao gồm: các đối tượng lao động do con người sản xuất và chịu sự phân phối của con người ( các nhà ở, nhà máy , thành phố..) II/. Chức năng của môi trường. Vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người: Hãy nêu các chức năng chính của môi trường và nêu dẫn chứng chứng minh? - Môi trường địa lý có 3 chức năng: + Là không gian sống của con người. + Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên. + Là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra. Môi trường tự nhiên có vai trò như thế nào đối với sự phát triển xã hội? Một đất nước thiếu nguồn tài nguyên thì có thể phát triển được hay không ? Tại sao? Môi trường tự nhiên có vai trò rất quan trọng đối với xã hội loài người, nhưng không có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội. III/.Tài nguyên thiên nhiên: 1. Tài nguyên thiên nhiên là gì? Là các thành phần của tự nhiên được con người sử dụng hoặc có thể được sử dụng làm phương tiện sản xuất và làm đối tượng tiêu dùng. 2. Phân loại: *Có nhiều cách. - Theo thuộc tính tự nhiên. - Theo công dụng kinh tế. - Theo khả năng có thể bị hao kiệt. * Theo khả năng có thể bị hao kiệt Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên có thể bị hao kiệt Tài nguyên không bị hao kiệt Tài nguyên không khôi phục được Tài nguyên khôi phục được *Củng cố: Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu Sau: Môi trường sống của con người là: A. Tất cả hoàn cảnh bao quanh con người, có ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của con người. B. Tất cả hoàn cảnh bao quanh con người, có ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của con người, đến chất lượng cuộc sống của con người. C. Không gian bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Sắp xếp các loại tài nguyên ( nước, đất, Khoáng sản, thực vật, không khí) vào mỗi loại cho đúng: - Loại tài nguyên không khôi phục được:..................................... - Loại tài nguyên khôi phục được :……………………………… - Loại tài nguyên không bị hao kiệt………………………………… 3. Câu nói sau đây đúng hay sai? Tại sao? “ Môi trường địa lý có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội”. Khoáng sản Đất , thực vật Không khí , nước