Môt số bài tập trắc nghiệm lịch sử

1, Điền chữ Đ (đúng), S (sai) vào chỗ trống ở đầu các câu chỉ những chủ trương của Liên Hợp quốc được chính phủ Liên Xô tán thành A ,(.) Thông qua Tuyên ngôn về việc thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân và trao trả độc lập cho các nước thuộc địa. B,(.) Thông qua Tuyên ngôn về việc cấm sử dụng vũ khí hạt nhân. C ,9.) Thông qua Tuyên ngôn thừa nhận sự tồn tại của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. D,(.) Thông qua Tuyên ngôn thủ tiêu tất cả các hình thức của chế độ phân biệt chủng tộc. 2, Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào chỗ trống ở đầu các câu chỉ nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên Hợp quốc: A,(.) Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. B.(.) Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. C.(.) Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. D.(.) Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hòa bình. E.(.) Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc). 3, Hội nghị Ianta diễn ra vào thời gian nào? Chọn câu trả lời đúng: A. Từ ngày 04 đến 11-2-1945. B. Từ ngày 02 đến 12-2-1945. C. Từ ngày 02 đến 14-2-1945. D. Từ ngày 04 đến 14-2-1945. 4, Tại sao gọi là "Trật tự hai cực I-an-ta"? Chọn câu trả lời đúng: A. Tại hội nghị I-an-ta, Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho hai phe. B. Đại diện hai nước Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng. C. Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột ở I-an-ta. D. Tất cả đều đúng.

docx8 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2351 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môt số bài tập trắc nghiệm lịch sử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môt số bài tập trắc nghiệm 01. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau...  1, Điền chữ Đ (đúng), S (sai) vào chỗ trống ở đầu các câu chỉ những chủ trương của Liên Hợp quốc được chính phủ Liên Xô tán thành A ,(..........) Thông qua Tuyên ngôn về việc thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân và trao trả độc lập cho các nước thuộc địa. B,(............) Thông qua Tuyên ngôn về việc cấm sử dụng vũ khí hạt nhân. C ,9..........) Thông qua Tuyên ngôn thừa nhận sự tồn tại của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. D,(...........) Thông qua Tuyên ngôn thủ tiêu tất cả các hình thức của chế độ phân biệt chủng tộc.  2, Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào chỗ trống ở đầu các câu chỉ nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên Hợp quốc: A,(...........) Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. B.(............) Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. C.(............) Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. D.(............) Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hòa bình. E.(.............) Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc). 3, Hội nghị Ianta diễn ra vào thời gian nào? Chọn câu trả lời đúng:  A. Từ ngày 04 đến 11-2-1945.  B. Từ ngày 02 đến 12-2-1945.  C. Từ ngày 02 đến 14-2-1945.  D. Từ ngày 04 đến 14-2-1945. 4, Tại sao gọi là "Trật tự hai cực I-an-ta"? Chọn câu trả lời đúng:  A. Tại hội nghị I-an-ta, Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho hai phe.  B. Đại diện hai nước Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng.  C. Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột ở I-an-ta.  D. Tất cả đều đúng.  5, Những cơ quan nào sau đây của Liên hợp quốc đã có mặt ở Việt Nam? Chọn câu trả lời đúng:  A. UNFPA (Quỹ dân số thế giới).(3)  B. UNDP (Chương trình phát triển Liên hợp quốc).(1)  C. UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc).(2)  D. Cả (1) (2) (3) đều đúng. 6, Hiến chương Liên hợp quốc và quyết định chính thức thành lập Liên hợp quốc được thông qua ở hội nghị nào? Chọn câu trả lời đúng:  A. Hội nghị Ianta (Liên Xô) ngày 2-9-1945.  B. Tất cả đều sai.  C. Hội nghị Xan Phơranxixcô (Mỹ) tháng 4-1945.  D. Hội nghị Pôtxđam (Đức) tháng 7-1945. 7, Theo quy định của hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, I-ta-lia, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai? Chọn câu trả lời đúng:  A. Anh.  B. Pháp.  C. Mĩ.  D. Liên Xô. 8, Theo quy định của hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai? Chọn câu trả lời đúng:  A. Mĩ.  B. Liên Xô.  C. Pháp.  D. Anh.  9, Nhiệm vụ nào sau đây không được ghi trong Hiến chương Liên Hợp quốc? Chọn câu trả lời đúng:  A. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.  B. Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.  C. Thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo.  D. Tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên  tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. 10, Trật tự thế giới hai cực Ianta được hình thành trên cơ sở những quy định của các quốc gia nào? Chọn câu trả lời đúng:  A. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ.  B. Anh, Pháp, Mĩ.  C. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc.  D. Liên Xô, Mĩ, Anh.  (02). Liên Xô và các nước Đông Âu...  1, Hiểu các nước Đông Âu theo nghĩa lịch sử thế nào cho đúng? Chọn câu trả lời đúng: A. Vị trí địa lí phía Đông châu Âu.  B. Các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.  C. Các nước xã hội chủ nghĩa nằm ở phía Đông châu Âu.  D. Các nước xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản chủ nghĩa ở phía Tây Liên Xô. 2, Điền chữ Đ (đúng), S (sai) vào chỗ trống ở đầu các câu sau: A.(...........) Sau khi hoàn thành kế hoạch 5 năm (1946-1950), Liên Xô đã phục hồi nền sản xuất công nghiệp, năm 1947 đạt mức trước chiến tranh, năm 1950 vượt mức trước chiến tranh. B.(..........) Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ về khoa học kĩ thuật, phá vỡ thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ. C.(...........) Liên Xô là nước đi đầu trong một số ngành công nghiệp mới: công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện nguyên tử. D.(.............) Trong những năm 1960, sản lượng nông phẩm trung bình tăng 10% năm. Năm 1970, đạt 186 triệu tấn ngũ cốc, năng suất trung bình là 15,6 tạ/ha. E.(...........) Liên Xô đạt trình độ phổ cập toàn dân trung học cơ sở, giáo dục đại học lớn mạnh, đội ngũ khoa học kĩ thuật đông tới 30 triệu người. F.(...........) Liên Xô giữ được thế cân bằng với Mĩ và NATO về vũ khí hạt nhân và sức mạnh quân sự thông thường từ những năm 50 của thế kỉ XX. 3, Trong giai đoạn cuối chiến tranh thế giới thứ hai, Hồng quân Liên Xô tiến vào các nước Đông Âu nhằm mục đích gì? Chọn câu trả lời đúng:  A. Tiêu diệt phát xít Đức, trả thù món nợ ở Liên Xô.  B. Xâm lược các nước này.  C. Giúp nhân dân các nước này nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập chế độ dân chủ nhân dân.  D. Giúp nhân dân các nước này tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.  4, Công cuộc cải tổ của Liên Xô kéo dài trong bao nhiêu năm? Chọn câu trả lời đúng:  A. 4 năm (1985-1989).  B. 7 năm (1985-1992).  C. 5 năm (1985-1990).  D. 6 năm (1985-1991). 5, Mốc thời gian đánh dấu sự bắt đầu khủng hoảng và kết thúc sụp đổ của CNXH ở Đông Âu là: Chọn câu trả lời đúng:  A. Cuối năm 1988 - đầu năm 1991.  B. Đầu năm 1988 - đầu năm 1989.  C. Cuối năm 1989 - đầu năm 1991.  D. Cuối năm 1988 - cuối năm 1989. 6, Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh? Chọn câu trả lời đúng:  A. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.  B. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.  C. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ) vào nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX. D. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.  7, Nhiệm vụ nào dưới đây gắn với các nước Đông Âu trong những năm 1947 - 1948? Chọn câu trả lời đúng:  A. Hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân.  B. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.  C. Chống chủ nghĩa phát xít Đức.  D. Tiến lên chủ nghĩa tư bản.  8, Trong đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã mắc những thiếu sót sai lầm chủ yếu nào? Chọn câu trả lời đúng:  A. Thiếu công bằng xã hội, chủ quan nóng vội đốt cháy giai đoạn.  B. Không chú trọng phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.  C. Mất cảnh giác trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. D. Không xây dựng nhà nước công nông vững mạnh.  9, Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế trong những năm 1945-1950 là: Chọn câu trả lời đúng:  A. Tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã bị gián đoạn từ năm 1941.  B. Xây dựng nền kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh với Mỹ.  C. Nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. D. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới.  10, Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chung trên toàn thế giới trong những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã làm gì? Chọn câu trả lời đúng:  A. Kịp thời thay đổi để thích ứng với tình hình thế giới.  B. Không tiến hành những cải cách cần thiết về kinh tế và xã hội.  C. Có sửa đổi nhưng chưa triệt để.  D. Tiến hành cải cách kinh tế, chính trị, xã hội cho phù hợp.  3. Các nước Đông Bắc Á  1, Trong giai đoạn đầu của cuộc nội chiến (Từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947), quân giải phóng Trung Quốc đã thực hiện chiến lược gì? Chọn câu trả lời đúng:  A. Chiến lược phòng ngự tích cực, không giữ đất đai mà chủ yếu nhằm tiêu diệt lực lượng sinh lực địch và xây dựng lực lượng.  B. Chiến lược phản công, tấn công vào các vùng chiến đóng của địch.  C. Chiến lược phòng thủ, rút quân để bảo toàn lực lượng.  D. Chiến lược "đánh nhanh, thắng nhanh". 2, Các nước Đông Bắc Á bao gồm: Chọn câu trả lời đúng:  A. CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc.  B. Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc.  C. Cộng hòa nhân dân Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản.  D. Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Philippin. 3, Cuộc nội chiến ở Trung Quốc những năm 1946 - 1949 mang tính chất gì? Chọn câu trả lời đúng:  A. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.  B. Cuộc nội chiến.  C. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo.  D. Cuộc cách mạng vô sản. 4, Đường lối cải cách, mở cửa của Trung Quốc được thực hiện vào năm nào? Chọn câu trả lời đúng:  A. 1979.  B. 1977.  C. 1976.  D. 1978.  5, Trong mười năm đầu xây dựng chế độ xã hội mới (1949-1959), Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại như thế nào? Chọn câu trả lời đúng:  A. Quan hệ thân thiện với Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa khác.  B. Chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.  C. Thi hành một chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hòa bình và phong trào cách mạng thế giới.  D. Chống Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa. 6, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành lập vào thời điểm nào? Chọn câu trả lời đúng:  A. Tháng 9/1948. B. Tháng 6/1948. C. Tháng 5/1948. D. Tháng 8/1948. 7, Sau khi bị thất bại trong cuộc nội chiến,Tưởng Giới Thạch đã chạy ra khu vực nào? Chọn câu trả lời đúng:  A. Hồng Kông.  B. Ma Cao.  C. Thượng Hải. D. Đài Loan 8, Những sự kiện nào sau đây nói lên sự biến đổi về chính trị của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai? Chọn câu trả lời đúng:  A. Sự ra đời của nước CHND Trung Hoa, sự xuất hiện 2 nhà nước ở bán đảo Triều Tiên.  B. Sự ra đời 2 nhà nước ở bán đảo Triều Tiên, sự thành lập của nước CHND Trung Hoa, quá trình dân chủ hóa nước Nhật.  C. Sự ra đời của nước CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, CHND Trung Hoa.  D. Dân chủ hóa nước Nhật, sự thành lập của nước CHND Trung Hoa, Hàn Quốc. 9, Cuộc nội chiến Quốc - Cộng lần thứ hai (1946-1949) ở Trung Quốc nổ ra là do Chọn câu trả lời đúng:  A. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch phát động, có sự giúp đỡ của đế quốc Mĩ.  B. Đảng Cộng sản phát động.  C. Quốc dân đảng cấu kết với bọn quốc tế phản động.  D. Đế quốc Mĩ giúp đỡ Quốc dân đảng.  10, Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc (1946-1949) do Đảng cộng sản tiến hành được coi là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ là do đánh vào kẻ thù nào sau đây? Chọn câu trả lời đúng:  A. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch đại diện cho phong kiến Trung Quốc.  B. Mĩ can thiệp vào Trung Quốc.  C. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch đại diện cho phong kiến, tư sản mại bản có sự giúp đỡ của Mĩ. D. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch đại diện cho tư sản mại bản có sự giúp đỡ của Mĩ. 04. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ  1, Cao trào bãi công của công nhân Ấn Độ phát triển mạnh mẽ vào đầu năm 1947 mà tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa nào sau đây? Chọn câu trả lời đúng:  A. Cuộc bãi công ở Carasi.  B. Cuộc bãi công ở NiuĐêli.  C. Cuộc bãi công ở Mađrát.  D. Cuộc bãi công ở Carasi.  E. Cuộc bãi công của 40 vạn công nhân ở Cancutta.  2, Từ năm 1947, các chiến khu Lào dần dần được thành lập ở các vùng nào? Chọn câu trả lời đúng:  A. Tây Lào, Thượng Lào, Trung Lào.  B. Tây Lào, Thượng Lào, Đông Bắc Lào.  C. Trung Lào, Tây Lào, Hạ Lào.  D. Thượng Lào, Tây Bắc Lào, Hạ Lào.  3, Ngày 18/3/1970, diễn ra sự kiện gì làm cho Cam-pu-chia rơi vào quỹ đạo cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ? Chọn câu trả lời đúng:  A. Mĩ xúi giục bọn tay sai đảo chính lật đổ Xi-ha-núc.  B. Mĩ đem quân xâm lược Cam-pu-chia.  C. Mĩ dựng nên chế độ độc tài Pôn-pốt ở Cam-pu-chia.  D. Mĩ hất cẳng Pháp để xâm lược Cam-pu-chia.  4, Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì? Chọn câu trả lời đúng:  A. Các nước đều giành được độc lập.  B. Các nước đều gia nhập ASEAN.  C. Các nước Đông Nam Á trở thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới.  D. Các nước Đông Nam Á phát triển đất nước theo mô hình của chủ nghĩa tư bản. 5, Đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ sau khi tuyên bố độc lập là  Chọn câu trả lời đúng:  A. thực hiện chính sách ngoại giao hòa bình với tất cả các nước trên thế giới.  B. theo đuổi chính sách ngoại giao hiếu chiến, sẵn sàng can thiệp vũ trang vào các nước khác.  C. theo đuổi chính sách hòa bình, trung lập tích cực và ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của tất cả các nước.  D. thi hành chính sách ngoại giao thân thiện và cởi mở với các nước tư bản. 6, Nước nào ở Đông Nam Á sau khi đánh bại phát xít Nhật bị thực dân Hà Lan xâm lược? Chọn câu trả lời đúng:  A. Phi-lip-pin.  B. Cam-pu-chia.  C. Thái Lan.  D. In-đô-nê-xi-a.  7, Mặt trận Lào tự do được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Chọn câu trả lời đúng:  A. Tháng 2 - 1973.  B. Ngày 22-3-1955.  C. Ngày 13-8-1950. D. Ngày 20-1-1949.  8, Theo phương án " Maobatton", Ấn Độ được chia thành hai quốc gia là Ấn Độ và Pakixtan. Hai nhà nước tự trị này được thành lập vào thời gian nào? Chọn câu trả lời đúng:  A. 15 - 8 - 1947.  B. 15 - 7 - 1948.  C. 15 - 8 - 1949.  D. 15 - 8 - 1948. 9, Mục tiêu của ASEAN là Chọn câu trả lời đúng:  A. Tạo nên một cộng đồng Đông Nam Á vững mạnh.(2)  B. Xây dựng mối quan hệ hoà bình, hữu nghị hợp tác giữa các nước trong khu vực.(1)  C. Các câu (1) (2) (3) đều đúng.  D. Thiết lập một Khu vực hoà bình tự do, trung lập ở Đông Nam Á.(3)  10, Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa vào  Chọn câu trả lời đúng:  A. 26 - 1 - 1950.  B. 26 - 1 - 1951.  C. 27 - 1 - 1950.  D. 26 - 1- 1949.  05.Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh 1, Trước thế kỉ XIX, các nước ở Mĩ Latinh chịu sự thống trị của những quốc gia nào? Chọn câu trả lời đúng:  A. Bồ Đào Nha và Mĩ.  B. Anh và Hà Lan.  C. Tây Ban Nha và Pháp.  D. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.  2, Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa do Phi-đen Catx-tơ-rô chỉ huy diễn ra vào ngày, tháng, năm nào?  Chọn câu trả lời đúng:  A. 26-7-1953.  B. 26-7-1952.  C. 27-6-1953.  D. 26-7-1954.  3, Vì sao năm 1960 đi vào lịch sử các nước châu Phi với tên gọi là "năm châu Phi"? Chọn câu trả lời đúng:  A. Châu Phi là châu lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất.  B. Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.  C. Tất cả các nước châu Phi được trao trả độc lập. D. Là năm châu Phi hoàn thành việc xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc A pác thai. 4, Chính quyền thực dân da trắng tuyên bố xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc "Apacthai" vào năm nào? Chọn câu trả lời đúng:  A. 1961.  B. 1990.  C. 1993.  D. 1910. 5, Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Mĩ Latinh trở thành "sân sau" của nước nào? Chọn câu trả lời đúng:  A. Pháp.  B. Mĩ.  C. Bồ Đào Nha.  D. Hà Lan.  cứ vậy đã s
Tài liệu liên quan