Một số giải pháp tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên hiện nay

TÓM TẮT Bài viết làm rõ tình hình thực hiện lý tưởng cách mạng của sinh viên cũng như thực trạng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay và đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên. Qua đó cho thấy, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vừa là yêu cầu cấp thiết vừa là điều kiện quan trọng góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan