Ngân hàng đề kiểm tra học kì II - Lớp 12 – môn sinh năm học 2008 - 2009

Câu 1: (B 34 NC- 24 CB- chung- mức 1) Người ta có thể dựa vào sự giống nhau và khác nhau nhiều hay ít về thành phần, số lượng và đặc biệt là trật tự sắp xếp của các nucleotit trong ADN để xác định mức độ quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật. Đây là bằng chứng : A. Sinh học phân tử B. Giải phẫu so sánh C. Phôi sinh học D. Địa lí sinh vật học. Đáp án : A Câu 2: (B 32 NC- 24 CB- chung- mức 2) Ví dụ nào sau đây minh họa cho các cơ quan tương đồng ở sinh vật? A Cánh bướm và cánh dơi B. Tay người và vây cá C. Tay người và cánh dơi D. Cánh dơi và cánh ong mật. Đáp án : C Câu 3: (B 32 NC- 24 CB- chung- mức 3) Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do: A. Sự tiến hóa trong quá trình phát triển của loài B. Chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau C. Chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong những điều kiện giống nhau D. Thực hiện các chức phận giống nhau. Đáp án : B

docx68 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2378 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ngân hàng đề kiểm tra học kì II - Lớp 12 – môn sinh năm học 2008 - 2009, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH PHÒNG KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CLGD NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - LỚP 12 – MÔN SINH NĂM HỌC 2008 - 2009 e®f I- PHẦN CHUNG: Câu 1: (B 34 NC- 24 CB- chung- mức 1) Người ta có thể dựa vào sự giống nhau và khác nhau nhiều hay ít về thành phần, số lượng và đặc biệt là trật tự sắp xếp của các nucleotit trong ADN để xác định mức độ quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật. Đây là bằng chứng : A. Sinh học phân tử B. Giải phẫu so sánh C. Phôi sinh học D. Địa lí sinh vật học. Đáp án : A Câu 2: (B 32 NC- 24 CB- chung- mức 2) Ví dụ nào sau đây minh họa cho các cơ quan tương đồng ở sinh vật? A Cánh bướm và cánh dơi B. Tay người và vây cá C. Tay người và cánh dơi D. Cánh dơi và cánh ong mật. Đáp án : C Câu 3: (B 32 NC- 24 CB- chung- mức 3) Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do: A. Sự tiến hóa trong quá trình phát triển của loài B. Chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau C. Chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong những điều kiện giống nhau D. Thực hiện các chức phận giống nhau. Đáp án : B Câu 4: (B 32 NC- 24 CB- chung- mức 2) Để xác định quan hệ họ hàng giữa các loài, người ta không dựa vào: A. Sự so sánh các cơ quan tương tự. B. Sự so sánh các cơ quan tương đồng. C. Các bằng chứng phôi sinh học. D. Các bằng chứng sinh học phân tử. Đáp án A Câu 5: (B 32 NC- 24 CB- chung- mức 1) Đặc điểm nào trong quá trình phát triển phôi chứng tỏ các loài sống trên cạn hiện nay đều có chung nguồn gốc từ các loài sống trong môi trường nước? A. Phôi cá, kì giông, rùa, gà, động vật có vú đều trải qua giai đoạn có khe mang. B. Não bộ hình thành 5 phần như não cá. C. Phôi cá, kì giông, gà, động vật có vú đều trải qua giai đoạn có đuôi. D. Tim có 2 ngăn sau đó phát triển thành 4 ngăn. Đáp án :A Câu 6: (B32 NC- 24 CB- chung- mức 1) Kiểu cấu tạo giống nhau của cơ quan tương đồng phản ánh: A. Nguồn gốc chung của chúng. B. Sự tiến hóa đồng quy. C. Ảnh hưởng của môi trường. D. Tiến hóa thích ứng. Đáp án: A Câu 7: (B32 NC- 24 CB- chung- mức 1) Những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng thực hiện các chức năng như nhau là: A. Cơ quan tương tự. B. Cơ quan tương đồng. C. Cơ quan thoái hóa. D. Hiện tượng lại tổ. Đáp án: A Câu 8: (B32 NC- 24 CB- chung- mức 1) Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc những nhóm phân loại khác nhau: A. Phản ánh sự tiến hóa phân li. B. Phản ánh ảnh hưởng của môi trường sống. C. Phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới. D. Phản ánh mức độ quan hệ giữa các nhóm loài. Đáp án : C Câu 9: (B35 NC- 25 CB- chung- mức 1) Theo quan niệm của Đacuyn, chọn lọc nhân tạo là quá trình: A. Đào thải những biến dị bất lợi cho con người. B. Tích lũy những biến dị có lợi cho con người. C. Vừa đào thải những biến dị bất lợi, vừa tích lũy những biến dị có lợi cho con người. D. Tích lũy những biến dị có lợi cho con người và cho bản thân sinh vật. Đáp án : C Câu 10: (B 35 NC- 25 CB- chung- mức 1) Theo quan niệm của Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là: A. Quần thể. B. Loài. C. Quần xã. D. Cá thể. Đáp án: D Câu 11: (B 35 NC- 25 CB- chung- mức 1) Theo Lamac, nguyên nhân tiến hóa của sinh vật là: A. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua hai đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật. B. Sự thay đổi ngoại cảnh hoặc tập quán hoạt động của động vật. C. Sự tích lũy các đột biến trung tính. D. Các yếu tố ngẫu nhiên tác động vào sinh vật, không liên quan đến chọn lọc tự nhiên. Đáp án: B Câu 12: (B 35 NC- 25 CB- chung- mức 1) Đacuyn là người đầu tiên đưa ra khái niệm: A. Đột biến trung tính. B. Biến dị tổ hợp. C. Biến dị cá thể. D. Đột biến. Đáp án: C Câu 13: (B 35 NC- 25 CB - chung- mức 2) Phát biểu nào sau đây là đúng với quan niệm của Đacuyn về nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên? A. Những biến dị cá thể xuất hiện một cách riêng lẻ trong quá trình sinh sản mới là nguồn nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên. B. Chỉ có biến dị tổ hợp xuất hiện trong quá trình sinh sản mới là nguồn nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên. C. Chỉ có đột biến gen mới là nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên. D. Những biến dị xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định, có lợi cho sinh vật mới là nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên. Đáp án: A Câu 14: (B 35 NC, 25 CB- chung- mức 1) Theo học thuyết Đacuyn, động lực thúc đẩy chọn lọc tự nhiên là: A. Đấu tranh sinh tồn. B. Nhu cầu thị hiếu nhiều mặt của con người. C. Sự cố gắng vươn lên để tự hoàn thiện của mỗi loài. D. Sự không đồng nhất của điều kiện môi trường. Đáp án: A Câu 15: (B 35 NC- 25 CB- chung- mức 1) Theo quan niệm của Đacuyn chọn lọc tự nhiên là quá trình: A. Đào thải những biến dị bất lợi cho sinh vật. B. Tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật. C. Vừa đào thải những biến dị bất lợi, vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật. D. Tích lũy những biến dị có lợi cho con người và cho bản thân sinh vật. Đáp án: C Câu 16: (B 35 NC-25 CB- chung- mức 1) Theo học thuyết Đacuyn, động lực thúc đẩy chọn lọc nhân tạo là: A. Đấu tranh sinh tồn. B. Nhu cầu, thị hiếu nhiều mặt của con người. C. Sự cố gắng vươn lên để tự hoàn thiện của mỗi loài. D. Sự không đồng nhất của điều kiện môi trường. Đáp án: B Câu 17: (B 35 NC- 25 CB- chung- mức 2) Kết quả của chọn lọc tự nhiên theo Đacuyn: A. Xuất hiện các biến dị cá thể qua quá trình sinh sản. B. Sự tồn tại những cá thể thích nghi với hoàn cảnh sống. C. Sự phân hóa khả năng sống của các kiểu gen khác nhau D. Trực tiếp dẫn đến hình thành loài mới. Đáp án: B Câu 18: (B 35 NC- 25 CB- chung- mức 2) Những nội dung nào dưới đây không thuộc học thuyết tiến hóa của Lamac: A. Điều kiện ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyên thay đổi là nguyên nhân làm cho sinh vật biến đổi. B. Ngoại cảnh biến đổi chậm chạp nên sinh vật biến đổi kịp thời để thích nghi. C. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền, từ đó hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật. D. Tất cả những biến đổi trên cơ thể sinh vật đều được di truyền và tích lũy qua các thế hệ. Đáp án: C Câu 19: (B 35 NC- 25 CB- chung- mức 1 ) Hạn chế lớn nhất trong học thuyết tiến hóa cuả Đacuyn là: Chưa phân biệt được biến dị di truyền và biến dị không di truyền. Giải thích sự hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật chưa rõ ràng. Chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị. Chưa phân tích rõ vai trò của chọn lọc tự nhiên. Đáp án: C Câu 20: (B35 NC- 25 CB- chung- mức 1) Nhân tố quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi và cây trồng là: A. Các biến dị cá thể xuất hiện phong phú ở vật nuôi và cây trồng. B. Chọn lọc nhân tạo. C. Chọn lọc tự nhiên. Sự thích nghi cao độ của vật nuôi, cây trồng với môi trường. Đáp án: B Câu 21: (B 35 NC- 25 CB- chung- mức 1) Theo quan niệm của Lamac, có thể giải thích sự hình thành đặc điểm cổ dài ở hươu cao cổ là do: A. Sự xuất hiện các đột biến cổ dài. B. Sự tích lũy các đột biến cổ dài bởi chọn lọc tự nhiên. C. Hươu thường xuyên vươn dài cổ để ăn các lá trên cao. D. Sự chọn lọc các đột biến cổ dài. Đáp án: C Câu 22: (Bài 35 NC- 25 CB- chung- mức 2) Phát biểu nào sau đây không phải là quan niệm của Đacuyn? Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật. Toàn bộ sinh giới ngày nay là kết quả quá trình tiến hóa từ một gốc chung. Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp, sinh vật có khả năng thay đổi kịp thời. Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác động của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng Đáp án: C Câu 23: (B35 NC- 25 CB- chung- mức 2) Quan niệm của Lamac về biến đổi của sinh vật tương ứng với điều kiện ngoại cảnh phù hợp với khái niệm nào trong quan niệm hiện đại? Thường biến. Biến dị. Đột biến. Di truyền. Đáp án: A Câu 24: (B 35 NC- 25 CB- chung- mức 1) Theo Lamac, ngoại cảnh là nhân tố chính: Làm tăng tính đa dạng của loài. Làm cho các loài sinh vật có khả năng thích nghi với môi trường thay đổi. Làm phát sinh các biến dị không di truyền. Làm cho các loài biến đổi dần dà và liên tục. Đáp án: D Câu 25: (B35 NC- 25 CB- chung- mức 2) Theo Đacuyn, cơ chế chủ yếu của quá trình tiến hóa là: Sự củng cố nhiều những đột biến trung tính. Các biến dị thu được trong đời cá thể đều di truyền. Sinh vật biến đổi dưới tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp của điều kiện ngoại cảnh. Các biến đổi nhỏ, riêng rẽ tích lũy thành những sai khác lớn và phổ biến dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên. Đáp án: D Câu 26: (B35 NC- 25 CB- chung- mức 3) Điểm tiến bộ cơ bản trong học thuyết tiến hóa của Đacuyn so với học thuyết tiến hóa của Lamac là: Giải thích cơ chế tiến hóa ở mức độ phân tử, bổ sung cho quan niệm Lamac. Giải thích nguyên nhân phát sinh các biến dị và cơ chế di truyền các biến dị. Giải thích sự hình thành loài mới bằng con đường phân li tính trạng dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên. D. Xác định vai trò quan trọng của ngoại cảnh. Đáp án: C Câu 27: (B35 NC- 25 CB- chung- mức 2) Theo Đacuyn, chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo dựa trên cơ sở là: A .Đào thải và tích lũy. B .Biến dị và di truyền. C . Phân li tính trạng. D . Biến dị tổ hợp. Đáp án: B Câu 28: (B 35 NC- b 25 CB – chung – mức 1 ) Theo Đacuyn, thì tất cả các loài sinh vật có nguồn gốc từ: A . Một vài dạng tổ tiên chung trong tự nhiên. B . Thần thánh tạo ra. C . Chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng. D . Nhiều dạng tổ tiên riêng. Đáp án: A Câu 29. (b 26cb; 36nc/ chung/ mức 1) Tiến hóa lớn là A. Quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài, diễn ra trên qui mô rộng lớn. B. Quá trình hình thành loài mới, diễn ra trên qui mô rộng lớn . C. Quá trình hình thành loài mới, diễn ra trong phạm vi phân bố tương đối hẹp . D. Quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài, diễn ra trong phạm vi phân bố tương đối hẹp. Đáp án : A Câu 30. (b 26 cb;36 nc/ chung/mức 1) Tiến hóa nhỏ là A. Quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài , diễn ra trên qui mô rộng lớn . B. Quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể , đưa đến hình thành loài mới, diễn ra trong phạm vi tương đối hẹp . C.Quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể , đưa đến hình thành các nhóm phân loại trên loài , diễn ra trên qui mô rộng lớn . D. Quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể , đưa đến hình thành loài mới,diễn ra trên qui mô rộng lớn . Đáp án : B Câu 31. (b 26 cb; 37 nc/chung/mức 1) Các nhân tố tiến hóa gồm: A.Đột biến , thường biến, di nhập gen, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên. B.Đột biến , di- nhập gen, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên và sự cách li. C.Đột biến , di- nhập gen, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên. D.Đột biến , di-nhập gen, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên và giao phối ngẫu nhiên. Đáp án : C Câu 32. (b 26cb;37nc/chung/mức 1) Nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa là A.Chọn lọc tự nhiên B.Biến dị tổ hợp. C.Đột biến. D.Di-nhập gen. Đáp án: C Câu 33. (b 26cb;37nc/chung/mức 1) Nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hóa là: A.Biến dị tổ hợp. B.Đột biến gen. C.Đột biến nhiễm sắc thể. D.Di-nhập gen. Đáp án: A Câu 34. (b 26cb;37nc/chung/mức 2) Nhân tố tiến hóa chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể là: A.Đột biến. B.Di-nhập gen. C.Chọn lọc tự nhiên. D.Giao phối không ngẫu nhiên. Đáp án: D Câu 35. (b26cb;37,38/chung/mức 3) Các nhân tố tiến hóa làm phong phú vốn gen của quần thể là A.Đột biến , giao phối không ngẫu nhiên. B.Di-nhập gen , chọn lọc tự nhiên . C. Đột biến , chọn lọc tự nhiên . D.Đột biến , di nhập gen . Đáp án: D Câu 36. (b 26cb;37-38 nc/chung /mức 3) Nhân tố tiến hóa dẫn đến làm nghèo vốn gen của quần thể là: A.Giao phối không ngẫu nhiên. B.Đột biến. C.Di-nhập gen. D.Giao phối ngẫu nhiên. Đáp án : A Câu 37. (b 26cb;37-38nc/chung/mức 3) Các nhân tố tiến hóa vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen vừa làm thay đổi tần số alen của quần thể là A.Đột biến , di-nhập gen , chọn lọc tự nhiên, giao phối không ngẫu nhiên. B.Đột biến , di- nhập gen , chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên . C.Đột biến , chọn lọc tự nhiên , các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên . D.Đột biến , di-nhập gen , các yếu tố không ngẫu nhiên , giao phối không ngẫu nhiên. Đáp án : B Câu 38. (b 26cb;37-38nc/chung/mức 3) Nhân tố tiến hóa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp là: A.Giao phối không ngẫu nhiên. B.Các yếu tố ngẫu nhiên. C.Quá trình đột biến. D.Chọn lọc tự nhiên . Đáp án : A Câu 39. (b 26cb;37-38nc/chung/mức 1) Điều nào dưới đây không đúng khi nói về tác động của các yếu tố ngẫu nhiên ? A.Làm thay đổi tần số các alen không theo một chiều hướng nhất định . B.Dễ làm thay đổi tần số các alen ở những quần thể có kích thước nhỏ . C.Làm tần số tương đối của các alen trong một quần thể có thể thay đổi đột ngột . D.Làm cho quần thể luôn ở trạng thái cân bằng . Đáp án : D Câu 40. (b 26cb;37-38nc/chung/mức 1) Nhân tố tiến hóa chính hình thành nên các quần thể sinh vật thích nghi với môi trường là A.Đột biến. B.Di-nhập gen. C.Chọn lọc tự nhiên. D.Giao phối không ngẫu nhiên. Đáp án : C Câu 41. (b 26cb;36nc/chung/mức 1) Đơn vị tồn tại nhỏ nhất của sinh vật có khả năng tiến hóa là: A.Cá thể . B.Quần thể. C.Quần xã. D.Loài. Đáp án :B Câu 42. (b 26cb;37-38nc/chung/mức 3) Nhân tố tiến hóa làm thay đổi đồng thời tần số tương đối các alen thuộc một gen của cả hai quần thể là: A.Đột biến . B.Di-nhập gen. C.Biến động di truyền. D.Giao phối không ngẫu nhiên. Đáp án : B Câu 43. (b 26cb;37-38nc/chung/mức 3) Nhân tố tiến hóa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp là: A.Giao phối không ngẫu nhiên. B.Các yếu tố ngẫu nhiên. C.Quá trình đột biến. D.Chọn lọc tự nhiên . Đáp án : A Câu 44. (b 26cb;37-38nc/chung/mức 1) Điều nào dưới đây không đúng khi nói về tác động của các yếu tố ngẫu nhiên ? A.Làm thay đổi tần số các alen không theo một chiều hướng nhất định . B.Dễ làm thay đổi tần số các alen ở những quần thể có kích thước nhỏ . C.Làm tần số tương đối của các alen trong một quần thể có thể thay đổi đột ngột . D.Làm cho quần thể luôn ở trạng thái cân bằng . Đáp án : D Câu 45. (b 26cb;37-38nc/chung/mức 1) Nhân tố tiến hóa chính hình thành nên các quần thể sinh vật thích nghi với môi trường là A.Đột biến. B.Di-nhập gen. C.Chọn lọc tự nhiên. D.Giao phối không ngẫu nhiên. Đáp án : C Câu 46. (b 26cb;36nc/chung/mức 1) Đơn vị tồn tại nhỏ nhất của sinh vật có khả năng tiến hóa là: A.Cá thể . B.Quần thể. C.Quần xã. D.Loài. Đáp án :B Câu 47. (b 26cb;37-38nc/chung/mức 3) Nhân tố tiến hóa làm thay đổi đồng thời tần số tương đối các alen thuộc một gen của cả hai quần thể là: A.Đột biến . B.Di-nhập gen. C.Biến động di truyền. D.Giao phối không ngẫu nhiên. Đáp án : B Câu 48. (b 26cb;37nc/chung/mức 1) Đối với từng gen riêng rẽ thì tần số đột biến tự nhiên trung bình là: A.10-6 đến 10-2 . B.10-6 đến 10-4 . C.10-2 đến 10-4 . D.10-2 đến 10-6 . Đáp án : B Câu 49. (b 26cb; 37nc/chung/mức 3) Vì sao quá trình giao phối ngẫu nhiên chưa được xem là nhân tố tiến hóa cơ bản? A.Vì tạo ra những tổ hợp gen thích nghi . B. Vì làm thay đổi tần số alen trong quần thể . C. Vì tạo ra vô số biến dị tổ hợp . D. Vì tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể . Đáp án : D Câu 50. (b26cb;37-38nc/chung/mức 2) Nhân tố tiến hóa có khả năng làm thay đổi tần số các alen thuộc một gen trong quần thể theo hướng xác định là A. Đột biến . B. Di-nhập gen . C. Các yếu tố ngẫu nhiên D. Chọn lọc tự nhiên . Đáp án : D Câu 51. (b 26cb;37-38nc/chung/mức 3) Các nhân tố tiến hóa không làm phong phú vốn gen của quần thể là A. Đột biến , biến động di truyền . B. Di-nhập gen , chọn lọc tự nhiên . C. Giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên . D. Đột biến , di-nhập gen . Đáp án: C Câu 52. (b 26cb;38nc/chung/mức 2) Điều nào dưới đây là không đúng khi nói về tác động của chọn lọc tự nhiên? A. Chọn lọc tự nhiên không tác động đối với từng gen riêng rẽ . B. Chọn lọc tự nhiên tác động đối với toàn bộ kiểu gen . C. Chọn lọc tự nhiên không tác động đối với từng cá thể riêng rẽ . D. Chọn lọc tự nhiên tác động đối với cả quần thể . Đáp án : C Câu 53. (b 26cb;37nc/chung/mức 1) Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về quần thể? A. Quần thể là đơn vị tổ chức tự nhiên . B. Quần thể là đơn vị nhỏ nhất có thể tiến hóa . C. Quần thể là nơi diễn ra quá trình tiến hóa lớn . D. Quần thể là nơi diễn ra quá trình tiến hóa nhỏ . Đáp án : C Câu 54. (b 26cb;37-38nc/chung/mức 3) Điều nào dưới đây là không đúng khi nói về vai trò, tác dụng của giao phối ngẫu nhiên (ngẫu phối)? A. Tạo ra vô số dạng biến dị tổ hợp . B. Phát tán đột biến trong quần thể . C. Tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể . D. Làm thay đổi tần số các alen trong quần thể . Đáp án : D Câu 55. (b 26cb;37nc /chung/mức 3) Vì sao quá trình giao phối không ngẫu nhiên được xem là nhân tố tiến hóa? A. Vì làm thay đổi tần số các kiểu gen trong quần thể . B. Vì tạo ra vô số dạng biến dị tổ hợp . C. Vì làm thay đổi tần số các alen trong quần thể . D. Vì tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể . Đáp án : A Câu 56. (b 26cb;37-38nc/chung/ mức 1) Nhân tố tiến hóa quy định chiều hướng tiến hóa của sinh giới là A. Đột biến . B. Chọn lọc tự nhiên . C. Biến động di truyền . D. Di-nhập gen . Đáp án : B Câu 57. (b 26cb;37-38nc/chung/mức 2) Các nhân tố có vai trò cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa là A. Quá trình đột biến và biến động di truyền . B. Quá trình đột biến và quá trình giao phối . C. Quá trình đột biến và chọn lọc tự nhiên . D. Biến động di truyền và chọn lọc tự nhiên . Đáp án : B Câu 58. (b 26cb;38nc/chung/mức 1) Vai trò của biến động di truyền trong tiến hóa nhỏ là A. Nguồn nguyên liệu cung cấp cho quá trình chọn lọc tự nhiên . B. Làm cho tần số tương đối các alen thay đổi theo một hướng xác định . C. Làm cho thành phần kiểu gen của quần thể thay đổi đột ngột . D. Làm cho quần thể trở nên cân bằng hơn . Đáp án : C Câu 59. (b 26;37-38nc/chung/mức 2) Nhân tố tiến hóa có khả năng làm thay đổi đột ngột tần số tương đối các alen thuộc một gen trong quần thể nhỏ là A. Đột biến . B. Di-nhập gen . C. Chọn lọc tự nhiên . D. Biến động di truyền . Đáp án : D Câu 60. (b 26cb;37-38nc/chung/mức 1) Nhân tố tiến hóa phát huy vai trò chủ yếu trong quần thể có kích thước nhỏ là: A. Đột biến . B. Biến động di truyền . C. Chọn lọc tự nhiên . D. Giao phối không ngẫu nhiên . Đáp án : B Câu 61. (b 26cb;37nc/chung/mức 2) Vì sao nói quá trình đột biến là nhân tố tiến hóa? A. Vì cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa . B. Vì là cơ sở để tạo biến dị tổ hợp . C. Vì tần số đột biến của vốn gen khá lớn . D. Vì nó làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể . Đáp án : D Câu 62. (b 26cb;37-38nc/chung/mức 2) Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hóa nhỏ là: A. Phân hóa khả năng sống sót của các cá thể thích nghi nhất . B. Phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể . C. Làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định. D. Quy định chiều hướng và nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, định hướng quá trình tiến hóa . Đáp án : D Câu 63. (b 26cb;37-38nc/chung/mức 1) Chọn lọc tự nhiên tác động như thế nào vào sinh vật? A. Tác động trực tiếp vào kiểu gen. B. Tác động trực tiếp vào các alen. C. Tác động trực tiếp vào kiểu hình. D. Tác động nhanh với gen lặn và chậm với gen trội. Đáp án: C Câu 64. (b 26cb;37-38nc/chung/mức 3) Những hình thức giao phối nào sau đây làm thay đổi tần số các kiểu gen qua các thế hệ? A.Ngẫu phối và giao phối có lựa chọn. B. Ngẫu phối và giao phối gần. C. Ngẫu phối và giao phố
Tài liệu liên quan