Ngôn ngữ lập trình C++

Câu lệnh for Câu lệnh do-while So sánh while, for và do-while Vòng lặp lồng nhau Gỡ rối vòng lặp Các lỗi lập trình thường gặp

ppt24 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2456 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ngôn ngữ lập trình C++, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cấu trúc lặp (tiếp theo) Ngôn Ngữ Lập Trình C++0 Đề mục Câu lệnh for Câu lệnh do-while So sánh while, for và do-while Vòng lặp lồng nhau Gỡ rối vòng lặp Các lỗi lập trình thường gặp Câu lệnh for Câu lệnh for thích hợp với vòng lặp thực hiện các công việc giống nhau dựa trên biến đếm. Ví dụ 1: In ra màn hình 20 dấu ‘*’ dem = 0; while (dem >SoSP; Luong = SoSP * 5; cout; Giái thích: Thực hiện câu lệnh khởi tạo; Kiểm tra biểu thức điều kiện; Nếu điều kiện đúng thì Thực hiện ; Thực hiện cập nhật biến điều khiển Quay lại kiểm tra điều kiện; Nếu điều kiện sai thì ra khỏi vòng lặp Câu lệnh do-while Câu lệnh do-while thích hợp với những vòng lặp cần thực hiện ít nhất một lần lặp Làm thực đơn (menu) Kiểm tra lệnh nhiều lần Cú pháp do { ; } while (biểu thức điều kiện) Giải thích Làm . Kiểm tra điều kiện, nếu đúng thì Quay lại làm Kiểm tra điều kiện Kiểm tra điều kiện, nếu sai thì Ra khỏi vòng lặp. Câu lệnh do-while Làm thực đơn: void thuc_don() { cout>so; switch (so)... } while (so != 3); Câu lệnh do-while Kiểm tra lệnh nhiều lần do { cout>ban_kinh; ket_qua = chu_vi_ht(ban_kinh); cout>so; if (so == 0) break; cout>so; } while (so <= 0); Vòng lặp lồng nhau Ví dụ 1: In ra màn hình 20 dòng và 30 cột các ngôi sao ****************************** ****************************** ****************************** ****************************** ... Lời giải: for (dong = 1; dong <= 20; dong ++) { for (cot = 1; cot <= 30; cot ++) cout<<‘*’; cout<<endl; } Vòng lặp lồng nhau Ví dụ 2: In ra màn hình các ngôi sao như sau * ** *** **** ***** ****** ******* Lời giải: for (dong = 1; dong <= 7; dong ++) { for (cot = 1; cot <= dong; cot ++) cout<<‘*’; cout<<endl; } Gỡ rối vòng lặp Lần theo giá trị các biến trong sau từng bước lặp Lập bảng vết – ví dụ: tong = 0; gt = 1; for (i = 1; i <= 6; i++) { gt = gt*i; tong = tong + gt; } cout<<“Tong: “<<tong; Tong = 1! + 2! +... + 6! Gỡ rối vòng lặp In ra các giá trị trung gian trong từng bước lặp tong = 0; gt = 1; for (i = 1; i <= 6; i++) { gt = gt*i; cout<<“gt = “<<gt<<endl; tong = tong + gt; cout<<“tong = “<<tong<<endl; } cout<<“Tong: “<<tong; Bài tập Vòng lặp sau cho kết quả như thế nào ? tong = 0; for (i = 1; i <= 7; i++) { if (i % 2) == 1 tong = tong + i*i; else tong = tong – i*i; } cout<<“Tong: “<<tong; Tong = 12 – 22 + 32 – 42 + 52 – 62 + 72 Bài tập Vòng lặp sau cho kết quả như thế nào ? for (i = 1; i <= 7; i++) { for (j = 1; j <= i; j++) cout<<setw(3)<<j; cout<<endl; } Các lỗi lập trình thường gặp Nhầm giữa if và while Sai ở điều kiện lặp So sánh sự bằng nhau giữa hai số thực Thiếu { } ở câu lệnh gộp Biến chưa khởi tạo giá trị Bài tập Viết chương trình tính giá trị A = 1/n + 2/(n-1) + 3/(n-2) + ... + n/1 Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương, sau đó cho biết số đó có bao nhiêu chữ số Viết chương trình kiểm tra một số có là số nguyên tố Viết chương trình in ra màn hình cây thông * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Tài liệu liên quan