Ngôn ngữ lập trình C++ Bài 1- Giới thiệu

 Được xây dựng bởi nhóm của Bjarne Stroustrup tại AT&T, USA. Năm 1989 Ủy ban ANSI chuẩn hóa để tạo điều kiện sử dụng rộng rãi. Được chuẩn hóa bởi ISO năm 1998 (ISO/IEC 14882)

pdf15 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1554 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngôn ngữ lập trình C++ Bài 1- Giới thiệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ Bài 1- GIỚI THIỆU 2SỰ PHÁT TRIỂN VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA C++ 3 Được xây dựng bởi nhóm của Bjarne Stroustrup tại AT&T, USA. Năm 1989 Ủy ban ANSI chuẩn hóa để tạo điều kiện sử dụng rộng rãi. Được chuẩn hóa bởi ISO năm 1998 (ISO/IEC 14882) 4OOP (Object-Oriented Programming ) Truyền thống: Lập trình thủ tục, data và function là tách biệt. OOP: Tập trung vào đối tượng (object), đối tượng gồm cả data (thuộc tính) và khả năng (function), ví dụ đối tượng là tài khoản ngân hàng. Các đối tượng giao tiếp với nhau bằng message Khái niệm trước đây Khái niệm hướng đối tượng 5Phát triển một chương trình C++ Soạn thảo chương trình và lưu thành source file Dùng compiler dịch source file thành object file (mã máy_machine code) Dùng linker kết object file với các module khác (thư viện) để tạo thành file thực thi (executable file) 6Chương trình ví dụ #include using namespace std; int main() { cout << "Hello World ! " << endl; return 0; } Khi chạy màn hình hiện: Hello World ! 7#include Lµ mét ký hiÖu ®Ó cho bé tiÒn xö lý thùc hiÖn Include lµ mét lÖnh tiÒn xö lý, copy file .h vào source code DÊu ngoÆc chØ cho bé tiÒn xö lý tìm file ë th− môc chøa c¸c tËp tin .h Tập tin "iostream.h" [Input-Oput- Stream] để dïng được hµm cout, thực hiện viÖc in ra mµn hình. 8 using namespace std; Các tên đã định nghĩa trước trong C++ được chứa trong standard (std) namespace, chỉ dẫn using cho phép truy cập trực tiếp vào các tên trong namespace chuẩn 9Hàm Main() Dßng 3 b¾t ®Çu ch−¬ng trình th«ng th−êng víi hµm cã tªn " main() ". Mäi ch−¬ng trình C++ ®Òu cã 1 hµm main(). Nãi chung, hµm lµ 1 khèi m· lÖnh. C¸c hµm th«ng th−êng ®−îc gäi bëi c¸c hµm kh¸c, nh−ng main() lµ ®Æc biÖt. Khi ch−¬ng trình b¾t ®Çu, main() ®−îc gọi tù ®éng . 10 TÊt c¶ c¸c hµm b¾t ®Çu víi mét ngoÆc më ({) vµ kÕt thóc bằng mét dÊu ngoÆc ®ãng (}). DÊu ngoÆc cña main() lµ trªn dßng 4 vµ dßng 7. PhÇn căn b¶n cña ch−¬ng trình lµ dßng sè 5. Hµm "cout" dïng ®Ó in mét thông điệp ra mµn hình. C¸ch dïng cout : tõ cout ®Æt trước to¸n tö (<<). Bất cứ gì sau toán tử << đều được in ra màn hình. NÕu muèn viÕt mét chuçi ký tù, ph¶i viÕt chóng trong dÊu ngoÆc kÐp ("), nh− dßng 5. endl b¶o hµm cout chuyển xuèng mét dßng míi sau tõ Hello World ! 11 return 0 để kết thúc hàm main() trả về giá trị 0 là mã thoát trên thực tế được xem như dấu hiệu kết thúc chương trình hoàn hảo 12 Cấu trúc các chương trình C++ đơn giản với vài hàm #include using namespace std; void line(), message(); // Prototypes int main() { cout << "Hello! The program starts in main()." << endl; line(); message(); line(); cout << "At the end of main()." << endl; return 0; } Cách chú thích 13 void line() // De ve một dòng (line). { cout << "--------------------------------" << endl; } void message() // De hien mot thong diep (message). { cout << "In function message()." << endl; } 14 Bài tập 1 Viết chương trình hiện các câu sau trên màn hình Oh what a happy day! Oh yes, what a happy day! 15 Bài tập 2 Xác định các lỗi và hiệu chỉnh #include int main { cout << "If this text", cout >> " appears on your display, "; cout << " endl;" cout << 'you can pat yourself on ' << " the back!" << endl. return 0; )
Tài liệu liên quan