Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước

1. KHÁI NIỆMHỆ THỐNG CẤP NƯỚC : Các hệ thống cấp nước, phân loại: o Khái niệm: là tổ hợp các công trình có chức năng thu, xử lý vận chuyển và điều hòa phân phối nước. 2. Phân loại: có nhiều cách: o Theo đối tượng phục vụ: đô thị, nông thôn o Theo chức năng phục vụ : sinh hoạt, sản xuất o Theo phương pháp sử dụng nước : trực tiếp, gián tiếp o Theo nguồn nước : nước ngầm, nước mặt o Theo nguyên tắc làm việc : có áp, không áp o Theo phạm vi cung cấp : thành phố, tiểu khu

pdf15 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2716 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn CHƯƠNG1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 1. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG CẤP NƯỚC : Các hệ thống cấp nước, phân loại: o Khái niệm: là tổ hợp các công trình có chức năng thu, xử lý vận chuyển và điều hòa phân phối nước. 2. Phân loại: có nhiều cách: o Theo đối tượng phục vụ: đô thị, nông thôn… o Theo chức năng phục vụ : sinh hoạt, sản xuất… o Theo phương pháp sử dụng nước : trực tiếp, gián tiếp… o Theo nguồn nước : nước ngầm, nước mặt… o Theo nguyên tắc làm việc : có áp, không áp … o Theo phạm vi cung cấp : thành phố, tiểu khu… PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn Traïm bôm caáp I Beå chöùaXöû lyù Tram bôm caáp II Coâng trình thu Ñaøi nöôùc HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC TRÖÏC TIEÁP PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn Ñoái töôïng duøng nöôùc OÁng daãn nöôùc TLS vaø tuaàn hoaøn Traïm bôm taêng aùp Traïm bôùm caáp I Coâng trình thu Coáng xaõ OÁng daãn nöôùc thoâ Khu xöû lyù Coáng daãn nöôùc thaûi HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC TUAÀN HOAØN PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn Tuỳ theo chất lượng yêu cầu, điều kiện tự nhiên mà ta có thể bớt hoặc thêm các công trình trong sơ đồ trên. Nếu khu xử lý ở cao thì không cần trạm bơm cấp II o Các yếu tố để chọn hệ thống cấp nước rẻ: o Điều kiện tự nhiên o Yêu cầu đối tượng dùng nước: áp lực, dây chuyền công nghệ… o Khả năng thực thi : giá thành và thời gian… PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn 3. Tiêu chuẩn dùng nước: o Khái niệm: là lượng trung bình tính cho một đơn vị tiêu thụ trong một đơng vị thời gian, sản phẩm. o Để thiết kế thường cần xác định tổng lưu lượng, ví dụ : 1. Nước sinh hoạt : lít/ngàyđêm.người (TCXD-33-68) o Phụ thuộc vào nhu cầu ăn uống, sinh hoạt mức độ trang thiết bị tiện nghi, điều kiện vệ sinh… o Để phản ánh chế độ làm việc của các hạng mục công trình trong hệ thống nước theo thời gian, nhất là trạm bơm cấp II, mà không làm tăng hay giảm công suất của hệ thống, người ta đưa ra hệ số không đều hoà giờ (Kg)- Qmax g = Kg.Q tb PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn o Để phản ánh công suất của hệ thống trong ngày dùng nước tối đa, thường là vào mùa nóng, với công suất dùng nước trong ngày trung bình (tính trong năm) người ta dùng hệ số Kng (Kng = 1.35-1.5) o Qmax ng = Kng.Q ng tb 2. Nước công nghiệp: dựa vào ( đơn vị tính /đơn vị sản phẩm) o - Dây chuyền công nghệ của xí nghiệp: o Ví dụ: o + Nước làm lạnh nhà máy nhiệt điện công suất 1000 KW/h : 160-400 (m3/1000kw). o + Nước phục vụ để đổ 1 m3 bê tông :2.2-3.0 (m3/ m3 bê tông). o + Nước cấp cho công nghiệp địa phương : 5-10% tồng lượng nước ăng uống và sinh hoạt o + Tiêu chuẩn dùng nước cho nhu cầu ăn uống sinh hoạt cho công nhân ở xí nghiệp: PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn 3.025Phaân xöôûng khaùc 2.535Phaân xöôûng noùng toaû nhieät (>20 K. Calo) KhTieâu chuaån (lit/ngöôøi.ca) Loaïi phaân xöôûng PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn + Lượng nước tắm: 40 người trong một vòi tắm 500 l/h với thời gian tắm 45 phút. 3. Nước tưới cây, tưới đường :phụ thuộc n Loại mặt đường. n Loại cây trồng. n Điều kiện khí hậu. n => 0.5-11 lit/m2 diện tích tưới. 4. Nước dùng trong nhà công cộng: (TCXD-33-38): (Tham khảo hướng dẫn đồ án môn học) 5. Nước rò rỉ mạng lưới : không có tiêu chuẩn rõ rệt, có thể lấy 5-10% tổng lưu lượng nước trong mạng.( nhiều khi 15-20%). 6. Trong khu xử lý : 5-10% lưu lương trạm. Nó phụ thuộc vào công trình: n Bể lắng 1.5-3% n Bể lọc 3-5% n Bể tiếp xúc 8-10%. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn 4. Xác định lưu lượng nước cấp 3 max. . . ( / ) 1000 tb ngd ng q NQ k m ngd= Dân cư (sinh hoạt) m a x . 3 m a x . . ( / )2 4 n g d g i o h Q Q k m h= m a x . m a x . . 1 0 0 0 ( / )3 6 0 0 h s Qq l s= PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn Löu yù N: daân soá cuûa daân cö coù theå thay ñoåi trong naêm phuï thuoäc vaøo khaû naêng cuûa maïng löôùi .(1 ) ToN N a D= + PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn 3 .max . 10000. . 10. . ; / 1000t ngd t t FQ q F q m ngd= = . m a x . 3 . m a x . ; ( / ) t n g t h Q Q m h T = .max . .max . .1000 ; ( / )3600 t h t s Qq l s= Nước tưới đường tưới cây PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn Qtb = (25N1 + 35N2)/1000, m3/ngày Lưu lượng công nghiệp + Lưu lượng sinh hoạt + Lưu lượng sản xuất Q = qtc x P PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn o Lưu lượng các các cơ sở công cộng (theo tiêu chuẩn TCXD 33 - 68 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn 5. Áp lực trong mạng lưới cấp nước o Hñ +Zñ = Znh + Hnhct + h1 Ø H = Znh - Z + Hnhct +h1 o Hb +Zb = H + Z + h +h2 Ø Hb = Z -Zb + H + h +h2 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn AÙp löïc töï do caàn thieát taïi vò trí baát lôïi nhaát treân maïng löôùi caáp nöôùc beân ngoaøi: goïi laø aùp löïc caàn thieát cuûa ngoâi nhaø. + Nhaø 1 taàng :10m + Nhaø 2 taàng :12m 1 taàng -> 4m + Nhaø 3 taàng :16m Chöõa chaùy P chaùy baát lôïi Hnhct = 10 m PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version