Ôn tập Điện xoay chiều 2

Câu 1. Trong mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ điện C, cuộn dây thuần cảm L và hộp kín X. Biết ZL > ZCvà hộp kín X chứa hai trong 3 phần tử Rx, Cx, Lx mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện i và điện áp u ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với nhau thì trong hộp kín X phải có: A. RX và CX B. RX và LX C. LX và CX D. Không tồn tại phần tử thỏa mãn Câu 2. Một mạch điện xoay chiều gồm phần tử X nối tiếp phần tử Y. Biết rằng X và Y là 1 trong 3 phần tử R, C, cuộn dây. Đặt một hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u = 2U cos thì điện áp hiệu dụng UX = U , UY = U và u nhanh pha hơn cường độ dòng điện i. Hai phần tử X và Y tương ứng : A. Điện trở và cuộn dây thuần cảm B. tụ điện và cuộn dây không thuần cảm (ZL

doc6 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 420 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập Điện xoay chiều 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU 2 Câu 1. Trong mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ điện C, cuộn dây thuần cảm L và hộp kín X. Biết ZL > ZCvà hộp kín X chứa hai trong 3 phần tử Rx, Cx, Lx mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện i và điện áp u ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với nhau thì trong hộp kín X phải có: A. RX và CX B. RX và LX C. LX và CX D. Không tồn tại phần tử thỏa mãn Câu 2. Một mạch điện xoay chiều gồm phần tử X nối tiếp phần tử Y. Biết rằng X và Y là 1 trong 3 phần tử R, C, cuộn dây. Đặt một hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u = 2Ucos thì điện áp hiệu dụng UX = U, UY = U và u nhanh pha hơn cường độ dòng điện i. Hai phần tử X và Y tương ứng : A. Điện trở và cuộn dây thuần cảm B. tụ điện và cuộn dây không thuần cảm (ZL<ZC) C. Điện trở và tụ điện D. Cuộn dây thuần cảm và tụ điện Câu 3. Một đoạn mạch điện không phân nhánh chứa 2 trong 3 phần tử: Điện trở thuần, hoặc tụ điện hoặc cuộn dây. Nếu mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều 220V - 60Hz thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử lần lượt là 325V và 105 V. Hai phần tử đó là: A. Điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm. B.Tụ điện và cuộn dây. C. Điện trở thuần và tụ điện D. Tụ điện và cuộn dây thuần cảm. Câu 4. Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử : điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế u = U0coslên hai đầu A vả B thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0 cos. Đoạn mạch AB chứa : A. cuộn dây thuần cảm B. tụ điện C. điện trở thuần D. cuộn dây có điện trở Câu 5. Một đoạn mạch xoay chiều có hai trong ba phần tử R,C hoặc cuộn dây thuần cảm. Điện áp hai đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: u = 100cos 100pt (V) ; i = 2cos (100pt- 0,25π) (A). Điện trở hoặc trở kháng tương ứng là: A. L, C ; ZC = 100Ω; ZL= 50Ω B. R, L ; R = 40Ω; ZL= 30Ω C. R, L ; R = 50Ω; ZL= 50Ω D. R, C; R = 50Ω; ZC= 50Ω. Câu 6. Cho đoạn mạch AB gồm biến trở nối tiếp với hộp kín X. Hộp X chỉ chứa cuộn thuần cảm L hoặc tụ C .Điện áp hiệu dụng UAB = 200 (V) không đổi ; f = 50 Hz Khi biến trở có giá trị sao cho công suất toàn mạch cực đại thì cường độ dòng điện I = 2(A) và sớm pha hơn uAB. Khẳng định nào là đúng ? A. Hộp X chứa C = F B. Hộp X chứa L = C. Hộp X chứa C = F D. Hộp X chứa L = Câu 7. Khi mắc một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 220V vào một dụng cụ P, thì thấy dòng điện trong mạch có cường độ hiệu dụng bằng 0,25A và sớm pha 0,5π so với điện áp. Cũng điện áp xoay chiều trên nếu mắc vào dụng cụ Q thì cường độ hiệu dụng cũng vẫn bằng 0,25A nhưng cùng pha với điện áp vào. Xác định dòng điện trong mạch khi mắc điện áp xoay chiều trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp. A. và trễ pha 0,5π so với điện áp . B. và trễ pha 0,25π so với điện áp. C. và sớm pha 0,5π so với điện áp . D. và sớm pha 0,25π so với điện áp Câu 8. Mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở thuần R = 80Ω nối tiếp với hộp X. Trong hộp X chỉ chứa một phần tử là điện trở thuần R’ hoặc cuộn thuần cảm L, hoặc tụ C. Biểu thức điện áp hai đầu mạch . Dòng điện qua R có cường độ hiệu dụng 1 A và trễ pha hơn uAB. Phần tử trong hộp X có giá trị: A. R’ = 20Ω B. C = C. L = H D. L = H Câu 9. Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là: và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức . Hai phần tử đó là? A. Hai phần tử đó là RL. B. Hai phần tử đó là RC. C. Hai phần tử đó là LC. D. Tổng trở của mạch là 10Ω Câu 10. Một đoạn mạch điện đặt dưới hiệu điện thế V thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức . Các phần tử mắc trong đoạn mạch này là: A. Chỉ có L thuần cảm B. Chỉ có C C. Chỉ có R D. R và L Câu 11. Cho đoạn mạch AB gồm biến trở nối tiếp với hộp kín X. Hộp X chỉ chứa cuộn thuần cảm L hoặc tụ C, UAB = 200V không đổi; f = 50 Hz Khi biến trở có giá trị sao cho công suất toàn mạch cực đại thì I = A và trễ pha hơn uAB. Khẳng định nào là đúng : A. Hộp X chứa C = F B. Hộp X chứa L = H C. Hộp X chứa C = F D. Hộp X chứa L = H Câu 12. Cho mạch điện xoay chiều AB gồm một cuộn cảm có điện trở thuần mắc nối tiếp với một hộp kín X chứa 2 trong 3 phần tử R, L, C, khi đó hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch UAB và 2 đầu cuộn dây U1, 2đầu hộp X là U2 thoả mãn UAB= U1+U2. Hỏi X chứa những phần tử nào? A. R và L. B. R và C. C. L và C. D. không có phần tử nào thõa mãn. Câu 13. Một đoạn mạch xoay chiều có 2 phần tử mắc nối tiếp R, C hoặc cuộn dây thuần cảm.Điện áp giữa hai đầu mạch điện và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: V, . Mạch gồm những phần tử nào? Điện trở hoặc trở kháng tương ứng là bao nhiêu? A. R, L; B. R, C; C. L, C; D. R, L; Câu 14. Một mạch điện xoay chiều gồm 1 điện trở R = 50Ω và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Dòng điện xoay chiều trong mạch có giá trị hiệu dụng 0,5A, tần số 50 Hz, hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 đầu mạch là 25. V. Độ tự cảm L của cuộn thuần cảm là: A. H B. H C. H D. Câu 15. Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở R = 70W và độ tự cảm L = 0,7H nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 140cos(100t - p/2)V. Khi C = Co thì u cùng pha với cường độ dòng điện i trong mạch. Khi đó biểu thức hiệu điện thế gữa hai đầu cuộn dây là A. u1 = 140cos(100t)V B. u1 = 140cos(100t - p/4)V C. u1 = 140cos(100t - p/4)V D. u1 = 140cos(100t + p/4)V Câu 16. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 50W, L = 1H. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 200cos(100t + p/2)V, thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại Pmax. Khi đó công suất Pmax và điện dung C bằng bao nhiêu? A. Pmax = 400W và C = 10-3(F) B. Pmax = 400W và C = 100(μF) C. Pmax = 800W và C = 10-4(F) D. Pmax = 80W và C = 10(μF) Câu 17. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 50W, L = 1H, C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 200cos(100t + p/2)V. Khi C = Co thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng I qua mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R bằng bao nhiêu? A. I = 0,4A và UR = 20V B. I = 4A và UR = 200V C. I = 2A và UR = 100V D. I = 0,8A và UR = 40V Câu 18. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 30W, L = 0,4H, C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 120cos(100t + p/2)V. Khi C = Co thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm L là A. uL = 80cos(100t + p)V B. uL = 160cos(100t + p)V C. uL = 80cos(100t + p/2)V D. uL = 160cos(100t + p/2)V Æ V R C L,r Æ A B Hình 3.12 Câu 19. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R, L, C không đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế u = Uocos(2pft) có tần số f thay đổi thì kết luận nào sau đây là đúng? A. Khi f tăng thì ZL tăng dẫn đến tổng trở Z tăng và công suất của mạch P giảm. B. Khi f tăng thì ZL tăng và ZC giảm nhưng thương của chúng không đổi. C. Khi f thay đổi thì ZL và ZC đều thay đổi, khi ZC = ZL thì UC đạt giá trị cực đại. D. Khi f thay đổi thì ZL và ZC đều thay đổi nhưng tích của chúng không đổi. Câu 20. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 30W, L = 0,4H, C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 120cos(100t + p/2)V. Khi C = Co thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là A. uR = 60cos(100t + p/2)V B. uR = 120cos(100t)V C. uR = 120cos(100t + p/2)V D. uR = 60cos(100t)V Câu 21. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình 3.12 một hiệu điện thế u = Uocos(wt), trong đó w thay đổi được. Khi thì vôn kế chỉ UV = U1. Khi A. w = 2wo thì UV = 2U1 B. w = 2wo thì UV = 4U1 C. w wo thì UV > U1 Câu 22. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, R, w không đổi. Thay đổi C đến khi C = Co thì công suất Pmax. Khi đó Pmax được xác định bởi biểu thức A. . B. . C. . D. . Câu 23. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 60W, L = 0,8H, C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 120cos(100t + p/2)V. Khi C = Co thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức hiệu điện thế gữa hai bản tụ là A. uC = 80cos(100t + p)V B. uC = 160cos(100t - p/2)V C. uC = 160cos(100t)V D. uC = 80cos(100t - p/2)V Câu 24. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 1/pH, C = 50/pμF và R = 100W. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 220cos(2pft + p/2)V, trong đó tần số f thay đổi được. Khi f = fo thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch I đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu R sẽ có dạng A. uR = 220cos(2pfot - p/4)V B. uR = 220cos(2pfot + p/4)V C. uR = 220cos(2pfot + p/2)V D. uR = 220cos(2pfot + 3p/4)V Câu 25. Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 20W và độ tự cảm L = 2H, tụ điện có điện dung C = 100μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó A. Ro = 100Ω B. Ro = 80W C. Ro = 40Ω D. Ro = 120Ω Câu 26. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 60W, C = 125μF, L thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 120cos(100t + p/2)V. Khi L = Lo thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức hiệu điện thế gữa hai bản tụ là A. uC = 160cos(100t - p/2)V B. uC = 80cos(100t + p)V C. uC = 160cos(100t)V D. uC = 80cos(100t - p/2)V Câu 27. Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 20W và độ tự cảm L = 2H, tụ điện có điện dung C = 100μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó công suất tiêu thụ trên điện thở R là A. P = 115,2W B. P = 224W C. P = 230,4W D. P = 144W Câu 28. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 1H, C = 60μF và R = 50W. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 130cos(2pft + p/6)V, trong đó tần số f thay đổi được. Khi f = fo thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu R đạt giá trị cực đại. Khi đó độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai bản tụ so với hiệu điện thế u một góc A. Dj = 90o B. Dj = 60o C. Dj = 120o D. Dj = 150o Câu 29. Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 20W và độ tự cảm L = 2H, tụ điện có điện dung C = 100μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất toàn mạch đạt giá trị cực đại Pmax. Khi đó A. Pmax = 144W B. Pmax = 280W C. Pmax = 180W D. Pmax = 288W Câu 30. Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 30W và độ tự cảm L = 0,6H, tụ điện có điện dung C = 100μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 160cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị cực đại. Khi đó A. Ro = 10Ω B. Ro = 30Ω C. Ro = 50Ω D. Ro = 40Ω Câu 31. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 1/p2H, C = 100μF. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 100cos(2pft)V, trong đó tần số f thay đổi được. Khi công suất trong mạch đạt giá trị cực đại thì tần số là A. f = 100(Hz) B. f = 60(Hz) C. f = 100p(Hz) D. f = 50(Hz) Câu 32. Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 70W và độ tự cảm L = 0,7H nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 70cos(100t)V. Khi C = Co thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thế giữa hai bản tụ một góc A. Dj = 90o B. Dj = 0o C. Dj = 45o D. Dj = 135o Câu 33. Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 70W và độ tự cảm L = 0,7H nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 70cos(100t)V. Khi C = Co thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thế u một góc A. Dj = 135o B. Dj = 90o C. Dj = 45o D. Dj = 0o Câu 34. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 1,2H, C = 500/3μF, R thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu L và giữa hai bản tụ C là A. UL = 240V và UC = 120V B. UL = 120V và UC = 60V C. UL = 480V và UC = 240V D. UL = 240V và UC = 120V Câu 35. Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở R = 20W và cảm kháng ZL = 20W nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 40cos(ωt)V. Khi C = Co thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai bản tụ so với hiệu điện thế u một góc A. Dj = 90o B. Dj = 45o C. Dj = 135o D. Dj = 180o Câu 36. Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 30W và độ tự cảm L = 0,6H, tụ điện có điện dung C = 100μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 160cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị cực đại P = Po. Khi đó A. Po = 80W B. Po = 160W C. Po = 40W D. Po = 120W Câu 37. Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 20W và độ tự cảm L = 2H, tụ điện có điện dung C = 100μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó công suất tiêu thụ trên cuộn dây Pd là A. Pd = 28,8W B. Pd = 57,6W C. Pd = 36W D. Pd = 0W Câu 38. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 0,6H, C = 250/3μF, R thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất toàn mạch đạt giá trị cực đại là A. Pmax = 120W B. Pmax = 960W C. Pmax = 240W D. Pmax = 480W Câu 39. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 1H, C = 50μF và R = 50W. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 220cos(2pft)V, trong đó tần số f thay đổi được. Khi f = fo thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại Pmax. Khi đó A. Pmax = 480W B. Pmax = 484W C. Pmax = 968W D. Pmax » 117W Câu 40. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 1,2H, C = 500/3μF, R thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu R là A. UR = 120V B. UR = 120V C. UR = 60V D. UR = 240V Câu 41. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 20W, C = 250μF, L thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 40cos(100t + p/2)V. Tăng L để cảm kháng tăng từ 20W đến 60W, thì công suất tiêu thụ trên mạch A. không thay đổi khi cảm kháng tăng. B. giảm dần theo sự tăng của cảm kháng. C. tăng dần theo sự tăng của cảm kháng. D. ban đầu tăng dần sau đó lại giảm dần về giá trị ban đầu. Câu 42. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 30W, ZL = 40W, còn C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 120cos(100t - p/4)V. Khi C = Co thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại UCmax bằng A. UCmax = 100V B. UCmax = 36V C. UCmax = 120V D. UCmax = 200 V Câu43. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 50W, C = 100μF. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 200cos(100t + p/2)V, thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại Pmax. Khi đó công suất Pmax và độ tự cảm L bằng bao nhiêu? A. Pmax = 80W và L = 1H B. Pmax = 400W và L = 1H C. Pmax = 800W và L = 1/pH D. Pmax = 400W và L = 1/pH Câu 44. Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở R = 40W và độ tự cảm L = 0,8H nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 100cos(100t)V. Khi C = Co thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó công suất tiêu thụ trên mạch là A. P = 250W B. P = 5000W C. P = 1250W D. P = 1000W Câu 45. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 30W, C = 250μF, L thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 120cos(100t + p/2)V. Khi L = Lo thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là A. uR = 60cos(100t + p/2)V. B. uR = 120cos(100t)V C. uR = 60cos(100t)V. D. uR = 120cos(100t + p/2)V Câu 46. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 0,6H, C = 250/3μF, R thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó A. Ro = 120Ω B. Ro = 60Ω C. Ro = 60Ω D. Ro = 30Ω Câu 47. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 30W, C = 250μF, L thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 120cos(100t + p/2)V. Khi L = Lo thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm L là A. uL = 160cos(100t + p/2)V B. uL = 80cos(100t + p)V C. uL = 160cos(100t + p)V D. uL = 80cos(100t + p/2)V Câu 48. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 0,6H, C = 250/3μF, R thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó cường độ dòng điện I trong mạch là A. I = 2A B. I = 4A C. I = A D. I = 2A Câu 49. Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 70W và L = 0,7H nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 70cos(100t)V. Khi C = Co thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó độ lệch pha của hiệu điện thế u so với cường độ dòng điện trong mạch một góc A. Dj = 60o B. Dj = 90o C. Dj = 0o D. Dj = 45o Câu 50. Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 70W và độ tự cảm L = 0,7H nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 140cos(100t - p/4)V. Khi C = Co thì u cùng pha với cường độ dòng điện i trong mạch. Khi đó biểu thức hiệu điện thế gữa hai bản tụ là A. uC = 140cos(100t - 3p/4)V B. uC = 70cos(100t - p/2)V C. uC = 70cos(100t + p/4)V D. uC = 140cos(100t - p/2)V Câu 51. Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 40W và độ tự cảm L = 0,8H nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 100cos(100t)V. Khi C = Co thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó cường độ dòng điện I qua mạch là A. I = 2,5A B. I = 2,5A C. I = 5A D. I = 5A Câu 52. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 30W, L = 0,4H, còn C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 220cos(100t - p/4)V. Khi C = Co thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó A. Co = 160/pμF B. Co = 250μF C. Co = 250/pμF D. Co = 160μF Câu 53. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 50W, C = 100μF, L thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 200cos(100t + p/2)V. Khi L = Lo thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng I qua mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R bằng bao nhiêu? A. I = 4A và UR = 200V B. I = 0,8A và UR = 40V C. I = 0,4A và UR = 20V D. I = 2A và UR = 100V Câu 54. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 40W, L = 1H và C = 625μF. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 220cos(ωt)V, trong đó w thay đổi được. Khi w = wo hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ C đạt giá trị cực đại. wo có thể nhận giá trị nào sau đây? A. wo = 35,5(rad/s) B. wo » 33,3(rad/s) C. wo » 28,3(rad/s) D. wo = 40(rad/s) Câu 55. Cho mạch điện gồm một cuộn dây, một điện thở thuần R và một tụ điện (có điện dung C th
Tài liệu liên quan