Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn của đảng cộng sản

Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Đảng làm giàu trí tuệ của mình bằng cách không ngừng nâng cao trình độ lý luận, nắm vững và vận dụng sáng tạo những luận điểm cơ bản và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phải không ngừng tổng kết kinh nghiệm thực tiễn sinh động, từ phong trào cách mạng của quần chúng”. Đối với Đảng ta, kiên trì vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin có tính nguyên tắc số một. Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng một cách đúng đắn, phù hợp với điều kiện nước ta, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin một cách sáng tạo. Là một trong ba bộ phận cấu thành nên chủ nghĩa Mác, được Lênin phát triển, Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo trên thực tiễn sinh động Việt Nam, triết học Mác-Lênin đã tạo ra vũ khí tinh thần sắc bén cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Triết học Mác-Lênin là một môn học hết sức quan trọng, nó đã và đang được cán bộ, đảng viên và toàn dân ta đón nhận nhiệt tình và say mê học tập, nghiên cứu nghiêm túc. Tuy nhiên, triết học Mác-Lênin mặc dù là một cuộc cách mạng trong lịch sử triết học, nhưng nó là một tất yếu lịch sử, một hiện tượng hợp quy luật. Nó là kết tinh tất cả những tinh hoa, giá trị cao quý của tư duy triết học, văn học, khoa học của lịch sử nhân loại. Có thể nói sự ra đời của triết học Mác-Lênin vừa là bước ngoặt cách mạng, là đỉnh cao trong sự phát triển lý luận triết học, vừa là sự tiếp thu, kế thừa biện chứng những di sản triết học và khoa học của nhân loại. Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, lần lượt trải qua các phương thức sản xuất. Khi mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất phát triển với quan hệ sản xuất cũ lỗi thời lạc hậu, tất yếu sẽ có sự đấu tranh để loại bỏ quan hệ sản xuất cũ để thiết lập một phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn. Do đó về xã hội từ khi chế độ công hữu ruộng đất nguyên thuỷ tan rã, toàn bộ lịch sử là lịch sử đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa giai cấp thống trị - giai cấp làm thuê, bị bóc lột. Đến những năm 40 của thế kỷ XIX phương thức sản xuất TBCN đã thống trị ở nhiều nước châu Âu. Trong quá trình phát triển khá mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản, trong lòng CNTB đã bộc lộ những mâu thuẫn gay gắt. Mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã trở nên không điều hoà được. Những mâu thuẫn vốn có của xã hội tư bản mà trước hết là mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản ngày càng phát triển. Chủ nghĩa tư bản phát triển đã liên kết với nhau thành một lực lượng đông đảo do tính sản xuất của nền đại công nghiệp. Đã đến lúc giai cấp vô sản phải tự đứng lên để đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử của mình, giải phóng giai cấp mình, giành lấy quyền làm chủ về tư liệu sản xuất. Muốn làm được điều đó giai cấp vô sản cần phải có một cương lĩnh để chỉ lối đưa đường cho hoạt động của mình. Chính trong hoàn cảnh đòi hỏi của lịch sử như vậy “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” ra đời là một yêu cầu khách quan. Từ khi ra đời “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” đã đưa ra cách giải thích khoa học nhất, duy vật và biện chứng nhất về giai cấp vô sản và giai cấp tư sản về những mâu thuẫn đối kháng giữa hai giai cấp và sự tất yếu của cuộc cách mạng lật đổ giai cấp tư sản thiết lập quan hệ sản xuất mới - quan hệ sản xuất cộng sản chủ nghĩa. Chỉ có thiết lập mối quan hệ sản xuất cộng sản chủ nghĩa ở đó con người mới phát triển tự do và hoàn thiện nhất, năng suất lao động là cao nhất và thực sự là một xã hội văn minh.

doc14 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3983 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn của đảng cộng sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên