Phát huy tinh thần yêu nước cho thanh niên Việt Nam thông qua nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên là di sản quý báu của dân tộc ta. Để xây dựng và phát huy tinh thần yêu nước cho thanh niên trong giai đoạn mới cần có nhiều phương thức và nội dung khác nhau, một trong những cách thức vô cùng hiệu quả đó là thông qua học tập, nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao tri thức, tình cảm, ý chí yêu nước, làm gia tăng sức mạnh chính trị - tinh thần, giúp thanh niên quân đội thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến quan điểm của Hồ Chí Minh về: tinh thần yêu nước, vai trò của thanh niên đối với sự phát triển của dân tộc; từ đó nêu lên những nội dung và phương pháp xây dựng tinh thần yêu nước cho thanh niên hiện nay.

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phát huy tinh thần yêu nước cho thanh niên Việt Nam thông qua nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần III. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam hiện đại |390 PHÁT HUY TINH THẦN YÊU NƯỚC CHO THANH NIÊN VIỆT NAM THÔNG QUA NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ThS. Trần Thị Tân Trường Đại học Nha Trang Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên là di sản quý báu của dân tộc ta. Để xây dựng và phát huy tinh thần yêu nước cho thanh niên trong giai đoạn mới cần có nhiều phương thức và nội dung khác nhau, một trong những cách thức vô cùng hiệu quả đó là thông qua học tập, nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao tri thức, tình cảm, ý chí yêu nước, làm gia tăng sức mạnh chính trị - tinh thần, giúp thanh niên quân đội thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến quan điểm của Hồ Chí Minh về: tinh thần yêu nước, vai trò của thanh niên đối với sự phát triển của dân tộc; từ đó nêu lên những nội dung và phương pháp xây dựng tinh thần yêu nước cho thanh niên hiện nay. Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, thanh niên. I. MỞ ĐẦU Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhƣng tấm gƣơng, di sản mà Ngƣời để lại cho hậu thế vẫn trƣờng tồn với thời gian. Ngày nay, trong bối cảnh đất nƣớc đổi mới và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, một bộ phận không nhỏ thanh niên Việt Namy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu ý thức tu dƣỡng, rèn luyện, phấn đấu, thì việc học tập và làm theo Bác nói chung, xây dựng tinh thần yêu nƣớc nói riêng lại càng đặt ra bức thiết. II. NỘI DUNG 2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần yêu nước Tƣ tƣởng yêu nƣớc của Hồ Chí Minh là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, coi việc đánh đổ đế quốc, thực dân, đánh đổ ách thống trị của nƣớc ngoài là yếu tố hàng đầu để giải phóng dân tộc, nhƣng không dừng lại ở đó, cái đích vƣơn tới là dân phải đƣợc tự do, ấm no, hạnh phúc. Đó là lòng yêu nƣớc chân chính, sâu sắc và triệt để, không mang “100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin” (1920 - 2020) 391| tính nửa vời. Vào đầu năm 1946, khi trả lời phỏng vấn các nhà báo nƣớc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nƣớc nhà đƣợc hoàn toàn độc lập, dân ta đƣợc hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng đƣợc học hành”1. Trong một lần trả lời phỏng vấn khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nói rõ thêm: “Nếu nƣớc độc lập mà dân không đƣợc hƣởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì"2. Nhƣ vậy, chủ nghĩa yêu nƣớc của Hồ Chí Minh đã chứa dựng trong đó cả tình yêu nƣớc, yêu dân nồng nàn và yêu chủ nghĩa xã hội sâu sắc. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gƣơng mẫu mực về thực hiện chủ nghĩa yêu nƣớc. Đó là cả quá trình đấu tranh, cống hiến cho cách mạng, vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, Ngƣời không có mục đích gì riêng tƣ cho bản thân mình. Hồ Chí Minh đã từng nói: “Tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nƣớc Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên Việt Nam là tôi nhƣ đứt một đoạn ruột"3. Xuất phát từ chủ nghĩa yêu nƣớc, từ lòng yêu nƣớc, thƣơng nòi, cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh luôn phấn đấu cho mục tiêu giải phóng dân tộc, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, vì chỉ có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì dân mình mới đƣợc ấm no, Tổ quốc mới đƣợc giàu mạnh”4. Nhƣ vậy, chủ nghĩa yêu nƣớc trong Hồ Chí Minh luôn đƣợc thể hiện trong lý tƣởng giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con ngƣời; lý tƣởng xây dựng một Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, ấm no, tự do, hạnh phúc đến với mọi ngƣời, mọi nhà; đó là chủ nghĩa yêu nƣớc chân chính, mang chân lý tuyệt đối. Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, nhân dân ta đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cách mạng Việt Nam khi đó gặp muôn vàn khó khăn, thử thách, nhƣng có sự soi sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ chí Minh, đặc biệt có sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính, tinh thần yêu nƣớc của dân tộc ta đã đƣợc khơi dậy, toàn dân đã đoàn kết một lòng đứng lên đấu tranh giải phóng quê hƣơng đất nƣớc thoát khỏi ách nô lệ thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc. 1 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.187. 2 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.64. 3 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.49. 4 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.401. Phần III. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam hiện đại |392 2.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của thanh niên Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định tiềm năng, vai trò, vị trí to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, luôn tin tƣởng và nhìn nhận thanh niên theo quan điểm phát triển. Ngay từ khi đất nƣớc còn trong đêm đen nô lệ, Ngƣời đã nêu tƣ tƣởng: Thức tỉnh thanh niên để đi đến thức tỉnh dân tộc. Vào những năm đầu khi nƣớc ta giành đƣợc độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Thanh niên là ngƣời chủ tƣơng lai của nƣớc nhà. Thật vậy nƣớc nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên.”5. Ngƣời cho rằng sự phát triển trong tƣơng lai của đất nƣớc và tiền đồ vẻ vang của dân tộc nằm trong tay thanh thiếu nhi. Vì thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thanh niên phải “tham gia ý kiến vào công việc của Chính phủ; chiến đấu giữ lấy nền độc lập và tự luyện ngay từ bây giờ để sau này lên thay những thủ lĩnh mà gánh vác việc trọng đại của nƣớc nhà ”6. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ vai trò của thanh niên trên cả hai bình diện xã hội và mối quan hệ kết nối quá khứ với tƣơng lai không thể tách rời nhau: “Thanh niên là ngƣời tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là ngƣời phụ trách, dìu dắt thế hệ thanh niên tƣơng lai”7. Vai trò này vô cùng quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc và của giai cấp công nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt niềm tin và mong đợi ở thanh niên. Ngƣời đƣa ra dự báo hết sức đúng đắn mà nay đã trở thành hiện thực: “Với một thế hệ thanh niên hăng hái và kiên cƣờng, chúng ta nhất định thành công trong sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc”8. Quán triệt quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên, Đảng ta khẳng định: Đảng ta tiếp tục đề cao vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên; xác định thanh niên là lực lƣợng xung kích trong giai đoạn cách mạng mới”; “Thanh niên là rƣờng cột của nƣớc nhà, chủ nhân tƣơng lai của đất nƣớc, là lực lƣợng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên đƣợc đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lƣợc bồi dƣỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con ngƣời”. Đồng thời, nêu rõ “thanh niên nƣớc ta đang đứng trƣớc những cơ hội, thuận lợi lớn, nhƣng cũng phải đƣơng đầu với những khó khăn, thách thức không nhỏ 5 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.216. 6 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.32. 7 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.298. 8 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.79. “100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin” (1920 - 2020) 393| 2.3. Biểu hiện cơ bản của tinh thần yêu nước ở thanh niên hiện nay Thứ nhất, thanh niên Việt Nam ở mọi thời đại trƣớc hết là phải yêu nƣớc, trung thành với Tổ quốc. Yêu nƣớc là tình cảm thuần khiết và cao thƣợng nhất của mỗi con ngƣời, giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội cũng chính là tinh thần yêu nƣớc. Qua lịch sử dựng nƣớc và giữ nƣớc hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, các thế hệ thanh niên càng thấm thía hơn giá trị những hy sinh mất mát của ông cha để có đƣợc đất nƣớc ngày nay vinh quang tƣơi đẹp, từ đó thêm trân trọng hơn nguồn cội quê hƣơng, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc. Yêu nƣớc là tự hào về đất nƣớc, thanh niên cần có hiểu biết nhiều hơn về truyền thống văn hóa Việt Nam, cần thấm nhuần truyền thống cách mạng, cần trân trọng tinh hoa văn hóa hiện đại của dân tộc. Và sau cùng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thế hệ trẻ luôn trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng cống hiến và hy sinh cho dân tộc. Thứ hai, thanh niên Việt Nam phải không ngừng tu dƣỡng tâm trong, đức sáng. Những phẩm chất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn thanh niên tu dƣỡng và hƣớng đến chính là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đạo đức là cái gốc của mỗi con ngƣời. Thanh niên càng phải đặt việc rèn luyện đạo đức lên hàng đầu. Việc tự tu dƣỡng là công việc hàng ngày và làm đến suốt đời. Tuổi trẻ là cơ hội để con ngƣời sớm xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, từ đó vạch ra chuẩn mực cho mọi giá trị nhân sinh. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nói “Có tài mà không có đức là ngƣời vô dụng”, nhấn mạnh vai trò đạo đức đƣợc đặt lên hàng đầu, thức tỉnh thanh niên chú trọng tới tu dƣỡng, điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức và giá trị quan cốt lõi. Từ cấp độ cá nhân phải tu dƣỡng cho tốt mới có thể tạo tiền đề để tăng cƣờng tu dƣỡng ở cấp độ tập thể cao hơn. Thứ ba, thanh niên cần có tinh thần cầu thị, hiếu học. Học tập là quá trình không ngừng tích lũy, là quá trình tạo dựng nền tảng cho hoạt động thực tiễn. Thanh niên phải có lý tƣởng nhân sinh cho bản thân, mà muốn thực hiện lý tƣởng đó trƣớc hết cần phải học tập và tích lũy. Càng tích lũy đƣợc nhiều tri thức thì càng thấy đƣợc những hạn chế thiếu sót của bản thân, từ đó mới có khả năng để khắc phục và hoàn thiện, mới đủ năng lực để cống hiến cho Tổ quốc, cho xã hội. Việc học tập của thanh niên không chỉ dừng lại trong khuôn khổ sách vở, mà hơn thế nữa chính là việc học cách tƣ duy độc lập. Trong thời đại bùng nổ thông tin nhƣ hiện nay, trƣớc một biển tri thức vô tận, việc nắm đƣợc tri thức cốt yếu và cần thiết chính là dựa vào khả năng tƣ duy độc lập, và khả năng này cũng có đƣợc nhờ quá trình tự rèn luyện kiên trì và lâu dài. Tuổi trẻ nhƣ mùa xuân của cuộc đời, là giai đoạn mà khả năng tiếp thu ở mức cao nhất, cần nắm bắt cơ Phần III. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam hiện đại |394 hội này để tranh thủ học và hoàn thiện bản thân, tạo cơ sở vững chắc cho cuộc sống tƣơng lai sau này. Thứ tư, thanh niên cần chú trọng bám sát thực tiễn, nhất quán giữa nhận thức và hành động. Xã hội hiện đại có sự giao thoa phức tạp của nhiều quan niệm tƣ tƣởng, thanh niên thƣờng chƣa có nhiều sự trải nghiệm, dễ bị chi phối bởi ngoại cảnh, đôi khi còn có phần mơ hồ trong định hƣớng tƣơng lai, chƣa dễ định hình nhân sinh quan, giá trị quan và thế giới quan. Do đó trong mỗi việc làm của thanh niên, đôi khi khát vọng thì có thừa mà hành động thì chƣa đủ, thậm chí nói rồi để đó không làm, dần dà đánh mất niềm tin vào chính mình. Thanh niên muốn làm nên sự nghiệp lớn, trƣớc hết cần có chí hƣớng rõ ràng, bên cạnh đó cần nỗ lực hết mình, làm việc lớn bắt đầu từ những việc nhỏ, tự hình thành tinh thần mẫn cán, nghiêm túc, nhằm tích lũy sự tự tin và thái độ tích cực trƣớc mọi công việc. Thứ năm, thanh niên không ngừng phấn đấu, dũng cảm và trách nhiệm. Ngƣời chủ động tích cực, nắm bắt định hƣớng cuộc đời sẽ luôn luôn tự khích lệ bản thân tiến bộ. Thanh niên cần có chí khí, quyết tâm đạt tới mục tiêu, dũng cảm chấp nhận thất bại và không bao giờ buông xuôi, và thử thách càng lớn lao thì thanh niên càng thực sự trƣởng thành. Thế hệ thanh niên mạnh mẽ thì đất nƣớc hùng cƣờng, và trách nhiệm của thanh niên trƣớc hết là trách nhiệm đối với chính mình, có trách nhiệm với lời nói, việc làm của bản thân. Cao hơn nữa, thế hệ trẻ còn cần phải đảm đƣơng trọng trách mà lịch sử giao phó, đó chính là trách nhiệm với xã hội, với đất nƣớc. Thanh niên Việt Nam với lý tƣởng và giá trị nhân sinh chân chính, luôn là lực lƣợng đóng góp trí tuệ, sức trẻ vào sự nghiệp phát triển nƣớc nhà, thúc đẩy tiến bộ xã hội và phồn vinh dân tộc. 2.4. Phương pháp giáo dục tinh thần yêu nước cho thanh niên Quán triệt sâu sắc chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc về vị trí, vai trò của thế hệ trẻ, về “đổi mới nội dung, phƣơng thức chính trị, tƣ tƣởng, truyền thống, bồi dƣỡng lý tƣởng, lòng yêu nƣớc, xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”9 - theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về “Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa gia 9 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ƣơng Đảng, Hà Nội, 2016, tr.162. “100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin” (1920 - 2020) 395| đình - nhà trƣờng - Đoàn Thanh niên - xã hội trong đào tạo, bồi dƣỡng thế hệ trẻ toàn diện về mọi mặt; trong đó, chú trọng nguyên tắc đào tạo gắn với bồi dƣỡng, tin tƣởng giao việc, tạo điều kiện để tuổi trẻ đƣợc trải nghiệm, phấn đấu và trƣởng thành; xây dựng nguồn cán bộ trẻ, đảm bảo quy hoạch cho trƣớc mắt và lâu dài, “phải khéo léo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ”, “không nên coi thƣờng cán bộ trẻ” nhƣ Hồ Chí Minh đã căn dặn. - Trọng tâm là tăng cƣờng học tập và nghiên cứu lý luận. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là những tài sản quý báu nhất của Đảng ta, là vũ khí lý luận quan trọng nhất giúp đất nƣớc ta vƣợt qua vô vàn thách thức của lịch sử để tiến bƣớc lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Muốn giáo dục, bồi dƣỡng cho thế hệ trẻ Việt Nam thì một trong những nhiệm vụ cốt lõi chính là nâng cao phẩm chất lý luận cho họ. Các giải pháp cụ thể chính là tích cực tổ chức những hoạt động nghiên cứu kinh điển và báo cáo học thuật. Các chi bộ đảng của sinh viên và cán bộ trẻ cần tích cực hơn trong việc nghiên cứu bám sát các tác phẩm kinh điển Mác - Lênin, tổ chức các hoạt động trao đổi, giải thích lý luận, làm rõ các nguyên lý cơ bản, khiến cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trở nên phổ biến, dễ hiểu, khích lệ đƣợc ngƣời học, từ đó củng cố thêm niềm tin lý luận, tăng cƣờng tu dƣỡng tính đảng, giúp cho mỗi ngƣời học trẻ tuổi đều tự giác trở thành ngƣời lính trên mặt trận tƣ tƣởng chiến đấu cho niềm tin và lý tƣởng của Đảng ta. - Nhằm tăng cƣờng trình độ nghiên cứu khoa học cho thanh niên, chúng ta cần mở rộng nhãn quan học thuật hơn nữa, kiến tạo nên môi trƣờng giao lƣu, trao đổi khoa học, trƣờng học, các viện nghiên cứu cùng đội ngũ cán bộ khoa học cần thƣờng xuyên tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề, mời những chuyên gia có trình độ lý luận cao và nhiều kinh nghiệm đến truyền đạt kiến thức, hƣớng dẫn sinh viên và cán bộ trẻ tiến hành nghiên cứu và học tập, tạo điều kiện nâng cao về nhận thức và chuyên môn. - Đổi mới mô hình truyền thụ kiến thức lý luận chính trị nói chung và Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh nói riêng. Việc nâng cao phẩm chất lý luận cho thanh niên phụ thuộc chủ yếu vào sự tham gia tích cực của giảng viên và sinh viên trong quá trình học tập và trao đổi những nội dung liên quan đến chuyên môn. Do đó, việc làm cần thiết hiện nay là không ngừng cải cách những giờ học lý luận, nâng cao chất lƣợng dạy học, cần bám sát thực tiễn, có bƣớc đi cụ thể và hiệu quả. Các hình thức truyền thụ cần sinh động, khoa học, nhƣ tổ chức thảo luận chuyên đề, cung cấp tƣ liệu ghi hình, trực tuyến, tạo sức hút và khích lệ ngƣời học, tạo những mối liên hệ giữa nhận thức và hành động, tăng cƣờng tu dƣỡng tính đảng và thiết lập vững chắc niềm tin xã hội chủ nghĩa. Phần III. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam hiện đại |396 - Thức tỉnh tính chủ động của thanh niên. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là lý luận có tính khoa học, tính cách mạng và tính nhân dân, đồng thời cũng là lý luận sánh cùng thời đại và không ngừng đƣợc kiểm nghiệm trong thực tiễn. Do đó khi tiến hành giáo dục cho thanh niên, không phải chỉ là truyền thụ tri thức một cách đơn thuần và giản đơn, mà phải là sự thức tỉnh của tinh thần, sự đồng thuận của niềm tin, giúp thanh niên nhận thức đầy đủ nhất về bản chất của lý luận và tƣ tƣởng, từ đó phát huy ý thức tự chủ của thanh niên, tăng cƣờng năng lực tự chủ học tập, và vận dụng tính tự giác vào các lĩnh vực thực tiễn. - Củng cố thành quả lý luận trong thực tiễn. Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh cũng bƣớc ra từ thực tiễn và sau cùng hƣớng tới thực tiễn, không ngừng đƣợc thực tiễn kiểm nghiệm, không ngừng biến hóa phát triển cùng thực tiễn. Thanh niên không chỉ cần lý luận để giải thích thế giới, mà thanh niên với tƣ cách là thế hệ trẻ và tiên phong, cần nắm chắc lý luận để cải tạo thế giới, hiện thực hóa lý tƣởng và niềm tin. Quan điểm thực tiễn luôn là quan điểm quan trọng nhất, cơ bản nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngƣời luôn nhấn mạnh sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, trong đấu tranh cách mạng và trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Vì vậy, cần tăng cƣờng hơn nữa những hoạt động thực tiễn gắn với chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, đồng thời phát triển lý luận từ trong thực tiễn. Đối với thanh niên, lấy lý luận đúng đắn để chỉ đạo thực tiễn, chính là con đƣờng phát triển, là chìa khóa giải quyết những vấn đề khó khăn nhất trong quá trình vận động của lịch sử. III. KẾT LUẬN Thanh niên chính là hy vọng của nƣớc nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đƣờng cứu nƣớc từ khi còn là một thanh niên, và cho đến tận cuối đời, Ngƣời dành trọn vẹn niềm tin cũng nhƣ kỳ vọng lớn lao đối với thế hệ thanh niên cách mạng sau này. Mỗi thời đại lại đặt ra những yêu cầu khác nhau đối với họ, nhƣng những tƣ tƣởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giáo dục, bồi dƣỡng thế hệ tƣơng lai của đất nƣớc vẫn luôn là chỉ dẫn vô giá cho Đảng và dân tộc ta, để từ đó các thế hệ cách mạng đời sau kế thừa truyền thống vẻ vang, nắm chắc ngọn cờ độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ và phát triển đất nƣớc, không ngừng củng cố và làm rạng rỡ thành tựu cách mạng của các thế hệ đi trƣớc, góp phần đƣa đất nƣớc Việt Nam đi lên giàu mạnh và phồn vinh, sánh vai với bè bạn năm châu. Phát huy tinh thần yêu nƣớc trong tƣ tƣởng Hồ Chí Minh chính là nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần và nghị lực, trí tuệ và tài năng của mỗi thanh niên trong thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam, nhằm xây dựng đất nƣớc “100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin” (1920 - 2020) 397| ngày càng giàu mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu và thành quả cách mạng, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, giữ vững định hƣớng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trƣờng quốc tế. Yêu nƣớc đã trở thành tình cảm, tƣ tƣởng thƣờng xuyên trong mỗi con ngƣời Việt Nam, đƣợc nâng lên thành chủ nghĩa yêu nƣớc Việt Nam. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, (15 tập), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.4. 3. Phạm Văn Đồng (1969), Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp ta và người nghệ sĩ, Nxb Văn học, Hà Nội.
Tài liệu liên quan