Phát triển nghiên cứu khoa học của giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Tóm tắt. Theo chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục của Đảng, Nhà nước và trong tình hình các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đang tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những điều này đòi hỏi các trường đại học cần đảm bảo chất lượng đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là các ngành thuộc khối kĩ thuật. Do đó, các trường đại học cần chú trọng phát triển hoạt động và năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, đặc biệt giảng viên khối ngành kĩ thuật nhằm theo kịp với những thay đổi theo xu thế mới của khoa học, kĩ thuật và công nghệ. Bài viết này tác giả xác định nhiệm vụ, chỉ ra năng lực nghiên cứu khoa học, thực trạng nghiên cứu khoa học của giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học ở Việt Nam hiện nay.

pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phát triển nghiên cứu khoa học của giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
115 HNUE JOURNAL OF SCIENCE DOI: 10.18173/2354-1075.2018-0190 Educational Sciences, 2018, Volume 63, Issue 12, pp. 115-121 This paper is available online at PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KĨ THUẬT Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Nguyễn Minh Tuấn Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kĩ thuật – Công nghệ Cần Thơ Tóm tắt. Theo chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục của Đảng, Nhà nước và trong tình hình các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đang tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những điều này đòi hỏi các trường đại học cần đảm bảo chất lượng đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là các ngành thuộc khối kĩ thuật. Do đó, các trường đại học cần chú trọng phát triển hoạt động và năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, đặc biệt giảng viên khối ngành kĩ thuật nhằm theo kịp với những thay đổi theo xu thế mới của khoa học, kĩ thuật và công nghệ. Bài viết này tác giả xác định nhiệm vụ, chỉ ra năng lực nghiên cứu khoa học, thực trạng nghiên cứu khoa học của giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. Từ khóa: Giảng viên kĩ thuật, năng lực nghiên cứu khoa học, trường đại học, cách mạng công nghiệp 4.0. 1. Mở đầu Theo quan điểm giảng viên, đặc biệt giảng viên kĩ thuật trong bối cảnh hiện đại thì giảng viên cũng là một nhà nghiên cứu. Ở Việt Nam, có nhiều tác giả nghiên cứu về hoạt động và năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên khối ngành kĩ thuật, trong đó có một số tác giả với nghiên cứu tiêu biểu như Trần Khánh Đức [3-4]; Nguyễn Viết Sự (2006) [9]: Đề cập đến năng lực và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên các trường trong hệ thống sư phạm kĩ thuật Việt Nam. Tác giả phân tích khái quát về hoạt động nghiên cứu khoa học và năng lực của giảng viên kĩ thuật trong hệ thống đó, đồng thời cũng nêu rõ các mối quan hệ chặt chẽ giữa hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường sư phạm kĩ thuật Việt Nam. Từ đó, tác giả đã đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực và hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên các trường đại học sư phạm kĩ thuật Việt Nam. Ở một số nước trên thế giới, Theo nghiên cứu ở một số nước trên thế giới của một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên kĩ thuật [1] đã đưa vào môn học nghiên cứu hành động (action research) để trang bị cho giảng viên kĩ thuật năng lực nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng, định hướng tìm giải pháp. Theo Corey: Nghiên cứu hành động là quá trình mà qua đó những nhà thực hành giáo dục (người giảng viên) nghiên cứu thực tế của chính họ để giải quyết những vấn đề thực tế của cá nhân. Luật Giáo dục Đại học [7] đã đề cập đến: Cơ sở giáo dục đại học được phân tầng và xếp hạng theo các tiêu chí, trong đó có tiêu chí về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ngày nhận bài: 19/4/2018. Ngày sửa bài: 19/7/2018. Ngày nhận đăng: 20/11/2018. Tác giả liên hệ: Nguyễn Minh Tuấn. Địa chỉ e-mail: nmtuan@ctuet.edu.vn Nguyễn Minh Tuấn 116 Qua phân tích cho thấy, giảng viên nói chung, giảng viên kĩ thuật nói riêng ở các trường đại học, ngoài các nhiệm vụ giảng dạy còn phải tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường, điều này mang tính chất bắt buộc ở các trường đại học. Nó nói lên vai trò hết sức quan trọng của các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn kết với công tác đào tạo, và hai loại hoạt động này có quan hệ tương hỗ cùng tập trung cho thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả quá trình đào tạo tại các trường đại học, nhất là trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã thay đổi rất nhiều trong lĩnh vực đời sống xã hội, trong sự phát triển kinh tế theo định hướng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 2. Nội dung nghiên cứu 2.1. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học Việt Nam trong bối cảnh hiện nay Giảng dạy và nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ cơ bản của giảng viên nói chung, giảng viên kĩ thuật nói riêng. Mỗi giảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển xã hội thì không thể không nghiên cứu khoa học. Mỗi giảng viên phải năng lực nghiên cứu khoa học. Theo Nguyễn Viết Sự, “năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học là khả năng thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học theo các vấn đề và mục tiêu xác định. Năng lực nghiên cứu khoa học bao gồm các kiến thức, kĩ năng, thái độ của chủ thể trong hoạt động nghiên cứu khoa học” [8;tr.6]. Trong lĩnh vực đào tạo khối ngành kĩ thuật, người giảng viên phải vừa dạy người vừa dạy nghề chuyên ngành khối kĩ thuật, hình thành ở người học những tri thức, kĩ năng, kĩ xảo và những phẩm chất đạo đức nghề nghiệp thuộc khối ngành kĩ thuật vừa đáp ứng nhu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội, tiến trình hội nhập, đặc biệt là sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vừa tạo điều kiện cho sinh viên có những cơ hội tìm kiếm việc làm trong các khối ngành kĩ thuật hiện nay, thì buộc mỗi giảng viên kĩ thuật phải tích cực nghiên cứu khoa học để kiếm tìm tri thức mới, vận dụng vào bài giảng để đem đến cho người học những tri thức cập nhật, thời sự của cuộc cách mạng công nghiệp, giúp sinh viên sau khi ra trường có thể vận dụng vào thực hành công việc của mình một cách có hiệu quả. Trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, các chương trình đào tạo, đặc biệt các ngành nghề thuộc khối ngành kĩ thuật có sự xây dựng lại toàn bộ chương trình và nội dung đào tạo, việc này nhằm mục tiêu chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, đòi hỏi sinh viên sau khi tốt nghiệp và tham gia vào thị trường lao động phải được trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ năng, năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm và giải quyết vấn đề đáp ứng được các yêu cầu tại vị trí việc làm cụ thể ở doanh nghiệp. Thực tế đó đặt ra nhiệm vụ đối với giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học là cần phải kết hợp hoạt động nghiên cứu khoa học với giảng dạy. Mỗi giảng viên kĩ thuật phải tích cực, chủ động, sáng tạo trong giảng dạy và nghiên cứu. Phải nghiên cứu, phân tích và nhìn nhận các góc độ của các yếu tố tác động đến chất lượng đào tạo như: đối tượng người học; phương pháp và phương tiện dạy học; chương trình và nội dung đào tạo của các ngành thuộc khối ngành kĩ thuật cụ thể; sử dụng các thiết bị, công nghệ hiện đại..., có như vậy mới giúp giảng viên khối ngành kĩ thuật ở các trường đại học làm tốt vai trò giảng dạy trong việc tạo ra lực lượng lao động kĩ thuật chất lượng cao cho xã hội, cho cả nước nói chung, cho từng địa phương nói riêng. Năng lực nghiên cứu khoa học thuộc khối ngành kĩ thuật là một trong những nhiệm vụ được giao của giảng viên kĩ thuật. Nó không chỉ giúp giảng viên giải quyết được những vấn đề nảy sinh trong hoạt động giảng dạy của mình, mà còn là biện pháp tích cực để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên kĩ thuật. Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học rất phong phú và nhiều cung bậc, bao hàm từ sáng kiến kinh nghiệm trong hoạt động sư phạm tới các đề tài quy mô khác nhau [2;tr.4]. Phát triển nghiên cứu khoa học của giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học Việt Nam trong bối cảnh hiện nay 117 Năng lực nghiên cứu khoa học của người giáo viên được đánh giá ở một số khía cạnh như: Khả năng biết nhận xét, phân tích công việc của người khác và rút kinh nghiệm cho bản thân; Ứng dụng thành tựu mới của khoa học vào trong giảng dạy và giáo dục người học; Phát hiện vấn đề nảy sinh trong tri thức khoa học và trong giáo dục sinh viên, phát triển thành đề tài nghiên cứu; gắn các thành viên của nghiên cứu khoa học và bài giảng với đời sống xã hội; Có nhu cầu tự học, tự nghiên cứu. Theo Nguyễn Viết Sự [8;tr.10]: Năng lực thực tế về nghiên cứu khoa học của giảng viên sư phạm kĩ thuật thể hiện ở kiến thức, kĩ năng, thái độ nghiên cứu khoa học trong việc thực hiện các đề tài tại trường hoặc đơn vị liên kết, cụ thể là: Kiến thức: - Nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - Biết phát hiện các vấn đề cần nghiên cứu - Biết xây dựng đề cương nghiên cứu - Biết phân tích, chọn lọc tài liệu khoa học phục vụ nghiên cứu - Biết thiết kế phiếu điều tra - Biết tổ chức thực nghiệm sư phạm - Hiểu về lý luận xây dựng chương trình môn học - Hiểu về lý luận phương pháp và phương tiện dạy học Về kĩ năng: - Viết được đề cương chi tiết nghiên cứu khoa học - Viết được chuyên đề khoa học - Viết được báo cáo tổng kết đề tài - Tổ chức được xêmina và hội thảo - Thực hiện được các đợt khảo sát bằng phiếu hỏi và xử lý được số liệu điều tra - Thực hiện được phỏng vấn trực tiếp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ - Viết được giả thuyết môn học - Chế tạo được đồ dùng dạy học Về thái độ - Hứng thú và say mê nghiên cứu khoa học - Có tinh thần cộng tác với đồng nghiệp trong nghiên cứu khoa học - Trung thực và cẩn thận trong nghiên cứu khoa học - Coi trọng kết quả nghiên cứu khoa học của mình và của đồng nghiệp - Có ý thức thường xuyên vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào dạy học 2.2. Yêu cầu của thực tiễn về nghiên cứu khoa của giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học Việt Nam trong bối cảnh hiện nay Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra sự thay đổi vô cùng lớn trong đời sống, kinh tế xã hội và đây chính là thách thức của ngành giáo dục trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu mới của thời đại. Với sự phát triển của khoa học kĩ thuật và công nghệ, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động đến các ngành nghề trong xã hội hiện nay, nhất là các ngành nghề kĩ thuật có sự thay đổi rất nhanh. Việc áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều lĩnh vực công nghiệp được tự động hóa thay thế con người và các yêu cầu về kĩ năng của người lao động ngày càng cao. Khi đó nếu người lao động không nâng cao năng lực, kĩ năng để thích ứng nhanh với sự thay đổi của sản xuất thì bị loại khỏi thị trường lao động. Vì vậy, việc đào tạo các ngành nghề khối kĩ thuật muốn theo kịp với tốc độ phát triển Nguyễn Minh Tuấn 118 này và để đạt hiệu quả cho chuẩn đầu ra thì cần quan tâm đến chất lượng đào tạo. Có nhiều yếu tố tác động đến chất lượng của quá trình đào tạo các ngành nghề khối kĩ thuật, nhưng yếu tố cốt lõi nhất, quyết định chất lượng đào tạo các ngành nghề khối kĩ thuật là chất lượng đội ngũ giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học, biểu hiện cụ thể là chất lượng hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đây là những nhiệm vụ hàng đầu của giảng viên kĩ thuật. Các cuộc cách mạng công nghiệp từ trước đến này và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra ở tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế tri thức. Nó làm thay đổi nhanh chóng nội dung lao động, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, từ đó đặt ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực khoa học kĩ thuật chất lượng cao, phù hợp với cơ cấu trình độ và cơ cấu ngành nghề khối kĩ thuật. Đồng thời, sự phát triển này đã làm thay đổi mạnh mẽ về nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo trong hệ thống giáo dục đào tạo nói chung, trong đào tạo ngành nghề khối kĩ thuật nói riêng. Nó tạo ra những điều kiện, tiền đề mới cho sự phát triển của đào tạo ngành nghề khối kĩ thuật như: không ngừng bổ sung nội dung và nâng cao trình độ khoa học công nghệ của các hoạt động đào tạo ngành nghề khối kĩ thuật, hiện đại hóa trang thiết bị dạy học, sử dụng các công nghệ dạy học tiên tiến... Từ những tác động của cuộc cách mạng 4.0 đòi hỏi năng lực nghiên cứu và hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên kĩ thuật các trường đại học phải chú trọng phát triển để phù hợp với nội dung nghiên cứu, đưa công nghệ mới vào hoạt động nghiên cứu, đồng thời giảng viên kĩ thuật các trường đại học cũng phải nghiên cứu các biến đổi, phát triển của khoa học, kĩ thuật và công nghệ hiện đại do cuộc cách mạng 4.0 mang lại. Có như vậy thì hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên kĩ thuật các trường đại học mới nâng cao, mới có thể đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực khoa học kĩ thuật chất lượng cao cho thị trường lao động nói chung, cho các cơ sở tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực này nói riêng. 2.3. Thực trạng nghiên cứu khoa của giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học Việt Nam trong bối cảnh hiện nay Đứng trước yêu cầu của thực tiễn, hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên nói chung, giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học nói riêng đã có những bước phát triển, nhiều quan điểm chỉ đạo và các chính sách, cơ chế phát triển liên kết giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các ngành nghề khối kĩ thuật đã được ban hành và thực thi, đem lại những kết quả khả quan. Nhiều trường kĩ thuật, nhiều giảng viên kĩ thuật đã nhận thức được đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai chức năng có mối quan hệ hữu cơ, mật thiết và trực tiếp góp phần quyết định chất lượng của “sản phẩm” đào tạo, mang đến thương hiệu cho nhà trường và uy tín cho người giảng viên. Nhiều giảng viên xác định được trong bối cảnh đất nước đang thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, giáo dục đào tạo hiện nay hướng đến phát triển năng lực cá nhân của người học trong ngành nghề được đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, nhất là đào tạo các ngành nghề khối kĩ thuật phải có sự đổi mới phù hợp với xu thế thời đại, các doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển chương trình đào tạo nhằm đạt được các yêu cầu chuẩn đầu ra của thị trường lao động, của doanh nghiệp sử dụng lao động. Do đó, họ đã chủ động, tích cực hướng đến việc nghiên cứu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo cho các ngành nghề khối kĩ thuật, đồng thời cũng nghiên cứu các mối liên kết hợp tác trong khoa học, kĩ thuật và công nghệ giữa các trường đại học với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, kết nối để sinh viên khi ra trường có thể dễ tìm kiếm cơ hội việc làm và có khả năng làm việc. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực, cố gắng của một số trường và một số giảng viên kĩ thuật như vậy, thì trên thực tế một số trường vẫn chưa nhiệt huyết trong hoạt động nghiên cứu khoa học, mối liên kết giữa nghiên cứu - đào tạo - sản xuất kinh doanh dịch vụ vẫn chưa có sự gắn bó chặt chẽ, thậm chí một số nơi vẫn chưa hình thành mối liên kết này. Bên cạnh đó, hệ thống chính sách Phát triển nghiên cứu khoa học của giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học Việt Nam trong bối cảnh hiện nay 119 quốc gia về phát triển hoạt động và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên, tăng cường liên kết có hiệu quả giữa các trường đại học, với các doanh nghiệp chưa đồng bộ, thiếu các điều kiện và cơ chế thực hiện cụ thể. Chưa có chính sách cụ thể để khuyến khích và thu hút các đối tác của các xí nghiệp, doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động nghiên cứu khoa học cho các ngành nghề khối kĩ thuật ở các trường đại học phát triển, đầu tư vào nghiên cứu ứng dụng phát triển các sản phẩm khoa học kĩ thuật, công nghệ ở các trường đại học. Hơn nữa, một số giảng viên kĩ thuật không nhận thức hết vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo hiện nay, không tích cực, chủ động nghiên cứu khoa học, bằng lòng với những gì đã có, không chịu “làm mới mình” trong giảng dạy và nghiên cứu dẫn đến kết quả giảng dạy và nghiên cứu hết sức hạn chế. Đứng trước yêu cầu của thực tiễn và xuất phát từ thực trạng về nghiên cứu khoa học của giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học Việt Nam trong bối cảnh hiện nay chúng ta cần có những giải pháp phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học Việt Nam hiện nay, nhằm tạo ra nguồn nhân lực khoa học kĩ thuật chất lượng cao của đất nước để hội nhập và phát triển. 2.4. Một số giải pháp nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên kĩ thuật ở các trường đại học Việt Nam hiện nay Thứ nhất, cần có cơ chế chính sách gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo các ngành nghề khối kĩ thuật Cần có những chính sách và cơ chế quy định cụ thể về hoạt động nghiên cứu khoa học trong đào tạo ngành nghề khối kĩ thuật. Cần có chính sách, kế hoạch đầu tư kinh phí xây dựng phòng thí nghiệm, trang bị máy móc, thiết bị phục vụ cho nghiên cứu các ngành nghề khối kĩ thuật tại các trường đại học. Quy định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của giảng viên kĩ thuật khi tham gia nghiên cứu khoa học. Cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích giảng viên kĩ thuật các trường đại học tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu các cấp (từ cấp trường đến cấp nhà nước).Cần có chế độ, chính sách bồi dưỡng hợp lý cho các đề tài nghiên cứu của các ngành nghề khối kĩ thuật tại các trường đại học. Cần có chính sách thu hút các nhà khoa học khối ngành kĩ thuật tham gia vào nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học. Cần có chế độ, chính sách về chuyển giao công nghệ và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào công tác giảng dạy các ngành nghề khối kĩ thuật tại các trường đại học. Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý khoa học từ khâu đấu thầu, xét duyệt, quản lý quá trình nghiên cứu đến khâu hoàn thành sản phẩm nghiên cứu các ngành nghề khối kĩ thuật tại các trường đại học. Thực hiện chính sách cơ chế khoán trong việc cấp và thanh toán kinh phí cho toàn bộ hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên kĩ thuật các trường đại học. Thứ hai, tăng cường bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên kĩ thuật các trường đại học Cần xây dựng chương trình và biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên kĩ thuật các trường đại học. Xác định các phương pháp và phương tiện bồi dưỡng phù hợp với đặc trưng hoạt động nghiên cứu khoa học các ngành nghề khối kĩ thuật cho giảng viên kĩ thuật các trường đại học. Lập kế hoạch và xác định thời gian phù hợp cho công tác bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên kĩ thuật các trường đại học. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên kĩ thuật các trường đại học. Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên kĩ thuật các trường đại học qua các hình thức: tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, mở lớp bồi dưỡng theo chủ đề chung và theo chủ đề riêng cho từng khối ngành kĩ thuật cụ thể. Khuyến khích, thúc đẩy đội ngũ giảng viên kĩ thuật các trường đại học viết các kết quả nghiên cứu thông qua các bài báo khoa học chuyên ngành, viết sách chuyên khảo từ thành quả nghiên cứu, viết các bài tham luận tại các hội thảo khoa học trong và ngoài nước, đặc biệt các tạp chí chuyên ngành kĩ thuật có uy tín mang tầm quốc tế. Nguyễn Minh Tuấn 120 Thứ ba, nâng cao công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên kĩ thuật các trường đại học Để các đề tài nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên kĩ thuật các trường đại học tạo được sự gắn kết với thực tiễn, mang tính thiết thực và có tính khả thi, nâng cao chất lượng của các đề tài nghiên cứu và năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên kĩ thuật các trường đại học. Cần thành lập nhóm khảo sát các nhu cầu cần thiết cho các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực ngành nghề kĩ thuật cụ thể trong thực tiễn sản xuất của các doanh nghiệp, nhu cầu nghiên cứu của địa phương trong đào tạo các ngành nghề khối kĩ thuật. Thiết lập nên danh mục những vấn đề cần nghiên cứu trong đào tạo các ngành nghề khối kĩ thuật theo từng giai đoạn cụ thể, theo từng cấp (cấp trường, cấp thành phố/tỉnh, cấp bộ, cấp nhà nước). Cần có kế hoạch dự toán kinh phí tổ