Phương pháp sinh học

Trong nhiều trường hợp, NH3 sinh ra từ quá trình oxy hóa các chấ hữu cơ bị tiếp tục oxy hóa thành nitrat (quá trình nitrat hóa). Lương oxy cần thiết để oxy hóa NH3 thành nitrat có thể tính theo phương trình sau: NH3+ 3/2 O2-> HNO2 + H2O HNO2 + ½ O2 -> HNO3 NH3 + 2O2 -> H2O + HNO3

pdf85 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2233 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương pháp sinh học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC 1 Xử lý sinh học rác thải hữu cơ Kỵ khí Sử dụng vi sinh vật để ổn định các thành phần hữu cơ có trong2 quá trình chất thải rắn đô thị trước khi sử dụng hoặc xử lý tiếp Hiếu khí CTR hữu Phân hủy Chôn lấp Nước thải (nước rỉ rác) Khí thải (bi ) Nă l cơ có thể phân hủy i h h kỵ khí ogas CTR ổn định để cải tạo đất ng ượng s n ọc Phân hủy hiếu khí Khí thải Phân hữu cơ compost Động học quá trình phân hủy hiếu khí Chất hữu cơ + O2 + dinh dưỡng Vi sinh vật Tế bào mới + chất mùn + CO2 + H2 O+ NH3 + SO42- +..+ Q Trường hợp : nếu chất hữu cơ trong CTR được biểu diễn dưới dạng CaHbOcNd thì lượng oxy cần thiết cho quá trình ổn định hiếu khí á hấ hữ ó khả ă hâ hủ i h h ủ CTR đôc c c t u cơ c n ng p n y s n ọc c a thị được biểu diễn : C H O N + 0 5 (ny + 2s +r c) O nC H O N + sCO +a b c d . – 2 w x y z 2 r H2O+ ( d-nx) NH3 r = 0.5[b-nx-3(d-nx)] s = a-nw Nếu quá trình chuyển hóa hoàn toàn: HdNOH db OaCO dcba NOHC dcba 3222 2 3 4 324 +−+→−−++ Động học quá trình phân hủy hiếu khí Trong nhiều trường hợp, NH3 sinh ra từ quá trình oxy hóa các hấ hữ bị iế hó hà h i ( á ì h i hó )c t u cơ t p tục oxy a t n n trat qu tr n n trat a . Lương oxy cần thiết để oxy hóa NH3 thành nitrat có thể tính theo phương trình sau: NH3 + 3/2 O2Æ HNO2 + H2 O ÆHNO2 + ½ O2 HNO3 NH3 + 2O2 Æ H2O + HNO3 Động học quá trình phân hủy kị khí Phương trình phân hủy kỵ khí: CaHbOcNdSe + 1/4(4a – b – 2c + 3d + 2e) H2O → 1/8(4a + b – 2c – 3d – 2e)CH4 + 1/8(4a – b + 2c + 3d – 2e) CO2 + d NH3 + e H2S 5 Nội dung Vi sinh vật ổ ấ ủCác quá trình trao đ i ch t c a vi sinh vật Nhu cầu dinh dưỡng cho sự phát triển vi sinh vật Điều kiện môi trường www.themegallery.com Vi sinh vật Chia 2 nhóm Nhóm procaryotic1 Nhóm eucaryotic2 Vi sinh vật • Nhóm procaryotic (vi khuẩn ) đóng vai tro ̀ quan trọng trong quá trình chuyển hóa chất hữu cơ có trong CTR. Là những tê ́ bào có dạng hình cầu hình que xoắn ốc , , . • Vi khuẩn đóng vai trò quan trọng nhất trong phân hủy các chất protein, lipid, tinh bột, đường. ầ ẩ-C u khu n 1,2,3,4,5 -Trực khuẩn 6,7,8,9 -Xoắn khuẩn 10,11,12 10 11 12 Vi sinh vật • Nhóm eucaryotic(gồm nấm, men, xạ khuẩn) đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa các chất thải hữa cơ. • Nấm và xạ khuẩn đóng vai trò phân hủy các chất cellulose, hemi-cellulose, lignin. ấN m Nấm men ẩXạ khu n Các quá trình trao đổi chất của vi sinh vật Quá trình trao đổi chất Trao đổi chất hô hấp Trao đổi chất lên men Vi sinh vật • Trao đổi chất hô hấp: các vi sinh vật tạo ra năng lượng bằng cách vận chuyển điện tử trung gian của enzym từ chất cho điện tử đến chất nhận điện tử bên ngoài. Gồm: 3hô hấp hiếu khí 3 hô hấp thiếu khi ́. • Trao đổi chất lên men: không có sự tham i ủ hất hậ điệ t ̉ bê ài Gồg a c a c n n n ư n ngo . m: 3 Ki ̣ khi ́ bắt buộc 3 Ki ̣ khi ́ tùy tiện Nhu cầu dinh dưỡng cho sự phát triển của vi sinh vật Nguồn năng lượng VSV cần sử dụng gồm 1 2 C để tổng hợ tế Các nguyên tốp bào mới vô cơ như:N P, , S, Ca, Mg Vi sinh vật 1. Nguồn C và năng lượng: • VSV sử dụng nguồn C hữu cơ để tạo thành mô tế bào gọi là VSV dị dưỡng . • VSV sử dụng nguồn C từ CO2 gọi là VSV d ỡtự ư ng. Bảng phân loại VSV theo nguồn C và năng lượng Loại Nguồn năng lượng Nguồn C Tự dưỡng -Quang tự dưỡng Ánh sáng mặt trời CO2 -Tự dưỡng hóa học Dị d ỡ Phản ứng oxy hóa khử chất vô cơ CO2 ư ng -Dị dưỡng hóa học Phản ứng oxy hóa khử chất hữu cơ C hữu cơ -Quang di ̣ dưỡng Ánh sáng mặt trời C hữu cơ Vi sinh vật 2.Nhu cầu dinh dưỡng và các yếu tố ảnh h ở đế hát t iể ủ VSVư ng n sự p r n c a • Các chất vô cơ cơ bản cần thiết cho vi i h ật ồ N P K M C F N Cls n v g m , , , g, a, e, a, • Các chất dinh dưỡng hữu cơ: - Amino axit - Purin và pyrimidin - Vitamin Điều kiện môi trường • Nhiệt đô: nhiệt đô thấp hơn nhiệt đô tốị ̣ ̣ ưu sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ sinh trưởng của VSV hơn là nhiệt đô lớn hơn ̣ giá trị tối ưu. • pH: pH tối ưu tối ưu để VSV phát triển khoảng 6,5- 7,5. Đô ẩ Đô ẩ tối ủ á t ì h là• ̣ m: ̣ m ưu c a qu r n m phân compost hiếu khí khoảng 50 – 60%. 22 Công nghệ kị khí Phân hủy kị khí là quá trình phân hủy chất hữu cơ trong môi trường không có oxy ở điều kiện nhiệt độ từ 30 – 650C. Dung dịch Sản phẩmCH4 Bùn ổn định 23 Quá trình phân hủy kị khí B 1 B 3B 2 Thủy phân á ấ Chuyển hóa á ấ Chuyển hóa à ữc c hợp ch t có phân tử lớn thành những c c hợp ch t trung gian thành các sản th nh nh ng hợp chất có phân tử lượng hợp chất thích hợp dùng làm nguồn năng phẩm cuối cùng đơn giản : CO CH thấp hơn. lượng và mô tế bào 2, 4. 24 CÔNG NGHỆ KỴ KHÍ Các giai đoạn của quá trình phân hủy kỵ khí Tên giai đoạn Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4 Thủy phân Axit hóa Acetat hóa Metan hóa Các chất ầ Đường Đường Amino axit, Axetat ban đ u phức tạp, protein, chất béo đơn giản axit hữucơ, Vi sinh vật Vi khuẩn phân hủy Vi khuẩn axit hóa Vi khuẩn acetat hóa Vi khuẩn metan hóa Sản phẩm Đường đơn giản Amino axit, axit hữu cơ Acetat Khí sinh ra CO2 CO2, H2 CO2, CH4, H2 CO2, CH4, 25 Quy trình công nghệ kị khí Rác hữu cơ Phân loại Bùn hữu cơ chất thải nông nghiệp Phân hủy kị khí Khí biogas , Dung dịch ủ hiếu khí để chuyển Chôn lấp Bón ruộng nếu được chấp nhận thành phân bón hữu cơ 26 Bùn thải PHÂN LOẠI CÔNG NGHỆ KỴ KHÍ Môi trường phản ứng Chế độ cấp liệu Ướt: TS khoảng 10 – 15% Khô: TS khoảng 20 -40% Mẻ Liên tục Nguyên Phân đoạn phản ứng liệu đầu vào Đa giai Một giai Chỉ có CTR đô thị PP nông nghiệp + phân động vật đoạn Nhiệt độ đoạn Quá trình Axit hóa Metan hóa trung bình Nhiệt độ cao phân hủy xảy ra trong thùng kín 27 Phân loại công nghệ kị khí Ướt : Theo môi trường phản ứng • Độ ẩm rác : 85 – 90 % • TS : 10 – 15 % Khô: • Độ ẩm rác : 60 – 65 % • TS : 20 – 40 % Theo chế độ cấp liệu: Mẻ : hoạt động gián đoạn theo mẻ Liên tục : làm việc liên tục 28 Phân loại công nghệ kị khí Theo loại nguyên liệu đầu vào: Xử lý phế phẩm nông nghiệp kết hợp với phân động vật Xử lý rác đô thị Theo nhiệt độ lên men: Lê hiệ độ ối 0 6 0Cn men n t cao: t ưu 5 – 5 Lên men nhiệt độ thấp: tối ưu 30 – 350C Phân loại công nghệ kị khí Theo phân đoạn phản ứng: Một giai đoạn: phản ứng phân hủy xảy ra trong một thùng. Đ i i đ hả ứ hâ hủ ả ở hiề thù ối tiếa g a oạn : p n ng p n y s y ra n u ng n p. Một giai đoạn Hai giai đoạn Ưu điểm -Chi phí đầu tư thấp -Kỹ thuật vận hành cao -Hệ thống ổn định -Có thể tối ưu hóa theo từng giai đoạn. -Sử dụng thời gian lưu và thể tích hiệu quả Diệt vi khuẩn gây bệnh tốt- Nhược điểm -Không thể tối ưu hóa hệ thống ổ -Chi phí đầu tư cao -Kỹ thuật vận hành phức tạp - pH không n định -Tính ổn định của hệ thống thấp Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy kị khí Tỷ lệ C/N: •Tỷ lệ C/N tối ưu là 20-30:1 C/N thấ i h khí NH â ùi kh i• p s n 3 g y m a •C/N cao phân hủy chậm pH : • Sản lượng khí sinh học đạt tối đa khi pH từ 6-7 . • pH < 6.2 vi khuẩn sinh metan bị ức chế hoạt động Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy kị khí Nhiệt độ : • Lên men nhiệt độ thấp: giao động trong khoảng 20 400C tối ưu 30 350C – , – . • Lên men hiếu nhiệt : tối ưu 50 – 650C. • Nhiệt độ <100C khí sinh học tạo ra không đáng kể. Các quy trình công nghệ đặc trưng Công nghệ ướt ột i i đm g a oạn Công nghệ mẻ Công nghệ khô ột i i đm g a oạn Công nghệ đa giai đoạn Công nghệ ướt một giai đoạn Tiêu chí Ưu điểm Nhược điểm •Đoản mạch Kỹ thuật Phát triển từ quá trình đã được nghiên cứu kỹ •Các chất tạo váng, bọt và nặng lắng xuống đáy bể phản ứng. •Tiền xử lý phức tạp •Tương đối nhạy cảm về tải lượng do các chất gây ức chế Sinh học Pha loãng chất gây ức chế bằng nước có khả năng lan truyền nhanh trong bể phản ứng •Mất vi sinh theo các chất trơ Kinh tế và môi Thiết bị xử lý và vận chuyển bùn rẻ (bù lại đòi hỏi thiết bị •Tiêu thụ nhiều nước Tiêu thụ năng lượng cao dotrường tiền xử lý và thể tích của bể phản ứng lớn. • phải gia nhiệt thể tích lớn. Hệ thống công nghệ ướt liên tục một giai đoạn EcoTec Chất thải hữu cơ Bồn chứa Nghiền sơ bộ Bể phản ứng kị khí Một giai đoạn(nhiệt Độ 350C RDF làm nguyên Tách kim loại Thời gian lưu 15-20 ngày liệu cho nồi hơi đốt theo nguyên lý Sàng quay ể ẩ lơ lửng Bể diệt khuẩn (700C trong 30phut Phân Tuần hoàn khí biogas B chu n bị Nguyên liệu phản ứng Bể chứa Khử nước bón ruộng bơm cho mục đích khuấy trộn Nước Mùi Nước thải Công nghệ khô một giai đoạn Tiêu chí Ưu điểm Nhược điểm Kỹ thuật -Không có các bộ phận chuyển động - Chất thải ướt(<20% bên trong bể phản ứng -Mạnh (không cần phải loại bỏ chất trơ) TS) không thể xử lý riêng biệt phải trộn với chất thải khô hơn -Không bị đoản mạch Sinh học -Lượng vi sinh mất đi trong quá trình tiền xử lý ít -Khả năng pha loãng chất gây ức chế bằng -Tải lượng hữu cơ cao -Khả năng lan truyền các chất ức chế bị hạn chế nước thấp Kinh tế và môi trường -Chi phí tiền xử lý nhỏ và thể tích bể phản ứng nhỏ Khả ă tiệt t ù h à t à - Các thiết bị lưu trữ và vận chuyển chất thải yêu cầu công suất lớn- n ng r ng o n o n -Sử dụng rất ít nước -Nhu cầu nhiệt ít . Công nghệ đa giai đoạn Tiêu chí Ưu điểm Nhược điểm Kỹ thuật - Tính uyển chuyển trong thiết kế - Phức tạp Sinh học - Có khả năng tiếp nhận chất thải khó phân huỷ sinh học như xenlulo - Đối với C/N < 20 chỉ áp dụng - Tỷ lượng sinh biogas thấp (khi các chất rắn không thể metan hoá) được hệ thống có lưu trữ sinh khối Ki h tế à Ít ki l i ặ t ả hẩ S ất đầ t lớn v môi trường - m oạ n ng rong s n p m hữu cơ thu được (khi các chất rắn không thể metan hoá) - u u ư n. Công nghệ mẻ Tiêu chí Ưu điểm Nhược điểm Kỹ thuật Đơn giản -Tắc hệ thống đáy thu gom nước rỉ Cần chất thải có độ xốp lớn- -Nguy cơ nổ khi tháo sản phẩm Sinh học - Ổn định cao -Tỷ lượng sinh biogas thấp do tạo ã hr n . -Tải lượng hữu cơ thể tích nhỏ Kinh tế và -Rẻ, được áp dụng cho - Nhu cầu sử dụng đất cao( tương môi trường các nước đang phát triển -Tiêu thụ nước ít đương với ủ phân sinh học hiếu khí) Khí sinh học - Khí sinh học là sản phẩm của quá trình phân huỷ kị khí các CTR hữu cơ. - Thành phần của của khí sinh học: CH4 55-65%, CO2 35- 45 % N2 0-3% H2 0-1% H2S 0-1% , , , . - Khí sinh học có nhiệt trị khoảng 4500-6300kcal/m3, CH4 / 39000kcal m . - 1m3 khí biogas tương đương 0.4 kg dầu diesel, 0.6kg xăng, 0.8kg than. - Loại bỏ CO2 bằng NaOH Ca(OH)2 KOH loại H2S bằng, , , Na2CO3, mạt sắt trộn dăm bào. Quá trình BIOCELL xử lý theo mẻ chất thải phân loại tại nguồn Quá trình BIOCELL xử lý theo mẻ chất thải hâ l i t i ồ p n oạ ạ ngu n Quá trình phân huỷ kị khí mới KAMPOGAS Công nghệ khô liên tục một giai đoạn DRANCO Công nghệ BTA 48 Tổng quan về ủ hiếu khí1 Vai trò của vi sinh vật2 Lợi ích và hạn chế công nghệ compost3 Các phương pháp chế biến phân compost4 Một số công nghệ chế biến phân điển hình5 49 1. Tổng quan về ủ hiếu khí Biến đổi rác hữu cơ thành các phân vi sinh Sản phẩm tạo thành ở dạng mùn dưới tác dụng của vi sinh vật hiếu khí gọi là phân compost Chế biến phân hữu cơ compost Quá trình chế biến phân hữu cơ compost là quá trình chuyển hóa các thành phần hữu cơ trong CTR đô thị thành chất mùn ổn định nhờ hoạt động của các vi sinh vật. C t là hất ù ổ đị h th đ từ á t ì hompos c m n n n u ựơc qu r n phân hủy các chất hữu cơ, không chứa các mầm bệnh, không lôi cuốn côn trùng có thể lưu trữ an toàn và có, lợi cho sự phát triển của cây trồng. 1. Tiền xử lý CTR: phân loại thành phần hữu cơ, hiề t kí h th ớ đồ hất hối t ộng n ạo c ư c ng n , p r n 2. Ủ hiếu khí (composting) 3. Tinh chế sản phẩm: bổ sung VSV, NPK, giảm ẩm, nghiền tinh, đóng gói Tổng quan về ủ hiếu khí Rác  Vườn             Áp dụng với  các loại rác Hỗn hợp  CTR đô thị CTR đô thị  đã phân  loại ế hK t  ợp  bùn thải 53 2. Các phản ứng sinh hóa và vi sinh vật • Quaù trình phaân huûy CTR dieãn ra raát phöùc taïp, theo nhieàu giai ñoan vaø tao nhieàu saûn phaåmï ï trung gian. Q ù t ì h h â h û hi á khí CTR b à 3• ua r n p an uy eu ao gom giai ñoaïn chính sau: Giai đoạn nhiệt độ cao Giai đoạn nhiệt độ giảm và ổn Giai đoạn nhiệt độ trung bình định ¾Lưu ý: Mỗi giai đoạn thì có các Vi sinh vật khác nhau 2. Vai trò của vi sinh vật 2.1.Các nhóm vi sinh vật có trong quá trình ủ compost • Vi khuaån Khi baét ñaàu cuûa quaù trình uû phaân raùc, caùc vi khuaån chòu nhieät trung bình chieám öu theá. Khi nhieät ñoä gia taêng treân 40oC, caùc vi khuaån hieáu nhieät seõ tieáp quaûn. Trong giai ñoaïn naøy, khuaån hình que seõ chieám öu theá veà soá löôngï . Khi quaù trình uû phaân raùc ñöôïc laøm maùt, vi khuaån chòu nhieät trung bình laïi chieám öu theá. 2. Vai trò của vi sinh vật • Xaï khuaån Coù vai troø quan trong trong vieäc phaân huûyï caùc chaát höõu cô phöùc taïp nhö cellulose, lignin chitin trong quaù trình uû raùc, . A iPenicillium Bacillus ct nomyces 2. Vai trò của vi sinh vật • Nấm Coù vai troø quan troïng trong vieäc phaân huûy caùc maûnh vun tao cho caùc vi khuaån tieáp tuc quaù trìnhï , ï ï phaân huûy heát caùc cellulose coøn laïi. Caùc loaøi naám coù soá löôïng lôùn trong caû 2 giai ñoaïn: nhieät ñoä trung bình vaø nhieät ñoä cao. • Ñoäng vaät nguyeân sinh Đöôïc tìm thaáy ôû trong nöôùc ræ raùc cuûa ñoáng uû û ûnhưng coù vai troø khaù nho trong phaân huy phaân raùc. • Truøng roi Đöôïc tìm thaáy trong nöôùc ræ raùc cuûa ñoáng uû. Chuùng aên caùc hôïp chaát höõu cô, vi khuaån vaø naám. ế ố ế2.2.Các y u t ảnh hưởng đ n quá trình phân hủy hiếu khí Nhiệt độ1 Độ ẩm2 Yếu tố vật lý Kích thước hạt và độ rỗng3 Thổi khí Kích thước và hình dạng hệ thống ủ4 5 Thông số Giá trị 1. Kích thöôùc Quaù trình uû ñaït hieäu quaû toái öu khi kích thöôùc CTR khoaûng 25 –75mm 2. Tæ leä C/N Tæ leä C:N toái öu dao ñoäng trong khoaûng 25 30 1– : 3. Pha troän Thôøi gian uû ngaén hôn 4. Ñoä aåm Neân kieåm soaùt trong phaïm vi 50 – 60% trong suoát quaù trình uû. Toái öu laø 55% 5. Ñaûo troän CTR phaûi ñöôïc xaùo troän ñònh kyø. Taàn suaát ñaûo troän phuï thuoäc vaøo quaù trình thöïc hieän. 6. Nhieät ñoä Nhieät ñoä phaûi ñöôïc duy trì trong khoaûng 50 – 55 oC trong 10 ñến 14 ngaøy. Treân 70oC, hoaït tính vi sinh vaät giaûm ñaùng keå. 7. Kieåm soaùt maàm beänh Nhieät ñoä 60 – 700C, caùc maàm beänh ñeàu bò tieâu dieät 8. Nhu caàu veà khoâng khí Löôïng oxy caàn thieát ñöôïc tính toaùn döïa treân caân baèng tyû löông. ï Khoâng khí chöùa oxy caàn thieát phaûi ñöôïc tieáp xuùc ñeàu vôùi taát caû ù h à û CTR l ø h âcac p an cua am p an 9. pH Toái öu: 6,5 – 7,5. Ñeå haïn cheá söï bay hôi Nitô döôùi daïng NH3, pH khoâng ñöôïc vöôït quaù 8,5 10. Möùc ñoä phaân huûy Ñaùnh giaù qua söï giaûm nhieät ñoä vaøo thôøi gian cuoái 11. Dieän tích ñaát yeâu caàu Coâng suaát 50 taán /ngaøy caàn khoaûng 0,6 – 0,8 hecta ñaát 2. Vai trò của vi sinh vật 2 3 Chất lượng phân hữu cơ. . • Chất lượng phân hữu cơ được đánh giá dựa trên 4 yếu tố sau: 9Möùc ñoä laãn taïp chaát 9 N à ñ ä ù h át di h döôõong o cac c a n ng 9Maät ñoä vi sinh vaät gaây beänh 9 Ñ ä å ñò h ø h ø l h á h õ (ñ ä åo on n va am öôïng c at öu cô o on ñònh lieân quan tôùi nhieät ñoä, ñoä aåm vaø noàng ñoä oxy trong quaù trình cheá bieán phaân höõu cô) STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức 1 Hiệu quả đối với cây trồng tốt 2 Độ chín (hoai) cần thiết tốt Bảng tiêu chuẩn ngành 10 TCVN 562-2002 cho phân hữu cơ vi sinh từ rác sinh hoạt 3 Đường kính hạt không lớn hơn mm 4 – 5 4 Độ ẩm không lớn hơn % 35 5 H 6 0 8 0p , – , 6 Mật độ vi sinh vật hữu hiệu (đã tuyển chọn) không nhỏ hơn CFU/g mẫu 106 7 Hàm lượng carbon tổng số không nhỏ hơn % 13 8 Hàm lượng nitơ tổng số không nhỏ hơn % 2,5 9 Hàm lượng lân hữu hiệu không nhỏ hơn % 2,5 10 Hàm lượng kali hữu hiệu không nhỏ hơn % 1,5 11 Mật độ Salmonella trong 25 gr mẫu vật CFU 0 12 Hàm lượng chì (khối lượng khô) không lớn hơn mg/kg 250 13 Hà l di (khối l khô) khô lớ h /k 2 5m ượng ca um ượng ng n ơn mg g , 14 Hàm lượng crom (khối lượng khô) không lớn hơn mg/kg 200 15 Hàm lượng đồng (khối lượng khô) không lớn hơn mg/kg 200 16 Hàm lượng niken (khối lượng khô) không lớn hơn mg/kg 100 17 Hàm lượng kẽm (khối lượng khô) không lớn hơn mg/kg 750 18 Hàm lượng thuỷ ngân (khối lượng khô) không lớn hơn mg/kg 2 Tiêu Chuẩn Về Chất Lượng Compost Của Nước Ngoài Bảng: Nồng độ tối đa của các nguyên tố vi lượng cho 3 loại compost theo tiêu chuẩn của BNQ và CCME – Canada Tiêu chuẩn CCME – Canada Tiêu chuẩn BNQ – Canada Loại A[1] Loại B[2] Loại AA và A[3] Loại B[4] Các tính chất khác trong tiêu chuẩn chất lượng compost theo BNQ và CCME – Canada Nguyên tố vi lượ Nồng độ tối đa của nguyên tố vi lượng Nồng độ tối đa của nguyên tố vi lượng trong Nồng độ tích lũy của kim loại thêm Nồng độ tối đa của nguyên tố vi lượng Nồng độ tối đa của nguyên tố vi lượng Tiêu chuẩn BNQ – Cananda Loại AA, A+ và B CCME – Canada Loại A và B ng trong compost (mg/kg khối lượng khô) sản phẩm (mg/kg khối lượng khô) vào đất có thể chấp nhận (kg/ha) trong compost (mg/kg) trong compost (mg/kg) Độ hí t • C/N <25/1 • Độ hấp thu O2<150 mgO2/kg chất rắn hòa tan.h Tương tự BNQ hoặc: • Giảm 60% trọng lượng chất hữu cơ C t hải đ ủ As Cd Co 13 3 34 75 20 150 15 4 30 13 3 34 75 20 150 c n compos • ompos p ược chín ít nhất 21 ngày sau khi pha ưa nhiệt hoàn thành Cr Cu Hg M 210 100 0,8 5 - - 5 20 - - 1 4 210 100 0,8 5 1,060 757 5 20VSV â Feacal coliform <1000 MPN/g tổng chất rắn (khối lượng khô) <1000 MPN/g tổng chất rắn (khối lượng khô) o Ni Pb Se 62 150 2 180 500 14 36 100 2,8 62 150 2 180 500 14 g y bệnh Salmonella Không được có <3MPN/4g tổng chất rắn (khối lượng khô) Tiêu Chuẩn Về Chất Lượng Compost Của Nước Ngoài Bảng: Nồng độ tối đa của các nguyên tố vi lượng cho 3 loại compost theo tiêu chuẩn của BNQ và CCME – Canada Tiêu chuẩn CCME – Canada Tiêu chuẩn BNQ – Canada Loại A[1] Loại B[2] Loại AA và A[3] Loại B[4] Nguyên tố vi lượ Nồng độ tối đa của nguyên tố vi lượng Nồng độ tối đa của nguyên tố vi lượng trong Nồng độ tích lũy của kim loại thêm Nồng độ tối đa của nguyên tố vi lượng Nồng độ tối đa của nguyên tố vi lượngng trong compost (mg/kg khối lượng khô) sản phẩm (mg/kg khối lượng khô) vào đất có thể chấp nhận (kg/ha) trong compost (mg/kg) trong compost (mg/kg) As Cd Co 13 3 34 75 20 150 15 4 30 13 3 34 75 20 150 Cr Cu Hg M 210 100 0,8 5 - - 5 20 - - 1 4 210 100 0,8 5 1,060 757 5 20o Ni Pb Se 62 150 2 180 500 14 36 100 2,8 62 150 2 180 500 14 3.Lợi ích và hạn chế công nghệ compost L i í h• ợ c : - Ổn định chất thải - Làm mất hoạt tính của vi sinh vật gây bệnh - Thu hồi dinh dưỡng và cải tạo đất - Làm khô bùn Tă khả ă khá bệ h h â t ồ- ng n ng ng n c o c y r ng 3. Lợi ích và hạn chế công nghệ compost • Hạn chế: ¾Haøm löông chaát dinh döôõng trong phaân höõu cô ï khoâng thoaõ maõn yeâu caàu ¾Do ñaëc tính cuûa chaát höõu cô coù theå thay ñoåi raát nhieàu theo thôøi gian, khí haäu vaø phöông phaùp thöïc hieän, neân tính chaát cuûa saûn phaåm cuõng khaùc nhau. ¾Quaù trình laøm phaân höõu cô thöôøng taïo muøi hoâi, gaây maát myõ quan. ¾Haàu heát caùc nhaø noâng vaãn thích söû duïng phaân hoaù hoïc vì khoâng quaù ñaét tieàn, deã söû duïng vaø taêng naêng suaát caây troàng moät caùch roõ raøng . 4.Các phương pháp chế biến phân 1. Phương pháp ủ phân theo luống dài (cấp khí tự nhiên) • Laø quaù trình uû phaân trong ñoù CTR ñöôïc saép xeáp theo caùc luoáng daøi hep vaø ñöôc ñaûo troän theo , ï ï moät chu kyø nhaát ñònh nhaèm caáp khí cho luoáng uû. C ù l á û ù hi à th ñ åi töø 1 ñ á• ac uong u co c e
Tài liệu liên quan