Quản lý dự án công nghệ thông tin

Dự án là một hoạt động tạo ra - một cách có phương pháp và định tiến, với các phương tiện và nguồn lực đã cho - một sản phẩm mới hoặc một thực tế mới. Theo cách hiểu này, thì dự án phải có tính cụthểvà mục tiêu xác định, nhằm đáp ứng một nhu cầu chuyên biệt (của người dùng). Dựán cũng không phải là một nghiên cứu trừu tượng mà phải cấu trúc nên một thực tế mới chưa tồn tại trước đó. Mặc dù việc nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển có thểlà một phần nhất định trong dựán, nhưng cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình thực hiện mục tiêu cuối cùng của dự án mà thôi. Do vậy cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa dựán và các đề tài nghiên cứu triển khai mà các cơquan, đơn vịnghiên cứu vẫn thường làm.

pdf170 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1738 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý dự án công nghệ thông tin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HỒ CHÍ MINH 3/2010 2 Mục lục NHẬP ĐỀ .................................................................................................................... 6 1. Khái niệm chung về dự án............................................................................... 6 2. Dự án Công nghệ thông tin ............................................................................. 6 3. Đặc trưng của một dự án ................................................................................ 7 4. Phân loại dự án ............................................................................................... 8 5. Thế nào là quản lý dự án............................................................................... 10 6. Các bên liên quan đến dự án ........................................................................ 14 Câu hỏi............................................................................................................... 15 Phần I - Chu trình dự án và quản lý theo giai đoạn.................................................. 16 Chương 1. Tổng quan về các giai đoạn của dự án CNTT....................................... 16 1.1 Một cách tiếp cận rõ ràng và tuần tự .............................................................. 16 1.2 Bẩy giai đoạn của dự án CNTT ...................................................................... 16 1.3 Minh hoạ cho các giai đoạn của dự án ........................................................... 19 Câu hỏi .................................................................................................................. 22 Chương 2. Giai đoạn xác định.................................................................................. 23 2.1 Đề cương dự án.............................................................................................. 24 2.2 Tài liệu nghiên cứu khả thi .............................................................................. 25 2.3 Tài liệu yêu cầu ............................................................................................... 25 2.4 Danh sách các rủi ro ....................................................................................... 27 2.5 Kế hoạch ban đầu ........................................................................................... 27 2.6 Đề xuất giải pháp cho người dùng.................................................................. 34 2.7 Kết luận ........................................................................................................... 36 Câu hỏi .................................................................................................................. 36 Chương 3. Giai đoạn phân tích ................................................................................ 37 3.1 Mục tiêu........................................................................................................... 37 3.2 Các công việc phải thực hiện.......................................................................... 37 3.3 Viết tài liệu “đặc tả chức năng” ....................................................................... 38 3.4 Dàn bài của đặc tả chức năng ........................................................................ 39 3.5 Xem xét lại kế hoạch....................................................................................... 41 3.6 Kế hoạch dự án cuối cùng .............................................................................. 41 3.7 Thiết kế tổng thể.............................................................................................. 41 3.8 Kết luận ........................................................................................................... 42 Câu hỏi .................................................................................................................. 42 Chương 4. Giai đoạn thiết kế ................................................................................... 43 4.1 Mục tiêu........................................................................................................... 43 4.2 Các công việc.................................................................................................. 43 4.3 Một số chú ý .................................................................................................... 44 4.4 Đặc tả thiết kế ................................................................................................. 44 4.5 Một số vấn đề trong quá trình thiết kế ............................................................ 46 4.5.1 Đội thiết kế................................................................................................ 46 4.5.2. Rà soát lại bản thiết kế ............................................................................ 46 4.6 Vấn đề chấp nhận dự án................................................................................. 46 3 4.6.1 Phương pháp cổ điển:.............................................................................. 46 4.6.2 Phương pháp trình diễn hoặc kiểm tra lần lượt tất cả các chức năng: ... 47 4.7 Xem xét lại các ước lượng.............................................................................. 48 4.8 Kết luận ........................................................................................................... 48 Câu hỏi .................................................................................................................. 48 Chương 5. Giai đoạn thực hiện ................................................................................ 49 5.1 Nhập đề ........................................................................................................... 50 Thiết kế.................................................................................................................. 50 Cài đặt thực hiện................................................................................................... 50 5.2 Tổ chức lập trình các module cơ bản; ghép nối hệ thống .............................. 50 5.2.1 Những nguyễn tắc cơ bản trong quản lý thực hiện và cài đặt hệ thống.. 50 5.2.2 Các công việc chuẩn bị trước khi tiến hành lập trình, cài đặt .................. 51 5.2.3 Các bước lập trình.................................................................................... 52 5.2.4 Các công cụ trợ giúp lập trình .................................................................. 58 5.2.5 Những điểm lưu ý trong tổ chức công việc lập trình................................ 59 5.3 Mua sản phẩm................................................................................................. 61 5.3.1 Tài liệu gọi thầu: ....................................................................................... 61 5.3.2 Nhận hồ sơ dự thầu: ................................................................................ 61 5.3.3 Đánh giá, thẩm định các hồ sơ dự thầu: .................................................. 61 5.3.4 Đàm phán và ký hợp đồng ....................................................................... 62 5.3.5 Mua sản phẩm.......................................................................................... 63 5.3.6 Kiểm tra, chấp nhận: ................................................................................ 63 5.3.7 Cài đặt tính hợp lệ hệ thống:.................................................................... 64 Câu hỏi .................................................................................................................. 64 Chương 6. Giai đoạn kiểm thử hệ thống.................................................................. 65 6.1 Nhập đề ........................................................................................................... 65 6.2 Kế hoạch kiểm thử hệ thống........................................................................... 66 6.3 Tích hợp hệ thống........................................................................................... 67 6.3.1 Thứ tự tích hợp phần mềm: ..................................................................... 67 6.3.2 Quá trình tích hợp hệ thống (phần mềm)................................................. 69 6.3.3 Một vài giải pháp ...................................................................................... 70 6.3.4 Thứ tự tích hợp phần cứng ...................................................................... 70 6.3.5 Thứ tự tích hợp hệ thống (phần cứng + phần mềm) ............................... 70 6.4 Kiểm thử hồi qui .............................................................................................. 71 6.5 Dữ liệu kiểm thử.............................................................................................. 72 6.6 Tổ chức quá trình kiểm thử............................................................................. 72 6.7 Lưu giữ các kết quả kiểm thử ......................................................................... 72 6.8 Kiểm thử lần cuối ............................................................................................ 73 6.9 Các công cụ kiểm thử hệ thống ...................................................................... 74 6.9.1 Hệ quản lý mã (Code Management System CMS).................................. 74 6.9.2 Hệ quản lý kiểm thử (Test Manager)........................................................ 75 6.9.3 Hệ phân tích mã nguồn (Source Code Analyzer) .................................... 75 6.9.4 Hệ phân tích bao quát hiệu năng (Performance Coverage Analyzer) ..... 75 6.9.5 Hệ quản lý Mođun (Module Management System).................................. 75 Câu hỏi .................................................................................................................. 76 Chương 7. Giai đoạn kiểm thử chấp nhận ............................................................... 77 7.1 Nhập đề ........................................................................................................... 77 4 7.2 Người chấp nhận sản phẩm ........................................................................... 78 7.3 Vai trò quản lý dự án trong giai đoạn kiểm thử chấp nhận............................. 78 7.4 Danh sách các bước kiểm tra chấp nhận....................................................... 78 7.5 Chạy các kiểm thử chấp nhận ........................................................................ 79 7.6 Kết luận về giai đoạn chấp nhận..................................................................... 80 Câu hỏi .................................................................................................................. 80 Chương 8. Giai đoạn vận hành và khai thác hệ thống............................................. 82 8.1 Nhập đề ........................................................................................................... 83 8.2 Dịch vụ bảo hành ............................................................................................ 83 8.3 Chào hàng bán sản phẩm, thực hiện các dự án tiếp...................................... 84 8.4 Bảo trì hệ thống............................................................................................... 84 8.5 Hợp đồng đánh giá sau khi kết thúc dự án..................................................... 84 8.6 Danh sách các công việc trong giai đoạn vận hành ....................................... 85 8.7 Kết thúc vận hành ........................................................................................... 85 Câu hỏi .................................................................................................................. 85 Lời kết phần một của tài liệu ................................................................................. 86 Phần 2 - Các kĩ năng quản lý dự án......................................................................... 87 Chương 9. ước lượng .............................................................................................. 87 9.1 Giới thiệu......................................................................................................... 87 9.2 Kỹ thuật ước lượng......................................................................................... 87 9.3 Ước lượng giai đoạn phân tích....................................................................... 95 9.4 Tỉ số................................................................................................................. 99 9.5 Qui tắc ước lượng theo kinh nghiệm của DEC (và các công ty lớn khác) ... 100 9.6 Tiến trình ước lượng..................................................................................... 101 9.7 Kết luận về ước lượng .................................................................................. 103 Câu hỏi ................................................................................................................ 103 Chương 10. Lập lịch ............................................................................................... 104 10.1 Giới thiệu..................................................................................................... 104 10.2 Sơ đồ PERT ................................................................................................ 104 10.3 Cấp phát tài nguyên .................................................................................... 109 10.4 Ràng buộc bộ ba......................................................................................... 112 10.5 Lịch biểu hay sơ đồ Gantt ........................................................................... 115 10.6 Tập trung vào đường găng ......................................................................... 117 Câu hỏi ................................................................................................................ 119 Chương 11. Quản lý rủi ro...................................................................................... 120 Bước 1: Dự đoán rủi ro ................................................................................... 120 Bước 2. Khử bỏ rủi ro ở mọi nơi có thể .......................................................... 124 Bước 3: Giảm bớt tác động của rủi ro bằng lập kế hoạch và định giá cho việc bất ngờ............................................................................................................. 124 Bước 4. Kiểm soát khi có điều trục trặc .......................................................... 125 Câu hỏi ................................................................................................................ 125 Chương 12. Kiểm soát dự án ................................................................................. 126 12.1 Giám sát dự án............................................................................................ 126 12.2 Phát hiện và giải quyết các vấn đề ............................................................. 128 5 12.3 Kiểm soát thông qua họp định kỳ, họp tổng quan kỹ thuật và các báo cáo134 Các cuộc họp định kỳ ...................................................................................... 134 Câu hỏi ................................................................................................................ 140 Chương 13. Nhân sự dự án ................................................................................... 141 13.1 Tổ chức dự án............................................................................................. 141 13.2 Vai trò của GĐ dự án .................................................................................. 144 13.3 Vai trò của PGĐ kỹ thuật............................................................................. 146 13.4 Vấn đề kiêm nhiệm ..................................................................................... 147 13.5 Vai trò của cán bộ lập trình ......................................................................... 148 13.6 Vấn đề uỷ nhiệm ......................................................................................... 149 13.7 Vai trò của Trường phòng chuyên môn...................................................... 150 13.8 Vai trò của phía khách hàng ....................................................................... 150 13.9 Tuyển chọn nhân sự dự án......................................................................... 151 13.10 Tính cách của người làm quản lý dự án................................................... 152 13.11 Giao việc cho từng cá nhân ...................................................................... 153 13.12 Động cơ thúc đẩy...................................................................................... 153 Câu hỏi ................................................................................................................ 155 Chương 14. Đánh giá tài chính và hiệu quả dự án ................................................ 156 14.1 Mở đầu ........................................................................................................ 156 14.2 Xác định chi phí dự án ................................................................................ 156 14.3 Các phương pháp so sánh các phương án................................................ 157 14.3.1 Phân tích điểm hoà vốn........................................................................ 157 14.3.2 Phương pháp thời hạn thu hồi vốn đơn giản ....................................... 158 14.3.3 Phương pháp thời hạn thu hồi vốn có chiết khấu: ............................... 159 14.4 So sánh theo các chỉ tiêu chất lượng ......................................................... 159 Câu hỏi ................................................................................................................ 159 Phần III. Phần mềm hỗ trợ quản lý dự án .............................................................. 160 Chương 15. Giới thiệu phần mềm Microsoft Project.............................................. 160 15.1 Quản lý dự án bằng Microsoft Project ........................................................ 160 15.2 Tạo lập và tổ chức một lịch biểu ................................................................. 161 15.3 Lập lịch cho các nhiệm vụ........................................................................... 164 15.4 Thêm thông tin nhân lực và phương tiện vào dự án .................................. 165 15.5 Gán chi phí cho nhiệm vụ và tài nguyên..................................................... 167 15.6 Đánh giá vào điều chỉnh lịch biểu ............................................................... 168 15.7 In ấn báo cáo............................................................................................... 170 6 NHẬP ĐỀ 1. Khái niệm chung về dự án Dự án là một hoạt động tạo ra - một cách có phương pháp và định tiến, với các phương tiện và nguồn lực đã cho - một sản phẩm mới hoặc một thực tế mới. Theo cách hiểu này, thì dự án phải có tính cụ thể và mục tiêu xác định, nhằm đáp ứng một nhu cầu chuyên biệt (của người dùng). Dự án cũng không phải là một nghiên cứu trừu tượng mà phải cấu trúc nên một thực tế mới chưa tồn tại trước đó. Mặc dù việc nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển có thể là một phần nhất định trong dự án, nhưng cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình thực hiện mục tiêu cuối cùng của dự án mà thôi. Do vậy cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa dự án và các đề tài nghiên cứu triển khai mà các cơ quan, đơn vị nghiên cứu vẫn thường làm. 2. Dự án Công nghệ thông tin Để góp phần thực hiện mục tiêu “Xây dựng những nền móng bước đầu vững chắc cho một kết cấu hạ tầng về thông tin trong xã hội có khả năng đáp ứng các nhu cầu cơ bản về thông tin trong quản
Tài liệu liên quan