Quản trị CSDL SQL Server

Khóa học quản trị Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft SQL Server nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về thiết kế, triển khai và quản trị cơ sở dữ liệu, giúp học viên trở thành một chuyên viên thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu thực thụ, đáp ứng hoàn toàn yêu cầu công việc trong các môi trường của các ngân hàng, công ty lớn và tập đoàn đa quốc gia.

pdf93 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2480 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị CSDL SQL Server, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com Tæng Côc Thèng Kª Trung t©m tÝnh to¸n thèng Kª Trung ¦¬ng Gi¸o tr×nh Microsoft SQL Server 7.0 HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu SQL Server 1 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - tt :// .simpopdf.com S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com Môc Lôc I. Giíi thiÖu chung - Tæng quan vÒ SQL Server (4 - tiÕt). II. ThiÕt kÕ CSDL (4 - tiÕt). III. C¬ së d÷ liÖu trong Microsoft SQL Server (8 - tiÕt).. IV. C¸c thµnh phÇn cña CSDL(12 - tiÕt).. V. Qu¶n trÞ vµ khai th¸c CSDL (8 - tiÕt). VI. T×nh h×nh ph¸t triÓn CSDL thèng kª trªn SQL Server trong thêi gian qua vµ KÕt luËn (4 - tiÕt). 2 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - tt :// .simpopdf.com S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com PhÇn I: Tæng quan vÒ SQL Server. 1.1. Kh¸i niÖm chung, ph©n biÖt CSDL ®éng (qu¶n lý, xö lý c¸c giao t¸c) vµ CSDL tÜnh (l−u tr÷ d÷ liÖu ®iÒu tra). Microsoft SQL Server 7.0 lµ mét CSDL kiÓu quan hÖ ®−îc n©ng cÊp tõ phiªn b¶n Microsoft SQL Server 6.5 . HÖ qu¶n trÞ CSDL Microsoft SQL Server 7.0 lµ hÖ CSDL ®¸p øng tÝnh t¨ng tr−ëng, hiÖu suÊt cao cho m«i tr−êng tÝnh to¸n kh¸ch chñ ph©n t¸n. 1.2. C¸c ®Æc ®iÓm cña hÖ qu¶n trÞ CSDL SQL Server. C¸c tÝnh n¨ng quan träng chñ yÕu nh− sau: + TÝch hîp Windows NT gåm c¸c dÞch vô ®a luång vµ lËp lÞch, Performance Monitor, Event Viewer. T−¬ng thÝch m¹ng ®¬n, qu¶n lý c¸c kho¶ng môc thèng nhÊt, gi¶n tiÖn trong sö dông. + Sö dông ph¸t t¸n d÷ liÖu ®Ó trao ®æi d÷ liÖu víi c¸c m¸y ch¹y trªn Windows NT, vµ ph¸t hµnh cung cÊp d÷ liÖu cho c¸c m¸y kh¸c qua ODBC. Nh»m cung cÊp cho ng−êi sö dông (Kh¸ch hµng) th«ng tin chÝnh x¸c vµ cã tÝnh thêi ®iÓm. + Qu¶n trÞ tËp trung víi khung ph©n t¸n toµn diÖn + LËp lÞch cho c¸c nhiÖm vô, tù ®éng ho¸ thùc hiÖn theo chu tr×nh cã c¶nh b¸o + Sö dông kiÕn tróc song song cho c¸c chøc n¨ng néi t¹i + Sö dông kiÕn tróc song song cho c¸c CSDL cùc lín + Sö dông OLE DMO (Distributed Management Object) nh»m cho phÐp c¸c nhµ ph¸t triÓn phÇm mÒm lËp tr×nh cho mäi c«ng cô cÇn thiÕt còng nh− c¸c tiÖn Ých gióp ®ì cho c¸c øng dông CSDL ho¹t ®éng tèt, hiÖu suÊt cao khi sö dông. 1.3. C¸c phiªn b¶n. 3 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - tt :// .simpopdf.com S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com Microsoft SQL Server cã c¸c d¹ng sau: + Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition + Microsoft SQL Server 7.0 Enterprise Edition Ngoµi ra c¸c phiªn b¶n sau : + Microsoft SQL Server 7.0 office 2000 Edition + Microsoft SQL Server 7.0 Desktop Edition 1) Microsoft SQL Server enterprise Edition Cã giao diªn ®å ho¹ cho phÐp ng−êi qu¶n trÞ dÔ dµng sö dông vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c cÇn thiÕt nh»m duy tr× ho¹t ®éng. 2) Transact SQL : Hoµn toµn phï hîp víi chuÈn ANSI SQL 92 Tuy vËy, cã thªm c¸c më réng cho phÐp t¨ng c¸c chøc n¨ng ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ. + SQL Web Assistant + Hai to¸n tö Cube vµ Rollup: Tæng kÕt th«ng tin trªn Server, gi¶m l−u l−îng truyÒn tin trªn m¹ng, xö lý t¹i m¸y tr¹m vµ øng dông “Kho d÷ liÖu lín”. 3) SQL Server DMO (Distributed Management Object ): Cung cÊp c¸c ®èi t−îng bæ Ých nh− sau: + Tranfer + Bulk copy + Server Group + Registered Server. 4) Microsoft DTC: Cung cÊp c¬ chÕ “ l−u tr÷ hai giai ®o¹n an toµn” ®Ó qu¶n lý xö lý giao dÞch gióp : + øng dông cËp nhËt hai hay nhiÒu h¬n SQL Server 4 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - tt :// .simpopdf.com S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com + Dïng lÖnh Transact SQL viÕt c¸c thñ tôc l−u tr÷ nh»m gäi tõ xa ®Ó cËp nhËt vµo CSDL cña SQL Server. 5) SNMP : Hç trî cho giao thøc qu¶n trÞ m¹ng, cho phÐp bÊt cø øng dông nµo còng cã thÓ cËp nhËt ®iÒu khiÓn SQL Server th«ng qua SNMP. 6) Database Maintenance Plan Wizard: Cho phÐp tiÕn hµnh viÖc b¶o tr× CSDL theo kÕ ho¹ch. 7) OLAP Server: Cung cÊp cho ng−êi dïng c¸c dÞch vô ®Ó thiÕt lËp ®Çu ra (report) theo nhu cÇu cña ng−êi dïng tin. RÊt tiÖn lîi cho ng−êi ph©n tÝch sè liÖu. Chó ý: + Kh«ng h¹n chÕ sè l−îng m¸y tr¹m truy nhËp vµo Microsoft SQL Server vµ mäi m¸y tr¹m ®iÒu ph¶i cã giÊy phÐp truy nhËp, l−u l−îng giao dÞch cao, æn ®Þnh. + Phï hîp cho c¸c m«i tr−êng mµ t¹i thêi ®iÓm chØ cã mét sè nhÊt ®Þnh c¸c m¸y tr¹m truy nhËp vµo Microsoft SQL Server. M¸y cung cÊp dÞch vô trùc tuyÕn lµ mét vÝ dô: NÕu ta chØ cã 32 ®−êng ®iÖn tho¹i cho kh¸ch hµng th× t¹i mét thêi ®iÓm chØ cã nhiÒu nhÊt 32 kh¸ch sö dông Microsoft SQL Server . 1.4. Cµi ®Æt. VÞ trÝ cµi ®Æt ngÇm ®Þnh Microsoft SQL Server 7.0 lµ c:\MSSQL7\ Tr−íc khi cµi ®Æt Microsoft SQL Server b¹n ph¶i biÕt Ph©n bæ ®Üa víi c¸c møc ®é RAID: RAID 1 vµ RAID 0+1 b¶o vÖ d÷ liÖu vµ cã hiÖu suÊt tèt nhÊt trong c¸c møc ®é RAID nh−ng gi¸ thµnh l¹i cao h¬n giíi h¹n ®Üa yªu cÇu. RAID 5 cã gi¸ thµnh phï hîp nhÊt nh−ng l¹i lµ sù kÕt hîp cña RAID 1 vµ RAID 0+1 bëi viÖc t¨ng thªm phÇn vµo/ra nªn RAID 5 ph¶i ®äc vµ ghi th«ng tin vµo ®Üa víi sè lÇn t−¬ng ®−¬ng nhau. Do ®ã, viÖc sö dông RAID 5 kh«ng hiÖu qu¶ b»ng RAID 1 vµ 0+1. 5 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - tt :// .simpopdf.com S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com HiÖu suÊt vµo/ra ®Üa tèt nhÊt ®¹t ®−îc víi RAID 0 (®Üa kh«ng ®−îc b¶o vÖ), chó ý sù kh¸c nhau gi÷a RAID 0, RAID 1, RAID 5 vµ RAID 0+1 vµ ®Ó chøa ®−îc néi dung cña 4 ®Üa d÷ liÖu, RAID 1 (vµ RAID 0+1) cÇn 8 ®Üa, trong khi ®ã RAID 5 cÇn 5 ®Üa. Tempdb lµ mét c¬ së d÷ liÖu néi bé ®−îc sö dông nh− mét vïng lµm viÖc ®−îc chia sÎ cho nhiÒu ho¹t ®éng, bao gåm c¸c b¶ng t¹m thêi, s¾p xÕp vµ c¸c hµm tæng hîp. Tempdb lµ mét vïng hçn hîp ®−îc t¹o l¹i mçi lÇn khëi ®éng SQL Server vµ mçi lÇn cËp nhËt. RAID 1 hoÆc 0+1 lµ lùa chän tèt h¬n RAID 5 cho tempdb. V× tempdb ®−îc x©y dùng l¹i mçi lÇn khëi ®éng l¹i m¸y chñ c¬ së d÷ liÖu. RAID 0 cung cÊp hiÖu suÊt RAID cao nhÊt cho tempdb víi sè lÇn ghi vËt lý Ýt nhÊt. Lý do chÝnh liªn quan ®Õn viÖc sö dông RAID 0 cho tempdb trong m«i tr−êng ho¹t ®éng lµ SQL Server cÇn dõng l¹i vµ khëi ®éng l¹i bÊt cø khi nµo x¶y ra lçi ghi vËt lý trong ph©n bè RAID 0, ®iÒu nµy kh«ng ®óng cho tr−êng hîp tempdb trong ph©n bè RAID 1 hoÆc 0+1. Master device: C:\MSSQL7\data\master.dat 8) Book online: TËp c¸c trî gióp cho c¸c thµnh phÇn cÊu thµnh Microsoft SQL Server. H−íng dÉn cho b¹n sö dông nh− thÕ nµo Microsoft SQL Server 7.0. C¸c lùa chän cµi ®Æt cã ®Æt tr−ng: TËp ký tù: Kh«ng thÓ ®æi l¹i mµ kh«ng x©y dùng CSDL gåm 256 ch÷, sè ký tù ®Æt biÖt ®Æt tr−ng cho mçi quèc gia hay cho mét ng«n ng÷ nµo ®ã. ChuÈn Latin1-ANSI: NgÇm ®Þnh cho: + UNIX + VMS víi Sybase + Window, Windows Windows NT 6 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - tt :// .simpopdf.com S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com ChuÈn CP 850: Gåm mäi ký tù cho hÇu hÕt c¸c quèc gia ch©u ¢u, B¾c, Nam Mü. ChuÈn CP 437: ChØ dïng khi cã øng dông dïng ký tù ®å hä¹ më réng. Thø tù s¾p xÕp: (Indexes) Lµ tËp c¸c quy t¾c x¸c ®Þnh xem Microsoft SQL Server xö lý d÷ liÖu tr¶ lêi cho mÉu c©u hái ®−îc lùa chän phô thuéc vµo tËp ký tù, nã (Indexes) rÊt quan träng v× ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn : + TËp kÕt qu¶ - VÝ dô: ch÷ hoa vµ ch÷ th−êng N kh¸c n + HiÖu suÊt: lµm t¨ng tèc ®é xö lý nÕu vÝ dô A=a kh«ng cÇn ph©n biÖt (A kh¸c a, B kh¸c b.. ..) + Ph¸t triÓn øng dông cho tr¹m : rÊt nh¹y c¶m cho viÖc ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ th−êng. Ng−êi sö dông ph¶i biÕt ph©n biÖt lóc nµo ch÷ hoa, lóc nµo ch÷ th−êng. §æi l¹i trËt tù s¾p xÕp dÉn ®Õn “ x©y dùng l¹i CSDL” ng−êi sö dông vµ CSDL master v× th«ng tin hÖ thèng vµ CSDL, b¶ng hÖ thèng ®−îc s¾p xÕp theo trËt tù ®−îc chØ ra, (HiÖu suÊt quy nhËp cao, tr¸nh hiÖn t−îng t¾c nghÏn ®−êng truyÒn) *) Chän hç trî m¹ng: Mäi m¸y ®Òu cÇn giao thøc m¹ng vµ th− viÖn m¹ng(Net-Library) +Giao thøc m¹ng: giao thøc liªn l¹c gi÷a hai m¸y. +Net-Library: cho phÐp kÕt nèi gi÷a tr¹m vµ Microsoft SQL Server Net-Library triÓn khai nh− DLL thùc hiÖn thao t¸c m¹ng cÇn ®Ó giao tiÕp sö dông giao thøc ®−îc chØ ra. Microsoft SQL Server dïng Net-Library ®Ó chuyÓn c¸c gãi th«ng tin gi÷a tr¹m vµ Microsoft SQL Server. Named pipes: (NgÇm ®Þnh-kh«ng ®−îc bá) NÕu cÇn tÝch hîp b¶o mËt víi Windows NT th× ph¶i cã Named Pipes hay MP Net-Library. Named pipes cung cÊp kh¶ n¨ng giao tiÕp gi÷a tr¹m vµ Microsoft SQL Server vµ cho phÐp truy nhËp ®Õn tµi nguyªn m¹ng ®−îc chia sÎ. Tªn ngÇm ®Þnh: 7 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - tt :// .simpopdf.com S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com \\Tªnm¸y\Pipe\Microsoft SQL Server\query Kh«ng ®−îc xo¸ named pipes khi cµi ®Æt hay n©ng cÊp + Multi-Protocol: Cung cÊp kh¶ n¨ng giao tiÕp ®ång thêi qua mét hay nhiÒu c¬ chÕ IPC hç trî bëi Windows NT Server. + NW lind: Cho phÐp Microsoft SQL Server giao tiÕp víi m¹ng NetWare Server. + IPX/SPX/(TCP/IP)/Sockects: Cho phÐp SQL giao tiÕp sö dông Windows socket nh− ph−¬ng ph¸p IPC qua TCP/IP. *) Chän tù ®éng khëi ®éng Cµi ®Æt theo ngÇm ®Þnh Microsoft SQL Server vµ SQL Executive ch¹y nh− dÞch vô khëi ®éng thñ c«ng, nh−ng cã thÓ chän khëi ®éng tù ®éng khi cµi ®Æt hay sau ®ã chän tõ Service trong Control Panel. C¸c lîi Ých khi ch¹y nh− dÞch vô tù ®éng th× kh«ng ph¶i vµo m¹ng ®Ó khëi ®éng l¹i. C¸c cÊu h×nh tèi thiÓu cho Microsoft SQL Server Standard Edittion Enterprise Edittion Office 2000 Edittion Desktop Edittion Ph¹m vi Ph¹m vi nhá Ph¹m vi lín côc bé ®¬n lÏ CÊu h×nh Windows NT Workstation Max 4CPUs 4 GB RAM Windows NT Workstation Max 4CPUs 8 GB RAM Windows 95/98 Windows NT No: SMP Windows 95/98 Windows NT Quy tr×nh cµi ®Æt Microsoft SQL Server 7.0 Yªu cÇu trªn m¸y cµi ®Æt Microsoft SQL Server ph¶i cã Internet Explorer 4.01 NÕu lµ Windows 98 th× b¹n ph¶i cµi ®Æt nã b»ng c¸ch Install SQL Server 7.0 Prerequistles ®Ó cµi Internet Explorer 4.01: 8 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - tt :// .simpopdf.com S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com Sau ®ã lÇn l−ît cµi ®Æt theo h−íng dÉn cña ch−¬ng tr×nh Microsoft SQL Server . Ngoµi ra cßn cã Web site, Book online, OLAP service Trong Microsoft SQL Server 7.0 Component gåm cã hai lùa chän: + Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition + Microsoft SQL Server 7.0 Desktop Edition C¸c thµnh phÇn cÊu thµnh Microsoft SQL Server : 1) Service manager: Qu¶n lý cung cÊp c¸c dÞch vô cña Microsoft SQL Server Nót Auto-start service when OS start: khi b¹n check vµo ®©y th× khi m¸y khëi ®éng xong th× tÊt c¶ c¸c dÞch vô khëi déng theo sù cµi ®Æt cña b¹n. 2) OLAP Service: Cung cÊp c¸c dÞch vô øng dông nh»m cung cÊp th«ng tin cho ng−êi sö dông, kh¸ch hµng vµ c¸c SQL Server kh¸c. Chó ý: NÕu b¹n xo¸ OLAP Serveice th× b¹n kh«ng ®−îc xo¸ RESPOSITORY. 3) Client Network Utility: Cung cÊp th− viÖc m¹ng hç trî cho Microsoft SQL Server qu¶n lý CSDL vµ giao dÞch trªn m¹ng. Cã hiÖu suÊt cao khi trao ®æi th«ng tin. 4) SQL Enterprisse Manager: Qu¶n lý toµn bé quyÒn kÕt xuÊt, thiÕt lËp CSDL, t¹o quyÒn b¶o mËt d÷ liÖu.. . cña Microsoft SQL Server . Gåm cã c¸c ®èi t−îng sau: *) Database : Trung t©m l−u tr÷ th«ng tin cña CSDL cña Microsoft SQL Server *) Data Transformation Service: Trung t©m qu¶n lý c¸c dÞch vô, cung cÊp c¸c dÞch vô nh»m chuyÓn ®æi CSDL tõ d¹ng nµy sang d¹ng kh¸c. *) Management: §iÒu khiÓn qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña c¸c ®èi t−îng truy cËp vµo Microsoft SQL Server . 9 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - tt :// .simpopdf.com S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com *) Security: Qu¶n lý c¸c mèi quan hÖ, liªn kÕt , vµ quan träng nhÊt lµ chÕ thiÕt lËp b¶o mËt CSDL (xa hay gÇn) cña Microsoft SQL Server *) Support Service: B¹n cã thÓ thªm c¸c lo¹i dÞch vô cÇn thiÕt mµ b¹n cÇn sö dông vµo ®©y. + DT Coordinator: +SQL Mail. *) Import and Export data: Cho phÐp ng−êi dïng c¸c tiªu thøc ®Ó truy xuÊt ra c¸c d¹ng d÷ liÖu cÇn thiÕt. Trong ®ã cho phÐp b¹n sö dông c¸c c«ng cô lËp lÞch, c¸c hµm øng dông cã thÓ. *) Microsoft DTC Administrator Console: Cung cÊp c¬ chÕ l−u tr÷ CSDL hai giai ®o¹n an toµn, qu¶n lý viÖc xö lý giao dÞch trªn m¹ng C¸c c¬ chÕ nµy trî gióp c¸c øng dông cËp nhËt hai hay nhiÒu chiÒu gi÷a c¸c ®èi t−îng trªn Microsoft SQL Server . Trî gióp c¸c øng dông viÕt b»ng lÖnh Transact SQL trong c¸c thñ tôc SP (stored Procedure) vµ gäi c¸c thñ tôc SP xa kh¸c ®Ó cËp nhËt vµo CSDL cña Microsoft SQL Server. *) ProFile: + Cho ng−êi sö dông kÕt nèi vµo ra CSDL cña Microsoft SQL Server. + Thùc hiÖn tõng khèi c«ng viÖc. + Thùc hiÖn c¸c lÖnh trong c¸c thñ tôc SP ®−îc gäi ®Õn. + Gi¶i quyÕt c¸c bÕ t¾c cña Microsoft SQL Server vµ th«ng b¸o lçi. Tools cña ProFile cung cÊp cho chóng ta c¸c chøc n¨ng sau: + Registry SQL Server: §¨ng ký c¸c nhãm (group) ®Ó truy nhËp vµo Microsoft SQL Server + Edittion SQL Server Registration: CÊu h×nh cña Microsoft SQL Server + SQL Server Query Analyzer: 10 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - tt :// .simpopdf.com S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com KÕt nèi vµo Microsoft SQL Server database b»ng c¸c c¸c user_login hay SA (ngÇm ®Þnh). + SQL Server Enterprise Manager: + SQL Server Client Configuration Utility. CÊu h×nh cña c¸c mèi liªn kÕt trong Microsoft SQL Server + Option : C¸c lùa chän cÊu h×nh cho profile a) Share type : KiÓu chia sÎ tµi nguyªn b) Events : C¸c sù kiÖn x¶y ra trªn Microsoft SQL Server c) Data Columns: Sè l−îng c¸c cét d÷ liÖu ®−îc theo dâi. ProFile cung cÊp cho chóng ta mét c«ng cô rÊt tiÖn Ých ®ã lµ Trace. NÕu b¹n muèn theo dâi qu¸ tr×nh truy cËp, c¸c lêi c¶nh b¸o vµ néi dung cña c¸c lçi x¶y ra, thêi gian truy cËp nh− thÕ nµo. th× b¹n ph¶i t¹o ra TRACE ®Ó lµm viÖc ®ã. Lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ra TRACE? 1) Vµo menu File -> Chän New -> Trace (NhÊn phÝm CTRL+N) 2) NhËp tªn TRACE Chän SERVER_NAME 3) Chän file l−u tr÷ néi dung trace (Capture to file): 4) Chän table l−u tr÷ néi dung trace (Capture to table): 11 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - tt :// .simpopdf.com S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com 5) OK *) Microsoft SQL Server query Analyzer: Cho phÐp ng−êi dïng kÕt nèi vµo Microsoft SQL Server b»ng user_name hay logon_ID cã password (user do ng−êi dïng(Admin) ®Þnh nghÜa) *) Server Network Utility: Cung cÊp th«ng tin cÊu h×nh cña SQL Server, c¸c giao thøc mµ nã ®ang sö dông, tªn Server.. .. Còng nh− cho phÐp ng−êi dung thiÕt lËp giao thøc truyÒn tin 1.5. Kh¸i niÖm vÒ kÕt nèi vµ truy nhËp vµo CSDL Mçi khi b¹n nèi vµo Microsoft SQL Server b¹n ph¶i cÇn c¸c th«ng tin sau: + Tªn Server cÇn nèi. + Login_ID, + Password: Ngoµi ra cã ph−¬ng ph¸p SQL Server DMO Connect còng dïng 3 th«ng sè trªn. 12 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - tt :// .simpopdf.com S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com To¸n tö login. (Login SQL Server) §Ó qu¶n lý(qu¶n trÞ) SQL Server, ta login vµo SQL Server. NÕu b¹n dïng b¶o mËt tÝch hîp th× kh«ng cÇn cung cÊp LOGIN_ID mµ SQL Server sÏ dïng kho¶ng môc Windows NT . NÕu kh«ng dïng b¶o mËt tÝch hîp Windows NT th× ph¶i dïng LOGIN_ID (ngÇm ®Þnh lµ SA-Admin) Chó ý: Khi b¹n ®· cµi xong toµn bé SQL Server b¹n nªn kiÓm tra l¹i c¸c th− môc kho¶n môc , master vµ kho¸ trong registry: Hkey_local_Machine\Software\Microsoft\MSSQLServer -QuyÒn SA cã thÓ ®æi Password nÕu dïng lÖnh SP_password ThiÕt ®Æt c¸c lùa chän cßn l¹i: + Root directory + Master database path + Error Log Path + Auto start server at boot Time LOGIN b»ng Enterprise manager §Çu tiªn ta thªm (Add) c¸c User (NSD) hay c¸c nhãm User vµo (CÇn tªn server, nhãm c¸c User) Khi ®ã b¹n ph¶i t¹o LOGIN_Name (cã password) LOGIN b»ng lÖnh Transact SQL . SP_Addlogin “Login_name”,”Password”,”[,defdatabasse]” ThÕ nµo lµ SQL login server? Nã gåm 3 vÊn ®Ò cÇn ®−îc quan t©m: + SA (System Administrator) + DBO (Database Owner) 13 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - tt :// .simpopdf.com S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com + Guest (Guest user) i) SA: ë d¹ng ngÇm ®Þnh lµ quyÒn SysAdmin trong Fixed Server Roles , kh«ng ®−îc thay ®æi. Nã ®−îc sö dông cho ng−êi Administrator ®Ó t¹o c¸c user_name hay qu¶n lý c¸c quyÒn cña hÖ thèng, gäi lµ quyÒn qu¶n trÞ Admin ii) DBO: d¹ng ngÇm ®Þnh , còng lµ mét thµnh phÇn cña SysAdmin trong Fixed Server Roles. Nãi chÝnh x¸c DBO lµ quyÒn tèi cao nhÊt chñ së h÷u CSDL (database). VD: NÕu user khanht lµ bé phËn cña SysAdmin th× khi thiÕt lËp 1 b¶ng T1 nµo ®ã, khi ®ã T1 chØ h¹n chÕ ë DBO.T1 chø kh«ng ph¶i lµ khanht.T1 . Nh−ng nÕu khanht lµ thµnh phÇn cña DB_Owner th× b¶ng T1 sÏ ®−îc khanht qu¶n lý vµ cã thÓ ký hiÖu khanht.T1 §iÒu quan träng nhÊt lµ : SysAdmin Fixed Server Roles phô thuéc vµo DBO cho nªn khi thiÕt lËp quyÒn cho user th× ph¶i thiÕt lËp c¶ quyÒn DB_Owner. iii) Guest user: lµ mét Account login kh«ng chØ cho riªng user nµo c¶. Database nµo còng cã thÓ dïng guest user ®Ó login vµo. Account guest còng cho phÐp b¹n thªm vµ xo¸ user vµ nã ®−îc ngÇm ®Þnh trong MASTER vµ TEMPDB. Tuy nhiªn nã kh«ng cã ®−îc ®Çy ®ñ c¸c quyÒn nh− (SA) hay (DBO). 14 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - tt :// .simpopdf.com S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com PhÇn II: ThiÕt kÕ CSDL 2.1 Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vµ yªu cÇu ph¸t triÓn cña mét thiÕt kÕ CSDL. Tr−íc khi thiÕt lËp CSDL, ®iÒu quan träng nhÊt ®èi víi ng−êi thiÕt kÕ lµ ph¶i hiªu râ c¸c thµnh phÇn cÊu thµnh CSDL mµ b¹n ph¶i thiÕt kÕ. C¸c mèi liªn kÕt, quan hÖ gi÷a c¸c ®èi t−îng trong CSDL ph¶i ®óng, chÝnh x¸c, cã ng÷ nghÜa vÒ mÆt th«ng tin ®Ó cho mét CSDL cã ý nghÜa d÷ liÖu. Cã hai thµnh phÇn chÝnh trong database ®−îc qu¶n lý ®ã lµ thµnh phÇn ®iÒu khiÓn d÷ liÖu vµ c¸c mèi liªn kÕt vËt lý. Thµnh phÇn ®iÒu khiÓn d÷ liÖu lµ qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin d÷ liÖu, thay ®æi vµ update d÷ liÖu VËy Database lµ mét lo¹i CSDL ®éng. C¸c thµnh phÇn liªn kÕt vËt lý cña database : lµ c¸c mèi liªn kÕt trong database còng nh− c¸c cÊu tróc vËt lý cña nã d−íi sù qu¶n lý Microsoft SQL Server. C¬ së d÷ liÖu (CSDL): Lµ tËp hîp c¸c table cïng c¸c tËp thuéc tÝnh gäi lµ tr−êng d÷ liÖu ®−îc kÕt nèi víi nhau b»ng c¸c quan hÖ (liªn kÕt) gi÷a c¸c table víi nhau t¹o thµnh mét CSDL. Mét CSDL ®−îc gäi lµ mét CSDL cã ng÷ nghÜa nÕu nã kh«ng tån t¹i c¸c th«ng tin thõa, kh«ng cã nghÜa. Mçi khi CSDL ®· ®−îc thiÕt lËp th× t¹i mäi thêi ®iÓm nã cã thÓ cung cÊp cho ng−êi sö dông hay kh¸ch hµng th«ng tin chÝnh x¸c t¹i mäi thêi ®iÓm. TÊt nhiªn lµ nã ph¶i cã cÊu tróc cña mét hÖ CSDL kiÓu quan hÖ. §Þnh h−íng cho t−¬ng lai: Trong suèt qu¸ tr×nh khai th¸c CSDL, nÕu chóng ta muèn më réng thªm CSDL nµy th× tr−íc hÕt CSDL nµy ph¶i ®−îc thiÕt kÕ d−íi d¹ng më, tiÖn lîi dÔ thay ®æi khi cã nhu cÇu ph¸t triÓn. CSDL ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: 15 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - tt :// .simpopdf.com S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com + Cã cÊu tróc. + DÔ dµng söa ch÷a, Update, modify d÷ liÖu + DÔ dµng khai th¸c th«ng tin. + DÔ dµng ph¸t triÓn vµ x©y dùng c¸c øng dông (application) Table vµ c¸c thµnh phÇn cña TABLE. D÷ liÖu: Lµ th«ng tin ®−îc chøa trong c¸c cét cña mçi TABLE vµ gäi lµ hµng d÷ liÖu(Hay record – b¶n ghi d÷ liÖu). VÝ dô: Kh¸nh 65kg 1,69 kinh Th«ng tin cña d÷ liÖu : Lµ gåm c¸c m« t¶ vÒ cÊu tróc c¸c d÷ liÖu vµ th«ng tin ng÷ nghÜa cña d÷ liÖu ®ã. VÝ dô: Tªn C©n nÆng Cao D©n téc Kh¸nh 65kg 1,69 kinh .. .. .. B¶ng d÷ liÖu: B¶ng (Table) bao gåm Tªn, cÊu tróc c¸c tr−êng d÷ liÖu, kiÓu d÷ liÖu cña tr−êng d÷ liÖu.. .. t¹o thµnh c¸c hµng (record) d÷ liÖu. Th«ng tin ë trong mçi b¶ng (TABLE) ph¶i m« t¶ ®Çy ®ñ vÒ mét ®èi t−îng nµo ®ã hoÆc ®−îc kÕt
Tài liệu liên quan