Quản trị nhà nước - Các chức năng của nhà nước

• Khái niệm nhà nước (State =>State Apparatus) và tính hiệu lực của nhà nước (Stateness => xây dựng nhà nước State Building) • Chức năng, phạm vi và sức mạnh của nhà nước • Tính chính đáng của nhà nước • Những góc nhìn về cung trong quá trình xây dựng nhà nước – Thiết kế, quản lý tổ chức (state apparatus) – Hệ thống chính trị – Tính chính đáng (legitimacy) – Các khía cạnh văn hóa, truyền thống • Những góc nhìn về cầu trong quá trình xây dựng nhà nước – Nhu cầu nội địa – Những cú sốc ngoại sinh

pdf14 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 931 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị nhà nước - Các chức năng của nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các chức năng của nhà nước G3- Nhà nước nên làm gì? Lịch làm việc • 13/07/2016: Nộp Ý tưởng nghiên cứu  27/07/2016: Phác thảo sơ bộ (500 chữ)  17/08/2016: Đề cương chi tiết (1500 chữ)  31/08/2016: Trình bày nội dung Tự luận trước lớp  30/09/2016 Nộp Tự luận (10.000 từ) C h ứ c n ăn g tố i t h iể u C h ứ c n ăn g tr u n g b ìn h N h à n ư ớ c ca n t h iệ p c ó h iệ u q u ả C u n g cấ p d ịc h v ụ c ô n g Q u ố c p h ò n g, a n h n in h t rậ t tự B ảo v ệ sở h ữ u t ư n h ân Đ iề u h àn h k in h t ế vĩ m ô Sứ c kh ỏ e, y t ế cộ n g đ ồ n g C ải t h iệ n , đ ảm b ảo c ô n g b ằn g B ảo v ệ n gư ờ i n gh è o C an t h iệ p k h i t h ị t rư ờ n g b ất lự c G iá o d ụ c, b ảo v ệ m ô i t rư ờ n g K iể m s o át đ ộ c q u yề n B ìn h đ ẳn g về c ơ h ộ i B ảo h iể m A n s in h x ã h ộ i C h ín h s ác h c ô n g n gh iệ p P h ân p h ố i p h ú c lợ i Fukuyama (2004) Chức năng của nhà nước H iệ u q u ả c ủ a n h à n ư ớ c Nhà nước hiệu quả Nhà nước hiệu năng Nhà nước tối thiểu Nhà nước toàn trị Fukuyama (2004): Chức năng và hiệu quả Nhà nước • Khái niệm nhà nước (State =>State Apparatus) và tính hiệu lực của nhà nước (Stateness => xây dựng nhà nước State Building) • Chức năng, phạm vi và sức mạnh của nhà nước • Tính chính đáng của nhà nước • Những góc nhìn về cung trong quá trình xây dựng nhà nước – Thiết kế, quản lý tổ chức (state apparatus) – Hệ thống chính trị – Tính chính đáng (legitimacy) – Các khía cạnh văn hóa, truyền thống • Những góc nhìn về cầu trong quá trình xây dựng nhà nước – Nhu cầu nội địa – Những cú sốc ngoại sinh Thảo luận: Fukuyama (2004) Pluralism transcends authoritarian growth, creating modern South Korea and Taiwan Elite groups enlarge into broad coalitions State Effectiveness (e.g. macropolicy) Deregulation for competitiveness Rule of Law/Parliament Property rights, land policy Health, education and safety net Elite groups narrow Many skilled workers leave Disunity and lack of popular support State driven poverty and inequality Political and economic power merge High cost economy that cannot compete A B S O L U T I S M P L U R A L I S M Critical Junctures Extractive Economic and Political Institutions Inclusive Economic and Political Institutions The persistence and strengthening of absolutism have impoverished North Korea and Myanmar Acemoglu & Robinson: Vì sao các quốc gia suy tàn? Thảo luận: Việt Nam đang gặp những vấn đề gì trong quản trị quốc gia? Nhà nước cần làm đúng việc .0 4000.0 8000.0 12000.0 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 Trung Quốc Việt Nam GDP bình quân đầu người, nguồn: World Development Indicators 10 năm sau khi gia nhập WTO: Tụt hậu Tư bản nước ngoài đẩy lùi Tư bản Việt Nam 1987-2013: Tỷ trọng công nghiệp của khu vực kinh tế nhà nước (xanh), Tư nhân Việt (đỏ), và FDI (xanh rêu) 2010: 54,1%, 2011: 56,9%, 2012: 64% 2013: 66,9%. 2014: 68% 2015: 70 % 70% xuất khẩu rơi vào tay Tư bản nước ngoài Bùi Trinh tính theo Niên giám thống kê và cập nhật thông tin từ 2011-2015 2007- 2014 Vì sao phải cải cách Quản trị Nhà nước? Tiếng nói & Trách nhiệm giải trình Chất lượng của VBPL Những thách thức trong quản trị địa phương, quản trị quốc gia mà anh chị quan tâm? ?
Tài liệu liên quan