Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Thị trường trái phiếu quốc tế

Tìm hiểu các khái niệm trái phiếu Eurobond và trái phiếu nước ngoài • Tìm hiểu các lý do dẫn ñến sự hình thành và phát triển thị trường Eurobond • Phân loại các loại trái phiếu quốc tế • Các vấn ñề xung quanh việc phát hành Eurobond

pdf11 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1609 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Thị trường trái phiếu quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Nguyen Thi Hong Vinh Chương 8: THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU QuỐC TẾ Nguyen Thi Hong Vinh MỤC TIÊU • Tìm hiểu các khái niệm trái phiếu Eurobond và trái phiếu nước ngoài • Tìm hiểu các lý do dẫn ñến sự hình thành và phát triển thị trường Eurobond • Phân loại các loại trái phiếu quốc tế • Các vấn ñề xung quanh việc phát hành Eurobond Nguyen Thi Hong Vinh Nội dung 1. Trái phiếu Eurobond và trái phiếu nước ngoài 2. Sự hình thành và phát triển thị trường Eurobond 3. Tình hình thị trường trái phiếu quốc tế 4. Phân loại trái phiếu quốc tế 5. Xếp hạng tín nhiệm trái phiếu quốc tế 6. Quá trình phát hành Eurobond 7. Thị trường thứ cấp 2Nguyen Thi Hong Vinh 1. Trái phiếu Eurobond và Trái phiếu nước ngoài Nguyen Thi Hong Vinh Eurobonds • Trái phiếu ñược ñịnh danh bằng một ñồng tiền cụ thể, ñược bán cho các nhà ñầu tư trên thị trường vốn của một quốc gia không phải là quốc gia có ñồng tiền ñó • Ví dụ: người ñi vay phát hành trái phiếu bằng JPY cho các nhà ñầu tư ở Anh Nguyen Thi Hong Vinh Trái phiếu nước ngoài • Là trái phiếu do người ñi vay nước ngoài phát hành cho nhà ñầu tư trên thị trường vốn nội ñịa và ñược ñịnh danh bằng ñồng tiền của nước ñó. • Ví dụ: công ty MNCs của ðức phát hành trái phiếu ñô la Mỹ cho các nhà ñầu tư Mỹ ở Mỹ • Trái phiếu Yankee (TP nước ngoài tại Mỹ), Samurai (Nhật), Matilda (Úc), Bulldog (Anh) 3Nguyen Thi Hong Vinh 2. Sự hình thành và phát triển thị trường Eurobond Nguyen Thi Hong Vinh Sự hình thành và phát triển thị trường Eurobond • Eurobond ñầu tiên phát hành năm 1963 và phát triển nhanh, ñặc biệt 1980 và 1990. • Năm 1963, Chính Phủ Mỹ ñánh thuế thu nhập lãi suất với công dân Mỹ nắm giữ trái phiếu USD phát hành tại Mỹ TP nước ngoài kém hấp dẫn và kích thích người nứơc ngoài phát hành Eurobond • Chính Phủ Mỹ ñánh thuế thu nhập lãi suất ñối với người nước ngoài mua TP nội ñịa Mỹ kích thích người nước ngoài nắm giữ Eurobonds. Nguyen Thi Hong Vinh • Các công ty khó tiếp cận vốn ngân hàng do cuộc khủng hoảng nợ những năm 1980 • Với hệ số tín nhiệm cao, các công ty giảm bớt chi phí vốn thông qua phát hành Eurobond • Ngân hàng không sẵn sàng cho vay trung và dài hạn với lãi suất cố ñịnh • Với việc phát hành Eurobond, quy chế ñiều chỉnh nước chủ nhà ít hà khắc hơn và yêu cầu về cáo bạch ít hơn • Eurobonds thường phát hành theo hình thức vô danh(không có tên của người sở hữu)  giúp bảo mật thông tin. 4Nguyen Thi Hong Vinh 3. Tình hình thị trường trái phiếu quốc tế Nguyen Thi Hong Vinh Tình hình thị trường trái phiếu quốc tế • Tổng giá trị thị trường của thị trường trái phiếu thế giới lớn hơn 50% so với các thị trường nợ khác. • Hầu hết ñược ñịnh danh bởi USD, EUR và JPY. Nguyen Thi Hong Vinh Tình hình thị trường trái phiếu quốc tế 10051,395.8Total 13.87,068.1Other 16.88,633.6Yen 25.813,270.9Euro 43.622,423.2U.S. Dollar Phần trăm (%) (U.S. $ billions) Loại ngoại tệ Nguồn: EUN / RESNICK, the I ternational Financial Management, Mc Graw Hill Co.,2007 5Nguyen Thi Hong Vinh Giá trị của các trái phiếu nội ñịa và TP quốc tế $ 51,395.8 $ 11,102.5 $40,293.3 Total $ 5,014.8 $ 508.2 $ 4,506.6 Other $ 8,633.6 $ 488.6 $ 8,145.0 Yen $ 2,053.3 $ 778.7 $ 1,274.6 Pound $ 13,270.9 $ 4,834.5 $ 8,436.4 Euro $ 22,423.2 $ 4,492.5 $17,930.7 U.S. dollar TổngQuốc tếNội ñịaNgoại tệ (As of Year-End 2004 in U.S. $Billions) Nguồn: EUN / RESNICK, the International Financial Management, Mc Graw Hill Co.,2007 Nguyen Thi Hong Vinh Trái phiếu nội ñịa và trái phiếu quốc tế 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% U.S. dollar Euro Pound Yen Other Domestic International Total (As of Year-End 2004 in U.S. $Billions) Nguyen Thi Hong Vinh Loại Ngoại tệ dùng phát hành trái phiếu quốc tế Currency 2003 U.S. dollar 51% Euro 32 Yen 6 Pound Sterling 7 Swiss franc 2 Other 2 Total 100 (As of Year-End 2003 in U.S. $Billions) Nguồn: EUN / RESNICK, the International Financial Management, Mc Graw Hill Co.,2007 6Nguyen Thi Hong Vinh Phân loại phát hành TPQT theo quốc gia Quốc gia 2003 Australia 162 Canada 267.2 France 700.8 Germany 1,810.3 Italy 510.5 Japan 255.5 Netherlands 532.8 United Kingdom 1,032.1 United States 3,011.8 Total 11,102.5U.S. $B Nguồn: EUN / RESNICK, the International Financial Management, Mc Graw Hill Co.,2007 Nguyen Thi Hong Vinh Phân loại người phát hành trái phiếu quốc tế Người phát hành 2003 Chính Phủ 1,122.3 Các ñịnh chế tài chính 8,032.5 Doanh nghiệp 1,446.6 Tổ chức quốc tế 501.1 Tổng 11,102.5 (As of Year-End 2003 in U.S. $Billions) Nguồn: EUN / RESNICK, the International Financial Management, Mc Graw Hill Co.,2007 Nguyen Thi Hong Vinh 4. Phân loại trái phiếu quốc tế 7Nguyen Thi Hong Vinh Phân loại trái phiếu quốc tế • Trái phiếu lãi suất cố ñịnh thông thường (Straight Fixed- Rate Bonds) • Kỳ phiếu có lãi suất thả nổi (Floating Rates Notes) • Trái phiếu có thể chuyển ñổi thành cổ phiếu (Convertible Bonds) • Trái phiếu với quyền mua cổ phiếu (Bonds with Equity Warrants) • Trái phiếu không phiếu lãi (Zero – Coupon Bonds) • Trái phiếu lưỡng tệ • Trái phiếu toàn cầu Nguyen Thi Hong Vinh Loại Straight Fixed- Rate Floating Rate Note Convertible Bond Hằng năm Cố ñịnh Bằng tiền theo mệnh giá hoặc chuyển ñổi thành cổ phiếu Straight fixed rate with equity warrants Hằng năm Cố ñịnh Bằng tiền theo mệnh giá cộng thêm cổ phiếu theo chứng nhận thực hiệnZero Không zero Bằng tiền theo mệnh giá Dual Currency Bond Hằng năm Cố ñịnh Lưỡng tệ ðịnh kỳ trả lãi Hằng năm Loại lãi suất Thanh toán khi ñến hạn ðẶC ðiỂM CỦA CÁC LOẠI TRÁI PHIẾU Bằng tiền theo mệnh giá Cố ñịnh 3-6 tháng 1 lần Thay ñổi Bằng tiền theo mệnh giá Nguyen Thi Hong Vinh Xếp hạng tín dụng trái phiếu quốc tế • Trái phiếu là các cam kết về các khoản thu nhập thường kỳ • Trái phiếu Chính Phủ có thể coi là không có rủi ro về sai hẹn. • Trái phiếu công ty có thể rủi ro cho nhà ñầu tư là không nhận ñược thanh toán nếu công ty phá sản • Moody và Standard&Poor thực hiện xếp hạng trái phiếu quốc tế phát hành. Các chỉ tiêu ñánh giá trái phiếu quốc tế giống như TP nội ñịa. Việc xếp hạng phản ánh uy tín của người ñi vay, không phản ánh rủi ro về hối ñoái. 8Nguyen Thi Hong Vinh Các cấp hạng ñầu tư Caa C Ba B A Baa Aaa Aa Moody’s CCC D BB B A BBB AAA AA Standard & Poor’s Very Poor Speculat ive High Quality Very high quality Nguyen Thi Hong Vinh Yếu tố ảnh hưởng ñến ñợt phát hành • Nhà ñầu tư thường không dựa trên các dịch vụ xếp hạng trái phiếu hay các phân tích về báo cáo tài chính • Danh tiếng của công ty phát hành và nhóm ngân hàng bảo lãnh mới là yếu tố chính • Các MNCs lớn, các DNNN và Chính Phủ có thể phát hành TP với mức lãi suất thấp Nguyen Thi Hong Vinh 5. Quá trình xếp hạng tín nhiệm 9Nguyen Thi Hong Vinh Quá trình xếp hạng tín nhiệm • Các tổ chức xếp hạng thường thực hiện xếp hạng theo yêu cầu của người phát hành • Người phát hành quyết ñịnh việc xếp hạng có công bố không • Phàn lớn các trái phiếu ñược xếp hạng thường rơi vào loại cao nhất. Nguyen Thi Hong Vinh 6. Quá trình phát hành Eurobond Nguyen Thi Hong Vinh Quá trình phát hành Eurobond Quyết ñịnh phát hành Eurobond THông báo phát hành Eurobond Offering date with final terms Nhóm ngân hàng bảo lãnh thanh toán cho người phát hành 10 Nguyen Thi Hong Vinh 7. Thị trường thứ cấp Nguyen Thi Hong Vinh Thị trường thứ cấp • Eurobond ñược mua bán trên thị trường thứ cấp • Nơi giao dịch: London, Zurich, Luxembourg, Frankfurt, Amsterdam • Thành viên: các nhà kinh doanh và môi giới Nguyen Thi Hong Vinh Thị trường thứ cấp • Các nhà kinh doanh: - Ngân hàng ñầu tư và ngân hàng thương mại - Yết 2 loại giá: giá ñặt mua và giá chào bán - Giao dịch thông qua môi giới hoặc trực tiếp với người bán lẻ - Thu nhập là chênh lệch giá mua và bán - Là thành viên của Association of Inter’l Bond Dealers (Zurich) • Người môi giới - Nhận lệnh mua hoặc bán với người kinh doanh - giao dịch trực tiếp với khách hàng lẻ - Thu nhập là hoa hồng cho mỗi giao dịch 11 Nguyen Thi Hong Vinh Thị trường thứ cấp • Thủ tục thanh toán bù trừ - Hệ thống chuyển giao quyền sở hữu và thanh toán (Euro – Clear và Cedel) - Euro – Clear ñược thành lập ở Brussels, hoạt ñộng dưới sự bảo lãnh của Morgan - Cedel ñược thành lập ở Luxembourg bởi một nhóm ngân hàng ở Châu Âu.
Tài liệu liên quan