Tài liệu thí nghiệm Vật lý

Chọn một miếng kinh khô, sạch , rắc đều vào giữa nómột lớp chất tẩy rửa, và lật mặt có dính chất tẩy rửa hướng xuống phía dưới , để hơ trên miệng chiếc phích chứa nước nóng .Mấy giây sau cầm miếng kính lên xem , bạn sẽ thấy : Phần kính không dính chất tẩy rửa thì bám đầy những giọt nước rất nhỏ,đục mờ, còn phần kính có dính chất tẩy rửa thì không có giọt nước nhỏ, vẫn trong suốt.(xem hình vẽ). Hơi nước gặp lạnh sẽ ngưng lại trên mặt kính rất nhiều những giọt nước rất nhỏ. Những giọt nước đó, do ảnh hưởng của sức căng bề mặt mà co lạithành dạng cầu hoặc bán cầu , làm cho ánh sáng chiếu tới nó phải tán xạ, nên chúng ta nhìn thấy đục mờ. Chất tẩy rửa có thể làm giảm sức căng bề mặt của nước , làm cho hơi nước không thể ngưng kết thành giọt nước nhỏ , mà chỉ dính chặt lên kính, hình thành một lớp nước mỏng đều , nên nhìn vào vẫn thấy trong suốt . Hiện nay trên thị trường có bán chất chống làm mờ thuûytinh (kính .) là căn cứ vào nguyên lý này để chế tạo nên. Nếu mắt kính được quét lên chất làm chống mờ đó thì mùa đông , chúng ta đeo kính đi dạo thì kính sẽ không bị mờ đục bởi hơi lạnh giá.

pdf51 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2074 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu thí nghiệm Vật lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu thí nghiệm Vật lý SÖU TAÀM TÖ LIEÄU VAÄT LYÙ VUI VAØ HIEÄU ÑÍNH (2007) GIAÙO VIEÂN SOAÏN : PHÖÔNG KYÛ ÑOÂNG 1 THUÛY TINH CHOÁNG ÑUÏC MÔØÛ Á Ï ØÛ Á Ï ØÛ Á Ï Ø Chọn một miếng kinh khô, sạch , rắc ñều vào giữa nó một lớp chất tẩy rửa, và lật mặt có dính chất tẩy rửa hướng xuống phía dưới , ñể hơ trên miệng chiếc phích chứa nước nóng .Mấy giây sau cầm miếng kính lên xem , bạn sẽ thấy : Phần kính không dính chất tẩy rửa thì bám ñầy những giọt nước rất nhỏ,ñục mờ, còn phần kính có dính chất tẩy rửa thì không có giọt nước nhỏ, vẫn trong suốt.(xem hình vẽ). Hơi nước gặp lạnh sẽ ngưng lại trên mặt kính rất nhiều những giọt nước rất nhỏ. Những giọt nước ñó, do ảnh hưởng của sức căng bề mặt mà co lại thành dạng cầu hoặc bán cầu , làm cho ánh sáng chiếu tới nó phải tán xạ, nên chúng ta nhìn thấy ñục mờ. Chất tẩy rửa có thể làm giảm sức căng bề mặt của nước , làm cho hơi nước không thể ngưng kết thành giọt nước nhỏ , mà chỉ dính chặt lên kính, hình thành một lớp nước mỏng ñều , nên nhìn vào vẫn thấy trong suốt . Hiện nay trên thị trường có bán chất chống làm mờ thuûy tinh (kính….) là căn cứ vào nguyên lý này ñể chế tạo nên. Nếu mắt kính ñược quét lên chất làm chống mờ ñó thì mùa ñông , chúng ta ñeo kính ñi dạo thì kính sẽ không bị mờ ñục bởi hơi lạnh giá. NHIEÄT KEÁ BAÀU ÖÔÙT VAØ BAÀU KHOÂÄ Á À Ù Ø À ÂÄ Á À Ù Ø À ÂÄ Á À Ù Ø À Â Lấy ra hai nhiệt kế . ðem bọc ñầu dưới của một nhiệt kế bằng bông , rồi tẩm ướt phần bông, rồi tưới ẩm phần bông bọc ñó bằng cồn hoặc nước. Một lát sau, bạn sẽ thấy nhiệt ñộ chỉ trên nhiệt kế ñó là thấp hơn nhiệt kế kia. Thực nghiệm này chỉ ra ñiều gì ? Chất lỏng ( nước ,rượu ….) có thể bay hơi và việc giảm nhiệt ñộ này chứng tỏ khi bay hơi thì chất lỏng tiếp thu nhiệt lượng ở môi trường xung quanh.Có thể thấy bằng cách cho bay hơi ( chưng cất ) dẫn tới làm lạnh. Bạn xoa một chút cồn lên da sẽ cảm thấy là do khi cồn bay hơi mang theo nhiệt lượng ở chỗ bôi cồn ñó. CHIEÁC COÁC BIEÁT ….. TÖÏ ÑIÁ Á Á ÏÁ Á Á ÏÁ Á Á Ï Tìm một tấm kính , ngâm trong nước một lúc, sau ñó một ñầu ñặt lên bàn , còn một ñầu kia thì gác lên mấy cuốn sách ( cao ñộ 5- 6cm ). Lấy một chiếc cốc thuỷ tinh, miệng cốc có bôi một ít nước, rồi lật ngược, úp miệng cốc trên miếng kính . Khi ñó, tay cầm ngọn nến ñã ñoát SÖU TAÀM TÖ LIEÄU VAÄT LYÙ VUI VAØ HIEÄU ÑÍNH (2007) GIAÙO VIEÂN SOAÏN : PHÖÔNG KYÛ ÑOÂNG 2 cháy hơ nóng phần ñáy chiếc cốc. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy : Chiếc cốc biết tự nó biết dịch chuyển qua một bên ! Giải thích : Do khi dùng lửa hơ nóng ñáy chiếc cốc thì không khí trong chiếc cốc dần dần giãn nở vì nhiệt , muốn thoát ra ngoài chiếc cốc . Nhưng miệng cốc ñã bị lật úp, lại có một lớp nước bịt kín miệng cốc , không khí nóng không thoát ra nổi , chỉ có cách phải ñội chiếc cốc lên . Và như vậy, cộng thêm tác dụng của trọng lượng tự thân, chiếc cốc trượt xuống theo chiều nghiêng ñặt miếng kính. QUAÛ BOÙNG VAØ VOØNG SAÉTÛ Ù Ø Ø ÉÛ Ù Ø Ø ÉÛ Ù Ø Ø É Mang một quả bóng ít căng ñặt vào vòng sắt thì quả bóng ñó vừa lọt qua , rơi xuống. ðem quả bóng ñó thả vào trong một chậu nước nóng. Sau khi ngâm một lúc, lại ñặt quả bóng vào vòng sắt thì quaû bóng không lọt qua vòng sắt nữa . Nhưng một lát sau, quả bóng lại lọt vào vòng sắt. Quả bóng từ nhỏ biến thành to, rồi lại biến thành nhỏ . Bạn có biết vì sao không? Giaûi thích : Theo nguyên lý nóng thì giãn nở, lạnh co lại, không khí trong quả bóng sau khi thu nhiệt thì nở ra làm quả bóng trở nên to, sau ñó không khí từ từ nguội ñi thì quả bóng cũng nhỏ lại. MIEÁNG ÑÖÔØNG TAN NHANHÁ ØÁ ØÁ Ø Lấy hai miếng ñường giống như nhau, cùng hai cốc nước lạnh giống nhau. ðem một miếng ñường thả vào một cốc nước thì nó rất nhanh chìm xuống ñáy cốc . ðem miếng ñường còn lại buộc vào một dây treo vào cốc nước kia. Quan sát xem miếng ñường ở cốc nào tan nhanh ? Miếng ñường treo trong cốc nước thì chỉ mấy phút sau ñã tan hết, còn miếng ñường thả SÖU TAÀM TÖ LIEÄU VAÄT LYÙ VUI VAØ HIEÄU ÑÍNH (2007) GIAÙO VIEÂN SOAÏN : PHÖÔNG KYÛ ÑOÂNG 3 xuống ñáy cốc thì mới tan ñược một phần.. Lý thú là, ở cốc nước có treo miếng ñường, nửa phía dưới cốc có nước ñường thì vẫn ñục, nửa phía trên cốc là nước sạch thì trong suoát, ranh giới rất rõ giöõa hai phần ấy. Nếu thay ñổi vị trí treo miếng ñường trong cốc ñể làm thực nghiệm như trên bạn sẽ thấy vị trí treo càng thấp, tốc ñộ ñường hoà tan càng chậm, vị trí treo càng cao thì tốc ñộ ñường tan càng nhanh. ðường tan trong nước phụ thuộc vào sự khuyếch tán và ñối lưu. Nhiệt ñộ nước lạnh tương ñối thấp, tác dụng khuếch tán không rõ rệt lắm, cho nên miếng ñường chìm ở ñáy cốc nước không dễ hoà tan. Còn miếng ñường treo trong cốc nước, do nước ñường nặng hơn nước sạch nên nước ñường chìm xuống, nước sạch dâng lên, hình thành ñối lưu. Vị trí treo miếng ñường trong cốc càng cao thì phạm vi ñối lưu của nước càng lớn, ñường càng dễ hoà tan. KHAÊN TAY DUÏI LÖÛA MAØ KHOÂNG HOÛNGÊ Ï Û Ø Â ÛÊ Ï Û Ø Â ÛÊ Ï Û Ø Â Û ðúng là khăn tay không bị hỏng, song nếu bạn lo ngại thì dùng chiếc khăn tay cũ ñể làm thí nghiệm này. Trải phẳng khăn tay, ñặt vào hai ñồng tiền bằng kim loại, bọc lại, dùng tay giữ cho mặt vi trên ñồng tiền kim loại căng, sát một chút. Lúc ñó, bạn có thể ñem mẩu thuốc lá ñang cháy rụi vào trên ñồng tiền ñược bọc vi ñó một lát mà khăn tay không bị cháy bỏng (chú ý : không dụi quá lâu). Khăn tay không cháy bỏng là vì tính dẫn nhiệt của kim loại là tưông ñối tốt. Khi ñầu mẩu thuốc lá tiếp xúc với chiếc khăn tay thì nhiệt lượng rất nhanh bị ñồng tiền kim loại hấp thụ, phân tán, khiến lớp vi khăn tay không bị cháy. SÖU TAÀM TÖ LIEÄU VAÄT LYÙ VUI VAØ HIEÄU ÑÍNH (2007) GIAÙO VIEÂN SOAÏN : PHÖÔNG KYÛ ÑOÂNG 4 Nhưng nếu thời gian tiếp xúc kéo dài quá thì nhiệt lượng không dễ phân tán ñược nhanh, khăn tay cũng có thể bị cháy ñen, thậm chí cháy thủng. CÖA KHOÂNG RAÊNG Chọn một tảng nước ñá, và một sợi dây sắt nhỏ. ðặt tảng nước ñá lên giá , dùng tay kéo dây sắt trên tảng nước ñá tựa như dùng như ñể cưa : Dây sắt ñược kéo từ ñầu này ñến ñầu kia của tảng nước ñá, rồi lại theo chiều ngược lại. Kết quaû, tảng ñá ñược “cưa” ñôi ra, dây sắt chỉ như “chiếc cưa không răng”. Do giữa sợi dây sắt và tảng nước ñá ñã xảy ra tác dụng quan trọng là ma sát. Nhiệt lượng sinh do ma sát làm chỗ tảng nước ñá bị “cưa” nóng chảy thành nước, do ñó dây sắt nhỏ có thể di ñộng chầm chậm trong tng nước ñá. NÖÔÙC ÑOÙNG BAÊNG TÖÙC THÌ Bình thường, ngoài trời muốn nước ñóng băng không phải dễ, nhưng sử dụng “cây gậy thần hoá học” thì “ nước” có thể tức khắc ñóng băng. Dưới ñây nêu một thực nghiệm ñể chứng minh. Cho vào một ống nghiệm lớn ñầy nước sạch, rồi cho tiếp một hạt sỏi, thì chỉ trong chớp mắt, nước trong cả ống nghiệm kết thành tảng băng có lật ngược ống nghiệm xuống cũng chẳng thể làm tảng băng tuột ra. Do nước sạch ñổ vào ống nghiệm lớn là thứ “ nước ñặc biệt” tức là nước và natri sunphat ngậm mười phân tử nước (Na2SO4.10H2O)theo tỉ lệ 1: 1,5 ; khuấy ñều ñeå natri sunphát tan hoàn toàn trong nước. “Hòn sỏi” thả vào trong ống nghiệm là tinh thể natri sunphát. Sau khi nước trong ống nghiệm nguội lạnh, cho thêm tinh thể natri sunphát thì dung dòch trong ống nghiệm sẽ lấy tinh thể ñó làm trung tâm trong quá trình chìm xuống, ñể kết tinh nhanh chóng ở các vị trí xung quanh nó, và rất nhanh toàn bộ dung dịch trong ống nghiệm ngưng kết thành dạng băng. SÖU TAÀM TÖ LIEÄU VAÄT LYÙ VUI VAØ HIEÄU ÑÍNH (2007) GIAÙO VIEÂN SOAÏN : PHÖÔNG KYÛ ÑOÂNG 5 Vì sao trước khi thả hòn sỏi ñó vào trong nước sạch ở trong ống nghiệm thì dung dòch natri sunphát chưa kết thành băng ? ðó là do natri sunphát phân tán trong dung dịch ñã hình thành ở mức gọi là “ dung dịch bão hoøa” xong chưa có mầm kết tinh, nên natri sunphát tựa như trôi nổi chưa có một rễ bám vậy nên chưa thể kết tinh. Lưu ý rằng natri sunphát ngậm 10 phân tử nước và natri sunphát khan có thể mua ở các cửa hàng bán hoá chất thí nghiệm, hoặc hoá chất công nghiệp. LOØNG TRAÉNG TRÖÙNG KHOÂNG CHÍN, LOØNG ÑOÛ LAÏI CHÍN Trong một chiếc cốc khô, cho vào nước chiếm 2/3 dung tích cốc, rồi thả tiếp vào nước trong cốc một quaû trúng gà. Cắm một nhiệt kế vào trong cốc nước, rồi ñun từ từ cốc nước trên ngọn lửa, khống chế nhiệt ñộ nước trong khoaûng 70 – 750 C, trong khoaûng 5 phút, thì vớt quả trứng gà ra. ðập vỡ vỏ trứng, cho trứng gà vào một chiếc bát, sẽ thấy lòng trắng trứng vẫn ở dạng lỏng, còn lòng ñỏ trứng thì ñã ngưng kết ở dạng rắn. Chú ý : Nhiệt ñộ khi ñun luộc trứng phải giữ dưới 750 C, nếu không thực nghiệm sẽ thất bại. Thí nghiệm trên cho thấy, ñiểm ñóng rắn ( ngưng kết) của các loại chất khác nhau là không giống nhau. Thành phần của lòng trắng và lòng ñỏ trứng là không như nhau, cho nên nhiệt ñộ khiến chúng rắn lại (ngưng kết) cũng khác nhau : với lòng ñỏ trứng thì nhiệt ñộ ñóng rắn thấp hơn 750 C, còn với lòng trắng trứng thì nhiệt ñộ ñóng rắn cao hôn 750 C. NÖÔÙC NAÁU MAÕI KHOÂNG SOÂI Cho nước vào chiếc cốc nhỏ, và chiếc cốc to, sau ñó ñặt chiếc cốc nhỏ vào chiếc cốc to, và dùng ñèn cồn ñể nung nóng phía ñáy của chiếc cốc lớn. Một lát sau nước trong chiếc cốc to sôi bùng lên. Nhưng thật lạ là nước trong cốc nhỏ lại không sôi bùng lên, dù có tiếp tục ñun lâu hơn nữa ở ñáy chiếc cốc to. Dùng nhiệt kế ñể ño thì thấy nhiệt ñộ trong chiếc cốc to và chiếc cốc nhỏ ñều bằng nhau. SÖU TAÀM TÖ LIEÄU VAÄT LYÙ VUI VAØ HIEÄU ÑÍNH (2007) GIAÙO VIEÂN SOAÏN : PHÖÔNG KYÛ ÑOÂNG 6 Sôi là một hiện tượng bốc hơi (khí) của chất lỏng. Khi chất lỏng hoùa hôi thì nó cần hấp thu nhiệt lượng. Chiéc cốc to ñặt nguồn lửa nên nước trong cốc to không ngừng nhận ñược nhiệt lượng, sôi không ngừng. Còn nước trong cốc nhỏ chỉ nhận ñược nhiệt lượng từ trong chiếc cốc to, tức là nhiệt ñộ nước trong cốc to tăng thì nhiệt ñộ nước trong cốc nhỏ cũng tăng. Khi nhiệt ñộ nước trong cốc to tăng ñến 1000 C, nước trong cốc nhỏ cũng tăng lên ñến 1000 C . Nhưng, nước trong cốc to tăng ñến 1000 C thì sôi, nhiệt lượng nó tiếp tục nhận ñược ñều dùng ñể làm nước hoùa hơi, nhiệt ñộ nước trong cốc to không tăng hơn nữa. (Lưu ý : Khi sôi, nhiệt ñộ nước không ñổi là 1000 C.) Do vậy, giữa cốc to và cốc nhỏ không có sự trao ñổi nhiệt nữa. Nước trong cốc nhỏ không còn tiếp tục hấp thu nhiệt lượng từ nước của cốc to nên không thể sôi. BAÛN LÓNH CUÛA MAØU ÑEN VAÄT THEÅÛ Û Ø Ä ÅÛ Û Ø Ä ÅÛ Û Ø Ä Å Mang một chiếc hộp kim loại có bề mặt nhẵn, và dùng ngọn lửa của cây nến ñể hun ñen một phía thành hộp (hộp khối vuông) sau ñó ñổ nước vừa sôi vào hộp, ñặt lên bàn. Dùng hai nhiệt kế ñã ñược hiệu chuẩn (ñể kiểm xem cùng trong một môi trường thì nhiệt ñộ ño có giống nhau không), buộc ñầu trên hai nhiệt kế ñể có thể treo lên một giá ñỡ và ở vị trí chỉ cách thành hợp kim loại khong 5 mm, không tiếp xúc với thành hộp. Một nhiệt kế treo về phía thành hộp ñã ñược hun ñen, còn nhiệt kế kia thì treo về phía thành hộp chưa ñược hun ñen. Sau 3-5 phút, bạn hãy quan sát hai chiếc nhiệt kế và sẽ thấy nhiệt ñộ chỉ trên chiéc nhiệt kế ở phía thành hộp ñen là cao hơn ở chiếc nhiệt kế kia. Ta biết vào mùa ñông, nếu mặc quần áo ñen thì tướng ñối ấm hơn mặc quần áo sáng màu, màu nhạt. Vật thể màu ñen có sức hấp thụ nhiệt mạnh nhất. Thực nghiệm này chỉ cho chúng ta thêm rằng nhiệt bức xạ của vật thể ñen cũng là mạnh nhất. ðó là một quy luật phổ biến của giới tự nhiên. SÖU TAÀM TÖ LIEÄU VAÄT LYÙ VUI VAØ HIEÄU ÑÍNH (2007) GIAÙO VIEÂN SOAÏN : PHÖÔNG KYÛ ÑOÂNG 7 MUOÄI THAN LAØ GÌ ?Ä ØÄ ØÄ Ø Dùng một chiếc kẹp ñể kẹp giữ một chiếc ghim to, ñưa vào ñốt một lúc trong ngọn lửa cây nến, rồi lấy ra. Sẽ thấy chiếc ghim có bám một lớp muội ñen làm cho nó trông như một chiếc ghim màu ñen. Lại ñem “ chiếc ghim ñen “ ñặt thẳng ñứng trong ngọn lửa cây nến, ñốt một lúc thì lấy ra. Khi ñó chúng ta sẽ thấy muội trên chiếc ghim chẳng thấy ñâu nữa. chiếc ghim lại phục hồi nguyên trạng. Vì sao lại thế nhỉ? ðiều này chứng minh muội ñen là các bon có thể cháy. Việc sản sinh muội ñen chứng tỏ nhiên liệu cháy chưa triệt ñể. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BAÙNH SÖÕAÙ ÕÙ ÕÙ Õ Dùng sữa bò và ñường làm bánh sữa. Sau khi phối trộn ñều, cho chúng vào tủ lạnh ñể làm ñông kết 1-2 giờ. Kết quả thực nghiệm sẽ ra sao? Cũng có thể bạn cho rằng sẽ có bánh sữa xốp, ngon miệng ñể ñãi bạn bè. Nhưng thứ bày ra trước mặt bạn lại chẳng giống bánh sữa, mà chẳng giống kem que, trên bề mặt là những sợi băng trắng, phía dưới là sữa vẫn chưa ñông kết tốt, chẳng hề giống bánh sữa ñược bán tí nào cả! Hãy nếm thử các sợi băng xem có vị gì ? Rất nhạt ! ðó chính là kết luận cần phải có ở thực nghiệm này của chúng ta. Vì sao những sợi băng trên mặt lại không có vị ngọt? Do nước kết băng thì có khuynh hướng ñẩy ra những thứ gì lạ, khác với nó. Khi kết băng, phân tử nước ñẩy ra ñường và sữa. Bánh sữa ñích thực, trong quá trình sản xuất phải không ngừng ñược khấy trộn, nếu bạn không ngừng khấy trộn thì cũng có thể chế ra bánh sữa ngon. ðương nhiên, nhiệt ñộ rất thấp cũng là một ñiều kiện ñể chế ñược bánh sữa. Bạn có lẽ chưa tới Nam Cực, nhưng từ thí nghiệm này, bạn có thể nghĩ ra vị của những tảng băng ở Nam Cực ra sao không? SÖU TAÀM TÖ LIEÄU VAÄT LYÙ VUI VAØ HIEÄU ÑÍNH (2007) GIAÙO VIEÂN SOAÏN : PHÖÔNG KYÛ ÑOÂNG 8 Nước biển khi kết băng, các phần muối trong nước cũng bị ñẩy ra, chuyển về nơi có nhiệt ñộ cao. Nhiệt ñộ của nước biển cao hơn nhiệt ñộ của núi băng, cho nên khi kết băng, phần muối trong băng cũng chuyển về hướng nước biển. Lực hấp dẫn của Trái ñất cũng là một nhân tố quan trọng ; muối chứa trong nước biển döôùi tác dụng của trọng lực sẽ dần dần di chuyển xuống phía dưới. Cho nên, băng ở Nam Cực là nhạt. Băng có vị nhạt không phaûi là một sớm một chiều ñã hình thành, mà trải qua năm này, tháng khác mới dần dần ñẩy ra muối từ bên trong nó. Thường là băng ñông kết một năm thì tan ra có thể dùng làm nước phục vụ cho ăn uống. Băng ñã kết càng lâu năm thì càng giảm lượng muối. TÍNH KHÍ LAÏ CUÛA GIAÁY BOÙNG KÍNHÏ Û Á ÙÏ Û Á ÙÏ Û Á Ù Lấy một miếng bìa dài chừng 60 milimet, rộng 5milimet. Cách ñầu một miếng bìa ñó 15 milimet ñóng vào một chiếc ghim và xọc qua xọc lại mấy lần cho trơn trong lỗ kim, sau ñó ñóng ghim (cùng với miếng bìa) lên tường ; ở ñầu kia của miếng bìa ta cắt thành hình nhọn, ñể làm thành kim chỉ hướng. ÔÛ phần ñuôi của miếng bìa làm kim chỉ hướng, dán thẳng xuống phía dưới một mảnh giấy bóng kính (giấy dùng gói kẹo) dài chừng 50-60 milimet , rộng chừng 3 milimet. Như vậy, mảnh giấy bóng kính sẽ lôi kim chỉ hướng nằm ngang bằng. Dùng ghim ñể ghim ở ñầu dưới mảnh giấy bóng kính trên tường. Khi ñó, hà hơi nóng vào miếng giấy bóng kính thì thấy kim chỉ hướng từ từ chúc ñầu xuống, chứng tỏ miếng giấy bóng kính duỗi dài ra. Lại dùng que diêm ñang cháy hơ mảnh giấy bóng thì thấy kim chỉ hướng nhích ñầu lên phía trên, chứng tỏ miếng giấy bóng kính co lại. Cùng gia nhiệt (làm nóng) vì sao miếng bóng kính lúc thì duỗi dài, lúc lại co lại như vậy? Do giấy bóng kính có ñặc tính : khi ẩm thì giãn ra, khi khô thì co lại. Lần thứ nhất hà hơi nóng vào giấy bóng kính cũng là gia ẩm cho giấy bóng kính. Lần thứ hai dùng que diêm ñang cháy ñể hơ thì giấy bóng kính bị khô. Do vậy mà xuất hiện hai hiệu qủa trái ngược nhau. SÖU TAÀM TÖ LIEÄU VAÄT LYÙ VUI VAØ HIEÄU ÑÍNH (2007) GIAÙO VIEÂN SOAÏN : PHÖÔNG KYÛ ÑOÂNG 9 CAÂY NEÁN COÙ PHA MUØN CÖAÂ Á Ù ØÂ Á Ù ØÂ Á Ù Ø Dùng giấy bao xi măng quaán thành 2 ống giấy giống nhau (dài chừng 100 milimét, ñường kính chừng 10 milimét). Một ống giấy ñổ xáp nến, một ống giấy cho mạt cưa và ñổ xáp nến vào. ðợi xáp nến ñóng rắn thì gỡ, bóc lớp giấy bên ngoài ñó ñể có một ống thuần nến và một ống nến có chứa những mạt cưa gỗ. Dùng hai ống ñó ñể ñỡ vật nặng sẽ thấy ống gỗ có chứa mạt gỗ có cường ñộ( chịu tải trọng ) lớn hơn ống chỉ chứa thuần nến. ðó là do ñộ cứng mạt cưa gỗ lớn hơn ñộ cứng của nến. Mạt cưa ñóng vai trò “khung xưông” trong nến ở ống nến có mạt cưa. Người ta cho thêm sỏi, ñá vào xi măng ñể tạo thành bê tông không chỉ tiết kiệm xi măng mà còn nâng cao chịu lực tải. Nguyên lý này ñược áp dụng cho các trường hợp muốn nâng cao tải trọng của một vật. GIOÏT NÖÔÙC BIEÁT NHAÛY MUÙAÏ Ù Á Û ÙÏ Ù Á Û ÙÏ Ù Á Û Ù Mùa ñông ngồi hơ lửa bên bếp lửa thật là ñiều thú vị. Ta cảm giác bình ñun nước ñặt trên bếp lò sôi sùng sục chỉ trong chốc lát. Giọt nước rơi xuống sàn lò nóng bèn tung tăng như biết… nhảy múa vậy! Giọt nước vừa quay, vừa nhảy tựa như một vật sống ñộng vậy. Hiện tượng thú vị này xảy ra khi sàn lò rất nóng, nóng tới rực hồng. Nếu sàn lò chỉ aám nóng thì giọt nước sẽ nhanh chóng bay heát rồi mất tăm, mất tích, chẳng ñể lại dấu vết nào cả. Bạn có thể lặp lại hiện tượng khá bất ngờ trên bằng thực nghiệm sau : ðặt một vung sắt lên bếp lò cho tới khi vung sắt nóng bỏng lên. Vảy lên vài giọt nước (chú ý: ðứng xa xa ra ñể tránh bị bỏng!). Bạn sẽ thấy giọt nước tung tăng làn hơi bốc, phát ra âm thanh “xèo xèo”, và cứ thế cho tới khi bay hơi hết. SÖU TAÀM TÖ LIEÄU VAÄT LYÙ VUI VAØ HIEÄU ÑÍNH (2007) GIAÙO VIEÂN SOAÏN : PHÖÔNG KYÛ ÑOÂNG 10 Nếu vung sắt chỉ âm ấm thì vảy vài giọt nước lên, hiện tượng giọt nước nhảy không thấy xảy ra mà nó chỉ nặng lẽ bay hơi cho tới khi hết sạch. Chắc bạn có thể hỏi: “Vì sao giọt nước ở trên vung càng nóng thì bốc hơi càng chậm hơn khi ở chiếc vung âm ấm nóng thôi? ” ðáng lý vung càng nóng thì giọt nước bay hơi càng nhanh chứ?” Phải chăng thực nghieäm có gì sai ? Bạn hãy lặp lại thí nghiệm vài lần và quan sát kĩ, quả là giọt nước “nhảy múa” trên vung rực hồng tới 3 - 4 phút, lâu hơn khi ở trên vung chỉ nóng ấm. Về hiện tượng này, các nhà khoa học cũng thấy lạ, ñã dùng máy chụp ảnh chụp tốc ñộ cao ñể chụp vị trí các giọt nước “ nhảy múa” và cuối cùng phát hiện ra “bí mật” . Giải thích : Khi giọt nước chạm vào vung sắt nóng ñỏ thì phần dưới của giọt nước lập tức hoá hơi, hình thành màng ngăn cách giữa giọt nước và vung sắt, khiến cả giọt nước không tiếp xúc với vung sắt. Nhiệt ñộ của vung sắt thông qua hơi nước truyền tới giọt nước do ñó cũng chậm hơn so với truyền trực tiếp. Muốn toàn bộ giọt nước hoùa hơi phải cần thời gian 3- 4 phút. Trong thời gian ñó, giọt nước ñược sự hỗ trợ của hơi nước ( hơi nước có áp lực ñã ñẩy giọt nước lên), do vậy có thể “nhảy” tâng tâng trên vung sắt nóng bỏng. ÔÛ vung sắt chỉ nóng ẩm, giọt nước do không rơi vào ñó do không ñược sự “bảo vệ”, hỗ trợ của hơi nước, trực tiếp tiếp xúc với vung sắt, nên bị bay hơi rất nhanh, chỉ một lát là bay hơi mất tăm ! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAÙCH NHÌN THAÁY KHOÂNG KHÍÙ Á ÂÙ Á ÂÙ Á Â Mở một chiếc hộp không, nhìn vào bên trong không thấy gì, bạn nói bên trong hộp là rỗng, là không có gì. Chúng ta uống hết nước trong một cốc nước, cũng nói ñó là chiếc cốc không. Kỳ thực như vậy là không chuẩn xác. Trong chiếc hộp và chiếc cốc ñều chứa ñầy không khí mà với mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Có cách nào ñể nhìn thấy không khí không? SÖU TAÀM TÖ LIEÄU VAÄT LYÙ VUI VAØ HIEÄU ÑÍNH (2007) GIAÙO VIEÂN SOAÏN : PHÖÔNG KYÛ ÑOÂNG 11 ðầu tiên xin giới thiệu một cách ñơn giản nhất : Lấy một chậu thuûy tinh, ñổ nước vào chậu. Lật ngược một chiếc cốc, úp miệng xuống mặt nước trong chậu và ấn xuống phía dưới. Bạn sẽ thấy chỉ có một lượng nhỏ nước tràn vào trong cốc. Vậy cái gì ñã ngăn cản nước không tiếp tục ùa vào trong cốc? Ñó là không khí ! Không khí chiếm cứ không gian trong cốc. Hiện tượng này cho “thấy” ñược không khí ở trong ñấy( xem hình 1) Mùa xuân, mặt trời ấm áp chiếu trên cánh ñồng trên thềm nhà…, bạn có nhìn thấy gì không? Nếu bạn quan sát tỉ mỉ một chút thì sẽ thấy ở các nơi ñó có cái bóng mờ mờ ảo ảo của không khí nóng bốc lên ñấy. Buổi tối trên bàn ñặt một ngọn nến, chiếu lên tường. Phía trên bóng của ngọn nến có bóng màu nhạt, không ngừng lay ñộng thì ñó chính là bóng của luồng khô