Tập huấn cho giáo vụ khoa

Quy chế Đào tạo: 2. Nghiên cứu chương trình đào tạo 3. Xây dựng kế hoạch giáo viên 4. Xây dựng kế hoạch đào tạo 5. Xây dựng thời khóa biểu 6. Quản lý sổ lên lớp hàng ngày 7. Các nhiệm vụ khác của cán bộ làm công tác giáo vụ trong nhà trường

ppt30 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tập huấn cho giáo vụ khoa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nội dung tập huấn cho giáo vụ khoa 1. Quy chế Đào tạo: 2. Nghiên cứu chương trình đào tạo 3. Xây dựng kế hoạch giáo viên 4. Xây dựng kế hoạch đào tạo 5. Xây dựng thời khóa biểu 6. Quản lý sổ lên lớp hàng ngày 7. Các nhiệm vụ khác của cán bộ làm công tác giáo vụ trong nhà trường 1. Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng: - Hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ: áp dụng kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) - Hệ chính quy theo học chế kết hợp với học phần: áp dụng quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Gồm 5 chương và 19 điều) 2. Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp : - Hệ chính quy: áp dụng kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Gồm 5 chương và 20 điều) - Hệ VLVH: áp dụng theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Gồm 7 chương và 31 điều) 3. Quy chế Đào tạo Cao đẳng và Trung cấp nghề: - Áp dụng kèm theo Quyết định số 14 / 2007 /QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ LĐ - TB và XH, Gồm 4 chương và 26 điều).1. Quy chề đào tạo1.1 NH÷NG §IÓM CHó ý KHI ¸P DôNG QUY CHÕ §µo t¹o cao §ẲNG1. Đối với hệ Đại học và Cao đẳng: - Hệ chính quy theo niên chế kết hợp với học phần: + Quy chế 25 được áp dụng và thực hiện theo học chế mềm dẻo kết hợp niên chÕ với học phÇn. + Chương trình GDĐH được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp. + Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho người học tích luỹ trong quá trình học tập, được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ, từng học phần phải được ký hiệu bằng một mã riêng. + Có hai loại học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn 1.1 NH÷NG §IÓM CHó ý KHI ¸P DôNG QUY CHÕ §µo t¹o - Đơn vị học trình để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một ĐVHT được quy định bằng 15 tiết học LT; bằng 35 tiết TH, TN hay Thảo luận; bằng 60 giờ thực tập tại cơ sở; hoặc bằng 45 giờ làm tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp. - Tổ chức đào tạo: Một năm học có hai học kỳ, mỗi học kỳ có ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thi, kiểm tra. Ngoài hai học kỳ chính, Hiệu trưởng QĐ tổ chức thêm học kỳ hè. Mỗi học kỳ hè có ít nhất 5 tuần thực học và một tuần thi, kiểm tra. Điều kiện để SV được học tiếp, được nghỉ học tạm thời, được tạm ngừng học hoặc bị buộc thôi học 1.1 NH÷NG §IÓM CHó ý KHI ¸P DôNG QUY CHÕ §µo t¹o cao §ẲNG + Học theo tiến độ khác với tiến độ học chung của nhà trường và học cùng lúc hai chương trình * Đánh giá học phần: + Điểm học phần: điểm kiểm tra TX, điểm đánh giá nhận thức và thái độ, đánh giá phần thực hành, chuyên cần, thi giữa học phần, tiểu luận và thi kết thúc HP, trong đó điểm thi kết thúc HP là bắt buộc cho mọi trường hợp và phải có trọng số không dưới 60% của điểm HP 1.1 NH÷NG §IÓM CHó ý KHI ¸P DôNG QUY CHÕ §µo t¹o cao §ẲNG Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần: - Cuối mỗi học kỳ, trường tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ, Cách tính điểm kiểm tra, điểm thi, điểm trung bình chung và xếp loại kết quả học tập - Điểm đánh giá bộ phận và điểm học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến phần nguyên. - Điểm trung bình chung học tập: đã có hướng dẫn cụ thể a) Loại đạt:         b) Loại không đạt: 1.1 NH÷NG §IÓM CHó ý KHI ¸P DôNG QUY CHÕ §µo t¹o cao §ẲNG - TT cuối khóa, thi tốt nghiệp Năm học cuối khoá, các sinh viên đủ điều kiện được thi TN nếu: Hoàn thành và tích lũy đủ các HP quy định không có HP dưới 5. Năm học cuối khóa, nếu sinh viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì không được thi tốt nghiệp. - Chấm thi tốt nghiệp: Có thể theo hình thức thi viết hoặc vấn đáp. Thời gian thi viết tối đa là 180 phút cho mỗi học phần. Kết quả thi được công bố chậm nhất là 10 ngày sau khi thi. - Xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp: + Sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. + Tích lũy đủ số HP quy định, không còn HP bị điểm dưới 5 + Có các Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất. + Được xếp loại đạt ở kỳ thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các môn giáo dục chuyên nghiệp. 1.1 NH÷NG §IÓM CHó ý KHI ¸P DôNG QUY CHÕ §µo t¹o cao §ẲNG- Cấp bằng TN, bảo lưu kết quả học tập và chuyển loại hình đào tạo + Xếp hạng TN được xác định theo điểm TBC HT của toàn khoá học; + Hạng tốt nghiệp của sinh viên có kết quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu: Có khối lượng của các HP phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số đơn vị học trình Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo trở lên. Kết quả học tập của sinh viên được ghi vào bảng điểm của sinh viên theo từng học phần. Những sinh viên chưa hoàn thành các môn thi tốt nghiệp hoặc các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất nhưng đã hết thời gian tối đa được phép học, trong thời hạn 3 năm tính từ ngày kết thúc khóa học, được trở về trường trả nợ để có đủ điều kiện xét tốt nghiệp cùng với sinh viên các khóa dưới. 1.2 NH÷NG §IÓM CHó ý KHI ¸P DôNG QUY CHÕ §µo t¹o TCCN Đối với hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy: Quy chế 40 đào tạo TCCN thực hiện CTGD TCCN theo niên chế kết hợp với học phần. - Đơn vị học trình và học phần Chương trình bao gồm khối kiến thức các môn chung; khối kiến thức, kỹ năng các môn cơ sở và chuyên môn, khối kiến thức các môn văn hóa (đối với đối tượng tốt nghiệp THCS); ĐVHT là đơn vị được dùng để tính khối lượng học tập của học sinh. Một ĐVHT được quy định bằng 15 tiết học LT; bằng 40 tiết TH, TL, TN; bằng 48 giờ TT, TTTN. Có hai loại học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn - Khối lượng kiến thức, kỹ năng và thời gian đào tạo Thực hiện từ ba đến bốn năm học đối với người TN THCS, đào tạo từ 160 đến 190 ĐVHT, đối với người có bằng TNTHPT, đào tạo từ 95 đến 105 đơn vị học trình, trong đó GDCN có tỷ lệ thực hành, thực tập chiếm từ 50 % đến 75%; 1.2 NH÷NG §IÓM CHó ý KHI ¸P DôNG QUY CHÕ §µo t¹o TCCN- Tổ chức đào tạo + Đào tạo theo khóa học, Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học và từ 2 đến 3 tuần thi. + Mỗi tuần không bố trí quá 30 tiết LT. Thời gian TH, TT, TTTN được tính theo giờ, mỗi ngày không bố trí quá 8 giờ, có thể tổ chức thêm một học kỳ phụ để HS được học lại và thi lại Điều kiện để HS được học tiếp, nghỉ học tạm thời, tạm ngừng tiến độ học tập hoặc bị buộc thôi học: HS được học tiếp lên năm học sau nếu có đủ điều kiện sau: Có điểm TBC học tập của năm học đạt từ 5,0 trở lên; Có khối lượng các HP bị điểm dưới 5 tính từ đầu khoá học đến thời điểm xét không quá 20 ĐVHT; Không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc bị buộc thôi học. Trong trường hợp HS bị ốm, tai nạn, nhu cầu các nhân có thể làm đơn xin được bảo lưu kết quả học tập1.2 NH÷NG §IÓM CHó ý KHI ¸P DôNG QUY CHÕ §µo t¹o TCCN HS bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp dưới đây: Có điểm TBC học tập của năm học dưới 4,0; Có điểm TBC tất cả các HP tính từ đầu khoá học dưới 4,5; Đã hết thời gian tối đa được phép học tại trường Vi phạm kỷ luật ở mức buộc thôi học- Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần: Cuối mỗi học kỳ, nhà trường tổ chức 2 lần thi để kết thúc các học phần. HS không tham dự lần thi thứ nhất hoặc có điểm học phần dưới 5 ở lần thi thứ nhất sẽ được dự thi lần thứ hai, được tổ chức sớm nhất là 2 tuần sau lần thi thứ nhất Học sinh nghỉ học quá 20% số tiết quy định cho mỗi học phần thì không được dự thi kết thúc học phần lần thứ nhất. Trường hợp sau hai lần thi mà vẫn đạt điểm dưới 5,0 thì HS phải đăng ký học lại học phần này 1.2 NH÷NG §IÓM CHó ý KHI ¸P DôNG QUY CHÕ §µo t¹o TCCN- Đánh giá học phần Tùy theo từng HP, điểm tổng hợp đánh giá HP được tính căn cứ vào các điểm KT thường xuyên, định kỳ và thi kết thúc học phần Giáo viên giảng dạy trực tiếp ra đề, tổ chức kiểm tra và chấm các bài kiểm tra của học phần. Việc chấm thi kết thúc các học phần đối với các bài thi viết chỉ được thực hiện sau khi đã rọc phách bài thi. Kết quả chấm thi viết phải được công bố chậm nhất là 10 ngày sau khi thi. Việc chấm thi vấn đáp và chấm thi thực hành phải thực hiện theo mẫu phiếu chấm thi quy định. Các điểm thi kết thúc HP phải ghi vào bảng điểm theo mẫu thống nhất của trường, có chữ ký của hai giáo viên chấm thi và có xác nhận của trưởng bộ môn hoặc trưởng khoa 1.2 NH÷NG §IÓM CHó ý KHI ¸P DôNG QUY CHÕ §µo t¹o tccn- Cách tính điểm kiểm tra, điểm thi, điểm TBC và xếp loại kết quả học tập + Điểm đánh giá bộ phận (gồm điểm kiểm tra TX, ĐK), điểm thi kết thúc HP được chấm theo thang điểm 10 và làm tròn đến phần nguyên. + Điểm đánh giá HP được làm tròn đến một chữ số thập phân.- Xếp loại kết quả học tập: Điểm TBC học tập là căn cứ để xếp loại học tập của học sinh, 1.2 NH÷NG §IÓM CHó ý KHI ¸P DôNG QUY CHÕ §µo t¹o tccn- Điều kiện dự thi tốt nghiệp: + Đã tích lũy đủ số HP quy định cho CT đào tạo, không còn HP bị điểm dưới 5,0; + Không đang trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tính ở thời điểm xét điều kiện dự thi tốt nghiệp + Học sinh không được dự thi TN do không đủ điều kiện dự thi TN, nếu có điểm TBC học tập của năm học cuối khoá > 4.0, điểm TBC học tập toàn khoá > 4.5 và thời gian học tập đảm bảo theo quy định cho phép HS được học lại các HP chưa đạt yêu cầu, nếu đảm bảo thì được thi tốt nghiệp tiếp sau. - Các môn thi tốt nghiệp: + Chính trị, LT tổng hợp nghề nghiệp, TH nghề nghiệp Đối với hệ đào tạo mà đối tượng TS là học sinh TN THCS thì ngoài ba môn thi tốt nghiệp, học sinh phải thi thêm ba môn văn hóa; 1.2 NH÷NG §IÓM CHó ý KHI ¸P DôNG QUY CHÕ §µo t¹o tccnCoi, chấm thi tốt nghiệp : Coi thi: Thực hiện theo quy chế đào tạo, đảm bảo sự quản lý chặt chẽ, nghiêm túc. Chấm thi tốt nghiệp theo thang điểm 10, các ý nhỏ được chấm đến 0.25 điểm. Nếu điểm toàn bài có điểm lẻ là 0.25 thì quy tròn thành 0.5, có điểm lẻ là 0.75 thì quy tròn là 1.0. Nếu chấm theo thang điểm khác với thang điểm 10 thì sau khi chấm xong phải quy đổi về thang điểm 10. Điều kiện công nhận tốt nghiệp Điểm TB các môn thi TN đạt từ 5,0 trở lên Tối đa chỉ một môn thi tốt nghiệp có điểm thi dưới 5,0 nhưng không được thấp hơn 4,5; Cho đến thời điểm xét công nhận TN, học sinh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên.1.3 NH÷NG §IÓM CHó ý KHI ¸P DôNG QUY CHÕ §µo t¹o CĐn,tcn Quy chế 14 áp dụng cho các trường có đào tạo CĐN, TCN theo môn học và mô đun. Thi, kiểm tra trong dạy nghề: + Kiểm tra trong quá trình học tập gồm: Kiểm tra định kỳ; Kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun. + Đề thi, kiểm tra phải trong chương trình, phù hợp với chuẩn kiến thức và kỹ năng được quy định trong chương trình dạy nghề - Đánh giá và lưu kết quả thi, kiểm tra: Tính điểm và dùng thang điểm 10 (từ 0 đến 10) Điểm đ.giá bài thi, k. tra được tính tròn đến một chữ số thập phân; Trong phần chung của quy chế còn quy định rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng, phòng đào tạo, các khoa, giáo viên bộ môn trong việc đánh giá, lưu giữ và quản lý điểm của học sinh 1.3 NH÷NG §IÓM CHó ý KHI ¸P DôNG QUY CHÕ §µo t¹o CĐn,tcnKiểm tra định kỳ: Kiểm tra định kỳ LT theo hình thức viết :thời gian từ 45 - 90 phút; Kiểm tra định kỳ thực hành: thời gian từ 2 - 4 giờ Người học nghề có điểm TB cộng các điểm kiểm tra định kỳ dưới 5,0 điểm thì được giáo viên trực tiếp giảng dạy xem xét, bố trí kiểm tra lần thứ hai một số bài kiểm tra định kỳ có điểm dưới 5,0 điểm Đối với bài KT định kỳ được KT hai lần thì lấy điểm cao nhất của hai lần KT để tính điểm TB cộng các điểm KT định kỳ và điểm tổng kết môn học, mô-đun. Điểm KT định kỳ được tính hệ số 2 trong điểm TK MH, mô-đun Điều kiện dự kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun: Tham dự ít nhất 80% thời gian học lý thuyết; Tham gia đầy đủ thời gian rèn luyện kỹ năng thực hành; Đủ số điểm kiểm tra định kỳ và có điểm TB cộng các điểm kiểm tra định kỳ đạt từ 5,0 điểm trở lên 1.3 NH÷NG §IÓM CHó ý KHI ¸P DôNG QUY CHÕ §µo t¹o CĐn,tcn- HS không đủ Đ.kiện dự KT kết thúc MH, MĐ được giải quyết như sau: + Đối với HS có số thời gian nghỉ học LT dưới 30% thời gian quy định thì phải tham gia học bổ sung khối lượng học tập còn thiếu; + Đối với HS có thời gian không tham gia rèn luyện kỹ năng TH dưới 15%, phải rèn luyện kỹ năng TH bổ sung đầy đủ các bài tập rèn luyện kỹ năng thực hành; + HS không đáp ứng được các điều kiện trên phải đăng ký học lại môn học, mô-đun đó trong các khoá học sau; - Kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun: + Kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun được tổ chức hai lần (lần 1 cho những HS đủ các điều kiện) + Lần kiểm tra thứ hai dành cho HS có điểm kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun lần thứ nhất dưới 5,0 điểm; HS học lại sau khi đáp ứng đủ điều kiện và người học nghề có đủ điều kiện dự kiểm tra lần thứ nhất nhưng chưa tham dự kiểm tra. Thời điểm tổ chức kiểm tra lần hai cách lần thứ nhất tối thiểu là 2 tuần 1.3 NH÷NG §IÓM CHó ý KHI ¸P DôNG QUY CHÕ §µo t¹o CĐn,tcn + Kiểm tra kết thúc MH, MĐ thực hiện theo một hoặc kết hợp hai hình thức: hình thức kiểm tra vấn đáp; kiểm tra viết; kiểm tra TH bài tập kỹ năng tổng hợp; + Việc chấm bài KT kết thúc MH, MĐ do hai giáo viên thực hiện; + HS sau hai lần kiểm tra kết thúc MH, MĐ mà vẫn có điểm kiểm tra dưới 5,0 điểm phải học lại MH, MĐ đó trong các khoá học sau. + Điểm kiểm tra kết thúc MH, MĐ được tính hệ số 3 trong điểm tổng kết MH, MĐ. - Điều kiện dự thi tốt nghiệp: + Điểm TK môn chính trị từ 5,0 điểm trở lên. + Điểm TK các môn học văn hoá từ 5,0 điểm trở lên. + Điểm TK các MH, MĐ đào tạo nghề đạt từ 5,0 điểm trở lên. + Không trong thời gian đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (Đối tượng dự thi tốt nghiệp: HS đủ điều kiện, HS khóa trước chưa dự thi và những Hs thi trượt TN có đơn xin dự thi)1.3 NH÷NG §IÓM CHó ý KHI ¸P DôNG QUY CHÕ §µo t¹o CĐn,tcn- Chấm thi tốt nghiệp: + Mỗi bài thi TN phải được hai thành viên ban chấm thi. + Điểm chấm thi TN phải được công bố công khai chậm nhất là 20 ngày sau khi thi. - Công nhận tốt nghiệp: + Kết quả thi môn chính trị đạt từ 5,0 điểm trở lên + Kết quả thi LT nghề và TH nghề đều đạt từ 5,0 điểm trở lên. + HS học nghề trình độ trung cấp hệ tuyển THCS được công nhận tốt nghiệp đủ các điều kiện trên đồng thời có điểm thi các môn văn hoá phổ thông đạt từ 5,0 điểm trở lên. + HS không đủ điều kiện để công nhận TN được bảo lưu kết quả điểm thi đã đạt yêu cầu trong thời gian 4 năm kể từ ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp của lần thi đó để xét công nhận tốt nghiệp 2. NGHI£N CøU CH¦¥NG TR×NH §µo t¹o 1. Tªn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o 2. Môc tiªu ®µo t¹o - KiÕn thøc - Kü n¨ng - Th¸i ®é, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp - §èi t­îng tuyÓn sinh - Quy tr×nh ®µo t¹o - §iÒu kiÖn tèt nghiÖp - VÞ trÝ c«ng t¸c sau khi tèt nghiÖp vµ kh¶ n¨ng häc tËp liªn th«ng cña häc sinh – sinh viªn. 3. Thêi gian ®µo t¹o 4. Danh môc c¸c m«n häc,m« ®un ®µo t¹o (tªn m«n häc, sè giê lý thuyÕt, thùc hµnh; c¸c m«n häc, m« dun b¾t buéc, tù chän, c¸c m«n thi tèt nghiÖp) 5. KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y dù kiÕn ®· ®­îc duyÖt 6.Trang thiÕt bÞ gi¶ng d¹y theo tõng m«n häc,m« ®un ®µo t¹o 3. X©y dùng kÕ ho¹ch gi¸o viªn 1.TiÕn ®é gi¶ng d¹y: - Quü thêi gian (tæng sè tuÇn trong n¨m; sè tuÇn thùc gi¶ng; sè tuÇn nghØ hÌ, lÔ tÕt, sè tuÇn dù phßng, sè tuÇn thi hÕt m«n, tèt nghiÖp) - Sè líp cña khoa ®¶m nhiÖm trong n¨m (quy ra sè giê ph¶i thùc hiÖn cña toµn khoa trong n¨m) - C¸c m«n vµ thêi gian gi¶ng d¹y trong kú, trong n¨m häc theo tõng khãa, tõng hÖ.2. KÕ ho¹ch gi¸o viªn: C¨n cø vµo c¸c yÕu tè sau: - Tæng sè gi¸o viªn trong khoa - Häc hµm, häc vÞ - Tæng sè giê tiªu chuÈn - Tæng sè giê gi¶m theo quy ®Þnh - Tổng số giờ giảng của khoa thực hiện theo kế hoạch - Số dư gi¸o viªn, gi¶ng viªn: - §Ò xuÊt vµ h­íng gi¶i quyÕt 4. X©y dùng KÕ HO¹CH §µo t¹o Khi x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o ng­êi lµm c«ng t¸c gi¸o vô cÇn l­u ý mét sè ®iÓm chÝnh sau: - B¸m s¸t vµ thùc hiÖn ®óng quy chÕ ®µo t¹o - B¸m s¸t ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o - C¨n cø vµo tÝnh chÊt cña tõng m«n häc vµ sù bæ trî, l«gic gi÷a c¸c m«n häc - Thêi gian ®µo t¹o cña tõng hÖ - KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y dù kiÕn ®· ®­îc duyÖt trong CT ®µo t¹o - KÕ ho¹ch gi¸o viªn ®· x©y dùng ®Ó thùc hiÖn cho phï hîp - Sè líp theo hÖ khoa ®¶m nhËn gi¶ng d¹y trong n¨m - Sè líp t¹i c¸c ®¬n vÞ liªn kÕt ®µo t¹o vµ t¹i tr­êng - §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ cña khoa - Thêi gian nghØ hÌ, lÔ, tÕt vµ thi hÕt m«n, thi tèt nghiÖp - Thêi gian dù phßngGhi chó: Líp 1: M«n 1: Thùc hiÖn tõ ngµy ®Õn ngµy; thi, kiÓm tra ngµy M«n 2: Thùc hiÖn tõ ngµy ®Õn ngµy; thi, kiÓm tra ngµy .. Líp 2 vµ 3 T­¬ng tùGiảng viªn – Gi¸o viªn: Ghi tªn GV d¹y c¸c m«n häc/ modun5. X¢Y DùNG THêI KHãA BIÓU MÉu 2: Thùc hiÖn t¹i tr­êng6. QUẢN LÝ Sæ L£N LíP HµNG NGµY Sæ lªn líp dïng ®Ó theo dâi toµn bé qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh- sinh viªn vµ t×nh h×nh gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn, gi¶ng viªn, trong sæ lªn líp danh s¸ch HS do GVCN trùc tiÕp ghi, trong qu¸ tr×nh qu¶n lý ®µo t¹o ng­êi lµm c«ng t¸c gi¸o vô cÇn thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc chÝnh sau: - Qu¶n lý sæ lªn líp, hµng ngµy gi¸o viªn d¹y giê ®Çu tiªn ®Õn Gi¸o vụ khoa lÊy sæ, gi¸o viªn d¹y giê cuèi mang sæ tr¶ l¹i Gi¸o vụ khoa . - Danh s¸ch gi¸o viªn gi¶ng d¹y: Trªn c¬ së thêi khãa biÓu, kÕ ho¹ch cña c¸c khoa x©y dùng Gi¸o vụ khoa ghi danh s¸ch gi¸o viªn gi¶ng d¹y vµ thêi khãa biÓu vµo sæ lªn líp. 6. QUẢN LÝ Sæ L£N LíP HµNG NGµY - KiÓm tra t×nh h×nh d¹y vµ häc: Do c¸n bé trùc tiÕp thanh kiÓm tra bao gåm (trưởng, phã, gi¸o vô khoa; phßng KTK§CL, phßng ®µo t¹o vµ ®­îc ghi vµo sæ lªn líp. - Néi dung kiÓm tra gåm: viÖc thùc hiÖn gi¶ng d¹y theo ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, thêi khãa biÓu, viÖc ghi chÐp cña GVCN, gi¸o viªn – gi¶ng viªn bao gåm c¶ viÖc chÊm thêi gian häc tËp cña häc sinh vµ viÖc ghi ®iÓm cña häc sinh – sinh viªn (do gi¸o viªn bé m«n ghi).C¸c nhiÖm vô kh¸c cña c¸n bé lµm c«ng t¸c gi¸o vô trong nhµ tr­êng - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tr­ëng khoa vµ nhµ tr­êng vÒ c«ng t¸c gi¸o vô. - Gióp tr­ëng khoa bè trÝ, s¾p xÕp gi¶ng viªn - gi¸o viªn gi¶ng d¹y theo kÕ ho¹ch - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy chÕ ®µo t¹o cña gi¶ng viªn – gi¸o viªn cña khoa - Quản lý, l­u tr÷, theo dâi, vµo ®iÓm, tÝnh ®iÓm theo hÖ ®µo t¹o vµ cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp göi vÒ phßng ®µo t¹o c¸c m«n häc do gi¶ng viªn, gi¸o viªn cña khoa ®¶m nhËn. C¸c nhiÖm vô kh¸c cña c¸n bé lµm c«ng t¸c gi¸o vô trong nhµ tr­êng - Niªm yÕt kÕt qu¶ häc tËp cña HS – SV trªn b¶ng th«ng b¸o cña khoa vµ cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o vÒ kÕt qu¶ häc tËp c¸c m«n häc, kú häc, n¨m häc víi häc sinh – sinh viªn cña khoa. - Lµ c¸n bé trùc tiÕp lµm viÖc vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch, c«ng t¸c gi¸o vô víi phßng ®µo t¹o. - ChÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra khèi l­îng giê gi¶ng cña gi¶ng viªn gi¸o viªn trong khoa vµ chuyÓn vÒ phßng ®µo t¹o (cã 3 ch÷ ký gåm : GVGD, GVK, Tr­ëng khoa)
Tài liệu liên quan