Thủ tục cải tiến thường xuyên

1. Mục đích: Đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng ngày càng tốt hơn theo yêu cầu của khách hàng và theo chính sách chất lượng của Công ty. 2. Phạm vi: Áp dụng cho các hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng. 3. Định nghĩa: 3.1 Các thuật ngữ sử dụng trong Thủ tục này phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000. 3.2 Các từ viết tắt: - Ban Tổng Giám Đốc : BTGĐ - Đại diện lãnh đạo : ĐDLĐ

doc4 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2204 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thủ tục cải tiến thường xuyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỦ TỤC CẢI TIẾN THƯỜNG XUYÊN 1. Mục đích: Đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng ngày càng tốt hơn theo yêu cầu của khách hàng và theo chính sách chất lượng của Công ty. Phạm vi: Áp dụng cho các hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng. Định nghĩa: Các thuật ngữ sử dụng trong Thủ tục này phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000. 3.2 Các từ viết tắt: Ban Tổng Giám Đốc : BTGĐ Đại diện lãnh đạo : ĐDLĐ Nội dung: Người thực hiện Qui trình Tài liệu Xác định đối tượng cải tiến Thu thập thông tin Xác định nội dung cần cải tiến ĐDLĐ xem xét, phê duyệt Thực hiện nội dung cần cải tiến Báo cáo kết quả Kiểm tra việc thực hiện Nhân viên Trưởng Bộ phận Trưởng Bộ phận cấp trên, Đại diện lãnh đạo Nhân viên Trưởng Bộ phận Trưởng Bộ phận Phiếu đề xuất cải tiến Phiếu Car Thủ tục kiểm soát hồ sơ Cam kết cải tiến thường xuyên: Công ty cam kết thường xuyên nâng cao tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng thông qua việc sử dụng chính sách chất lượng, kết quả đánh giá, mục tiêu chất lượng, việc phân tích dữ liệu, hành động khắc phục và phòng ngừa và sự xem xét của lãnh đạo. Giải thích qui trình: Xác định đối tượng cải tiến: Sự thoả mãn của khách hàng. Hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng. Năng lực của các qúa trình. Chất lượng sản phẩm bao gồm các dịch vụ kèm theo. Thu thập thông tin: Chính sách chất lượng. Mục tiêu chất lượng. Kết quả đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng. Việc phân tích dự liệu (về sự thoả mãn của khách hàng, sự phù hợp của sản phẩm, xu hướng các quá trình, xu hướng của sản phẩm, giám sát nhà cung ứng, xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh. Hàn hđộng khắc phục phòng ngừa Các cuộc họp xem xét của lãnh đạo. Xác định nội dung cần cải tiến: Phạm vi cải tiến. Hình thức thực hiện. Sự hỗ trợ của lãnh đạo. Phạm vi các Bộ phận tham gia. Thời gian thực hiện. Xem xét, phê duyệt nội dung và thực hiện hành động cải tiến Trưởng Bộ phận tiến hành lập Phiếu đề xuất cải tiến và chuyển cho lãnh đạo cấp trên duyệt nội dung. Phiếu yêu cầu cải tiến sau khi được phê duyệt được chuyển lại cho Trưởng Bộ phận đó để triển khai cho nhân viên của mình thực hiện kèm theo kế hoạch cụ thể. Kiểm tra việc thực hiện: Trưởng Bộ phận có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của nhân viên trực thuộc. Nội dung kiểm tra bao gồm: về thời gian, trình tự, khối lượng công việc, chất lượng công việc theo phiếu yêu cầu cải tiến. Báo cáo kết quả: Trưởng Bộ phận có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện hành động cải tiến theo kế hoạch cho lãnh đạo cấp trên. Trường hợp việc cải tiến không thực hiện được hoặc gặïp cản trở thì Trưởng Bộ phận lập Phiếu Car theo Thủ tục khắc phục phòng ngừa. Lưu ý: Hàng năm định kỳ vào tháng 04 và tháng 10 (trừ trường hợp đột xuất) ĐDLĐ tổ chức cuộc họp xem xét vấn đề cải tiến. Các nội dung trong cuộc họp và phần thực hiện tiếp theo được thực hiện như phần thuyết minh trên đây. Tài liệu tham khảo: Sổ tay chất lượng Phụ lục: Phiếu đề xuất cải tiến mã số: 0114
Tài liệu liên quan