Thực tập tốt nghiệp Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty may xuất khẩu DHA

Hiện nay, dệt may là một trong những ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn của Việt Nam. Sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ, nhưng cũng đồng thời tạo sự cạnh tranh gay gắt hơn. Đây là một cơ hội tốt cho hàng Việt Nam có thể cạnh tranh khẳng định vị thế về mẫu mã và chất lượng của mình, tuy vậy cũng là sự đe dọa đối với các doanh nghiệp Việt Nam, sẽ có nguy cơ phá sản nếu sản phẩm của họ không đứng vững được trên thị trường. Công ty TNHH may xuất khẩu DHA là một trong những doanh nghiệp phục vụ trong ngành dệt may tại Việt Nam. Sản phẩm của công ty chủ yếu là các loại sản phẩm gia công phục vụ cho xuất khẩu như: áo thun, áo khoác, áo jacket, quần 2 lớp…. ví dụ một số nhãn hàng của công ty như: Columbia (áo jacket), Alo, Bella, Mango, Old Navy (áo quần thể thao)… Bên cạnh đó, công ty cũng sản xuất mặt hàng chăn, ga, gối, đệm phục vụ cho xuất khẩu và thị trường trong nước. Hiện nay, công ty đang cố gắng phát triển thị trường trong nước với sản phẩm chăn, ga, gối, đệm mang thương hiệu Newmoon. Do đặc điểm sản phẩm của công ty đa dạng, phong phú về chủng loại, kích cỡ nên doanh nghiệp phải sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau, rất đa dạng và cũng nhiều chủng loại với quy cách khác nhau. Ví dụ như các loại vải, các loại chỉ, các loại khuy, bông, mex,… để sản xuất các loại sản phẩm có quy cách, mẫu mã khác nhau.

doc93 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 11914 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực tập tốt nghiệp Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty may xuất khẩu DHA, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TR¦êNG §¹I HäC KINH TÕ QuèC D¢N khoa kÕ to¸n ------(((((------ chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ®Ò tµi: Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH may xuÊt khÈu DHA Sinh viªn thùc hiÖn : mai ngäc ¸nh  M· sinh viªn : cq500156  Líp : kÕ to¸n tæng hîp 50b  Gi¸o viªn h­íng dÉn : ts. lª kim ngäc  Hµ NéI, th¸ng 5/2012 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU 7 CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA 8 1.1. ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA. 8 1.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. 8 1.1.2. Vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. 10 1.1.3. Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. 11 1.1.4. Tính giá nguyên vật liệu tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. 12 1.2. ĐẶC ĐIỂM LUÂN CHUYỂN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA. 15 1.2.1. Thu mua nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA 15 1.2.2. Hệ thống kho chứa nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA… 16 1.2.3. Sử dụng nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA 17 1.3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA. 17 1.3.1. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA… 17 1.3.2. Các bộ phận trong công ty TNHH may xuất khẩu DHA và công tác quản lý nguyên vật liệu 18 1.3.2.1. Phòng kỹ thuật với công tác xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu…. 18 1.3.2.2. Phòng kinh doanh với công tác thu mua nguyên vật liệu 20 1.3.2.3. Bộ phận kho với công tác bảo quản và kiểm tra nguyên vật liệu 21 1.3.2.4. Các phân xưởng và phòng ban với việc sử dụng nguyên vật liệu 22 1.3.2.5. Kế toán và công tác hạch toán nguyên vật liệu 22 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA 24 2.1. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA 24 2.1.1. Thủ tục nhập – xuất kho nguyên vật liệu 24 2.1.1.1. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu 24 2.1.1.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu 33 2.1.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 38 2.1.2.1. Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 38 2.1.2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại kho 39 2.1.2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại phòng kế toán 42 2.2. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA 46 2.2.1. Phương pháp hạch toán và hình thức ghi sổ tổng hợp 46 2.2.2. Tài khoản sử dụng 47 2.2.3. Kế toán tổng hợp nhập kho nguyên vật liệu 48 2.2.4. Kế toán tổng hợp xuất kho nguyên vật liệu 61 2.2.5. Công tác kiểm kê, đánh giá lại nguyên vật liệu 70 CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA 73 3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 73 3.1.1. Ưu điểm 74 3.1.1.1. Về công tác quản lý nguyên vật liệu 74 3.1.1.2. Về hệ thống chứng từ, phương pháp hạch toán và tính giá nguyên vật liệu 75 3.1.1.3. Về công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu 76 3.1.1.4. Về công tác kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 76 3.1.2. Nhược điểm 76 3.1.2.1. Về công tác quản lý nguyên vật liệu 76 3.1.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá 77 3.1.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 77 3.1.2.4. Về công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu 77 3.1.2.5. Về công tác kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 78 3.1.2.6. Về báo cáo liên quan đến vật liệu 78 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu 78 3.1.3.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu 78 3.1.3.2. Phương phướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu 79 3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA 80 3.2.1. Về công tác quản lý nguyên vật liệu 81 3.2.2. Về tài khoản sử dụng 83 3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 84 3.2.4. Về công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu 86 3.2.5. Về công tác kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 86 3.2.6. Về báo cáo liên quan đến vật liệu 88 3.2.7. Điều kiện thực hiện các giải pháp 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT NVL : Nguyên vật liệu GTGT : Giá trị gia tăng SXKD : Sản xuất kinh doanh PXSX : Phân xưởng sản xuất GVHB : Giá vốn hàng bán BTC : Bộ Tài chính TGNH : Tiền gửi ngân hàng QLDN : Quản lý doanh nghiệp SXC : Sản xuất chung BCTC : Báo cáo tài chính DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Trình tự luân chuyển chứng từ nhập kho. 24 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ trình tự luân chuyển chứng từ xuất kho. 33 Sơ đồ 2.3 : Trình tự kế toán chi tiết NVL 38 Sơ đồ 2.4 : Sơ đồ trình tự kế toán tổng hợp NVL-CCDC 47 Bảng 3.1 : Mẫu bảng đánh giá công tác dự trữ nguyên vật liệu 89 Bảng 3.2 : Mẫu bảng đánh giá hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu 89 Biểu 2.1: Mẫu hóa đơn Giá trị gia tăng 26 Biểu 2.2: Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư 27 Biểu 2.3: Mẫu phiếu nhập kho 28 Biểu 2.4: Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng 31 Biểu 2.5: Mẫu phiếu nhập kho 32 Biểu 2.6: Mẫu giấy đề nghị xuất vật tư. 34 Biểu 2.7: Mẫu phiếu xuất kho. 35 Biểu 2.8: Mẫu giấy đề nghị xuất vật tư. 36 Biểu 2.9: Mẫu phiếu xuất kho. 37 Biểu 2.10: Mẫu thẻ kho của công ty 40 Biểu 2.11: Mẫu thẻ kho công ty 41 Biểu 2.12: Mẫu sổ chi tiết nguyên vật liệu 43 Biểu 2.13: Mẫu sổ chi tiết nguyên vật liệu 44 Biểu 2.14: Mẫu bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho vật liệu 45 Biểu 2.15: Mẫu bảng kê nhập vật tư 50 Biểu 2.16: Mẫu chứng từ ghi sổ 51 Biểu 2.17: Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người bán 52 Biểu 2.18: Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người bán 53 Biểu 2.19: Mẫu bảng tổng hợp chi tiết thanh toán với người bán 54 Biểu 2.20: Mẫu bảng kê nhập vật tư 55 Biểu 2.21: Mẫu chứng từ ghi sổ 56 Biểu 2.22: Mẫu sổ chi tiết tạm ứng 57 Biểu 2.23: Mẫu bảng kê nhập vật tư 58 Biểu 2.24: Mẫu chứng từ ghi sổ 59 Biểu 2.25: Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt 60 Biểu 2.26: Mẫu bảng kê xuất vật tư 62 Biểu 2.27: Mẫu chứng từ ghi sổ 63 Biểu 2.28: Mẫu bảng kê xuất vật tư 64 Biểu 2.29: Mẫu chứng từ ghi sổ 65 Biểu 2.30: Mẫu bảng kê xuất vật tư 66 Biểu 2.31: Mẫu chứng từ ghi sổ 67 Biểu 2.32: Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 68 Biểu 2.33: Mẫu sổ Cái TK 152 – Nguyên vật liệu 69 Biểu 2.34: Mẫu biên bản kiểm kê vật liệu tồn kho 71 Biểu 3.1: Mẫu sổ danh điểm vật liệu 82 Biểu 3.2: Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 85 Biểu 3.3: Mẫu phiếu giao nhận chứng từ 86 LỜI MỞ ĐẦU Những năm gần đây, trong nền kinh tế mở cạnh tranh diễn ra gay gắt và quyết liệt giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Công ty TNHH may xuất khẩu DHA là một trong những doanh nghiệp phục vụ trong ngành may mặc tại Việt Nam, một thành viên trong môi trường cạnh tranh đó. Để tồn tại và phát triển doanh nghiệp luôn cố tập trung mọi cố gắng vào hai mục tiêu quan trọng đó là: kinh doanh có lợi và đảm bảo khả năng thanh toán. Tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác, nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản không thể thiếu. Nó là cơ sở vật chất chủ yếu để hình thành nên sản phẩm mới. Một doanh nghiệp muốn tiến hành sản xuất thì nhất thiết phải có nguyên vật liệu. Hơn nữa, chi phí nguyên vật liệu có chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm và có ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm đầu ra. Nhận thức được ý nghĩa của chi phí nguyên vật liệu trong tổng chi phí sản xuất cũng như vai trò quan trọng của kế toán nguyên vật liệu, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA, em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Nội dung của chuyên đề thực tập gồm ba chương: Chương I: Đặc điểm và tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA. Chương II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA. Chương III: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA. Trong quá trình thực tập và hoàn thiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp này em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Lê Kim Ngọc và các anh chị ở phòng kế toán của Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. Hiện nay, dệt may là một trong những ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn của Việt Nam. Sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ, nhưng cũng đồng thời tạo sự cạnh tranh gay gắt hơn. Đây là một cơ hội tốt cho hàng Việt Nam có thể cạnh tranh khẳng định vị thế về mẫu mã và chất lượng của mình, tuy vậy cũng là sự đe dọa đối với các doanh nghiệp Việt Nam, sẽ có nguy cơ phá sản nếu sản phẩm của họ không đứng vững được trên thị trường. Công ty TNHH may xuất khẩu DHA là một trong những doanh nghiệp phục vụ trong ngành dệt may tại Việt Nam. Sản phẩm của công ty chủ yếu là các loại sản phẩm gia công phục vụ cho xuất khẩu như: áo thun, áo khoác, áo jacket, quần 2 lớp…. ví dụ một số nhãn hàng của công ty như: Columbia (áo jacket), Alo, Bella, Mango, Old Navy (áo quần thể thao)… Bên cạnh đó, công ty cũng sản xuất mặt hàng chăn, ga, gối, đệm phục vụ cho xuất khẩu và thị trường trong nước. Hiện nay, công ty đang cố gắng phát triển thị trường trong nước với sản phẩm chăn, ga, gối, đệm mang thương hiệu Newmoon. Do đặc điểm sản phẩm của công ty đa dạng, phong phú về chủng loại, kích cỡ nên doanh nghiệp phải sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau, rất đa dạng và cũng nhiều chủng loại với quy cách khác nhau. Ví dụ như các loại vải, các loại chỉ, các loại khuy, bông, mex,… để sản xuất các loại sản phẩm có quy cách, mẫu mã khác nhau. Nguyên vật liệu tại công ty không những đa dạng về chủng loại và quy cách mà hơn nữa do đặc thù trong ngành may mặc nên vật liệu tại công ty như các loại vải, chỉ, khuy… còn đa dạng về màu sắc. Với từng dòng sản phẩm khác nhau và tùy theo đơn đặt hàng của khách hàng mà nhu cầu về màu sắc sản phẩm là khác nhau, từ đó cần những nguyên liệu phù hợp. Cũng như trong bất kỳ doanh nghiệp sản xuất khác nguyên vật liệu tại công ty cũng mang các đặc điểm chung là: là tài sản dự trữ thuộc tài sản ngắn hạn, là đối tượng lao động một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh ( đối tượng lao động, tư liệu lao động và lao động sống) là cơ sở vật chất hình thành nên sản phẩm mới. Trong tổng chi phí để sản xuất ra các loại sản phẩm tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA thì chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất ( 65 – 75% tổng giá thành), đặc biệt là nguyên liệu chính. Do vậy, khi có biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu thì sẽ có ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm của công ty. Đặc điểm nguyên vật liệu của Công ty TNHH may xuất khẩu DHA nói riêng và của ngành may mặc nói chung không gây khó khăn cho quá trình bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản nhưng nếu việc vận chuyển và bảo quản không tốt cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng nguyên vật liệu không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm đầu ra của công ty. Do đó, công ty cần có các biện pháp quản lý, vận chuyển và dự trữ phù hợp với từng loại nguyên vật liệu, tránh hư hỏng mất mát làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của công ty. Ví dụ: bông, vải, chỉ khi vân chuyển và bảo quản cần đảm bảo độ ẩm phù hợp và tránh để quá lâu nếu không chúng rất dễ bị mốc, ố, bục, mủn… không đảm bảo yêu cầu chất lượng cho công tác sản xuất sản phẩm. Bên cạnh đó, do đặc thù mỗi loại sản phẩm là khác nhau, việc sử dụng các nguyên liệu, các loại vải là khác nhau. Với mỗi đơn đặt hàng, doanh nghiệp mua nguyên vật liệu cần thiết để phục vụ cho sản xuất đơn hàng đó, các nguyên liệu chính đặc biệt là các loại vải ít khi được dùng lại cho đơn đặt hàng tiếp theo. Do vậy, việc cung ứng vật tư được công ty rất coi trọng. Để vừa đảm bảo cung cấp đầy đủ vật liệu cho sản xuất vừa tránh tình trạng mua nhiều làm tồn đọng trong kho, gây thiệt hại đến giá trị sản phẩm khi sản xuất ra và tránh được tình trạng thiếu nguyên vật liệu gây gián đoạn cho quá trình sản xuất, đồng thời gây ứ đọng vốn lưu động làm cho việc sản xuất kinh doanh của công ty kém hiệu quả. Do đó, việc tính toán định mức và kế hoạch thu mua phải phù hợp, quá thừa hoặc thiếu nguyên vật liệu cũng không tốt cho việc sản xuất kinh doanh của công ty. Từ những đặc điểm trên cho thấy việc quản lý nguyên vật liệu của Công ty may xuất khẩu DHA có những nét riêng biệt và khó hạ thấp chi phí nguyên vật liệu. Việc sử dụng tiết kiệm trong sản xuất là biện pháp tích cực nhằm hạ thấp giá thành thành phẩm góp phần không nhỏ vào nâng cao hiệu quả sản xuất. Vì vậy, cần phải quản lý chặt chẽ và hạch toán chi tiết chi phí nguyên vật liệu ở tất cả các khâu thu mua, bảo quản, sử dụng, dự trữ và vận chuyển vật liệu đặc biệt là đối với nguyên vật liệu chính. Vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. Tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA cũng như tất cả các doanh nghiệp sản xuất khác, vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất là vô cùng quan trọng. Trong quá trình tạo ra sản phẩm thì nguyên vật liệu đóng vai trò là nhân chủ yếu không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào . Vì quá trình sản xuất là quá trình kết hợp giữa sức lao động với tư liệu lao động để tạo ra các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và thị hiếu của khách hàng . Giai đoạn này một mặt doanh nghiệp bỏ ra các chi phí về nguyên vật liệu và các yếu tố có liên quan để tiến hành sản xuất, mặt khác doanh nghiệp lại thu được một lượng kết quả sản xuất bao gồm thành phẩm và sản phẩm dở dang. Nguyên vật liệu đóng vai trò chủ yếu trong quá trình tạo ra sản phẩm, không có nguyên vật liệu đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải ngừng sản xuất. Mà trong các doanh nghiệp sản xuất như công ty TNHH may xuất khẩu DHA, gián đoạn trong sản xuất là điều tối kị. Và hơn nữa, chất lượng nguyên vật liệu cũng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm đầu ra. Vì thế nên công tác thu mua, bảo quản và giám sát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào luôn được chú trọng tại doanh nghiệp đảm bảo làm sao đủ vật liệu đúng tiêu chuẩn chất lượng để đưa vào sản xuất. Từ đó ta nhận thấy, nguyên vật liệu tại Công ty DHA còn là một trong các nhân tố góp phần giúp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp diễn ra bình thường.      Mục đích cuối cùng của các doanh nghiêp sản xuất kinh doanh đó chính là lợi nhuận. Tuy nhiên để đảm bảo bù đắp được chi phí và có lãi đòi hỏi doanh nghiệp phải áp dụng mọi biện pháp để tăng lượng kết quả thu được, giảm lượng chi phí chi ra mà trong đó chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ lệ cao nhất. Vì thế giảm được chi phí nguyên vật liệu đồng nghĩa với việc đem lại lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp. Song để đạt được điều này không phải đơn giản mà điều kiện tiên quyết của doanh nghiệp là phải hạch toán nguyên vật liệu một cách rõ ràng hợp lý phù hợp với từng thời điểm cụ thể mà doanh nghiệp đang sản xuất. Nếu công tác kế toán nguyên vật liệu đáp ứng được các yêu cầu cần thiết trong quá trình sản xuất sẽ giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra được các chiến lược kinh doanh hiệu hơn. Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. Trong công ty TNHH may xuất khẩu DHA nguyên vật liệu bao gồm nhiều thứ, nhiều chủng loại khác nhau. Chúng khác nhau về công dụng, tính năng lý hóa, quy cách, phẩm cấp, chất lượng. Hơn nữa nguyên vật liệu lại là loại tài sản thường xuyên biến động. Do đó, để phục vụ tốt cho việc quản lý và hạch toán nguyên vật liệu của công ty cần thiết phải tiến hành phân loại nguyên vật liệu. Căn cứ vào vai trò và tác dụng của nguyên vât liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty DHA, toàn bộ nguyên vật liệu tại đây được phân ra thành các loại sau: Vật liệu chính Nguyên vật liệu chính là đối tượng lao động chủ yếu của công ty và là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể chính của sản phẩm bao gồm: vải, chỉ, khuy, bông, vải lót mex, chun, khóa… Trong mỗi loại nguyên vật liệu chính đó lại chia thành nhiều thứ khác nhau. Ví dụ như: + Vải gồm: vải bò, vải thô, vải kaki, skavi ( blue, black, white,…), vải cotton ( 100%, 60%... ), satank, vải chéo, vải bay, vải màu Royal… + Chỉ cũng gồm nhiều loại: chỉ 50C2 ( black, blue, white,…), chỉ 60C3, chỉ 30C3, chỉ mạ non,… + Khuy cũng có nhiều loại: khuy đồng, khuy nhựa 14 ly, khuy 12ly đen, khuy 15ly mạ non,… Vật liệu phụ Tuy không phải là cơ sở vật chất chủ yếu cấu thành nên sản phẩm, nguyên vật liệu phụ chỉ là những vật liệu có tác dụng phụ phục vụ trong quá trình sản xuất tạo nên sản phẩm của công ty, nhưng khi được sử dụng kết hợp với nguyên vật liệu chính nó có tác dụng làm tăng chất lượng, mẫu mã của sản phẩm hoặc được sử dụng để bảo đảm cho công cụ lao động hoạt động bình thường hoặc dùng để phục vụ cho nhu cầu kỹ thuật, nhu cầu quản lý. Ví dụ như: phấn may, giấy gói hàng, phấn bột, nẹp sắt,… Văn phòng phẩm Văn phòng phẩm là các loại vật liệu trang bị cho công tác quản lý, hành chính ở các phòng, ban khác nhau trong công ty. Văn phòng phẩm tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA bao gồm: bút bi, bút chì, hồ dán, mực, giấy các loại,… Phụ tùng thay thế Phụ tùng thay thế là các chi tiết, phụ tùng được sử dụng để thay thế, sửa chữa máy móc, thiết bị sản xuất trong doanh nghiệp như: kim may, vít bắt chân vịt máy khâu, trụ tự động máy, ắc quy, răng cưa mặt nguyệt, thoi, suốt,... Nguyên vật liệu khác + Nhiên liệu: là những loại vật liệu khi sử dụng có tác dụng cung cấp nhiệt lượng cho quá trình sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm diễn ra liên hoàn. Gồm có: dầu máy khâu, xăng, dầu Diezen,… + Nguyên vật liệu khác: vải thừa, bông vụn… được tận dụng để trang trí thêm cho sản phẩm. Tính giá nguyên vật liệu tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. Tính giá nguyên vật liệu là việc dùng thước đo tiền tệ để biểu hiện giá trị của NVL theo những nguyên tắc nhất định đảm bảo yêu cầu chân thực và thống nhất. Tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA các nghiệp vụ nhập, xuất nguyên vật liệu được diễn ra thường xuyên, với mỗi lần nhập giá cả nguyên vật liệu lại có sự khác nhau. Do đó việc xác định đúng đắn giá trị nguyên vật liệu nhập hay xuất dùng là rất cần thiết. Hiện nay, thực tế công ty đang sử dụng giá thực tế để đánh giá nguyên vật liệu trong quá trình hoạt động. Đối với nguyên vật liệu công ty nhận may gia công ( nguyên vật liệu do bên thuê gia công cung cấp) thì công ty chỉ theo dõi về mặt số lượng mà không theo dõi về giá trị của những loại vật liệu đó. Đối với nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất của công ty toàn bộ được mua ngoài từ các nhà cung cấp trong nước hoặc nhập khẩu, được công ty theo dõi cả về số lượng và giá trị trong quá trình nhập và xuất dùng cho sản xuất sản phẩm. Đối với phế liệu thu hồi, giá thực tế của phế liệu thu hồi thường do giám đốc công ty quyết định. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho Nguyên vật liệu tại công ty chủ yếu là được mua từ bên ngoài về nhập kho. Giá trị thực tế của nguyên vật liệu nhập kho được tính theo công thức sau: Giá trị thực tế NVL mua ngoài nhập kho = Giá mua ghi trên hóa đơn + Chi phí thu mua + Thuế nhập khẩu (nếu có) _ Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán  Trong đó: + Giá mua ghi trên hóa đơn: Công ty hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên giá mua đây là giá chưa có thuế GTGT. + Chi phí thu mua: Bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình thu mua NVL như chi phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ,… + Thuế nhập khẩu: Với các loại NVL phải nhập khẩu phục vụ cho sản xuất công ty phải chịu thêm khoản thuế nhập khẩu. + Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán: Khi mua NVL với số lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại hoặc do NVL của nhà cung cấp không đạt đúng tiêu chuẩn chất lượn
Tài liệu liên quan